Per a poder treballar els textos retòrics, hem de conèixer abans totes les figures retòriques. Cadascun dels seus noms et porta a una nova finestreta on et dono exemples i explicacions:

FIGURES FONÈTIQUES
FIGURES SEMÀNTIQUES O TROPS
Afecten al so de les paraules
Modifiquen el significat dels mots
Repeteix el mateix so i produeix un efecte fònic
Sèrie d'idees que es correspon paral.lelament a una altra sèrie d'idees (metàfora continuada)
Repetició d'un so en un mateix enunciat que produeix una combinació desagradable i molesta a l'oïda.
Ús d'un nom comú o epítet en lloc del nom d'una persona
Repetició d'un so en un mateix enunciat que produeix una combinació bella i agradable a l'oïda
Relació entre dos termes,un figurat i un altre real, presents tots dos en el text , a través de la paraula "com", "tal"...
2 paraules que sonen igual però es diferencien per la grafia i el significat
Mots que prenen més d'un sentit alhora (dilogia) o combinació de s'il.labes de dues paraules diferents per formar-ne una de nova (calembour)
Imitació de sons reals mitjançant el llenguatge.
Relació entre dos termes, un real i un altre figurat, en absència del real.
2 paraules que s'assemblen i només tenen un so diferent
Designar una cosa amb el nom d'una altra amb la qual manté relacions de : causa-efecte, continent-contingut,marca-producte, lloc d'origen-producte, o autor-obra
Un signe que ens remeta un altre en virtut de la semblança entre els dos conceptes. Són d'abast general o propis d'un autor, i en això es diferencien de la metàfora.
Relació entre dos termes, un real i un altre figurat, presents tots dos, a través de la partícula "és"
Designar una cosa amb el nom d'una altra amb qui té una relació de: la part pel tot o el tot per la part.
Vincular un mot o idea d'un dels cinc sentits corporals amb un altre sentit que no hi té res a veure.
FIGURES SINTÀCTIQUES
FIGURES LÒGIQUES O DE PENSAMENT
Afecten a la sintaxi o morfologia de les paraules o frases
Afecten al nivell semàntic sense modificar el significat de les paraules.
Repetició de l'últim fragment d'un grup sintàctic o vers al començament dl següent
Contraposar mots, expressions o pensaments contraris
Repetició d' 1 o més paraules al'inici d'un seguit d'oracions o versos, per donar-los èmfasi.
Invocació vehement a un ésser real o imaginari
Juxtaposició de dos paraules o expressions de la mateixa categoria gramatical que compleix una funció explicativa.
Adjectiu que expressa una qualitat que ja és pròpia del substantiu al qual acompanya
Omissió de les conj. de coordinació. Provoca rapidesa
Paraula o expressió de doble sentit
Supressió d'elements que se sobreentenen en una frase
Substitució de mot o expressió indelicat o dur (tabús) per un altre més suau

Encavallament

(només poesia)

Trencament sintàtic d'una oració quan el vers s'acaba i ha de continuar el següent vers
Expressió vehement d'un sentiment, amb signes d'exclamació i interjeccions, de vegades
Llistat d'idees o conceptes que es refereixen a una sola cosa, entre comes.
Enumeració progressiva d'estats , dondicions, etc. per donar un sentit totalitzador a la cosa tractada
Alteració del'ordre lògic dels elements d'una oració
Deformar la realitat per exageració
Repetició de la mateixa estructura sintàctica en frases seguides
Presentar una afirmació vehement en forma de pregunta que no cal respondre
Repetició d'una paraula o idea per donar-li èmfasi
Donar com a certa una afirmació falsa, per fer un retret, mostrar indignació o fer burla.
Repetició de les conj. de coordinació per a intensificar la seva funció (copulativa, adversativa...)
Negació del contrari d'allò que es vol afirmar
Disposar de manera enceuada els elements sintàctics de dos versos contigus.
Relacionar dues paraulescontigües, els significats de les quals s'exclouen mútuament
Adjectiu o verb que concorden amb un mot , però que es refereixen també a uns altres mots més allunyats
Presentar dues idees aparentment irreconciliables, però que contenen un enunciat veritable
Expressa ramb diverses paraules allò que es podria dir amb una sola
Atribuir qualitats humanes a éssers no racionals i objectes

 

1. Prova ara de descobrir les figures retòriques que hi ha en aquests dos poemes,que enfoquen el sentiment patriòtic des d'un punt dolgut i un altre alegre, en contraposició. CRONOLÒGICAMENT, estan ordenats pel moment de composició:

1
ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE
ASSAIG DE PLAGI A LA TAVERNA
 
Al sempre admirat Salvador Espriu,
 
si cal, amb disculpes.
2
Oh, que cansat estic de la meva
Oh, que avingut estic amb la meva
3
covarda, vella, tan salvatge terra,
petita, esclava, poc sortosa terra,
4
i com m'agradaria d'allunyar-me'n,
i com em recaria d'allunyar-me'n,
5
nord enllà,
sud avall,
6
on diuen que la gent és neta
on sembla que la gent és bruta
7
i noble,culta, rica, lliure,
i pobra, accidiosa, inculta,
8
desvetllada i feliç!
resignada , insolvent!
9
Aleshores, a la congregació, els germans dirien
Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien
10
desaprovant: "Com l'ocell que deixa el niu,
fotent-se'n: "Com qui s'agrada de la lletja,
11
així l'home que se'n va lluny del seu indret",
així el lluç que pica un ham sense esquer",
12
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
mentre jo, encara prop, pensaria
13
de la llei i de l'antiga saviesa
en les velles fretures i confiances
14
d'aquest meu àrid poble.
d'aquest meu tossut poble.
15
Però no he de seguir mai e lmeu somni
I, ja tot sospesat, recularia
16
i em quedaré aquí fins a la mort.
per restar aquí fins a la mort.
17
Car sóc també covard i salvatge
Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase
18
i estimo a més amb un
i estimo a més amb un
19
desesperat dolor
irrevocable amor
20
aquesta meva pobra,
aquesta meva -i nostra-
21
bruta, trista, dissortada pàtria.
bastant neta, envejada, bonica pàtria.
SALVADOR ESPRIU
PERE QUART

 

2. Ara proveu de comentar les figures retòriques presents en aquests anuncis:

Anunci 1

Anunci 2

Anunci 3

Anunci 4

Anunci 5

Anunci 6

Anunci 7

Anunci 8

3. Per últim, elabora un anunci a partir d'aquesta imatge, que contingui, com a mínim , dues figures retòriques, però que no anunciï ni roba, ni colònia, ni cap mitjà de comunicació (tele,cinema...) , ni un cotxe.