Fotografies a diferent escala on es mostren bacteris sobre la punta d'un agulla

Les Moneres


Introducció

Els bacteris, juntament amb els cianobacteris, formen el regne dels Moneres. Aquest grup de microorganismes presenten una organització cèl.lular procariota.
Tal com podem comprobar a la fotografia superior esquerra, els bacteris són invisibles a l'ull humà. Per observar-los necessitem un microscopi. Habitualment els bacteris mesuren entre 1 i 10 µm. Pel que fa a la forma els bacteris presenten tres formes bàsiques:
 • Cocs
 • Bacteris amb forma esfèrica.
 • Bacils
 • Bacteris amb forma cilíndrica.
 • Espirils
 • Bacteris amb forma d'espiral.
Les moneres es poden trobar practicament a tot arreu: des de llocs extremadament freds com els Pols fins a ecosistemes amb temperatures tan elevades com els deserts. Inclús hi ha espècies adaptades per soportar llocs amb condicions tan extrems com són les fonts d' aigües termals on les temperatures de l'aigua són extremadament altes.
La nutrició de les moneres pot ser de dos tipus: autòtrofa, és a dir, que es produeixen ells mateixos la matèria orgànica que necessiten (els cianobacteris) o bé, heteròtrofa, que s'alimenten de matèria orgànica ja elaborada (els bacteris).
La reproducció d'aquests microorganismes és asexual per bipartició, és a dir, quan un bacteri es reprodueix es divideix en dues cèl.lules filles.

Els bacteris i les persones

Tot i que a primera vista no ho sembli, els bacteris són molt importants en la nostra vida: moltes de les malalties que podem patir estan provocades per bacteris, en aquest cas, bacteris patògens. Però no tots els bacteris són perjudicials per nosaltres: alguns són beneficiosos i se'n diuen bacteris simbiòtics o mutualistes. És el cas dels bacteris que viuen als nostes budells, que a més de facilitar la digestió, sintetitzen algunes vitamines.

Quins beneficis ens proporciones els bacteris?

 • Bacteris que fermenten
 • Les fermentacions són processos que utilitzen alguns organismes per obtenir energia. Entre els organismes que realitzen fermentacions trobem els bacteris. Des de fa molt temps els humans aprofitem aquestes fermentacions per obtenir diferents productes. Així, per exemple, a la fermentació de la llet obtenim productes com el formatge o el iogur. El formatge és produït per els bacteris Lactobacillus casei i Streptococcus lactei. Per fer iogur s'utilitzen els bacteris Streptococcus termophilus i Lactobacillus bulgaricus. D'altra banda, el vinagre s'obté a partir del vi, gràcies a la fermentació acètica que realitzen els bacteris del gènere Acetobacter.
El iogurt, és un producte que s'obté gràcies a la fermentació que fan alguns bacteris.


 • Bacteris que descomposen la matèria orgànica
 • Molts bacteris, juntament amb els fongs, realitzen un paper molt important dintre dels ecosistemes: es nodreixen de les restes de matèria orgànica d'altres organismes (cadàvers de plantes i animals) i les transformen en matèria inorgànica. La funció d'aquests descomponedors és fonamental dintre dels ecosistemes perquè la matèria inorgànica que produeixen serà aprofitada pels vegetals per produir nova matèria orgànica. D'aquesta manera la matèria descriu un cicle dintre dels ecosistemes: les plantes transformen la matèria inorgànica en orgànica, els animals transformen aquesta matèria orgànica i finalment els bacteris i els fongs transformen tota aquesta matèria orgànica en matèria inorgànica, llesta per ser novament aprofitada per les plantes.


 • Els bacteris intestinals
 • Es calcula que a l'intestí hi habiten 10 vegades més bacteris que cèl.lules té l'organisme hoste. Aquests bacteris reben el nom de flora intestinal o microbiota intestinal. Aquests bacteris tenen diversos efectes positius:
  1. El.liminen altres bacteris que puguin ser patògnes.
  2. Fabriquen algunes vitamines.
  3. Fan possible la digestió.

Els bacteris que causen malalties

Com hem vist, els bacteris són capaços de proporcionar-nos força beneficis, però malauradament, hi ha algunes espècies que provoquen malalties, és a dir, són patògens. Al llarg de la història, algunes espècies de bacteris patògens, han estat responsables de terribles epidèmies, com és el cas de la peste bubònica, malaltia bacteriana que només durant el segle XIV, a l'Edat Mitjana, es calcula que va matar 25 milions de persones a Europa. Per fer front a aquestes malalties hi ha tres possibilitats:
A continuació tens un quadre amb algunes de les principals malalties bacterianes i les seves característiques:

MALALTIA ÒRGAN O APARELL AFECTAT VIA DE CONTAGI
Gastroenteritis Aparell digestiu Ingestió d'aigües o aliments contaminats
Tuberculosi Pulmons Contacte entre persones i per l'aire
Còlera Aparell digestiu Ingestió d'aigües infectades amb el bacteri
Tètanus Sistema nerviós central Infecció de ferides amb objectes oxidats
Pneumònia Aparell respiratori A través de l'aire


Qüestionari