Proposo una programació oberta i flexible, que s'adapti a les característiques de l'escola i dels alumnes, dels recursos i dels espais. És per això que les Unitats didàctiques no estan programades per sessions, inclouen una bateria d'activitats de dificultat progressiva a distribuir entre les sessions que convingui dedicar a cada UD.
Això ens permet adaptar-nos millor a les disponibilitats d'espais, solucionar imprevistos: pluja, fred... o fins i tot iniciar dos UD diferents i simultànies.
Les Unitats proposades son comunes a tot el cicle, i les distribuirem al llarg dels sis trimestres.
Les activitats d'avaluació estan incloses al final de cada unitat.
No estan disponibles les Unitats didàctiques ja que moltes de les activitats proposades estan extretes de publicacions. A títol d'exemple, podeu accedir a la UD d'activitats preesportives.
   
       
  Carburant Justificació de les Unitats de Programació [PDF]  
  Carburant Distribucció UD i sessions per trimestres [PDF]  
  Carburant Metologia de treball [PDF]  
  U.P: El nostre cos. Imatge i percepció corporals [no disponible] B1  
  U.P: Ens organitzem. Orientació en l'espai i en el temps. Ritme [no disponible] B1  
  U.P: Habilitats motrius bàsiques [no disponible] B2  
  U.P: Habiliats gimnàstiques [no disponible] B2  
  U.P: Mini Hoquei [no disponible] B2  
  U.P: Activitats amb raquetes [no disponible] B2  
  Carburant

U.P: Activitats preesportives [PDF] Shootball 8x8 [annex I PDF] B2

 
  U.P: Capacitats condicionals [no disponible] B3  
  U.P: Expressió corporal [no disponible] B4  
  U.P: Jocs populars i tradicionals [no disponible] B5  
  U.P: Activitats complementàries [no disponible]  
 
l
José A.; E.F. al Cicle mitjà