ACTIVITAT 1.3 - COMMUTATIVITAT DE LA SUMA
SUMA DE VECTORS USANT LA REGLA DEL PARAL·LELOGRAM

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent


Si per sumar dos vectors, i , en comptes de col·locar a continuació de col·loquem a continuació de , tal com està fet en la part inferior de la figura de la dreta, observem que el resultat és el mateix vector.

Aquesta construcció posa de manifest que la suma de dos vectors és commutativa, és a dir += +.

Aquesta propietat commutativa permet realitzar la suma de dos vectors utilitzant l'anomenada REGLA DEL PARAL·LELOGRAM:

1) dibuixem els dos vectors i amb el mateix origen
2) completem un paral·lelogram traçant:
   - per l'extrem del vector un segment de recta paral·lel al vector
   - per l'extrem del vector un segment de recta paral·lel al vector
3) la suma dels dos vectors és la diagonal orientada del paral·lelogram obtingut; diagonal que parteix del punt origen comú dels dos vectors i .ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens dos vectors, i , i el seu vector SUMA obtingut aplicant la regla del paral·lelogram.

Pots moure els extrems A i B dels vectors.

Mou els punts A i B, i observa com es comporta la suma de dos vectors. Per exemple, observa què passa quan els dos vectors formen un angle obtús.

Pots aconseguir amb la regla del paral·lelogram que la suma valgui zero?SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els mateixos vectors que en l'activitat anterior
Utilitzant ara la regla del paral·lelogram, realitza en la teva llibreta les mateixes sumes de l'activitat anterior
(+, +, +, +, +, +, + i +) i compara els resultats.


FI DE L'ACTIVITAT 1.3 - COMMUTATIVITAT DE LA SUMA
SUMA DE VECTORS USANT LA REGLA DEL PARAL·LELOGRAM

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent