Funcions

 

Derivades

 

1.       

(2009-setembre-1) 3. Sigui f (x) = 2x3 – x2 + 3x + 1. Donades les rectes r1: y = x + 2 i r2: y = 7x – 2:

a) Expliqueu, raonadament, si alguna de les dues rectes pot ser tangent a la corba

y = f (x) en algun punt.

b) En cas que alguna d’elles ho sigui, trobeu el punt de tangència.

[1 punt per cada apartat]


Solució
Solució amb el programa WinFun

 

 

2.       

(2009-setembre-1) 5. Considereu la funció real de variable real .

a) Trobeu-ne el domini.

b) Calculeu l’equació de les seves asímptotes, si en té.

c) Estudieu-ne els intervals de creixement i de decreixement, així com les abscisses

dels seus extrems relatius, si en té, i classifiqueu-los.

[0,5 punts per l’apartat a; 1,5 punts per l’apartat b; 2 punts per l’apartat c]


Solució

 

 

3.       

(2010-juny-1) 3. Un segment de longitud fixada m recolza sobre els eixos de coordenades. Calculeu

el valor de l’angle  a que forma el segment amb l’eix OX perquè el triangle rectangle

determinat pel segment amb els eixos i del qual m és la hipotenusa tingui àrea

màxima. Comproveu que es tracta realment d’un màxim.

[2 punts]


Solució (Pitàgores)
Solució amb trigonometria

 

 

4.       

(2010-juny-4) 3. Sigui P(x) = ax2+ bx + c un polinomi qualsevol de segon grau.

a) Trobeu la relació existent entre els paràmetres a, b i c sabent que es compleix que

P(1) = 0 i P(2) = 0.

b) Quan es compleix la condició anterior, indiqueu quins valors pot tenir P'(3/2).

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

 

5.       

(2010-juny-4) 5. En la figura següent es representen dues funcions. L’una és la derivada de l’altra.

Decidiu si la funció f (x) és la derivada de la funció g(x) o és a l’inrevés, estudiant

què passa en els punts x = a, x = b i x = c.

[2 punts]


Solució

 

 

6.       

(2010-juny-5) 3. Determineu el valor dels paràmetres a, b i c perquè la gràfica de la funció  sigui la següent:

[2 punts]


Solució

 

 

 

7.       

(2010-setembre-2) 3. Considereu tots els prismes rectes de base quadrada amb un volum V fixat. Anomeneu x el costat de la base del prisma i y la seva altura.

a) Trobeu l’expressió del volum i de l’àrea total del prisma en funció de les variables

x i y.

b) Comproveu que el que té àrea total mínima és en realitat un cub.

[0,5 punts per l’apartat a; 1,5 punts per l’apartat b]


Solució

 

 

 

8.       

(2011-juny-1) 6. Sigui f (x)=x2 · e–ax quan a≠0.

a) Calculeu el valor de a perquè aquesta funció tingui un extrem relatiu en el punt

d’abscissa x=2.

b) Quan a=2, classifiqueu-ne els extrems relatius.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

9.       

(2011-juny-4) 3. La gràfica corresponent a la derivada d’una funció f(x) és la següent:

a) Expliqueu raonadament quins valors de x corresponen a màxims o a mínims

relatius de f(x).

b) Determineu els intervals de creixement i decreixement de la funció f(x).

[1,5 punts per l’apartat a; 0,5 punts per l’apartat b]


Solució

 

 

10.   

(2011-juny-4)  6. Dins d’un triangle rectangle, de catets 3 i 4 cm, hi ha un rectangle. Dos costats del rectangle estan situats en els catets del triangle i un dels vèrtexs del rectangle és a la hipotenusa del triangle.

a) Feu un esbós de la situació descrita.

b) Si x és la longitud del costat del rectangle que està situat en el catet petit i y és

l’altre costat del rectangle, comproveu que es compleix que 4x+3y=12.

c) Determineu les dimensions del rectangle perquè l’àrea sigui màxima.

[0,5 punts per l’apartat a; 0,5 punts per l’apartat b; 1 punt per l’apartat c]


Solució

 

 

11.   

(2011-setembre-2) 3. Donada la funció f (x)=x3+ ax2+ bx+ c:

a) Determineu la relació que han de complir els paràmetres a, b i c perquè f (x) tingui

un extrem relatiu en el punt d’abscissa x = −1.

b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè hi hagi un punt d’inflexió de la funció

f (x) en el punt d’abscissa x=0.

c) Determineu la relació entre els paràmetres a, b i c sabent que la gràfica de f (x)

talla l’eix OX en el punt d’abscissa x = −2.

d) Calculeu el valor dels paràmetres a, b i c perquè es compleixin les tres propietats

anteriors alhora.

[0,5 punts per cada apartat]


Solució