Gravat al buit

Unitat 20
 
 
 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat s'hi agrupen tots aquells procediments de gravat al buit. Si mostren tots els processos calcogràfics, explicant-ne els materials, els instruments i els diferents processos d'elaboració. Es treballa amb un exemple concret: el dels Capritxos de Goya, que ens permet veure per un costat, com aquest artista aplicà les tècniques, i de l'altre quina repercussió tingueren unes obres d'art reproduïbles d'aquestes característiques. Es proposa l'ampliació de l'ARXIU DE PROVES, no amb una experimentació, sinó amb el recull de tota una sèrie de gravats. Finalment es proposa un treball d'experimentació amb les tècniques de gravat al buit i en relleu, sempre i quan es disposi de les instal.lacions adequades per a realitzar-lo. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


EL GRAVAT AL BUIT

INTRODUCCIÓ als procediments de gravat al buit.

DOCUMENT 1. El GRAVAT AL BUIT


LA CALCOGRAFIA

ACTIVITAT 1
Explicació sobre les tècniques calcogràfiques: burí, punta seca, aiguafort, aiguatinta...

DOCUMENT 1a.
La calcografia. Materials.
DOCUMENT 1b. Procediments: per incisió directe.
DOCUMENT 1c. Procediments: per incisió indirecte. AIGUAFORT I AIGUATINTA.


ACTIVITAT 2
Anàlisi i discussió sobre les estampes dels Capritxos de Goya.

DOCUMENT 2. Les estampes de GOYA. Text, preguntes i estampes del CAPRITXOS.

ACTIVITAT 3
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 20: Col.lecció de gravats.
DOCUMENT 3.
ARXIU DE PROVES. Col.lecció de gravats.

ACTIVITAT 4
Proposta de realització de petits gravats.

DOCUMENT 4. Proposta de realització de petits gravats.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTSGRAVAT AL BUIT. LA CALCOGRAFIAIntroducció als procediments de gravat al buit
Abans d'iniciar l'explicació sobre tots els procediments que es poden incloure dins del gravat al buit es fa una introducció sobre les seves característiques comunes d'aquesta tècnica, assenyalant què entenem per gravat al buit i quins procediments s'hi poden incloure.


ACTIVITAT 1
Explicació sobre les tècniques calcogràfiques: burí, punta seca, aiguafort, aiguatinta...
En aquesta activitat s'expliquen els procediments calcogràfics. Se'n detallen els materials, els instruments i els processos, tan el de gravat de les planxes com el d'estampat. Es fan també referències a les possibilitats formals d'aquests tipus de tècniques i al seu origen històric.

DOCUMENT 1a

 
 EL GRAVAT AL BUIT

A diferència del gravat al relleu en el gravat al buit s'obté una imatge fent solcs en un determinat material i posteriorment dipositant tinta dins d'aquests per a transferir-la al paper. La zona gravada serà la que correspondrà al dibuix i la que queda en relleu serà la que definirà els blancs del paper, les zones sense tinta. CALCOGRAFIA

La calcografia és el procediment que utilitza matrius de metall per a estampar imatges. Hi ha diferents tipus de procediments calcogràfics segons com es grava la planxa i els instruments que s'utilitzen per a tal tasca.


EL METALL
Es poden emprar diferents metalls per a gravar. Hem detenir en compte la seva duresa, la seva puresa, la compactibilitat i la resistència. Els metalls més utilitzats són el coure (Cu) molt dur i resistent; el zenc (Zn) una mica més tou; aliatges com el llautó (Cu+Zn); d'altres com el ferro (que presenta la problemàtica de l'oxidació); o acers inoxidables, massa durs i difícils de gravar. D'altres com el plom o metalls similars, són excessivament tous i s'han d'estampar amb poca pressió si se'ls utilitza.


PREPARAT DE LA PLANXA

Normalment s'utilitzen planxes que oscil·len entre els 15 i 30 mm. De gruix. La planxa ha de ser uniforma, no ha de tenir ondulacions a la superfície. Si no té la superfície completament llisa, i no ens interessa que hi hagi cap marca l'haurem de polir, ja sigui mecànicament o manualment. Normalment es sol fer una última polida i netejada de la superfície amb netejador de metalls per a no danyar més la superfície. Si hi ha talls localitzats podem arreglar-los amb el brunyidor.

La planxa també s'ha de bisellar, o sigui escantonar les seves arestes per a fer menys bruscs els escaires, els quals podrien danyar el paper i el tòrcul a l'hora d'estampar. El bisell es sol fer amb uns 45º però això va al gust de cadascú. La planxa al ser impresa queda marcada al paper coneixent-se amb el nom d'empremta o més concretament cubeta. La valoració del gravat ha variat en diferents èpoques segons si se'l deixava amb la cubeta visible, o sigui deixant un marge de paper al seu voltant o tallant-lo arran d'imatge perquè no es vegi la cubeta (en la època de Rembrandt per exemple sempre es tallava). Actualment el seu valor sol ser major si es veu la cubeta, distintiu que el fa identificable com a gravat.

Com gravem a sobre la planxa?
Es pot gravar la planxa directament amb algun instrument o fer que hi actuï alguna substància corrosiva. Així tenim els procediment d'incisió directe o els d'incisió indirecte.

 
versió per imprimirACTIVITAT 1
Explicació sobre les tècniques calcogràfiques: burí, punta seca, aiguafort, aiguatinta...
En aquesta activitat s'expliquen els procediments calcogràfics. Se'n detallen els materials, els instruments i els processos, tan el de gravat de les planxes com el d'estampat. Es fan també referències a les possibilitats formals d'aquests tipus de tècniques i al seu origen històric.

DOCUMENT 1b

 
 Gravat de la planxa per INCISIÓ DIRECTA

Es grava, es marca de forma directa (manual o mecànica) amb algun objecte el metall. Per a fer-ho disposem de diferents eines i procediments:

PUNTA SECA
Consisteix simplement a marcar la planxa amb una punta afilada. Per tant allò que necessitem és una agulla dura d'acer o una agulla de diamant (com les que utilitzen els joiers). Amb la punta podem realitzar tramats de línies, petits traços o línies contínues, talment com si es tractés d'un dibuix. Segons com posem la punta i la pressió que fem podem aconseguir línies més o menys gruixudes. En rascar la superfície allò que fem és arrencar metall o simplement desplaçar-lo, per això és fàcil tapar les línies ja fetes amb el brunyidor perquè podem tornar a reintroduir la rebava que haurà quedat als costats de la línia. Així mateix aquestes rebaves fan que en ser entintada la planxa es dipositi no tan sols tinta a l'interior del solc sinó també que en quedi una mica d'enganxada a les vores que en el moment d'estampar deixi restes, fent que les línies no siguin completament netes i definides sinó una mica ombrejades dels costats.

GRAVAT AL BURÍ
El gravat al burí anomenat també de talla dolça ("intaglio"), es caracteritza per la utilització d'aquest instrument: una barreta de metall dur de punta seccionada que permet el tall per totes les seves arestes. Cal que la secció del burí estigui sempre ben afilada i que a l'hora de treballar se l'utilitzi amb poca inclinació respecte a la planxa. El burí de metall sol tenir l'anomenat mànec de xampinyó, per la seva forma característica, que permet que aquest sigui recolzat al palmell de la mà aguantant així la barreta amb els dits. Les barres van numerades segons la seva gruixària i es classifiquen segons el tipus de secció.

També es pot gravar la planxa amb d'altra mena d'instruments: rodetes dentades, rodetes que et permeten gravar tres o quatre línies paral·leles de cop, o també el granejador que permet fer el que s'anomena mitjatinta que permet granular tota una superfície per aconseguir diferents tons segons si el granulat és molt o poc tupit.
 OBRES

      


1. Marc Chagall 81889-1985), Els avis, de La meva vida, Berlín, Paul Cassirer, 1923. Punta seca, 27,6x21,6. A. Coger Goodyear Fund.
2. Jacques Villon (Gaston Duchamp) (1874-1963), Renée, three-quarters view, 1911. Punta seca, 55x41,1. Purchase Fund.
3. Lovis Corinth (1858-1925), La mort i l'artista de Totentanz. Berlín, Euphorion, 1921. Aiguafort i punta seca, 23,8x17,8. J.B. Neumann.
4. Yozo Hamagichi (1909), Espàrrec i llimona, 1957. Mezzotinta, 29,8x44,5. Heinz Berggruen.


 
versió per imprimirACTIVITAT 1
Explicació sobre les tècniques calcogràfiques: burí, punta seca, aiguafort, aiguatinta...

En aquesta activitat s'expliquen els procediments calcogràfics. Se'n detallen els materials, els instruments i els processos, tan el de gravat de les planxes com el d'estampat. Es fan també referències a les possibilitats formals d'aquests tipus de tècniques i al seu origen històric.

DOCUMENT 1c

 
 Gravat de la planxa per INCISIÓ INDIRECTE

La planxa de metall es grava per l'acció d'algun agent químic (àcids) que en desgasta alguna de les seves parts. En tots els procediments d'incisió indirecte el que es fa és reservar amb vernissos o d'altres substàncies, part de la planxa per protegir-la de l'àcid i després deixar que l'àcid es mengi la part descoberta fins que s'obtingui un sols suficient on després s'hi dipositarà la tinta per a estampar. Dins d'aquest procediments diferenciem tres tècniques que es diferencien per la manera com apliquem el material que ha de protegir i reservar parts de la planxa i per el tipus de resultat que ens permet obtenir. Cal recordar doncs que la part no reservada, la que l'àcid es menjarà serà la que després es transformarà en la imatge que quedarà gravada al paper.


 AIGUAFORT

Amb l'aiguafort protegim la superfície de la planxa amb vernissos especials resistents a l'àcid. Abans d'aplicar el vernís s'ha de prepara la planxa. S'ha de desengreixar, si està bruta, perquè el vernís s'hi adhereixi adequadament. Després s'ha de protegir tota la planxa ja que per cremar-la la submergirem totalment en l'àcid. Caldrà que la part posterior i la part del bisell es protegeixi amb laca de bombeta. Aquest és un material resistent a l'àcid i que després es pot netejar amb alcohol. Un cop preparada la planxa ja es pot aplicar el vernís a la superfície per fer les reserves convenients.

ÀCIDS
Els àcids que s'empren per a cremar la planxa s'han de manipular i preservar de forma adequada. Els àcids s'han de rebaixar amb aigua (s'han de posar àcid a l'aigua i no al revés) amb les proporcions convenients. Per a submergir les planxes la barreja es diposita en unes cubetes especials. Tot aquest procés s'ha de fer en un espai ventilat, s'han d'utilitzar sempre guants i evitar el contacte de l'àcid amb alguna part del cos.

A la barreja d'àcid i aigua l'anomenem mordent. La seva composició dependrà de la potència que tingui per a cremar la planxa. Si crema molt ràpid la menjada de la planxa serà de seguida molt profunda. Així serà difícil aconseguir per exemple línies fines o poc profundes. Si aquest és el cas ens interessarà que el mordent cremi més a poc a poc.

No entrarem amb especificacions sobre la composició de diferents mordents. Només esmentarem que l'àcid nítric sol ser un dels més usats per gravar planxes de zenc o de coure.

Un cop ja sabem els elements bàsics necessaris per a preparar i cremar la planxa cal veure com podem fer les reserves, aconseguir una imatge a sobre la planxa perquè aquesta quedi cremada. Tenim diferents maneres segons el vernís o base que hi apliquem:

Base dura
Hi ha unes bases especials per a cobrir la planxa que s'escampen per sobre la superfície com si la pintéssim. Aquestes bases tenen una textura semblant al vernís però amb una certa mal·leabilitat, o sigui que un cop sec sembla com una goma que no s'esquerda i que no queda tan dura com el vernís corrent. Un cop untada la superfície de la planxa i havent-la deixat assecar, podem amb un punxó dibuixar anant extraient el vernís. El dibuix que hi fem quedarà visible perquè veurem directament la planxa mentre que les altres parts continuen tapades per la base. Les línies del dibuix seran les parts descobertes de la planxa i per tant les que quedaran cremades, les que hi quedarà solc i que posteriorment s'hi farà entrar la tinta i s'estamparà. Allò que rasquem serà allò que quedarà gravat i serà el dibuix final que estamparem.

La base dura permet poder fer línies molt fines, traços curts, llargs, seguits, línies corbes, ets. A diferència del gravat al burí o de la punta seca, la llibertat de fer línies és major ja que amb les altres a mesura que dibuixaves gravaves i això no permet sempre tenir llibertat de traç.

Base tova
Les bases toves o el que també s'anomena vernís tou és una base molt més greixosa (com una espècie de betum) i que al ser aplicada no s'asseca. Això permet fer-hi textures. Per exemple si hi posem la mà a sobre i pressionem quedarà marcada a la superfície i algunes parts descobertes. També hi podem dibuixar posant un paper fi a sobre i prement amb un llapis perquè la base quedi adherida al paper o, talment com hem fet amb la mà fer-ho amb d'altres objectes.

ENTINTAT
Un cop hem cremat la planxa cal treure la base amb un dissolvent i deixar la superfície de la planxa ben neta. Després es posarà tinta a la superfície, s'escamparà perquè penetri dins la part gravada i després es netejarà amb tarlatana i paper, perquè la part no gravada quedi ben neta. Com que la tinta que s'empra és força consistent és idoni escalfar una mica la planxa per a escampar-la millor.

ESTAMPACIÓ
Per a fer l'estampació cal utilitzar un tòrcul. Es col·loca la planxa sobre la plata del tòrcul i a sobre el paper que abans hem deixat humitejat (remullant-lo una estona en una cubeta amb aigua i assecant-lo després amb un paper secant). Després es protegeix amb una felpa perquè no faci malbé el tòrcul, es gradua la pressió necessària segons el gruix de la planxa i del paper i es passa pel tòrcul. Amb la pressió el paper entra en contacte amb la tinta de dins dels solcs i aquesta hi queda transferida. Degut a l'operació a la qual se sotmet el paper, cal que aquest tingui gramatge i sigui porós, per poder-lo remullar sense que s'arrugui i per poder aguantar l'estirament que provoca el premsat i el contacte amb la planxa.

Les tintes que s'utilitzen són tintes grasses especials per al gravat. Són de consistència pastosa i a vegades cal treballar-la una mica abans d'escapar-la a la planxa. El seu contingut bàsic és pigment i oli de llinosa cru. Són tintes insolubles a l'aigua i resistents un cop s'han assecat.

Si el resultat no satisfà allò que es pretenia es pot tornar a cremar la planxa. S'ha de tornar a cobrir amb la base i fes el mateix procés.


 AIGUATINTA

L'aiguafort permet fer traços lineals de molts tipus, però a l'hora de fer superfície planes d'un sol to o quan es volen aconseguir diferents grisos, amb l'aiguafort només es pot aconseguir fent tramats de ratlles, més o menys juntes i més o menys gruixudes. No podem cremar tota una taca molt gran perquè quan hi posem la tinta no s'hi dipositarà per ser una superfície llisa encara que estigui enfonsada.

Per aconseguir aquests efectes existeix una altra tècnica anomenada aiguatinta que permet aconseguir superfícies de planxa granulades amb grans més o menys petits i més o menys profunds. El granulat actua com si fos un superfície tota feta de piquets que segons la seva grandària, la seva proximitat o la quantitat de tinta que continguin un cop estampades quedaran com superfícies llises de diferents tons de grisos.

Per aconseguir aquesta superfície granulada s'espolsa al damunt de la planxa pols de resina molt fina. Després s'escalfa la planxa només perquè la resina es fongui i quedi enganxada a la planxa. Amb aquesta operació s'ha aconseguit fer una reserva de piquets molt petits i deixar també piquets molt petits de planxa descoberts. Posteriorment es crema la planxa. Si es crema poc el gris sortirà més dèbil. Si es crema molt més aconseguir tons més foscos.

L'entintat i l'estampat es fa talment com s'ha descrit en l'aiguafort.

Una mica d'història
Les tècniques que utilitzarien els primers impressors de gravat al buit foren les que ja utilitzaven els orfebres, fabricants d'armadures o d'altres objectes de metall. Sobretot la tècnica del niello que omplia el gravat fet al metall amb un compost negre de sofre per a ressaltar el disseny. Els primers gravats daten dels anys 1461-1467 (Mestre E.S.). Durant al segona meitat del mateix segle s'introduí la tècnica de la punta seva. Molts artistes començaren a integrar aquest procediment sobretot per a fer gravats basats en les seves obres pictòriques o petits estudis (Mantegna, Rafael). La següent tècnica que aparegué fou l'aiguafort. La tècnica evolució a partir de l'ús que en feien uns fabricants d'armadures (Daniel Hopfer i fills (1470-1520)), que veieren com determinades pintures oxidaven i s'anaven menjant el metall, d'aquí començaren a fer els seus dissenys cobrint el metall amb cera. A sobre la cera i feien uns dibuixos extraient part del material i deixant el metall descobert. A aquestes part hi aplicaven vinagre o d'altres productes que atacaven el metall. El pas següent fou omplir els solcs amb tinta i estampar el metall a sobre una superfície. A inicis del segle XVI aquesta pràctica era ja vigent a Europa. Alguns artistes començaren a barrejar l'aiguafort i les tècniques d'incisió directe: Dürer i posteriorment Rembrandt (1606-1676) que contribuí a innovar l'ús d'aquests procediment.
Fins al moment el gravat havia estat de caràcter lineal, les diferents tonalitats s'havien d'aconseguir a través de tramats lineals. La mitjatinta, inventada per Ludwig von Siegen (Utrech, 1610-1676) el 1642 utilitzant un granejador corb. L'aiguatinta permetria realitzar un procés semblant per incisió indirecte. Aquesta tècnica serà utilitzada pels artistes barrejada amb generalment amb l'aiguafort o la punta seca. També Rembrandt i Goya seran dos dels artistes que més empraran aquests procediments. A finals del segle XIX comencen a aparèixer els primers procediments de fotogravat que permetran transferir fotografies a sobre la planxa de metall.


 OBRES2. Giorgio Morandi (190-1964), Bodegó amb pot de cafè, 1933. Aiguafort, 29,7x39). Louis R. Smith Fund.
3. Edward Hopper (1882-1967), Ombres de nit, 1921. Aiguafort, 17,6x20,8. Abby Aldrich Rockefeller.
4. Pablo Picasso (1881-1973), Faune destapant a una dona que dorm, 1936. Aiguafort i aiguatinta, 31,6x41,7. Purchase.
5. Pablo Picasso 81881-1973), Minotauromàquia, 1935. Aiguafort 49,5x69,7. Furchase Fund.
7. Käthe Kollwitz (1867-1945), Mort i dona lluitant per un nen, 1911. Aiguafort, 40,9x41,1. Theodore Boettger.
8. Otto Dix, La guerra I, 6: Wounded (fall 1916 Bepaume). Berlín, Nierendorf, 1924. Aiguafort i aiguatinta, 19,6x28,9. Abby Aldrich Rockefeller.
9. Louis Marcoussis (1883-1941), Bodegó: cítara i petxina, 1922. Aiguafort i aiguatinta, 52x70,8. Abby Aldrich Rockefeller Fund.
11.12. Pablo Picasso, planxa i estampa de Somni i mentida de Franco, 1937.
13. Joan Miró (1893-1983), Sèries I, gravat IV (La família), 1952. Curt Valentin Bequest.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Anàlisi i discussió sobre les estampes dels Capritxos de Goya.

En aquesta unitat es treballa només amb un exemple concret: el dels Capritxos de Goya. Tot i així seria interessant que els alumnes poguessin veure l'obra d'altres artistes (Dürer, Rembrand, entre d'altres).

DOCUMENT 2

 
 LES ESTAMPES DE GOYA

A la darreria del segle XVIII el món il·lustrat, que mantenia una aliança difícil amb l'absolutisme, rep un cop irremeiable: la Revolució Francesa. El triomf de les tropes nacionals davant els exèrcits mercenaris a Valmy (1792) obre el període de màxim apogeu revolucionari. El cap de Lluís XVI cau sota la guillotina i Robespierre imposa el Terror amb el Comitè de Salut Pública. A Espanya, el temorós Carles IV tanca el país a qualsevol innovació. Floridablanca és substituït per Aranda i aquest és, finalment, reemplaçat pel nepotisme de Godoy. Acaba així un capítol de la història d'Espanya: el de la Il·lustració. A la crisi col·lectiva que viu el pafs i que Goya pateix directament pel fet d'estar lligat al grup il·lustrat, s'afegeix la crisi personal del pintor: entre el 1791 i el 1792 contrau una malaltia greu que li produeix una sordesa irreversible. Tanmateix aquest fet, enlloc de minorar-lo, l'estimularà i el seu geni creatiu evolucionarà, tant en l'aspecte crític com en el formal, a la recerca de nous camins. Goya s'aboca ara als gravats, que experimenten en aquell moment innovacions tècniques notables (aiguatinta de Leprince el 1760 i, el 1796, la litografia inventada per Alois Senefelder) i li ofereixen una ocasió única de contacte amb el públic pel fet que se'n podien multiplicar indefinidament les còpies. En aquestes obres palpita vitalment, al costat d'un reflex immillorable del seu temps històric, una actitud entre crítica i pedagògica, gairebé regeneracionista, sobre la societat de la seva època. Quan Goya ja ha elaborat la primera sèrie de gravats, £/s Capritxos, Espanya pateix, entre 1808 i 1814, la Guerra del Francès, conflicte complex en el qual, juntament als projectes liberals de la monarquia bonapartista recolzats pels "afrancesats" il·lustrats, s'hi debatien també els sentiments patriòtics del poble espanyol i els interessos dels sectors privilegiats que veien perillar les seves preeminències.
VVAA. Goya. Quaderns d'Història de l'Art. Barcelona: Editorial Teide, 1986. Pàg. 13

'L'ús de la calcografia permet a Goya la difusió de les seves obres, però també permet que s'aconsegueixin una sèrie d'efectes que són fonamentals per aportar sentit a les imatges. Goya combina les zones d'aiguatinta amb els ratllats insistents a l'aiguatinta i l'efecte del brunyidor per a crear blancs. Totes les làmines juguen amb la foscor i els tocs de llum (de la cara d'una noia, del vestit d'algun personatge) per a conferir un cert misteri a l'escena, un cert obscurantisme en tot el que allà hi està succeint. Articula plans i moments de l'escena a partir d'aquest contrast que aconsegueix amb les diferent tècniques calcogràfiques que li permeten literalment, cremar la planxa i 'treure llum' d'alguna de les seves parts.'

 

QÜESTIONS

1. Goya utilitza el recurs del 'grotesc' per a retratar, entenent per grotesc aquell tipus de deformació que revela la condició de les coses, dels fets o les persones, rebel·la allò més íntim per a mostrar-ho obertament. Veiem com els personatges exageren alguns dels seus trets fins a provocar la deformació o a vegades són directament substituïts per animals. Els personatges de les estampes no representen un individu concret però si que donen peu a qui se'ls mira a buscar una identitat a les figures a concretar l'anècdota exposada per Goya.

Escolliu un dels personatges que apareixen en una de les estampes (menys de l'estampa 1) que teniu a continuació i feu-ne una descripció que ens expliqui quins recursos graficoplàstics s'han emprat per a representar-lo i com valoreu el caràcter que d'ell se'n desprèn.

2. Goya observa la societat del seu moment i en dóna testimoni. En senyala els seus vicis i virtuts interrogant directament la conservació o innovació dels costums, la moral, els comportaments i maneres de viure. Goya exposa aquests elements directament. Les estampes distribuïdes a través del diari eren un mirall punyent que no emprava la sàtira o la caricatura, sinó, i tal com hem explicat aspectes grotescos, com si la malícia dels personatges es manifestés obertament. Per veure com Goya crea ens les seves estampes els efectes esmentats expliqueu com és la composició cromàtica de l'estampa 1 i relacioneu-la amb el tema que s'està tractant.

3. Feu una descripció estrictament tècnica de l'estampa núm.12 per veure com ha utilitzat cada un dels procediment calcogràfics. ELS CAPRITXOS

2. El si pronuncian y la mano alargan Al primero que llega
Facilidad con que muchas mujeres se prestan a celebrar matrimonio esperando vivir en él con más libertad. [El Prado] Los matrimonios se hacen regularmente a ciegas: las novias adiestradas por sus padres, se enmascaran y atavían lindamente para engañar al primero que llega. Esta es una princesa con máscara que luego ha de ser una perra con sus vasallos, como lo indica el reverso de su cara imitando un peinado: el pueblo necio aplaude estos enlaces; y detrás viene orando un embustero en trage sacerdotal por la felicidad de la Nación (Bodas de las Camaristas). [Biblioteca Nacional] Aguafuerte y aguatinta bruñida. 215 x 150 mm

12. A caza de dientes
Los dientes de ahorcado son eficacísimos para hechizos; sin este ingrediente no se hace cosa de provecho. ¡Lástima que el vulgo crea tales desatinos! [El Prado] - Por salirse con la suya, sobretodo si esta enamorada, es capaz de arrancar los dientes a un ahorcado [Biblioteca Nacional] Aguafuerte, aguatinta bruñida y buril. 219 x 153 mm.

13. Tal prisa tiene de engullir que se las tragan hirviendo.
Hasta el uso de los placeres son necesarias la templaza y la moderación. [El Prado] Los frailes estúpidos se atracan bien en sus refectorios, y se ríen del mundo. ¡Qué han de hacer después sino estar calientes!. [Biblioteca Nacional] Aguafuerte y aguatinta bruñida. 219 x 153 mm

40. Deque mal morira?
El médico es excelente, meditabundo, reflexivo, pausado, serio. ¿Qué más pedir? [El Prado] - No hay que preguntar de qué mal ha muerto el enfermo que hace caso de médicos bestias e ignorantes [Biblioteca Nacional] Aguafuerte, aguatinta bruñida, punta seca y buril. 218x152 mm

44. Hilan delgado
Hilan delgado, y la trama que urden ni el diablo la podrá deshacer [El Prado] - Las alcahuetas llevan una cuenta muy cabal de sus tercerías y se hacen pagar muy bien los niños que van despachando y se ven detrás colgados como cerros de lino [Biblioteca Nacional]
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril. 219x153 mm.

53. Qué pico de oro!
Esto tiene trazas de junta académica. ¿Quién sabe si el papagayo estará hablando de medicina? Pero no hay que creerlo sobre su palabra. Médico hay que quando habla es un pico de oro, y cuando receta un Herodes; discurre perfectamente de las dolencias y no las cura, emboba a los enfermos y atesta los cementerios de calaveras [El Prado] - Los frailes son regularmente predicadores plagiarios; pero como se alaban muchos unos a otros, el auditorio necio está con la boca abierta [Biblioteca Nacional] Aguafuerte, aguatinta bruñida y buril. 218x152 mm.


 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 20: col.lecció de gravats.
Per a ampliar l'arxiu de proves no es demana en aquest cas cap experimentació. Es proposa que es busquin gravats, realitzats amb algunes de les tècniques calcogràfiques i que se'n faci un petita col.lecció (com a mínim d'uns set gravats). Se n'hauria de fer una reproducció en petit i col.locar-los a l'arxiu. Es demana també que l'alumne en faci una explicació general. És interessant buscar aquest conjunt de gravats perquè així cada alumne amplia els exemples ja oferts en anteriors activitats i perquè creiem prou interessant que observi la iconografia i els elements que solen aparèixer en moltes d'aquestes obres. (Treball individual a casa).
Recordem que ja s'ha dedicat una activitat a explicar als estudiants en què consisteix el treball de l'ARXIU DE PROVES a la
UNITAT 1. També podeu consultar la pàgina dedicada a l'ARXIU DE PROVES on es donen indicacions per al professorat sobre el desenvolupament de la proposta.

DOCUMENT 3

 
 ARXIU DE PROVES. Col.lecció de gravats
ARXIU DE PROVES
COL.LECCIÓ DE GRAVATS


Per a ampliar l'arxiu de proves no es demana en aquest cas cap experimentació. Es proposa que es busquin gravats, realitzats amb algunes de les tècniques calcogràfiques i que se'n faci un petita col.lecció (com a mínim d'uns set gravats). Se n'hauria de fer una reproducció en petit i col.locar-los a l'arxiu. Es demana també que s'en faci una explicació general. És interessant buscar aquest conjunt de gravats perquè així podrem amplia els exemples ja oferts en anteriors activitats i perquè creiem prou interessant que s'observi la iconografia i els elements que solen aparèixer en moltes d'aquestes obres.


 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Proposta de realització de petits gravats.
Si es disposa de l'espai i del material idoni es pot fer unes quantes sessions pràctiques on els alumnes puguin experimentar les diferents tècniques explicades tan les calcogràfiques com les tècniques de gravat en relleu. Es proposa que l'alumne faci unes tres matrius i que després les vagi combinant i n'obtinguin diferents resultats estampant-les de diferents maneres. Aquesta tasca també es pot fer en grup per a agilitzar el treball i reduir el temps d'execució.

DOCUMENT 4

 
 ELABORACIÓ DE PETITS GRAVATS

Per a utilitzar diferents tècniques de gravat al relleu i al buit es faran petits treballs amb els quals es jugui combinatòriament amb diferents matrius.

Materials que es poden utilitzar: Les matrius poden ser fetes amb linòleum, fustes, cartrons retallats, cartrons amb algun material adherit a sobre com cordills, també malles de plàstic o teixides, o d'altres superfície de plàstic gravades o que tinguin relleu i matrius calcogràfiques, etc.


Combinació de les matrius:
Cal tenir unes tres matrius, que s'han de combinar amb diferents colors de tinta i tipus de paper per crear diferents estampes dins d'un tema i estètica semblant.


Tema i funció de les estampes:
Les estampes poden tenir una funció determinada: poden ser punts de llibre, petites senyalitzacions de llocs de l'institut, dissenys per la tapa d'un llibre, o obres que tractin el tema del Referent, etc.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre gravat al buit

o DAWSON, John (coord). Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Barcelona: H. Blume Ediciones, 1982.

o PLA, Jaume. Grabado calcogràfico. Barcelona: Editorial Blume, 1977.

o RUBIO, MARTÍNEZ, M. Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. conceptos fundamentales, historia , técnica. Tarragona: Editorial Tarraco, 1979.

o CHAMBERLAIN, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Barcelona: Hermann Blume.

o LEBOURG, Nicole. Curso de grabado. Barcelona: Edotiral de Vecchi, 1999.
Llibre explicatiu de les tècniques al gravat en relleu i al buit.

o CATAFAL, Jordi / OLIVA, Clara. El grabado. Las técnicas y los procedimientos en relieve, en hueco y por adición explicadas con rigor y calidad. Barcelon: Parramón Ediciones, 2000.

o MARTIN, Judy. Enciclopedia de técnicas de impresión. ?
Guia visual detallada de les tècniques d'impresió, acompanyada de projectes pràctics i d'una galeria d'obres acabades.

o WOODS, Louise (ed.) Guía práctica artesanal de la estampación. Madrid: Celeste Ediciones, 1998.
Explicació dels processos d'estampació del gravat, la litografia i la serigrafia.
 Sobre alguns artistes

o Goya. Caprichos. Desastres. Tauromaquia. Disparates. Madrid: Fundació Juan March, 1982.

o VVAA. Goya. Barcelona: Editorial Teide, Quaderns d'història de l'art, 1986.

o Goya, de sangre y oro. Madrid: Aguilar, 1989.