• TEXT: Qualsevol tipus de comunicació que manté una unitat i coherència internes. La idea global que transmet és el seu tema.
 • Pot ser curt (una paraula) o llarg (cents de pàgines).
 • La seva estructura està composta de TÍTOL, PARÀGRAFS (que en separa les idees principals per punts i a part) I ORACIONS (unitats més petites que acaben en punts i seguit)
 • L'estudia la LINGÜÍSTICA TEXTUAL.
 • Segons la forma, pot ser oral o escrit.
 • Segons el contingut, pot ser narratiu, descriptiu, retòric, expositiu, instructiu, argumentatiu, conversacional o predictiu.
 • La COMPETÈNCIA TEXTUAL és la capacitat de distingir entre diferents tipus de textos.

 

 

TIPUS DE TEXT
Intenció
Presentació externa i/o Estructura interna
Llenguatge
Formes que adopta aquest tipus de text
Relatar fets i processos, reals o fantàstics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. És un text subjectiu.

Ordre cronològic dels fets en plantejament-nus i desenllaç (tot i que també hi pot haver alteracions, com el flashback)

Verbs d'acció (entrar, ballar, viatjar...)en prretèrit perfet simple o perifràstic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endemà, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...)
Novel.la,conte,relat,rondalla,llegenda,faula, etc. Memòries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cròniques històriques, etc. Notícies de periòdic ,reportatges, cròniques, annals històrics, guions de TV, cinema i ràdio, etc. Còmics i auques.La carta
Destacar les característiques, qualitats o detalls d'allò descritÉs un text subjectiu.
Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre allò descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrevés),etc.....
Adjectius i comparacions. Llenguatge retòric en les descripcions literàries.Precisió lèxica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius.
Novel.les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes científiques. Classificacions i taxonomies. Guies turístiques, catàlegs i postals. Definicions de diccionari i enciclopèdia. Ressenyes bibliogràfiques, de cinema, teatre, TV, etc....
Captar l'atenció cap a la bellesa o raresa del llenguatge. És un text subjectiu.
Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc.....
Figures retòriques de tota mena (metàfores, anacoluts, al.literacions, hipèrbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia....
Poesies, cançons, romanços, etc. Prosa poètica, haikús, tankes, etc. Poesies visuals, cal.ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de metàfores col.loquials. Publicitat.Creació literària en general.
Transmetre informació i coneixements de forma clara . És un text objectiu.
Ordre lògic d'idees o conceptes, amb o sense gràfics i il.lustracions: introducció- desenvolupament-conclusió i fonts d'informació....
Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, així, però, causa-conseqüència,ordre etc.), cohesió lèxica mitjançant sinònims, repeticions, camps lèxics i famílies de mots, etc. Enunciats entre parèntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives.

Temes teòrics i treballs monogràfics. Tríptics informatius. Informes i conferències. Exàmens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Ponències en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents àudiovisuals

Incitar a la realització d'alguna activitat.És un text objectiu.
Ordre lògic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions....
Verbs en imperatiu. Perífrasis d'obligació (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). Lèxic molt precís. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vostè, vós), disposició espacial específica, amb punts o representable amb esquemes.
Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives.Lleis. Instruccions dels caixers automàtics, receptes mèdiques, textos legals, publicitat, prevenció de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis.
Presentar proves i raons per defensar una idea o opinió i convèncer algú d'alguna cosa. És un text subjectiu.
Presentació del tema o tesi, presentació dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions....
Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseqüència i ordre, finalitat, oposició (així doncs, però). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat).....
Assaigs i articles d'opinió. Debats, tertúlies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, crítiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Instàncies, sol.licituds i cartes
Establir un diàleg entre dos interlocutors. És un text subjectiu.
Estructura de pregunta-resposta o comentari-resposta, amb intervenció 1,2,1,2, etc.....
Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonació, gesticulació, etc.). Interjeccions i onomatopeies.Lèxic col.loquial. Rutines i estereotips lingüístics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuació per regular la intenció dels missatges. Adverbis d'afirmació, negació, dubte, etc.....
Diàlegs quotidians, converses telefòniques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i qüestionaris. Acudits dialogats. Diàlegs dins de les novel.les i contes. Còmics.Assemblees. Reunions de treball
Anunciar l'esdevenidor. És un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (horòscop, subjectiu; temps atmosfèric, objectiu).
Ordre per temes
Verbs en futur o condicional, perífrasis de probabilitat (podrà ser que, deu ser que...) lèxic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals.

Horòscops, prediccions metereològiques, prediccions econòmiques i socials. Programes electorals, Projectes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D'EXERCICIS

 

1.

Identifiqueu la tipologia textual de cadascun d'aquests fragments. Penseu que n'hi pot haver algun que sigui de dos tipus:

a.

Marineu les gambes pelades i tallades per la meitat, juntament amb el salmó...)

b.

Fa uns anys, ser culturalment correcte equivalia a no veure mai la televisió (sinònim de pèrdua de temps, de manca de valors intel.ligents i de genuflexió davant un invent diabòlic.

Sergi Pàmies, El País, 16-X-97

c.

la mar llançà un peix mular o estufador davant lo puig delà Llops lo qual havia noranta peus de llarg i tenia tan gran boca que...

Melcior Miralles, capellà d'Alfons el Magnànim.

d.

El Beatus de Girona és un dels més interessants, per la qualitat i quantitat de les seves il.lustracions, per la riquesa de fonts d'algunes de les seves imatges...

Avui diumenge, 23-XI-97

e.

Lo Canigó és una magnòlia immensa

que en un rebrot del Pirineu se bada;

per abelles té fades que la volten,

per papallones los cisnes i les àligues.

Verdaguer, Canigó,Cant segon, Flordeneu.

f.

La depressió d'allunyarà cap a l'Alguer, on produirà ruixats i xàfecs forts.

g.

Falcons (Falcó mostatxut, xoriguer, falcó pelegrí)

-mida mitjana

-ales llargues i punxegudes

-cua llarga

-vol ràpid

CDRE Parc de Collserola.

h.

-Com heu concebut la narració en 1a persona? És un monòleg interior?

-No, és una escriptura parlada. Ho explica a algú. El monòleg interior seria pensament en veu alta.

Lluís Bonada. El Temps, 5-5-97

 

2.

 

Digues a quina tipologia textual pertanyen els següents textos. Penseu que n'hi pot haver algun que sigui de dos tipus:

 • a. Un debat a classe sobre l'hàbit de fumar.
 • b. Les previsions d'una vident sobre el que passarà al món l'any vinent.
 • c. Un anunci televisiu sobre l'ús del preservatiu entre els joves, que té l'eslogan "Posa-te'l, Posa-l'hi."
 • d. La cançó "Sol, solet"
 • e. Una reportatge del diari sobre la clonació a partir d'un sol òvul.
 • f. Una redacció sobre la importància cultural de l'obra de Dalí.
 • g. El prospecte del Gelocatil.
 • h. Una entrevista televisiva a l'Almodóvar.
 • i. Un acudit sense diàleg.
 • j. Una fitxa científica sobre el ficus.
 • k. Una conferència sobre el punt de vista narratiu de la novel.la Ulisses, de James Joyce.
 • l. Un míting polític
 • m. Un missatge al contestador automàtic
 • n. El formulari de la Declaració de la Renda