Bòvila Almirall II
---
BÒVILA ALMIRALL II
---
BÒVILA ALMIRALL II


BÒVILA ALMIRALL II
Localització:
Està ubicada a la Carretera d'Olesa, 59 de Terrassa.

Característiques:
És una alta xemeneia que destaca del conjunt d’edificis del voltant. Fou construïda l’any 1961-62 pel mestre d’obres Marià Massana Ribas. És de totxo vist aplantillat, consta d'una base en forma de prisma de planta quadrada, de 4 x 4 metres de planta i 3,70 metres d'alçada, i d'un fust en forma troncocònica d'uns 42 metres; el coronament és amb doble collarí, i consta també d'una escala de gat amb proteccions circulars i un balcó metàl·lic amb una barana. Destaca exempta del conjunt de la fàbrica i es contraposa a l'horitzontalitat d'aquesta, formant una bella composició de volums.

La bòvila és un conjunt d'edificis construïts en obra vista, dels quals destaca el cos principal de planta rectangular molt allargada, cobert a dues aigües, amb llanterna central sobre el carener i de planta baixa i dos pisos. Les façanes estan formades per ritmes de pilars i arcs rebaixats, diferenciant la planta baixa dels pisos superiors, ja que en aquest cas els pilars i arcs es desdoblen respecte als de la planta. Interiorment té separacions de totxana i maó buit formant gelosies al lloc on es col·locaven les galetes a assecar.


Activitat industrial:
L'antiga bòvila fou fundada el 1910 per l'empresari Francesc Almirall, arribant a ésser pionera en aquest gènere degut a l'alta producció de maons. Des de començaments del segle XX i sobretot durant els anys 1950-60, Terrassa va tenir una forta embranzida en la construcció, degut al desenvolupament industrial de la ciutat i a la necessitat de crear cases pels nombrosos obrers que arribaven de tot arreu per treballar a les fàbriques.

Ús actual:
Avui és un magatzem de materials de construcció, amb algun taller a la planta baixa.

Observacions:
Només es pot visitar exteriorment.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]