La lluita per a la igualtat i la tolerància

Neixem nen o nena, home o dona. Com haurem vist en considerar els aspectes biològics del ser home o el ser dona, en tractar de la pubertat. Existeixen diferents maneres "culturals" de ser home o de ser dona, tant individualment com col·lectivament. Hem d'introduir la reflexió sobre aquesta condició social de l'home i de la dona. La cultura és una cosa que anem heretant i refent, generació rera generació. És una cosa que assumim, però també discutim i transformem.

Es pot fer un treball d'identificació i discusió de rols. Podem anar al pla de la personalitat: ¿Què ens diferencia a homes i a dones?, ¿Què esperen els homes de les dones, i viceversa? O podem anar al pla dels costums: ¿Qui fa què i per què?, ¿Qui ha de fer què i per què? (A la vida domèstica, a les professions, a la societat en general...)

Podem relacionar-ho amb el treball fet sobre el "lligar": ¿Com lliguen elles i com ells? ¿Què considerem lícit i què no? També podem entrar en el pla de les relacions sexuals, i projectar la qüestió sobre el tema del plaer: ¿Quina és l'actitud de la dona i la del home front al plaer? ¿Què hi ha de fisiològic i de cultural en això? ¿Com es tractada la dona en aquest sentit en les diferents cultures? (Cliterotomia en uns llocs, cosificació del cos de la dona en altres,...).

La lluita per la igualtat i el dret a la diferència en dos sentits:

El moviment feminista
Moviment de personas (homes també!?) que lluiten per la igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits socials.
El moviment gai-lesbiana
Moviment de personas que lluiten per la igualtat de drets sense distinció de condició u opció sexual.

Es pot treballar la història d'ambdós moviments i plantejar la situació present, fer balanç de l'aconseguit i plantejament dels reptes pendents en l'actualitat. En aquest sentit hi ha temes tan novedosos en els darrers anys com el tema de les parelles de fet, o les adopcions, en tre altres.

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat