Pràctiques amb GeoGebra

Dissenyades per Pep Bujosa

Tot seguit, trobareu un recull d'aplicacions del GeoGebra (https://www.geogebra.org/?lang=ca). Per accedir-hi, feu clic sobre de cadascun dels títols. Si, a més, feu doble clic sobre les finestres gràfiques que apareixeran podreu accedir al programa.

 

Geometria plana

 

 

 

Rectes i paràboles

Funcions polinòmiques

 

Funcions trigonomètriques

Continuïtat de funcions

La derivada d'una funció

Optimització 3D

La integral

 

Estadística

Probabilitat

Astronomia

Diversos

 

Programació lineal

Els tres problemes clàssics

Treballs de recerca