Les relacions sexuals i la reproducció

La reproducció humana, a diferència de la resta dels animals, va lligada a factors culturals, i no estacionals o merament naturals. L'ésser humà no viu la seva sexualitat lligada a la climatologia, sinó que està present de continu i es canalitza a través de múltiples pautes culturals (morals, polítiques, etc...)

Després d'aquesta crida d'atenció prèvia, convé posar de relleu amb cert detall el funcionament dels dos cicles que experimenta el cos de la dona en relació a la reproducció: El cicle mentrual i el cicle de l'embaràs. És important explicar amb cert deteniment el mode de detectar un embaràs (les proves d'embaràs).

Després d'aquesta explicació (o recordatori) del que podríem anomenar reproducció "al natural", convé posar de relleu que la humanitat ha aplicat el seu saber a possibilitar diferents modes d'intervenir artificialment en aquest procés. Podem desglosar aquestes possibilitats en:

Els mètodes anticonceptius
Instruments i procediments que possibiliten les relacions sexuals, evitant o reduint al màxim les possibilitats d'un embaràs no desitjat.
La interrupció voluntària de l'embaràs
Tècniques quirúrgiques que permeten fer fracassar un embaràs quan aquest s'ha originat ja i no es desitja portar-lo a terme.
La reproducció assistida
Tècniques, cada cop més diverses i novedoses, que permeten promoure l'embaràs, o incidir en ell, quan no es produeix de manera natural, o sorgeixen problemes per a la seva evolució.
Sobre aquestes qüestions convé fer tres tipus de consideracions:
Mèdico-científiques
L'explicació detallada de cada tècnica: Com s'ha de procedir per a l'utilització de cada mètode anticonceptiu, quina fiabilitat té, etc. En què consisteixen les diferents tècniques, quins riscos comporten, etc.
Legals
Posar de relleu que no forçosament tot el que és factible tècnicament està permés o amparat per la llei. Cridar l'atenció sobre el fet que les lleis són part de la cultura, i per tant, en una societat democràtica, estan subjectes a l'evolució de la voluntat popular.
Ètiques
Posar de manifest que tot ésser humà està dotat de consciència moral i que existeixen diferents criteris morals al respecte. Exposar els principals punts de vista en aquest sentit. Deixant aquestes qüestions obertes a la reflexió i opció de cadascú, en diàleg amb els altres. Estimulant aquesta reflexió i aquest diàleg, però sense mixtificacions ni tampoc dogmatismes.

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat