Cavall de Xarxa
   CLUB D'ESCACS ESCOLAR DE LA XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA
Portal Educatiu edu365.com
  Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya edu365
[El Club] [La Llegenda] [La Història] [El Llibret] [Escacs i Educació] [Internet i Escacs] [Els Links]
LLIBRET D’ESCACS
FEDERACIÓ  VALENCIANA D’ESCACS (FECV)
Traduït i preparat per Gerard Cano i Moya
Llibret d’Escacs. Document d’ús públic. 
Prohibida la seua comercialització sense l’autorització de la F.V.Escacs
 

(Adaptat a format HTM en català realitzada amb  per Marià Cano Santos.)
 

1. - EL MATERIAL DE JOC

1.1. - EL TAULER
1.2. - LES PECES
   1.2.1. - COL.LOCACIÓ
   1.2.2. - CAPTURA
   1.2.3. - MOVIMENTS
       1.2.3.1. - L’ENROC
   1.2.4. - VALORACIÓ
1.3. - EL RELLOTGE I LES PLANETES
2. - ATACS I DEFENSES
3. - ESCAC; ESCAC I MAT
4. - TAULES I OFEGAT
5. - ATACS COMBINATIUS
5.1. - ESCAC A LA DESCOBERTA I ESCAC DOBLE
5.2. - LA CLAVADA
5.3. - LA FORQUETA
6. - ANOTACIÓ DE LES PARTIDES
7. - MATS BÀSICS EN LES OBERTURES
7.1. - MAT DEL PASTOR
7.2. - MAT DEL BOIG
7.3. - MAT DE LÈGAL
8.- TERMINOLOGIA


1.- EL MATERIAL DE JOC.

El material mínim per jugar una partida d’Escacs és el tauler i les peces. A més, quan juguem una partida de competició, és necessari un rellotge i les planetes per anotar les jugades.

1.1.- EL TAULER.

La partida d’Escacs és una batalla entre dos bàndols: el blanc i el negre. Es juga damunt d’un tauler i s’acaba quan un bàndol abandona, per taules (empat) o per escac i mat. Quan les partides són de competició es juga amb rellotge, en aquest cas, també perd la partida el jugador que no fa un número de jugades indicat en el temps estipulat.

El tauler d’Escacs o escaquer és un quadrat compost de 64 caselles alternant les caselles blanques i les negres, per tant té 32 caselles blanques i 32 negres.
La casella o escac és cadascun dels espais quadrats que composen el tauler d’Escacs. Cada casella té un nom com en el joc dels vaixells (Enfonsar la Flota), això ens servirà més endavant.

Observa els diagrames:

Com pots veure, el tauler pot col·locar-se de dues maneres diferents, però a soles una és correcta: quan et poses davant del tauler per jugar, la casella del cantó de la teua dreta ha de ser blanca.

Al tauler podem observar que la disposició de les caselles formen Columnes, Files  i Diagonals.

Columnes: són les huit fileres de caselles que van des de la vora del tauler més propera a tu fins a la vora més propera a l’altre jugador.

Files: són les huit fileres de caselles que van des de la vora esquerra del tauler fins a la vora dreta.

Diagonals: són les línies formades per les caselles del mateix color  unides pels vèrtexs.

 El tauler d’Escacs té un codi de lletres i xifres. Les lletres identifiquen les Columnes i les xifres les Files. Cada casella s’identifica primer amb la lletra (de la Columna) i després amb la xifra (de la Fila).

 Les lletres s’ordenen d’esquerra a dreta respecte del jugador que porta les peces blanques o de dreta a esquerra respecte del jugador de les peces negres, des de la a fins a la h. Així mateix les xifres de les Files s’ordenen des del 1 fins al 8.

1.2.- LES PECES.

 Per començar una partida, cada jugador compta amb el següent material:
 

 Peces
Simbologia
   1 Rei

   1 Dama

   2 Torres

   2 Cavalls

   2 Alfils

   8 Peons

1.2.1.- COL·LOCACIÓ.

És molt fàcil col·locar les peces, tens que fer-ho com en aquest diagrama:

Les més difícils de col·locar són el Rei i la Dama perquè són les úniques que no estan repetides. La Dama sempre va en la casella del mateix color, o siga, la Dama blanca en la casella blanca i la Dama negra en la casella negra, això vol dir que el Rei anirà a la casella que resta.

Una vegada col·locades les peces, hem de començar a moure-les, però ¿qui comença? Recorda que sempre comencen les blanques i, a més, no et pots quedar un torn sense jugar, és obligatori fer un moviment.

1.2.2.- CAPTURA.

Les peces capturen quan es troben en el seu moviment una peça contrària i es col·loquen en la casella de la peça capturada. Capturar és el mateix que menjar o matar. Recorda que mai pot hi haver dues peces al mateix temps en la mateixa casella. Els peons, per capturar, sempre canvien de Columna, es a dir mengen en diagonal  (veure 1.2.3.- Moviments, els Peons).

1.2.3.- MOVIMENTS.

La Torre.

La Torre mou sempre en línia recta per les Columnes i les Files, es a dir, en vertical i horitzontal.

Exemple: les X indiquen les caselles on pot anar la Torre en una jugada.

Pot anar cap avant i cap arrere. Si en el seu camí hi hagués una peça del mateix color, a soles podria anar fins a la casella anterior perquè no pot saltar-la ni capturar-la. Si la peça que troba en el seu camí és de l’adversari (d’altre color) pot capturar-la col·locant-se en el lloc que ocupava la peça contrària. No és obligatori capturar les peces contràries si no vols. A soles és obligatori evitar l’Escac.

L’Alfil.

 L’Alfil es mou en diagonal.

Exemple: Les ics indiquen les caselles on pot anar l’Alfil en una jugada:

Pot anar cap avant i cap arrere movent-se per les diagonals sense canviar mai de color. L’Alfil que va per les diagonals blanques mai podrà situar-se en una casella de color negre, o al contrari. Respecte a les captures, val el que hem dit per a la Torre.
 

La Dama.

La Dama pot moure’s per Columnes, Files i Diagonals. El seu moviment és la combinació de la Torre i l’Alfil. Com exemple observa el diagrama:

 La captura i els demés aspectes són iguals que la Torre i l’Alfil.

El Rei.

El Rei es mou igual que la Dama, cap a totes les direccions (Columnes, Files i Diagonals) però a soles el pot fer d’una en una casella, també cap avant i cap arrere.

Exemple: les X indiquen totes les caselles a les que pot anar el Rei en una sola jugada.

La  captura i demés aspectes són iguals que les demés peces. Has de saber que el Rei mai pot anar a una casella on el puguen capturar, mentre que les altres peces si que ho poden fer si volen. Per tant el Rei mai pot ocupar una casella al costat de l’altre Rei.

El Cavall.

 El Cavall és l’única peça que pot saltar per damunt de les demés peces, ja siguen del seu color o no. Igual que la Torre, l’Alfil, la Dama i el Rei, pot anar cap avant i cap arrere.

 El seu moviment té forma de “L”, ha de moure de les següents formes:

1. Una casella en direcció horitzontal i després dues en direcció vertical.
2. Dues caselles en direcció horitzontal i després una casella en vertical.
3. Una casella en direcció vertical i després dues caselles en horitzontal.
4. Dues caselles en direcció vertical i després una casella en horitzontal.

Exemple: Mira el diagrama i després practica al tauler. Les ics indiquen
totes les caselles on pot anar el Cavall en una jugada.

Captura les peces contràries en la casella on aplega. No captura cap peça pel camí, o siga no pot capturar les peces per damunt de les quals salta, a soles si n’hi ha una peça contrària on cau. Si la casella de destí està ocupada per una peça del mateix color, no pot anar-hi.

Els Peons.

Els Peons són les úniques peces que mai retrocedeixen, a soles es poden moure cap avant en línia recta per la seua Columna i una casella cada jugada. Quan el Peó està en la seua casella d’eixida, pot triar entre avançar una o dues caselles, després ja ha d’anar d’una en una i sempre que tinga el camí lliure.

Captura: Els Peons no capturen com mouen, capturen en diagonal, però una casella a soles. Això fa que canvien de Columna i a partir d’aquest moment tindran que anar per la nova Columna fins a que tornen a capturar altra peça i canvien a un altra Columna. Sempre resten al lloc on capturen.

El Peó fa a vegades un altre tipus de captura que s’anomena CAPTURA AL PAS. A soles pot fer-la un Peó a un altre Peó. Cap altra peça la pot fer i tampoc es pot fer contra altra peça que no siga un Peó. Quan el Peó tria moure dues caselles i es col·loca al costat d’un altre Peó enemic, aquest pot decidir capturar-lo en la casella de pas. A soles el podrà fer en la jugada següent al moviment del Peó, si no el fa perd el dret i ja no el podrà fer mai contra aquest Peó.

Exemple: Observa el diagrama. Les negres acaben de moure el seu Peó dues caselles. Les blanques poden capturar-lo al pas col·locant-se en la casella d6.

LA CORONACIÓ DEL PEÓ. Quan un Peó avança fins a l’última Fila és obligatori canviar-lo per la peça que es vulga del mateix color, excepte un Rei o un Peó. Tot això es fa en una jugada. La peça que tries comença a actuar immediatament. Això no es pot fer amb altres peces que no siguen els Peons. Poden coronar tots els Peons en una partida i pots canviar-los per la peça que vulgues tant si te l’han capturada com si no. Podries aconseguir unes quantes Dames si el desitges.

1.2.3.1.- L’ENROC.

És  l’únic moviment que es fa utilitzant dues peces al mateix temps: el Rei i la Torre. Aquest moviment és molt important perquè es lleva el Rei del centre deixant-lo protegit de possibles atacs i perquè es posa la Torre en joc ocupant una casella més activa.

Acabem de dir que l’Enroc  és l’únic moviment que es fa utilitzant dues peces al mateix temps i això és ben cert. Aquest aclariment ve perquè moltes vegades ens trobem jugadors novells que creuen que es pot moure dos Peons al mateix temps al començar la partida (jugada completament il·legal) en lloc de triar moure una o dues caselles amb un Peó.
 

Per fer l’Enroc, el Rei avança dues caselles cap a la Torre i aquesta passa per damunt col·locant-se al seu costat. Com que hi ha dues Torres, es pot fer l’Enroc amb qualsevol d’elles, però a soles una vegada en tota la partida.

Per suposat, és il·legal desfer l’Enroc (tornar a la posició inicial abans de l’Enroc).
Exemple:

L’Enroc pot ser llarg o curt segons la Torre amb que es realitze. Si es fa amb la Torre més propera al Rei serà curt i si amb la Torre més llunyana llarg.

Per poder fer l’Enroc han d’acomplir-se quatre regles importants al mateix temps:

1. Totes les caselles entre el Rei i la Torre han d’estar buides de peces, ja siguen del mateix color o del contrari.

2. Ni el Rei ni la Torre amb la que es vol Enrocar han d’haver estat mogudes fins aquest moment. Si el Rei o la Torre s’han mogut i després han tornat a la seua posició inicial, tampoc és possible Enrocar perquè s’han mogut abans.

3. Per poder realitzar l’Enroc el Rei no ha d’estar en situació d’Escac. Però si aquest Escac s’evita i després s’acompleixen totes les regles, si es pot Enrocar. Això no afecta a la Torre que encara que estiga atacada es pot usar per Enrocar.

4. No es pot fer l’Enroc si la casella per la que passa el Rei o la casella de destí es troben atacades per peces enemigues, perquè el Rei estaria en situació d’Escac en algun moment. Exemple:

1.2.4.- VALORACIÓ.

La valoració de les peces  per punts dona una orientació ja que quan juguem una partida també importa la col·locació de les peces. Com que cadascuna de les peces mou d’una manera diferent, el seu valor també serà distint.
Per realitzar una escala de valors es pren el Peó com a punt de referència, donant-li el valor d’un punt per ser la peça de menor mobilitat i de menys força.
 
 

Peça
Valoració
 Peó 
1 punt
Peces lleugeres
 Alfil i Cavall 
3 punts
Peces pesades
 Torre 
5 punts
 Dama 
10 punts

El Rei té el màxim valor . No li podem donar cap valor en punts per ser l’única peça que no es pot canviar en tota la partida.

Un cavi de peces es dona quan un jugador captura una peça de l’adversari i aquest també captura una altra peça a l’altre. N’hi ha dos tipus de canvis:

1. Canvi idèntic o igual: cada jugador captura una peça d'igual valor.
2. Canvi desigual: quan cada jugador captura una peça de valor diferent (major o menor). El cavi serà beneficiós per al jugador que captura una peça de més valor.

1.3.- EL RELLOTGE I LES PLANETES.

En Escacs de Competició la partida té un límit de temps per fer un determinat número de moviments. Cada jugador disposa d’un període de temps fix controlat per mitjà d’un Rellotge.

En Escacs Ràpid les partides no tenen un número fix de jugades, per tant el jugador que se l’acaba el temps sense fer mat,  perd per temps.

En Escacs de Competició és obligatori escriure les jugades en una planeta  que normalment facilita l’Organització del Torneig. Aquesta planeta servirà per comprovar les jugades fetes dins del temps establert.
 

2.- ATACS I DEFENSES.

ATAC: Quan fem un moviment que amenaça capturar una peça.

DEFENSA: Hi ha set maneres de defendre una peça atacada:

Moure la peça atacada portant-la a una casella on no estiga atacada.

2ª Capturar la peça que ens ataca.

Cobrir la peça atacada amb un altra que estiga defensada i que siga d’igual o menor valor que la peça atacant.

Defensar la peça atacada amb un altra. Si la peça atacant té menys valor que l’atacada, això no valdria ja que el bàndol atacant guanyaria amb el canvi.

Creant un atac més fort que el de l’adversari, o siga contraatacant. Aquest mètode inclou el cas d’atacar una peça d’igual o més valor que la que ataca el teu rival.

  Donar un Escac entremig.

  Clavar (immobilitzar) la peça que està atacant.

Exemple:

 La Torre de d4 es troba atacada per l’Alfil negre de g7.

1.- Moure la peça atacada a b4.
2.- Capturar l’Alfil de g7 amb el nostre Cavall de h5.
3.- Cobrir amb el nostre Peó de e4 en e5.
4.- Defensar amb el Peó de c2 a c3; ací no val perquè la Torre val més que l’Alfil.
5.- Moure el nostre Alfil a e2 amenaçant la Dama de a6, que val més que                la nostra Torre.
6.- Posem la nostra Dama en b3 donant Escac al Rei.
7.- Posem la Dama en g4 clavant l’Alfil de g7.

3.- ESCAC. ESCAC I MAT.

Quan s’ataca el Rei contrari, s’està fent Escac al Rei (també es pot dir Xec al Rei). Pot ser Escac a soles o Escac i Mat (Xec Mat) i encara que no és obligatori avisar, és preferible fer-ho per evitar problemes posteriors.

Hi ha un Escac que s’anomena Escac a la Descoberta. Si observes el següent diagrama podràs veure que si l’Alfil juga a f5 (1) les blanques donen Escac amb la peça que han descobert (la Dama blanca) i no amb la que han mogut.

Si l’Alfil mou a la casella c6 (2), en aquest cas donem un Escac directe amb l’Alfil i un Escac a la Descoberta amb la Dama, o siga un Escac Doble.

Qualsevol tipus d’Escac o Xec és obligatori salvar-ho, ja que no es pot fer un moviment i deixar el Rei en un lloc on el puguen capturar, es a dir, el Rei no pot quedar-se en Escac.

 Hi ha tres formes distintes de solucionar un Escac:

1.- Escapar-se desplaçant el Rei a una casella on no estiga amenaçat (en Escac), es a dir, on no el capturen.

2.- Capturar la peça que ens dona Escac.

3.- Protegir-se posant una peça entre el Rei i la peça que ens dona Escac.

A vegades pots solucionar l’Escac de les tres formes, a soles has de triar la que més t’agrade. Altres  vegades només podràs solucionar-ho de dues de les maneres o inclòs d’una sola manera. Quan en una partida tens un Escac i no el pots solucionar de cap de les maneres explicades, aleshores es diu ESCAC I MAT (XEC MAT) i s’acaba la partida. Has de saber que el Rei contrari no es captura mai perquè sempre li toca jugar a ell i no pot fer cap moviment legal.

Si el teu rival col·loca el seu Rei en Escac per error tindràs que avisar-li i haurà de corregir el seu error ja que es tracta d’una jugada il·legal.

ESCAC                                        ESCAC I MAT

4.- TAULES I OFEGAT.

Les Taules (empat) es poden produir per diverses causes. N’hi ha situacions en les que la partida acaba en Taules  perquè un dels jugadors no pot donar Mat amb les peces que li resten. Aquestes situacions són les següents:

- Quan als dos jugadors tenen a soles el Rei.
- Quan un jugador té el Rei i un Alfil contra Rei.
- Quan un jugador té el Rei i un Cavall contra Rei.
- Quan un jugador té el Rei i Alfil i l’altre igual.
- Quan un jugador té el Rei i un Cavall i l’altre igual.
- Quan un jugador té el Rei i un Alfil i l’altre Rei i un Cavall.

La situació de Rei Ofegat es produeix  quasi sempre quan resten poques peces al tauler, o quan un dels jugadors no mou les seues peces amb habilitat  per a donar Mat. És una situació en la que un jugador, sense estar el seu Rei en Escac, li pertoca jugar, però no pot moure cap peça, ni tampoc el Rei d’una manera legal. Així la partida termina en Taules encara que un dels jugadors tinga moltes peces d’avantatge. En aquest diagrama el Rei negre està Ofegat:

5.- ATACS COMBINATIUS.

La Combinació és una sèrie de jugades dirigides  a un pla determinat. Per realitzar-la s’usen una o vàries peces, i és fonamental que aquestes es coordinen per portar a terme el pla. Els elements combinatius més freqüents són:

5.1.- ESCAC A LA DESCOBERTA I ESCAC DOBLE.

Un  Escac a la Descoberta pot succeir quan una peça està cobrint un altra. Si desplacem la peça que cobreix, al descobrir la peça que està darrere, aquesta dona un Escac.

A vegades, es pot fer al mateix temps  un Escac a la Descoberta i un Escac normal, això s’anomena Escac Doble, es a dir, s’amenaça el Rei amb dues peces al mateix temps (veure exemples del punt 3 )

5.2.- LA CLAVADA.

És quan una peça no pot moure’s  a un altra casella perquè deixaria el seu Rei en Escac. S’ha de diferenciar entre la Clavada Absoluta, Relativa i d’una sola direcció:

Clavada Absoluta

Quan la peça no es pot moure a cap casella perquè deixa el
seu Rei en Escac.

Clavada Relativa:

Quan la peça pot moure’s a alguna casella amb el risc de perdre una peça important.

Clavada en una direcció:

Quan la peça es pot moure però només cap a la mateixa direcció que la peça que fa la
clavada.

5.3.- LA FORQUETA.

Es produeix si al moure una peça ataquem al mateix temps dues o més peces sense que el jugador contrari puga defendre-les al mateix temps. Exemple:

Si les blanques mouen el seu Peó a la casella f6, atacarien la Torre i el Cavall negres al mateix temps.

En aquest segon diagrama,
el Cavall de f6 ataca simultàniament
la Dama i la Torre negres i també
fa Escac al Rei.
 
 
 
 
 
 

6.- ANOTACIÓ DE PARTIDES.

Saber escriure les partides d’Escacs és important per poder estudiar les teues partides, llegir els llibres dels Mestres d’Escacs i observar les seues partides, etc. Hi ha dues sistemes d’escriptura:

6.1.- SISTEMA ALGEBRAIC.

Recordem que el tauler d’Escacs es codifica amb unes lletres i unes xifres (veure el punt 1.1.- EL TAULER ).

Per escriure un moviment hem d’indicar en primer lloc la inicial (en majúscula) de la peça que movem i en segon lloc el nom de la casella on va a col·locar-se.
 

INICIALS DE LES PECES 
A  Alfil
C Cavall
T Torre
D Dama
R Rei
En el cas d’un moviment de Peó no s’ha de posar la seua inicial, directament escriurem el nom de la casella de destí.

Exemple: Observa el següent diagrama

Les blanques juguen el seu Alfil des de la casella f1 a la casella g2. Per tant ho escriurem així: Ag2.

Actualment molts llibre i revistes d’Escacs han canviat les inicials de les peces per figures (dibuixos) de les mateixes.

Signes complementaris per identificar altres situacions del joc.

El coneixement d’aquests signes et pot ajudar quan vulgues reproduir al tauler una partida publicada en un llibre, revista o premsa diària:

X Captura: Quan la peça que es mou fa una captura, s’ha de posar a continuació de la inicial el signe X (ics). Si la peça és un Peó s’indicarà la columna d’on ve. Exemple: Dxd4, cd4

+  Escac o Xec: Si quan fem un moviment donem Escac al Rei, s’afegeix a la jugada el signe + (creu). Ab4+. A vegades es posa =

++ Escac i Mat (Xec Mat): Exemple: Dh4++, A vegades es canvia pel signe /= o la paraula mat.

0-0 Enroc curt.

0-0-0 Enroc llarg.

a.p. Captura al pas.

! Bona jugada.

? Jugada fluixa o mala.

!? Jugada interessant.

?! Jugada dubtosa.

En situacions en les que dues peces iguals poden anar a la mateixa casella en la jugada, s’indica a continuació de la inicial de la peça la casella de la que ve, per  hi haver altra peça igual que des d’una altra casella pot anar al mateix lloc.

Exemple d’una partida: Fes-la al tauler i comprova al final amb el diagrama següent si ho has fet bé o no.
 

Jugada nº Blanques Negres
1 f4 e5
2 fe5 d6
3 fd6 Axd6
4 Cc3 Dh4+
5 g3 Dxg3+
6 hg3 Axg3++

6.2.- SISTEMA DESCRIPTIU.

Va ser molt usat fa anys, encara que actualment ja no s’utilitza. Però hi ha molts llibres (antics)  que tenen aquest sistema.

Quasi tot és igual que l’Algebraic llevat de les Columnes que s’identifiquen amb les inicials de les peces que les ocupen al principi de la partida i les Files que es numeren (de l’1 al 8) segons el bàndol que juga contant des de la filera més prop a d’ell.

La Columna TD significa Torre de Dama i és la Columna que ocupa la Torre més propera a la Dama al començar la partida. Per tant, i seguint aquesta codificació, la resta de les Columnes seran:

CD  Columna Cavall de Dama
AD  Columna Alfil de Dama
D     Columna de Dama
R     Columna de Rei
AR  Columna Alfil de Rei
CR  Columna Cavall de Rei
TR  Columna Torre de Rei
TD AD CD D R AR CR TR
1                 8
2                 7
3                 6
4                 5
5                 4
6                 3
7                 2
8                 1
TD CD AD D R AR CR TR

A més, els Peons si porten la inicial, la lletra P. La seua casella de destí s’identifica posant en primer lloc la Fila i després la Columna. Els signes complementaris són els mateixos.
 

7.- MATS BÀSICS EN LES OBERTURES.

 Ací  et mostrem alguns Mats clàssics per a principiants. És bo conèixer-los per a no caure en ells.
 

7.1.- MAT DEL PASTOR.
 
Jugada nº Blanques Negres
1 e4 e5
2 Ac4 Cc6
3 Dh5 Cf6?
4 Dxf7++
7.2.- MAT DEL BOIG.
Jugada nº Blanques Negres
1 g4 e5
2 f3?? Dh4++
7.3.- MAT DE LÈGAL.
Jugada nº Blanques Negres
1 e4 e5
2 Cf3 d6
3 Ac4 Ag4
4 Cc3 g6?
5 Cxe5! Axd1
6 Axf7+ Re7
7 Cd5++

 

8.- TERMINOLOGIA.

Peça tocada, peça jugada: És una regla dels Escacs que vol dir que si un jugador toca una peça, té l’obligació de jugar-la.

Componc: És l’excepció a la regla anterior. Si una o més peces del tauler estan mal col·locades i un jugador vol posar-les bé, ha de dir “componc” abans de tocar-les. Si no ho fa s’aplicarà la regla de “peça tocada, peça jugada”.

Jugada il·legal: És una jugada incorrecta prohibida per les normes dels Escacs. Si es fa una jugada il·legal s’ha de tornar arrere i jugar amb la mateixa peça si és possible.

Abandone: Quan un jugador està segur de que perdrà la partida, si el desitja pot renunciar, es a dir, pot tirar la tovalla i abandonar. L’únic que ha de fer és tombar el seu Rei sobre el tauler o dir “abandone”. Per suposat  perd la partida el jugador que abandona i guanya el contrari.

Ofegar: Deixar el Rei enemic sense moviment possible per estar atacades totes les caselles on podria anar i no poder tampoc moure un altra peça.

Peó aïllat: Quan un Peó no té altre del mateix color en cap de les Columnes adjacents. Això sol causar una debilitat en el bàndol que té el Peó aïllat.

Amenaça: Jugada o maniobra per aconseguir avantatge ja siga posicional o per captura d’alguna peça del contrari. Ací tenim que recordar que moltes vegades “l’amenaça és més fort que l’execució”.

Blitz: Nom que es dona als Torneigs de partides ràpides. Ve de l’alemany i vol dir “llamp”.

Peó bloquejat: Peó que no pot avançar per tenir  tancat el pas per un Peó o un altra peça contràries. Això normalment és una debilitat.

Celada: Trampa que posem al contrari quan fem una jugada que pareix roïna.

Coronar: Quan un Peó aplega a la Fila huitena es canvia per la peça que es desitge.

Escaquer: Tauler d’Escacs o tauler de joc.

Escaquista: Jugador d’Escacs.