Projecte Curricular

per a l'Educació Sexual i Afectiva

Aquest projecte correspon als continguts desenvolupats en el manual per a Segon Cicle d'ESO: "Jo, tu i nosaltres (Cos, sexualitat i afectivitat)" de VV.AA. Ed. Octaedre. Barcelona 1998

 1. Introducció

 2. Objetius

 3. Continguts:

 4. Orientacions didàctiques

 5. Sistema d'avaluació

 6. Els autors i autores

Introducció:

Aquest crèdit ha estat pensat, elaborat i experimentat por un equip de professionals de l'ensenyament amb experiència de diversos anys en el tractament d'aquests temes amb alumnes de Secundària.

S'ha volgut confeccionar un material que permetés tractar la sexualitat i l'afectivitat humanes amb adolescents, des d'una perspectiva vertaderament interdisciplinar. S'ha intentat integrar d'una manera el més amena i vivencial possible els diferents aspectes de la sexualitat humana (aspectes biològics, antropològics, històrics, ètics, legals, psicològics,...)

Pensem que aquest crèdit es presta a ser impartit per professorat de diverses àrees: tant de Ciències Naturals, com de Socials (Filosofia, Història), com d'Educació Física, com de qualsevol altra àrea que, senzillament, es proposi de tirar-ho endavant. Realment, no requereix, per part del professorat, d'una especialització ni d'un nivell de coneixements altíssims, sinó més aviat d'un tarannà obert i dialogant, que fugeixi d'abordar aquesta matèria de forma dogmàtica o magistral.

En aquells aspectes susceptibles de diferents opcions morals, ideològiques o polítiques, hem procurat no donar una visió sesgada, sinó presentar de manera el menys farragosa possible el ventall de posicions que fan al cas. Només una opció clara ens ha marcat des d'un principi. El nostre posicionament en contra de l'obscurantisme de qui diu que d'això més val no parlar-ne. Pensem que està fora de lloc, en els temps que corren, seguir pretenent que la sexualitat quedi exclosa de l'àmbit educatiu.

De totes maneres, creiem que si bé la sexualitat és bo que trobi el seu lloc en el curriculum acadèmic, també ho és que no se l'academitzi, que el que es treballi a classe tingui una continuitat o sigui complementari de la tasca educativa de la família i de la resta de l'entorn de l'alumnat.

Objetius

 1. Valorar i entendre la sexualitat com una cosa pròpia que podem compartir lliurement, que té implicacions socials i, a la vegada, que pot estar relacionada amb la reproducció.
 2. Prendre consciència del caràcter cultural de la sexualitat, i de la diversitat d'enfocaments que es donen, segons les èpoques, els llocs, les religions, les ideologies, etc.
 3. Tenir un coneixement de l'anatomia i la fisiologia dels aparells genitals femení i masculí, i relacionar-lo amb la conducta sexual i les seves conseqüències (embaràs, malalties, felicitat, plaer...)
 4. Comprendre el fet de la pubertat: Canvis físics (caràcters sexuals secundaris) i canvis psicològics. Captant la diversitat de ritmes de desenvolupament per a cada persona.
 5. Identificar i diferenciar els termes d'ús quotidià referents a la sexualitat i la reproducció, i saber quins són els termes utilitzats en el llenguatge divulgatiu i científic.
 6. Conèixer i avaluar moralment les diferents possibilitats que la ciència i la tècnica mèdiques posen a la nostra disposició a fi d'intervenir en la reproducció. Reproducció asistida, contracepció i interrupció de l'embaràs.
 7. Conèixer les malalties de transmissió sexual més freqüents (SIDA). Prenent consciència de la necessitat d'evitar les conductes de risc.
 8. Conèixer la legislació vigent relacionada amb la sexualitat (interrupció de l'embaràs...).
 9. Adonar-se'n de la influència dels mitjans de comunicació, la publicitat i l'entorn social sobre la conducta sexual de les persones.
 10. Promoure l'autoestima, proporcionant elements per a apreciar i respectar el propi cos i el de l'altre, i entendre i respectar les diferències d'aspecte físic entre persones.
 11. Aprendre a valorar altres qualitats en les persones, i no únicament el seu aspecte físic.
 12. Aconseguir expressar, argumentar, fonamentar i defensar opinions, sobre qualsevol aspecte referit a la sexualitat i la reproducció amb una actitud tolerant ver les altres persones i els seus punts de vista.

Continguts per Unitats didàctiques:

Unitat didàctica 1:

Sexualitat, cultura i història

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.La gènesi de l'escàndol: El contrast i el canvi en la moralitat. 2.La sexualitat com a tema d'actualitat en la nostra societat. 3.Coneixement de dades estadístiques sobre sexualitat. 4.Que és la ciència sexològica. La seva història i aportacions més importants. 5.El caràcter cultural de la sexualitat. La diferència amb la resta dels animals. 6.L'ésser humà com a ésser cultural i el canvi històric de la cultura. 7.Els condicionants culturals de la sexualitat: Polítics, econòmics, religiosos i ètics. 8.La revolució sexual del segona meitat del segle XX. 9. El llenguatge de la sexualitat (Com parlar-ne) 1.Revisió i comentari de fets d'actualitat tal com es presenten a la premsa. 2.Reflexió sobre fonts d'informació que tenim i hem tingut, i la seva fiabilitat. 3.Iniciació al diàleg en grups sobre aquests temes. 4.Indagació de quins serveis per als joves existeixen en l'entorn més proper de l'alumnat. 5.Recerca d'informació en enciclopèdies o altra bibliografia. 6.Comentari amb els pares i avis de com es vivia la sexualitat en la seva joventut. 7.Crítica de la cultura sexual que ens ha estat llegada. 8.Debat sobre decisions polítiques que afecten la vivència de la sexualitat. 9.Comentari d'estadístiques sobre canvis en la conducta sexual. 1.Assumir la sexualitat com una faceta més de l'ésser humà, que cal conèixer. Desterrant per igual l'obscurantisme i la recreació morbosa. 2.Comprensió de que existeixen diferents opcions morals front a la sexualitat. Coneixent-ne la gènesi i respectant a les persones que les assumeixen. 3.Assumir que la diversitat sexual és un fet que s'ha de respectar, i que està lligada a la diversitat cultural, en general. 4.Assumir que la sexualitat humana no és pura instintivitat, sinó que està lligada a valors, normes i actituds. 5.Assumir que com a éssers humans individuals som subjectes passius i també democràticament actius de la cultura de la nostra societat. Parlar de sexualitat amb una terminologia adequada i amb naturalitat.

Unitat didàctica 2:

Pubertat i adolescència

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.La pubertat com a canvi fisiològic, tant dels nois com de les noies. 2.L'adolescència com a canvi psicològic. El binomi llibertat/responsabilitat en el camí de fer-se adult. 3.Per què hi ha dos sexes (Biologia). 4.Anatomia i fisiologia sexual masculina i femenina. 5.El coneixement del propi cos. La virginitat com a valor per a uns i com a contravalor per a altres. 1.Coneixement i reflexió sobre altres maneres de vivenciar la pubertat i l'adolescència (Antropologia) 2.Completar làmines anatòmiques mudes. 3.Identificar i diferenciar els caràcters sexuals secundaris d'altres trets físics o del comportament. 4.Comentari de text sexològic sobre l'autoerotisme. Reflexió personal i debat sobre la virginitat coma valor. 1.Assumir amb naturalitat el propi canvi físic i psíquic; assimilant positivament el paper actiu de subjecte de la pròpia vida. 2. Assumir l'adolescència com a autorrrealització cap a la maduresa, i no com a por vertiginosa cap al desconegut. 3.Actitud d'interés, coneixement i respecte vers el propi cos i el dels altres.

Unitat didàctica 3:

Les relacions sexuals i la reproducció

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.La reproducció humana lligada també a factors culturals, i no estacionals o merament naturals. 2.El cicle menstrual. 3.El cicle de l'embaràs: Fecundació, embaràs (les proves de l'embaràs), el part. 4. El control de la reproducció, com a possibilitat: Mètodes anticonceptius, Tècniques de reproducció assistida, Interrupció de l'embaràs. 5.Les malalties de transmissió sexual. La SIDA. 1.Comparació de la reproducció humana i l'animal. 2.Indagació i crítica de les supersticions i idees acientífiques sobre la menstruació i l'embaràs. 3.Càlcul de la fertilitat en base al calendari, a través d'un cas hipotètic. 4.Indagació i crítica en grup dels coneixements previs que tenen sobre fecundació. 5.Comentari de text sobre infertilitat. Càlculs sobre l'evolució de l'embaràs a partir de dades d'un cas hipotètic. 6. Proposta de visionat de material audiovisual sobre gestació i part. 7.Reflexió en grups sobre els avantatges i els inconvenients dels diferents mètodes anticonceptius. 8.Reflexió personal sobre la moralitat dels diferents procediments artificials de control de la natalitat. 9.Comentari de text sobre Bioètica. 10.Indagació dels punts de vista dels diferents partits polítics sobre la interrupció de l'embaràs. 11.Exercici de dramatització sobre un cas d'embaràs no desitjat. 12.Indagació sobre malalties de transmissió sexual. Identificació de les vies de transmissió de la SIDA. 1.Actitud d'interés pel coneixement del funcionament de la reproducció natural, tant per part dels nois com de les noies. 2.Assumir la paternitat o la maternitat humanes com a decisió responsable. 3.Actitud crítica vers tots els mitjans biotecnològics que estan  a disposició de les persones a fi de controlar el procés natural de reproducció. 4.Apertura a la discusió i avaluació social d'aquestes tecnologies; respectant i discutint democràticament tots els punts de vista morals o ideològics al respecte (Bioètica). 5.Actitud de prevenció de les anomenades conductes de risc, tant pel que fa a l'embaràs no desitjat, com a les malalties de transmissió sexual.

Unitat didàctica 4:

L'afectivitat i el trobar parella

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.El canvi vers l'afectivitat adulta. 2.El canvi de les relacions paterno-filials. 3.Les relacions amb els de la mateixa edat. 4.L'amistat. 5.L'enamorament. 6.El "lligar": Comunicació i confiança. La comunicació no verbal. El respecte a l'altre/a. 7.L'autoestima. 8.La frustració amorosa. La lluita per la igualtat: el feminisme. 1.Reflexió sobre l'afectivitat paterno-filial. 2.Identificació de les característiques de l'amistat i de l'enamorament. 3.Cineforum: Els rols d'home i de dona en el cinema. 4.Recerca i comentari de cançons d'amor de diferents èpoques. 5.Identificació del que cerquem, acceptem i rebutgem els uns en els altres, en buscar parella. 6. Observació i identificació dels indicis externs de l'enamorament. 7.Activitats de dinàmica de grups sobre les habilitats en el "lligar". 8.Indagació bibliogràfica sobre el feminisme. Joc de rol: Muntem una associació feminista. 1.Assumir que els canvis que l'alumne està experimentant en la seva vida afectiva són els habituals en tothom a la seva edat. (Tant respecte als pares com als companys) 2.Assumir que les relacions amb els iguals puguin ser positives o negatives. Necessitat de ser assertius. 3.Asumpció de l'amistat com a valor que ens ajuda a realitzar-nos. 4.Assumir que per a "lligar" es poden tenir en compte algunes habilitats, però que no és una ciència exacta, sinó un aconteixement fortuït. 5.Assumir que el "lligar" només pot ser comunicació respectuosa amb l'altre/a i mai una agressió. 6.Autoacceptació i autoestima. La igualtat home-dona, com a valor.

Unitat didàctica 5:

El plaer i les opcions.

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.El plaer en la tradició cultural d'Occident i en altres cultures. 2.Els factors del plaer (Fisiològics, psíquics i culturals). 3.Les fases del plaer. La resposta sexual. 4.El plaer com a comunicació: La importància de l'altre. 5.El mite dels afrodisíacs. 6.El paper de la imaginació. 7.La identitat sexual. 8.La diversitat sexual. 9.Com comunicar (a casa o als amics) la pròpia inclinació sexual, en cas de que sigui minoritària. Una altra lluita per la igualtat: el moviment gai/lesbiana. 1.Comentari de text clàssic (Epicur). 2.Recollida i comentari de cançons de diferents èpoques. 3.Avaluació d'actituds possibles front al plaer. 4.Revisió i anàlisi d'estadístiques. 5.Revisió i comentari d'opinions sobre l'homosexualitat (En fonts periodístiques). 6.Coneixement de perspectives obertes a la discusió en la societat actual, respecte a la diversitat sexual i la seva concreció legal. 7.Coneixement i avaluació (legal i moral) de diferents pràctiques sexuals (parafílies). Recerca de "fòsils lingüístics" discriminadors: El llenguatge del menyspreu. 1.Assumir el plaer com una faceta més de l'ésser humà; que cal conèixer i tenir en compte, des de les diferents opcions morals o personals. 2.Assumir que el plaer en la parella implica comunicació i atenció d'un vers l'altre. 3.Autoacceptació positiva de la pròpia identitat sexual. 4.Acceptació de la diversitat humana respecte a la sexualitat. 5.Avaluació negativa del sexisme en el llenguatge i en tota altra forma de discriminació.

Orientacions didàctiques

La forma de treballar aquest crèdit hauria de ser l'anar seguint el fil conductor del material didàctic, amb les interrupcions que facin falta per part del professor o dels alumnes que ho desitgin, sobre la marxa. El text va portant d'una qüestió a l'altra al llarg de cada Unitat Didàctica, enfilant pel camí les activitats que s'hi van proposant.

Les activitats són de molt diversa índole. N'hi ha que estan pensades per a ser realitzades sobre la marxa a la pròpia classe, acomplint la funció de permetre un treball equilibrat entre continguts procedimentals i continguts conceptuals al llarg de cada sessió. Altres activitats estan pensades per a que l'alumne les realitzi a casa, individualment o, en moltes ocasions, en petits grups.

Amb les activitats a fer fora de l'aula, hem pensat que afavoríem que l'alumne interaccioni amb el medi exterior al centre escolar, particularment la família i el seu entorn més proper (municipi...).

Les activitats, tant les que es desenvolupen a la classe com a casa, haurien de quedar recollides en un quadern específic per a aquest crèdit. També s'hauria de suggerir a l'alumne que posi en aquest quadern les anotacions complementàries que cregui convenients, els apunts de les ampliacions que pugui fer el professor o altres qüestions que puguessin sorgir a classe.

En moltes ocasions, les activitats a realitzar a classe tenen respostes en el corresponent Solucionari acumulat al final del llibre. En aquest cas, l'alumnat hauria de realitzar l'activitat en el quadern i a posteriori, individual o col·lectivament, contrastar-ho amb el que es diu en aquest Solucionari. S'ha de tenir present que, de vegades, aquestes respostes que aportem no pretenen ser tancades o unívoques, sinó obertes a la reflexió, al comentari o la discusió.

Les activitats a fer a casa poden ser estrictament personals, i permaneixeran com a tals en el quadern, o pensades per a ser comentades al dia següent a classe. De vegades, el professor haurà d'encomanar aquestes activitats amb suficient antelació a fi de donar temps a que es puguin realitzar. Això serà especialment recomanable en aquells centres escolars en els que s'hagi programat el crèdit per a ser cursat al llarg d'un trimestre (tres sessions setmanals), en lloc de al llarg de tot un curs escolar (una sessió setmanal).

El professor pot perfectament deixar de banda alguna de les activitats, ja sigui perque no la veu factible en l'entorn en el que li escau de portar-les a terme o per altres raons que ell sabrà ponderar millor que ningú. L'oferta d'activitats és més aviat àmplia, justament a fi de facilitar aquesta opció.

Hi ha activitats, (especialment a la Unitat 4), que fan aconsellable que els alumnes no disposin del llibre mentres realitzen les sessions. Particularment, en aquelles activitats del tipus "dinàmica de grups". En moltes d'aquestes activitats el que es pot trobar en el Solucionari és més per a orientació del propi professor, que ho haurà d'ampliar i aplicar a l'especial rumb que prengui l'activitat a la classe, que no pas per a ser llegit sense més i tal com hi figura per part de l'alumnat.

El crèdit conté en cada Unitat Didàctica un Test d'Autoavaluació amb respostes en el Solucionari, que poden facilitar la síntesi de la mateixa. Igualment, s'hi proposen Activitats d'Ampliació i de Reforç a fi de facilitar el tractament de la diversitat. Aquestes activitats no forçosament s'han de realitzar al final de cada Unitat, sinó que poden ser integrades en la Unitat, per als diferents alumnes, segons criteri del professor i/o opció personal de l'alumnat.

En general, pensem que el tractament d'aquesta matèria ha de decantar-se cap a aspectes més vivencials de l'alumnat, abans que cap als aspectes més teòrics o més allunyats del que ells percebeixen com a proper en el moment present de les seves vides. Encara que, al mateix temps, podem ampliar el bagatge de coneixements de les àrees implicades en aquest crèdit transversal. En aquest sentit, s'haurien de tenir en compte les someres Consideracions Metodològiques que hem proporcionat anteriorment.

Sistema d'avaluació

Creiem que l'avaluació d'aquest crèdit s'ha de centrar en tres aspectes:

Els autors i autores :

Joaquim CABRA

Prof. de Secundària, Psicopedagogia

Isidre MARÍAS

Prof. de Secundària, Filosofia

Mª Cruz MOLINA

Prof. Universitària d'Educació per a la Salut i Metgessa

Xavier SARASÍBAR

Tècnic Municipal en Educació per a la Salut, Psicòleg

Assumpció SAVALL

Prof. de Secundària, Biologia

¿ Col·laboració ?                                           ¿ Consultes ?

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat