AVALUACIÓ del professorat

   
Necessita millorar
Correcte
Molt bé
Competències
comunicatives
Lingüística
S'expressa de manera confusa, incompleta, amb poca coherència... Li costa seguir un fil argumental... S'expressa amb correcció, però normalment amb força simplicitat.
Li costa entendre els dobles llenguatges, sentits figurats...
Escolta i s'expressa oralment i per escrit amb ordre i claredat, adequant el seu discurs als receptors i mantenint un discurs coherent i fluïd.
Audiovisual
Utilitza les imatges sense relacionar-les amb els textos o amb el contingut. Té dificultats en interpretar i expressar-se  amb mitjans audiovisuals.

Utilitza les imatges com a suport visual al missatge oral o escrit. Quan llegeix imatges normalment es queda en un nivell obvi, no aprofundeix.

Interpreta i produeix missatges audiovisuals amb sentit per ells mateixos i amb una bona càrrega de significat.
Cultural
No mostra interès en les manifestacions culturals i artístiques. Coneix algunes manifestacions culturals i artístiques, però no s'hi acaba de sentir identificat/a. Coneix i aprecia les manifestacions culturals pròpies i mostra interès i curiositat per conéixer les dels altres.
Competències metodològiques
Tractament informació
Té dificultats per cercar informació a la xarxa. Li costa molt identificar el que és rellevant. No té el domini bàsic de les eines informàtiques requerides en aquest treball.

Sap buscar informació, tot i que de vegades necessita orientació.

Controla els recursos bàsics que requereix aquest treball.

Cerca i gestiona la informació de manera autònoma.
Domina les eines informàtiques requerides per la realització del projecte.
Matemàtica
__
__
Utilitza significativament recursos matemàtics per explicar la realitat: gràfics, mapes...
Aprendre a aprendre
No és gaire conscient del que sap i el que no sap. Li costa seguir una línea de treball.
Li manquen recursos per construir el seu propi aprenentatge.
Comença a utilitzar algunes eines d'autoaprenentatge. Es planteja preguntes, parteix dels coneixements previs per cercar el que no sap. Busca solucions als problemes que se li plantegen.

Competències personals

Autonomia i iniciativa personal
Es mostra passiu o poc participatiu. Li cal molta ajuda per saber que ha de fer. Amb una mica d'orientació sap seguir la línea de treball. Fa propostes, aporta opinions, té iniciativa...
Competències socials
Coneixement i interacció amb el món físic
No li preocupen gaire les conseqüències de les seves actuacions. És poc conscient de la rellevància dels seus actes. Es manifesta conscient de què les seves actuacions influencien en el seu entorn.
Social i ciutadana
Rebutja les opinions diferents de la seva i/o no sap expressar les pròpies. Li costa acceptar punts de vista diferents i raonar els seus, però s'hi esforça. Sap expressar i defensar la seva opinió i escolta i respecta la dels altres.
Es mostra molt poc col·laborador/a en les activitats proposades. Mostra actituds de participació activa en les diferents situacions que es plantegen. S'implica molt en les propostes de tipus social que es plantegen i en proposa.