Treball cooperatiu

lELS GRUPS I ELS EQUIPS D’APRENETATGE COOPERATIU: UNA MANERA D’ENSENYAR QUE BENEFICIA TOTS ELS ALUMNES.

Pere Pujolàs Maset

Universitat de Vic

La classe es pot organitzar de moltes maneres, però organitzar la classe de forma cooperativa, enfront d’una organització individualista o competitiva, pot afavorir que, els alumnes, malgrat les seves diferències evidents, s’hi trobin bé i s’hi sentin animats i recolzats. Això beneficia igualment que hi puguin aprendre més i millor, cadascú segons les seves possibilitats i capacitats.

El què

El com

El per què

El per a què