Maqueta de xemeneia amb un retallable en cartolina
---
En aquesta activitat es construeix una maqueta a partir d’un retallable, en paper o en cartolina. Aquest s’obté mitjançant el desenvolupament en un pla de les figures geomètriques de les quals es compon el conjunt.

Propostes per a l'alumnat

La xemeneia a desenvolupar té forma de tronc cònic, per tant, el problema queda reduït a desenvolupar un tronc de con.

El procediment més ràpid per a fer-ho és:

1. Trobar el desenvolupament del con.
2. Treure-li el sobrant.
Dades
Alçada h
Radi de la base R
Radi del cap r
Generatriu g

Coneixent l’alçada del tronc del con h, el radi de la base R i el radi de l’extrem superior del tronc de con r, es pot determinar gràficament la generatriu del con g i la del tronc de con T.

Aquest procés es fa dibuixant l’alçat de la xemeneia amb les dades disponibles. En aquest punt s’allarguen les generatrius del tronc del con i així es pot mesurar g. També es pot prendre la mida de T per saber per on tallar el desenvolupament.

Un cop es coneix g, es dibuixa una circumferència amb aquest radi. Ara s’ha de transportar la longitud de la circumferència de la base sobre l’arc de circumferència de radi g.

Aquest procés es pot realitzar calculant l’angle alfa del sector circular, en funció de la generatriu g i del radi R de la base del con, les longituds del qual es poden trobar, ja sigui mesurant en el dibuix de la xemeneia corresponent o mitjançant la pròpia visita a la xemeneia triada per a dur a terme l’experiència.


Ara queda igualar la longitud de la circumferència de la base a la qual s’anomenarà l i l’arc de la circumferència de radi g.

S’aplica la fórmula del sector:

substituint l per s’obté:

desenvolupant la fórmula es troba que:

Aquest angle ens limitaria el sector circular que formaria les parets de la xemeneia. L’alçada d’aquesta ve determinada per la generatriu del tronc de con T trobada anteriorment; la part superior és un cercle de radi r i la base és un cercle de radi R.

---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]