Sexualitat, cultura i història

Tot sovint, en la nostra societat, la sexualitat és territori abonat per a l'escàndol. Malgrat tot, en les darreres décades s'ha anat obrint pas la idea de que la sexualitat és un aspecte més de la cultura humana i que, per tant, ha de ser objecte de treball educatiu com tants altres aspectes de la cultura. Aquesta nova perspectiva ha generat en l'àmbit científic la Sexologia, que en els darrers temps cobra cada cop major rigor, malgrat la nefasta imatge que projecta d'ella l'omnipresent "tele-basura".

S'ha de tenir present que la sexualitat humana, junt amb la innegable base natural, s'inserta i es defineix en el camp més canviant i difús de la cultura. Aquesta és una condició que es dóna en els humans i alguns pocs primates.

Som éssers culturals per excel·lència; i la cultura és una cosa que es dóna i es defineix en la societat, i els individus assumeixen i contrarien en major o menor mesura en el seu procés de socialització. L'individu es defineix i es posiciona front a la cultura, com a mínim en part. Pel que respecta a la sexualitat, també.

La cultura sexual ha evolucionat històricament a través dels temps, en les més diverses societats. També en la nostra. Es veu sotmesa a condicionants naturals i culturals de molt diversa índole: Polítics, econòmics, religiosos, ètics... Es manifesta en qüestions tan evidents i dispars com la demografia o el llenguatge.

Així és que la cultura sexual es presenta com a quelcom molt divers en el nostre món, tant històrica com geogràficament. Tant individual, com grupalment.

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat