guia didÀctica

nivell:
Cicle Superior de Primària.
3r. curs d'ESO.
Les activitats són prou obertes per poder-les adaptar als dos nivells adequant el grau d'exigència.

Àrea:
Educació per la ciutadania i els drets humans.

temporitzaciÓ:
Un trimestre.

OBJECTIUS ( Basats en les competències bàsiques):

 • Identificar trets d'identitat propis i dels altres: costums, tradicions i estils de vida.
 • Prendre consciència de pertinença a diferents grups socials i de les maneres de contribuir al seu desenvolupament i millora.
 • Identificar els propis prejudicis i rebutjar comportaments discriminatoris.
 • Valorar i tenir cura del medi, així com assumir comportaments de consum responsable.
 • Conèixer alguns mecanismes de funcionament i participació en les societats democràtiques.
 • Fomentar iniciatives de participació democràtica i responsable dins del centre i per extensió al barri, localitat...
 • Analitzar i fer lectura crítica del llenguatge publicitari.
 • Desenvolupar la capacitat d'escolta i d'exposició argumentada de les pròpies opinions i respecte per les dels altres.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per accedir a la informació, per processar-la i organitzar-la, i per difondre-la.
 • Practicar i aprofundir en el treball en grup.
requeriments previs:
 • Cal que l'alumnat a qui va dirigida aquesta webquest tingui unes nocions bàsiques de navegació per Windows, d'un processador de textes, d'un editor d'imatges, d'un editor de vídeo i de navegació per Internet. Els programes que es fan servir com a referència són el Word, el Paint Shop Pro i l'Studio8.
 • Aniria bé que cada grup trobes al directori del seu curs o al que utilitzin habitualment, una carpeta amb el nom del seu equip de treball, per anar-hi desant tot el material que recullin. Seria convenient que s'acostumessin a anotar les adreces que consulten.
organitzaciÓ i metodologia:

Els continguts d'aquesta webquest estan organitzats en tres grans blocs:

Es centra en el tema de la diversitat cultural.
Pretén que a partir del coneixement i estimació de les pròpies arrels, es puguin incorporar i valorar noves costums.
   
Es centra en els tema de la sostenibilitat.
Treballa la relació amb la natura, les conseqüències dels nostres actes i hàbits sobre les condicions futures de vida.
   
Es centra en el tema de la participació ciutadana.
Treballa la participació des de la vessant més directa en la presa de decisions, la identificació de drets i deures i la implicació en activitats col·lectives.

Les tasques proposades parteixen del fil conductor de la publicitat. L'he triat perquè crec que és motivador pels alumnes, perquè permet treballar molts aspectes del currículum, perquè una bona part de les activitats es basen en el llenguatge audiovisual, que permet una bona gestió de la diversitat, i també perquè fomenta una visió crítica de la societat.

Està pensat per repartir la classe amb tres equips de treball. Deixo obert el tema del director/a de la campanya perquè el mestre es pugui atribuir aquesta tasca o delegar aquest rol a un alumne/a, depenent del nivell i la dinàmica del grup. També deixo obert el tema de les trobades entre els coordinadors de cada grup perquè cadascú el pugui adaptar a les seves necessitats.

A no ser que sigui un tema que ja estigui molt treballat al centre, jo proposaria començar amb un parell de sessions col·lectives i en gran grup sobre lectura d'imatges i anàlisi de missatges publicitaris.

A partir d'aquí els diferents grups tenen les eines per avançar de manera força autònoma, sota la supervisió del tutor.
Considero molt important la darrera activitat de posta en comú, ja que és a partir del feed-back dels seus companys i companyes que es pot anar avançant. Seria interessant, si al centre hi ha més d'una classe del mateix nivell, poder fer l'exposició conjuntament per veure diferents solucions i també intercanviar les propostes amb altres centres.

El sentit d'aquesta proposta didàctica es basa en la pràctica reflexiva, i més concretament en el model ACCIÓ-REFLEXIÓ-ACCIÓ. Els tutors que la portin a terme han de tenir molt presents els objectius i anar guiant als alumnes perquè a partir de les diferents activitats puguin reflexionar i arribar a les seves pròpies conclusions, i sobretot modificar actituds i conductes cap a un model de comportament més participatiu, solidari i democràtic. És per això que en la última activitat de cada equip es deixa les portes obertes a iniciar, a nivell personal o col·lectiu alguna mena d'actuació orientada a aquesta finalitat.

Un llibre que us recomano:
Les set competències bàsiques per educar en valors de Martín García, Xus; Puig Rovira, Josep M. Graó, 2007

avaluaciÓ

Els alumnes s'autoavaluen a través de la seva graella. Aquesta autoavaluació constitueix a la vegada, una molt bona activitat d'aprenentatge, perquè ajuda a fer-los conscients dels seus propis recursos i capacitats. Aquestes valoracions també ens poden donar moltes pistes de com encarar millor futurs projectes.

L'avaluació per part del professor es basa en les competències bàsiques.
Els diferents ítems fan sempre referència a les activitats d'aquesta WQ, no en general. És per això que en la competència matemàtica, com que no hi ha cap activitat que l'exigeixi, només s'avalua en positiu, com a valor afegit, en cas de que algun grup l'utilitzi.

Rúbrica d'avaluació del professorat.