WEBQUEST
Maltractament entre alumnes
bullying

 

Guia didàctica

El treball de webquests

Les webquest intenten integrar els principis de l'aprenentatge constructivista, la metodologia de treball per projectes i la navegació web per desenvolupar el currículum amb un grup d'alumnes en una aula ordinària.

Són l'aplicació d'una estratègia d'aprenentatge per descobriment guiat a un procés de treball desenvolupat per alumnes utilitzant, bàsicament, els recursos de la xarxa.

Van ser formulades a mitjans de la dècada dels 1990 per Bernie Dodge (Universitat de San Diego) i desenvolupades per Tom March (1998; 2000). A Catalunya s'ha creat l'Associació Comunitat Catalana de webquest.

Què pretèn aquesta webquest?

La intervenció en casos de bullying o maltractament entre alumnes són molt complexes i quan la situació és greu cal fer intervenir persones que coneguin el tema a fons. De tota manera és un fenomen de grup i és en el propi grup on s'ha de buscar la solució.

Una bona intervenció hauria de tenir en compte principalment la prevenció i aquesta webquest pot ser una bona eina. De tota manera s'ha d'entendre que hauria de formar part d'un treball més global per a la millora de la convivència en el centre. És adient per a treballar a l'hora de tutoria.

Així, aquesta webquest consisteix en presentar a l'alumnat un problema que s'ha desvetllat darrerament pels mitjans de comunicació, que incumbeix a tothom en major o menor grau. (Vegeu Fonaments i motivació).

Es proporciona una guia del procés de treball i un conjunt de recursos preestablerts accessibles a través de la xarxa i proposa un treball de síntesi amb una finalitat pràctica: elaborar un informe de la situació a l'IES amb propostes de millora i fer-lo arribar a la direcció del centre. Partim de la idea que els alumnes són els que tenen un millor coneixement del problema i es tracta que donin el seu parer.

Intervenció del professorat

En una webquest les tasques que han de fer els alumnes ja estan delimitades i els recursos es van indicant a cada moment. Així, la funció bàsica del professorat, després de valorar la conveniència de treballar la webquest en el grup, és vetllar per al bon desenvolupament de les activitats i, especialment, vetllar per tal que hi hagi unes relacions positives entre els alumnes.

Només en l'activitat 3 hauria de tenir una intervenció més activa en la moderació del debat, però hauria d'intentar quedar al marge d'opinions i de fer judicis de valors.

Tipus d'agrupament

Es proposen diferents tipus d'agrupament (petit grup, treball individual, gran grup...) i diferents tècniques i tasques que requerexien habilitats cognitives i comunicatives diferents. Cada tècnica està detallada en el moment que es necessita en un document adjunt al que s'accedeix clicant sobre el nom en negreta.

Cal disposar d'un espai adequat per poder treballar en grups de manera còmoda i sense interferències.

La metodologia de treball potencia la interacció, el coneixement i el diàleg entre els alumnes i és, en sí mateixa, una activitat de prevenció.

Nivell dels alumnes

És un treball pensat per alumnes de secundària i de batxillerat. Tot i que el procés sigui el mateix per a tots els trams d'edat, el resultat serà diferent i dependrà de les capacitats, sensibilització i possibilitats de cada grup. És tasca del professorat veure què pot donar de sí i que convé passar més ràpid.

Temporalització

Cada activitat es pot dur a terme en una sola sessió. De tota manera, alguna activitat pot donar de sí i allargar-se per què és d'interès per als alumnes o perquè es treballa més a fons.

Les activitats

Es presenten cinc activitats a través de les quals es pretén encaminar els alumnes a prendre consciència del fenomen i arribar a aportar possibles solucions de millora.

La finalitat de l'activitat 1 és sensibilitzar l'alumnat, que s'adonin que és un fenomen generalitzat i que s'està treballant a molts països del món per evitar-lo. Es tracta que entenguin que treballar en polítiques antibullying és treballar per millorar la convivència en els centres i que això repercuteix en el benestar de tothom (alumnes i professors) i en la millora del rendiment acadèmic.

La finalitat de l'activitat 2 és que pensin en ells mateixos (introspecció) i en els seus propis companys. Que comencin a pensar en què fan, en què els passa i de quina manera poden intervenir positivament per no prendre-hi mal.

La finalitat de l'activitat 3 és potenciar l'intercanvi d'idees sobre el tema entre els alumnes i enriquir-se posar de manifest que ja s'hi està treballant o si cal encara desenvolupar més aspectes. Es cerca la implicació de l'alumnat en la resolució del problema.

La finalitat de l'activitat 4 és situar el tema a l'IES i veure les possibilitats de millora. Recordem que els millors informants de les situacions de bullying són els propis alumnes i ells poden ajudar-nos a trobar les solucions més encertades.

Finalment l'activitat 5 conté el treball de síntesi i es resumeix en l'elaboració de l'informe final.

L'avaluació

Digueu als alumnes que abans de començar vagin a l'apartat avaluació i observin com s'avalua la feina. També convé que ho tinguin en compte durant la realització de les diferents activitats, així podran ajustar les seves actuacions.

Per avaluar aquesta WebQuest farem servir una Rúbrica del treball en grup

A l'inici de la webquest cal que s'acordi qui avaluarà la feina. Aconsellem una avaluació conjunta: els alumnes de cada grup s'avaluen conjuntament i comparen la seva avaluació amb la que ha fet el professor.

Caldria que l´avaluació fos una pràctica més de diàleg.