INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III 
PART III
 
 


TERCERA PART

APLICACIONS CONCRETES DEL PENSAMENT CRÍTIC

En la primera part del treball s'ha defensat la necessitat de potenciar les estratègies de pensament crític a través de les diferents matèries curriculars.

En la segona part del treball s'han proporcionat els instruments mínims per tal de potenciar el desenvolupament d'aquestes estratègies en els alumnes, fent especial atenció a la manera com es relacionen les diferents tesis involucrades en l'estructura d'un text (problema, situació, etc.).

S'havien proposat dues qüestions diferents a investigar.

Per un costat, assumir que les habilitats cognitives són millorables per mitjà de l'ús d'estratègies pròpies del pensament crític i, en relació amb això, triar els elements bàsics del raonament que poguessin esdevenir la base per a la reconstrucció i per a l'anàlisi de l'estructura d'un text (problema, situació, etc.), i per a elaborar una resposta després d'aquesta reconstrucció i d'aquesta anàlisi. Això s'ha fet a la segona part del treball.

Per un altre costat, avaluar la possibilitat que les estratègies pròpies del pensament crític s'introdueixin en diferents àmbits curriculars per mitjà de l'ensenyament de diferents matèries -i no únicament com a matèria específica. D'això s'ocupa aquesta tercera part del treball.

En aquesta tercera part em centraré a exemplificar l'aplicació de les estratègies introduïdes en la segona part del treball en diferents matèries curriculars i en alguna situació de conflicte possible a les aules. Els exemples que proposaré, això és important tenir-ho present, no pretenen cobrir per complet cap capítol del currículum, ni tampoc ser exhaustius pel que fa a aquest contingut, ni servir com a cap material d'unitat didàctica, però sí indicar de quina manera es podria aplicar l'estratègia proposada en diferents àmbits.

En cada cas:

" identificaré els continguts a adquirir;
" proposaré una manera d'estructurar aquesta continguts; i
" indicaré exercicis o activitats per a assolir els objectius d'acord amb l'estratègia que s'ha introduït aquí.

Aquests paràmetres els emmarcaré sempre en els quatre punts que he establert en la segona part del treball, i que anomenaré aquí:

" Comprensió
" Elaboració de l'estructura
" Anàlisi de l'estructura
" Elaboració de la resposta

Les directrius a seguir a l'hora d'elaborar l'estructura de cada contingut en qüestió i la seva anàlisi prenen com a base l'arbre esquemàtic que hem vist més amunt, i que es pot expressar també com segueix:

Volem explicar un fet/situació/problema A.
Ens preguntem:
" per què A?
Responem:
" perquè B (això és, perquè B és la causa d'A).
Seguidament, o bé ens preguntem:
" per què B, o per què B causa efectivament A;
" o bé acceptem simplement A.
Si no hem acceptat encara A, aleshores buscarem les causes de B, o de per què B comporta A.
I repetim aquest procés fins a topar amb afirmacions que acceptem per si mateixes.

Així, en tots els casos serà central no només l'adquisició d'aquests continguts, sinó la seva comprensió el desenvolupament de l'actitud crítica.

Els exemples seran respecte d'un aspecte curricular acotat de les matèries de:

" Matemàtiques (1r d'ESO): m.c.d., m.c.m. i àrees de figures planes;
" Ciències Socials (3r d'ESO): la globalització;
" Filosofia (1r Batxillerat): el coneixement; i
" un cas de conflicte en el centre.