web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 12-06-2021
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
la biblioteca
© jlazaro-InstitutVV 
la biblioteca
       
ubicació despatx en els primers anys
Vistes de la biblioteca en l'actualitat

Inici de Pàgina
la biblioteca del vinyes velles
 
Antecedents

Des dels inicis de les activitats a l’institut –1983-1984– el professorat va veure la necessitat de crear una biblioteca. En aquells moments l’espai disponible era molt reduït. Es compartien espais per a moltes de les activitats que s’hi realitzaven. Les taules de secretaria estaven separades de les de la sala de professors amb armaris i, fins i tot, en els darrers anys d’ocupació dels barracots, l’espai va servir per impartir algunes classes. El conserge pràcticament feia fotocòpies al costat de secretaria. El despatx de direcció l’ocupaven taules i cadires per a l’equip directiu, però també per a altres membres del claustre que tenien algun ocupació especial a banda de l’activitat pròpiament docent, com podria ser “la biblioteca” (vegeu la fotografia de l’angle superior esquerre) que compartia prestatgeries amb BOEs, DOGCs i altres “documents oficials”. Aquest va ser el germen de la biblioteca actual.

Situació

En l’actualitat la biblioteca de l’Institut Vinyes Velles és situada a la planta baixa de l’edifici nucli del centre –l’antiga masia Manso Calders restaurada– on també hi ha ubicades algunes aules específiques, els laboratoris de Física i de Química, despatxos de seminaris i departaments didàctics i el de l’AMPA. Té dos accessos, un des de l’interior i un altre des de l’exterior –porta de la façana de la masia–. També té un espai que fa les funcions de despatx i de magatzem.

A la sala principal hi ha 24 places per a treball i lectura i, a més, 4 ordinadors, amb accés a internet i a la impressora del despatx. Al despatx hi ha l’ordinador central d’ús exclusiu per al personal a càrrec de la biblioteca, la impressora i una fotocopiadora. En aquest despatx també hi ha una altra taula de reunions, a on es realitzen tasques com folrar els llibres i altres feines similars, prestatgeries on hi ha el material documental en formats diferents als llibres, com vídeos VHS, CDs, DVDs, publicacions periòdiques o els treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat, i armaris on es guarda el material fungible i de papereria.

 
Fons documental

El fons documental consta, a data 16 de març de 2016, de 6.367 registres de formats diversos (llibres, VHS, CD, DVD o Treballs de recerca) als quals caldria afegir publicacions periòdiques que no estan catalogades, però sí classificades.

Des de l’any 2010 el catàleg de la biblioteca es gestiona através de l'aplicació informàtica ePèrgam, una aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d'Ensenyament que va substituir l’antic programa Pèrgam1.1, programa que ben aviat l’Ins Vinyes Velles va començar utilitzar per informatitzar els registres que, en un principi, es recollien en el tradicional llibre de registre i les fitxes de cartolina.

L’ePèrgam aprofita els avantatges de la xarxa per fer la catalogació (les dades dels registres de les biblioteques es comparteixen), permet la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars (des de qualsevol ordinador es pot consultar el catàleg de la biblioteca i veure’n la disponibilitat dels documents), disposa de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar i facilita el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris (cada curs s’actualitza la base de dades de l’alumnat usuari d’acord amb la matrícula).

Al llarg dels més de 30 anys de vida de l’institut el material documental s’ha anat ampliant de diferents maneres: a càrrec del pressupost general del centre –amb partides destinades a la dotació exclusivament o no–, i amb donacions de l’AMPA i donacions d’altres entitats i empreses. Els seminaris i departaments didàctics de l’institut han col·laborat, en moments puntuals, tot aportant part de les partides pressupostàries que els corresponia al finançament del fons de la biblioteca per tal que disposés de material que cobrís les necessitats de les diferents matèries que s’hi imparteixen, així com també cedint part del seu fons documental més específic, quan s’ha vist la necessitat de tenir-lo més a l’abast de l’alumnat i d’altres membres del claustre.

 
Personal responsable

Durant alguns cursos s’ha pogut disposar, tot i que, de vegades, de manera intermitent, de personal extern (estudiants en pràctiques) que s’ha incorporat com a personal auxiliar. És el cas de la situació actual, l’AMPA, des de fa anys, té contractada, a través d’una empresa de serveis, una estudiant que realitza tasques d’auxiliar, entre d’altres de catalogació i classificació, durant 4 hores, de dilluns a dijous, sota la supervisió de la Coordinació d’Activitats i Serveis de l’institut.

 
Descripció de les activitats que es fan a l'entorn de la biblioteca

La Biblioteca de l’Institut Vinyes Velles roman oberta permanentment de dilluns a dijous des de les 9.30 del matí a la 1.30 del migdia, coincidint amb l’horari de l’auxiliar a càrrec de la biblioteca. Aquest horari comprèn hores lectives amb l’excepció de l’hora d’esbarjo que és de des de les 11 a les 11.30. Durant el temps d’esbarjo l’alumnat pot accedir a la sala per realitzar tasques escolars, per consultar material documental i també fer consultes per internet. El préstec també es fa durant aquest espai de temps.

Durant la resta de l’horari pot accedir a la sala l’alumnat de batxillerat que cursa matèries a temps parcial per estudiar i/o consultar el fons documental i internet, i els grups d’alumnes de Temps de Lectura i d’altres activitats relacionades amb el projecte Impuls de la Lectura del Departament d’Ensenyament, acompanyats pel professorat corresponent.

D’altra banda, també s’imparteixen matèries en què és necessari la consulta d’atles i altres materials similars.

En moments puntuals, alguns professors intervenen en l’organització d’activitats singulars, com per exemple la documentació i l’ambientació de l’espai a l’entorn del cicle festiu, com Nadal, Sant Jordi... sense oblidar el concurs literari amb motiu dels actes de celebració de Sant Jordi, un clàssic que no ha fallat mai, o d’altres concursos.
Inici de Pàgina
guia d'utitlització
 
Preliminars

El nucli de l’Institut Vinyes Velles està constituït per un antic mas restaurat anys per acollir algunes dependències del centre al qual s’hi han afegit, en dues etapes diferents, dos edificis annexos.

La biblioteca està situada a la planta baixa de l’antiga masia amb dos accessos, un des de l’exterior, des del pati del davant de la façana principal, i un altre des l’interior. Consta de dues estances, una sala –on, a banda de les prestatgeries que acullen més de 5.000 volums, hi ha 4 taules de treball, amb capacitat per a 6 persones cada una, i dues taules més amb 4 ordinadors– i un altre espai polivalent annex –espai destinat al treball bibliotecari (gestió de la catalogació i classificació, zona de préstec) i a on, a més, hi ha la zona del material audiovisual i multimèdia, així com també l’espai destinat a la col·lecció local del centre (bàsicament formada pels treballs de recerca dels antics alumnes) i a les publicacions periòdiques. Actualment el fons bibliogràfic està repartit entre la sala de la biblioteca i una aula específica de llengua en la qual s’imparteixen matèries lingüístiques i activitats de foment de la lectura.

A la Biblioteca de l’Institut Vinyes Velles hi ha dues persones responsables, una estudiant en pràctiques, que exerceix les tasques administratives, i la Coordinadora d’Activitats i Serveis de l’institut, que coordina, entre d’altres, les activitats de la biblioteca

 
Horari

• Horari general:

               De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.30

• Alumnat - Horari per efectuar els préstecs i les devolucions:

               Dijous, de les 11 a les 11:30.

• El professorat i el personal no docent pot accedir-hi durant tot l’espai horari general tant per a consultes com per a    préstecs.

 
Servei de préstec

Poden fer ús de la biblioteca el professorat, el personal no docent i l’alumnat de l’institut.

El préstec pot ser

• individual: destinat al professorat, l’alumnat i el personal no docent.

• col·lectiu: destinat a oferir el fons documental per a ser utilitzat en aules específiques o aules comunes.

Els documents en préstec:

• Fons d'imaginació.

• Treballs de recerca (només per a alumnes de batxillerat que estiguin realitzant el seu.)

• Material en format DVD o similar (només per al professorat o, excepcionalment per a alumnes de batxillerat que estiguin realitzant el treball de recerca.)

• Estan exclosos de préstec les obres de referència i d’altres materials documentals que, excepcionalment, seran prestats al professorat que els necessitin per a la seva pràctica docent.

Durada del préstec:

• En els préstecs individuals: 15 dies, prorrogables en uns altres 15, si no hi ha demanda del mateix document per part d’altre usuari.

• En els préstecs col·lectius el material (atles, DVD...) es presten durant l’espai horari que han de ser utilitzats i són retornats un cop s’ha acabat l’activitat per al qual anava destinat.

• Excepcionalment qualsevol membre del professorat pot demanar en préstec material per ser utilitzat durant unperíode superior d’hores o dies, per tal de agilitzar-ne l’ús.En aquest cas només cal que ho especifiqui en el moment de demanar el préstec.

Personal responsable:

• La persona responsable del préstec és l’auxiliar que s’encarrega de les tasques administratives (catalogació i classificació). Excepcionalment, en la seva absència, la coordinadora podrà accedir a l’aplicació de préstec i fer-se càrrec d’un préstec o d’una devolució.

Gestió del préstec:

• Per a la gestió del préstec s’utilitza l'aplicació ePèrgam, programa que es va començar a utilitzar el dia 21 de juny de 2010 en substitució de l’antic Pèrgam 1.1.

Consulta del catàleg:

• La consulta del catàleg permet a l'usuari conèixer de quin fons disposa la biblioteca. Es poden fer cerques d'acord amb la informació que volem obtenir: per temes, per autories... El catàleg ePèrgam permet poder fer la consulta des de qualsevol ordinador que estigui connectat a la xarxa, a la biblioteca, a l’aula o a casa.

De la mateixa manera podem consultar altres catàlegs en línia que no són els de la nostra biblioteca.
Inici de Pàgina
addenda
 
Missió de la biblioteca escolar

La biblioteca escolar en el context de l’ensenyament i l’aprenentatge per a tothom

Com a punt de partida cal fer referència a la cita que encapçala l’apartat 1 de les Directrius IFLA/UNESCO: "La biblioteca escolar en el context de l’ensenyament i l’aprenentatge per a tothom", cita que ens porta a pensar que la biblioteca escolar ha de tenir, com a mínim, la mateixa consideració que té qualsevol aula d’un centre escolar, ja sigui ordinària o específica (laboratoris de ciències experimentals, aules de dibuix, informàtica, d’idiomes... gimnàs, etc.), si no més, pel fet que la biblioteca d’un centre d’estudis més que biblioteca hauria de ser centre de documentació, en el qual s’ha de concentrar la informació fonamental per tal que l’alumnat pugui funcionar amb èxit en la societat d’avui en dia, cada cop més basada en la informació i el coneixement, tot proporcionant-li habilitats d’aprenentatge a més de permetre que desenvolupi la seva imaginació, per viure com a ciutadans responsables.

Destaquem el fet que la política bibliotecària d’un centre educatiu ha de preveure quan, on, per a qui i sota responsabilitat de qui es potenciarà la biblioteca, així com també el fet que tota la comunitat educativa ha de donar suport i ha de contribuir a assolir els objectius plantejats. El bibliotecari escolar no ha de ser l’únic responsable del projecte de la biblioteca, ha de ser un treball conjunt d’aquest amb el personal docent i la direcció. En el nostre centre, des dels seus inicis, hi hagut una intenció clara d’endegar un projecte per a la biblioteca, i, tot i que no sempre s’ha pogut seguir, per raons diferents (manca d’espai, personal al càrrec, dotació econòmica...) s’han aconseguit algunes fites que no caldria perdre, com per exemple la presència continuada d’una auxiliar des de fa més de deu anys o més i d’una professora amb un mínim de formació sobre el tema, així com també la catalogació i classificació del fons documental al llarg dels anys d’existència que s’ha consolidat, sense cap dubte, amb l’accés a l’aplicatiu ePèrgam.

No cal oblidar tampoc la col·laboració, ni que sigui esporàdica, d’altres membres del professorat i el suport, que en els més de trenta anys de l’institut, han donat els diferents equips directius i els diferents equips que han passat per l’AMPA, que ha donat suport econòmic per a l’adquisició de fons documental i per a la contractació del personal auxiliar.

Posem en relleu, també, la col·laboració biblioteca escolar-biblioteca pública. En el cas de la biblioteca de l’Institut Vinyes Velles podem destacar en aquest apartat la col·laboració que en certs moments ha prestat la Biblioteca de Montornès del Vallès, de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, en conveni amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que es concreta amb la cessió d’ús de la seva sala d’actes que ha acollit la visita d’alguns autors convidats per l’institut quan els espais del centre eren insuficients per encabir el total dels alumnes, la cessió de fons documental per a l’institut o la col·laboració que el seu personal ofereix quan l’alumnat realitza el treball de síntesi, especialment, o el treball de recerca.

Ma Dolors Eixarch Real
Coordinadora d'Activitats i Serveis