Els alumnes al C.M.
El CM d’EP és un moment òptim en el procés de maduració dels alumnes i ofereix grans possibilitats d'intervenció pedagògica. Els alumnes entre els 8 i els 10 anys manifesten una gran curiositat i interès per l'observació i explicació dels fets i esdeveniments de l'entorn. Això permet partir d'una motivació natural per aprendre. Els professors tenim una bona oportunitat d'aprofitar aquesta motivació.
Els alumnes presenten globalment una bona coordinació general. Aquesta situació els possibilita un domini adequat de l'espai que afavoreix que s'hi puguin organitzar bé.
La motricitat es fa més eficaç i precisa, de manera que permet una millor qualitat d'execució i un treball motriu mes elaborat.
El seu esquema corporal evoluciona cap a una visió més integrada, amb més consciència del funcionament i de les possibilitats del cos.
El grup classe és molt important pels alumnes, ja que els ajuda a prendre consciència de les pròpies possibilitats i les dels altres, i els ajuda a adquirir seguretat i autonomia.

                           .: d'interès :.
    .:  Amb data 22 de febrer ha estat publicat l'esborrany del nou currículum que introdueix canvis significatius: reducció horària, canvis en els blocs de continguts (ara apartats) amb la sorpresa que agrupa totes les habilitats motrius i capacitats condicionals en un únic apartat, imagino que per fer espai al nou d'educació per a la salut).

.: La reducció horària ja és definitiva: nou currículum (DECRET 142/2007, de 26 de juny de 2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària).
.:
El Parlament Europeu demana més hores d'Educació física a les Escoles

 
 

José A.; E.F. al Cicle mitjà