Institut Francesc Macià - Cornellà


L'INSTITUT
Presentació
Localització
Contacta
Plànols del centre
  Equipaments
Galeria de fotos
SERVEIS
  Suport EDUCAT 1x1
Secretaria
Biblioteca
AMPA
  Escola i salut
Menjador
Accès directe-CORREU WEB
ESTUDIS
  ESO
  Batxillerat
  Llibres del curs actual
ACTIVITATS
  Activitats esport.extraescolars
  Sortides-Actes
  Intercanvis
  Projectes
  Activitats culturals
ORGANITZACIÓ
Junta directiva
Coordinacions
  Consell Escolar
Grups actuals
Seminaris
Professorat
  Alumnes
Normes disciplinàries
CONSULTES
Calendari escolar
Activitats extraescolars
Tutories
Marc horari
Documents diversos
ENLLAÇOS
 
Departament d'Educació
Citilab-Cornellà
 
 
 
 
 

 

Normes disciplinàries

 

Donem llibertat als alumnes, però els demanem responsabilitat.

Quan un alumne comet una falta lleu se l’adverteix de paraula preventivament. Si reitera, o es tracta d’una falta de gravetat, se’l sanciona amb l’expulsió de la classe. Es fa una notificació a les famílies, que demanem que firmin per indicar que coneixen l’existència de la sanció (la seva firma no significa que hi estan d’acord).
Si  un alumne acumula dues sancions, s’envia una carta d’avís a la família. A la tercera falta greu se’l sanciona amb un matí de pèrdua cautelar del dret d’assistir al centre (només pot venir si té examen, o si el cita algun professor).
Si l’alumne reincideix, a la 6 expulsió pot veure’s sancionat amb dos dies de pèrdua del dret d’assistència, i així va proporcionalment. No tan sols es mira la quantitat, sinó la gravetat de les faltes.
L’alumne que malbarata un bé comú de manera voluntària, l’ha de reintegrar, comprant-ne un de nou o pagant els seu cost.
L’acumulació de moltes faltes provoca l’obertura d’un expedient disciplinari, que instrueix un professor parlant amb l’alumne, els pares, i els professors que hi tenen a veure. El Consell Escolar, o la seva Comissió de disciplina, decideixen quina sanció se li ha d’aplicar. Pot arribar a la pèrdua definitiva de plaça al centre.
No obstant tot això, els professors del centre procuren convèncer l’alumne amb conflicte perquè s’adoni de l’error de la seva conducta, i aprengui a rectificar, amb la col·laboració de les famílies o tutors legals. Si ell s’hi nega i s’enganya, és quan apliquem la normativa vigent.
Una altra forma de sanció, per a aquells alumnes que no en són habituals, és el treball comunitari (neteja, col·laborar en les tasques de manteniment, etc.).

El tabac, l’alcohol i les altres drogues estan rotundament prohibits al centre, i es castiguen severament.

Les absències s’han de justificar (amb el document que donen gratuïtament a consergeria, o que es pot baixar en aquesta web).
Cada hora de classe absent compta com a una falta d’assistència.
En cas de 10 faltes injustificades, la direcció envia un avís.
A les 15 pot sancionar l’alumne.
A les 30 pot obrir expedient sancionador.
Informem a Inspecció educativa i als serveis socials dels casos d’absentisme.

Els alumnes de batxillerat que falten a 5 o més classes d’una matèria, perden el dret d’assistir-hi durant aquell trimestre. Només poden anar als exàmens.

Estan prohibits els productes que poden provocar conflictes, com telèfons mòbils, aparells de música (MP3, MP4, etc.), retoladors gruixuts, gorres dins d’espais tancats, i altres que ja ho diu el sentit comú. En cas de trencar aquesta norma, el professor que ho descobreix retira l’aparell, i els familiars han de venir a recollir-lo.

VAGA d’alumnes: la normativa vigent fixa que els alumnes de 3r i cursos superiors poden fer vaga, sempre que es convoqui formalment i amb antelació, i que tinguin el permís per escrit de la seva família. Les vagues de professors es regeixen per la normativa laboral ordinària, si bé cal recordar que, els últims anys, el centre sempre ha obert les seves portes als alumnes que han volgut venir.

La normativa del centre es recull en el Reglament de Règim Intern (aprovat pel Consell Escolar), d’acord amb el vigent Decret de drets i deures dels alumnes del Departament d’Educació.

 

 

 

Institut Francesc Macià - 2010 - C/ Joan Maragall, s/n. 08940 Cornellà de Llobregat - Tfn 93 480 15 09
INS Francesc Macià