Arxiu de proves

 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

Una de les activitats que es proposa dur a terme al llarg del curs és l'ARXIU DE PROVES. L'arxiu és una espècies de llibreta o llibre on l'alumne hi va aplegant proves i experimentacions fetes amb les diferents tècniques. L'arxiu no és simplement un bloc d'apunts o d'esbossos sinó que té valor com a objecte, com a llibre que l'alumne va construint a poc a poc. Si bé serveix per a experimentar amb cada tècnica també serveix per a pensar i exposar idees. En cada una de les tècniques que es treballin es proposarà fer un tipus de proves concretes: a vegades s'acoten elements formals, d'altres la temàtica, etc. però sempre es deixa un mínim de llibertat perquè l'alumne experimenti. Les proves són com exercicis de curta durada i de mida reduïda que sempre es realitzen a casa abans de fer un treball concret amb cada tècnica. Aquest treball pren el nom d'arxiu perquè es un espai on l'alumne guarda les seves experimentacions a les quals es pot recórrer quan es facin d'altres treballs per a buscar idees o solucions tècniques. A la UNITAT 1 hi ha una activitat ACTIVITAT 3 per a presentar aquests treball als alumnes amb el seu corresponent document de suport DOCUMENT 3. Posteriorment en cada UNITAT hi ha una o dues activitats dedicades a l'ARXIU amb el corresponent document on s'indiquen les especificacions de les proves. A part de les proves estipulades l'alumne en pot anar fent d'altres. Aquest treball pot ser valorat progressivament, diverses vegades al llarg del curs.


ACTIVITAT 1. Explicació sobre la proposta de realització de l'ARXIU DE PROVES.
(Activitat que es proposa a la UNITAT 1)

DOCUMENT 1. Presentació de l'ARXIU DE PROVES.

ACTIVITAT 2. Realització al llarg del curs de les proves per a l'ARXIU.
DOCUMENT 2a. Llistat de proves per a l'ARXIU.

DOCUMENT 2b. Explicació de cada una de les proves de l'ARXIU.

DOCUMENT 2c. Exemple del document que s'adjunta a cada unitat sobre l'ARXIU.

ACTIVITAT 3. Presentació conjunta de les proves realitzades per a l'ARXIU.

ACTIVITAT 4.
Presentació i avaluació final de l'ARXIU.


ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ

 DOCUMENTSACTIVITAT 1
Explicació sobre la proposta de realització de l'ARXIU DE PROVES.

(ACTIVITAT 3 proposada a la UNITAT 1)

DOCUMENT 1

 
 ARXIU DE PROVES

Una de les tasques que s'haurà de realitzar al llarg del curs amb cada un dels procediments que es treballarà serà un arxiu de proves. L'arxiu tindrà el format d'una llibreta i en ella anireu experimentant amb les diferents tècniques. Aquestes experimentacions han de donar lloc a proves de mida petita (d'uns 7 a 10 cm. segons el tipus de material amb el que es treballi), que en alguns casos s'han de fer directament a la llibreta i en d'altres s'hi hauran d'adjuntar. Anomenem arxiu a aquest treball perquè es l'espai on cadascú va deixant i guardant els resultats de l'experimentació amb les tècniques i les idees que partir d'elles va elaborant. Sempre es pot recórrer a l'arxiu per a buscar-hi alguna solució tècnica o alguna idea.

Per a cada tècnica s'us indica quin tipus de proves heu de fer. Les proves no es fan de manera completament lliures sinó que es donen sempre especificacions. Aquestes especificacions a vegades limiten el tema, en d'altres la forma o la manera d'utilitzar la tècnica. Això no vol dir que a part d'aquestes proves vosaltres en pugueu fer moltes d'altres i també afegir-les a l'arxiu. Tot i les especificacions la vostra tasca és experimentar amb els materials, provar d'aplicar-los de diferents maneres per aconseguir diversos resultats.

Tot i que allò que aneu deixant a l'arxiu són proves, no vol dir que estiguin mal fetes o poc acurades. Heu de mira que tinguin un valor per elles mateixes i, en tots els casos, s'ha d'experimentar amb la intenció de buscar uns resultats satisfactoris. L'arxiu és un treball creatiu més i a mesura que vagi creixent ha de poder ser valorat com a objecte que puguem mirar i consultar.

Serą important, per tant, com col·loqueu les proves, com aprofiteu l'espai del paper i quina llibreta escolliu o us feu vosaltres mateixos. El paper ha de ser mínimament consistent i el seu format pot anar des d'una mida semblant al DIN-A5 fins al DIN-A4.

Aquests és un treball individual. El fa cadascú fora d'hores de classe. En determinades ocasions les proves es comentaran en grup i tothom podrà observar les experimentacions que fan els altres. L'arxiu també és un treball que serveix per valorar com la vostra capacitat per experimentar va avançant al llarg del curs. Com cada vegada teniu més recursos per a buscar solucions i idees, i com apliqueu amb més agilitat i inventiva els elements graficoplàstics que aneu aprenent.

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Realització al llarg del curs de les proves per a l'ARXIU.

(LLISTAT D'ACTIVITATS proposades en cada una de les UNITATS)
(Aquest llistat es pot trobar també a la UNITAT 1. ACTIVITAT 3. DOCUMENT 3)

DOCUMENT 2a

 
 LLISTAT DE PROVES DE L'ARXIU

Aquest és el llistat de proves que s'han d'anar fent al llarg del curs a mesura que es treballin cada un dels procediments indicats. sempre es dona alguna indicació per a fer les proves. A part de les que es demanen que realtizeu podeu fer-ne d'altres lliurement vosaltres i ampliar i fer molt més complert el banc.

 n. de proves
TÈCNICA
EXPLICACIÓ DE LES PROVES
 PROVES 1
grafit i carbó
 Formes abstractes
 PROVES 2
barres de pastel
 Formes abstractes
 PROVES 3
aquarel.les
 Petits paisatges
 PROVES 4   
tinta
 Tipografies
 PROVES 5
tremps fabricats
 Il.lustracions per a un poema
 PROVES 6
ceres, pintura a l'oli
 Proves sobre diferents suports
 PROVES 7
pintura mural
 Ideació de murals per a un mateix mur
 PROVES 8
escultòrics
 Recull d'imatges i descripció tècnica
 PROVES 9
collage grattage frottage
 Composicions d'elements trobats
 PROVES 10
pintura matèrica
 Monocroms
 PROVES 11
manipulació d'objectes
 Transformacions d'un mateix objecte
 PROVES 12
procediments artesanals
 Elements de costura
 PROVES 13
instal.lació
 Recull d'exemples d'instal.lacions
 PROVES 14
nous materials
 Manipulacions d'un material
 PROVES 15
accions
 Ideació d'accions
 PROVES 16
llenguatge escrits
  Jocs de paraules
 PROVES 17
imatges lumíniques
 Transformacions d'un espai per variacions lumíniques
 PROVES 18
suports informàtics
 Creacions digitals
 PROVES 19
gravat en relleu
 Estampes amb elements trobats i fabricats
 PROVES 20
gravat al buit
 Col.lecció de gravats

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Realització al llarg del curs de les proves per a l'ARXIU.

(ACTIVITATS proposades en cada una de les UNITATS)

DOCUMENT 2b

 
 EXPLICACIONS DE TOTES LES PROVES DE L'ARXIU


PROVES 1: grafit i carbó. Formes abstractes
Un cop ja es coneguin els materials es proposa fer les primeres experimentacions per a l'arxiu de proves. Es demana que facin petits dibuixos on només hi apareguin formes abstractes. No es demana que representin res concret perquè es fixin més amb les possibilitats plàstiques de cada un dels materials. Es demana que facin quatre dibuixos petits amb cada un dels materials: llapis, grafit, carbó i sanguina, i quatre més barrejant-los. En total 16 proves. la finalitat d'aquest exercici és experimentar i per tant es tracta que l'alumne no faci repeticions o que no utilitzi sempre el material de la mateixa manera.
UNITAT 3: PROCEDIMENTS SECS.
ACTIVITAT 3. Proposta de realització d'un banc de proves. Proves 1: Llapis, grafit, carbó.

_________________________________________________


PROVES 2
.
Barres de pastel. Formes abstractes.
Talment com s'ha realitzat en les primeres proves ACT3 es torna a demanar que es facin 8 petits dibuixos amb pastel o bé amb formes geomètriques o bé treballant a partir del REFERENT.
UNITAT 3: PROCEDIMENTS SECS.
ACTIVITAT 7. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 2: Pastels.

_________________________________________________


PROVES 3
.
Aquarel.les. Petits paisatges.
Es proposa fer noves proves per a l'ARXIU. En aquest cas es demana que es facin 4 o 5 petits paisatges amb aquarel.la. Aquest gènere fou àmpliament tractat amb aquests procediment i, anteriorment, a l'activitat introductòria sobre l'aquarel.la ACT2, ja se n'hauran explicat les causes. Per tant, s'aprofita aquesta temàtica perquè els alumnes facin les proves. Els paisatges poden ser inventats o es pot escollir un model. Es pot utilitzar directament el paper de la llibreta de l'arxiu o agafar retalls de papers més òptims per a utiltizar auqest procediment i després enganxar-los a la llibreta. S'aconsella utilitzar un format de 10x10 cm. per cada paisatge.
UNITAT 4. PROCEDIMENTS AQUOSOS.

ACTIVITAT 5. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Prova 3 i 4: petits paisatges i tipografies.

_________________________________________________


PROVES 4
.
Tinta. Tipografies.
Si bé es podria utilitzar el mateix tema per a fer les proves a tinta, es proposa fer una experimentació totalment diferent. Es demana que es facin un seguit de dissenys tipogràfics on s'experimenti amb les diferents possibilitats de la tinta (tramats amb plumilla, diferents traços amb canya, trasços gruixuts i superfícies llises amb els pinzells, gradacions o fons tenyits amb aiguada on després s'hi superposen d'altres grafismes). Aquests dissenys tipogràfics han d'omplir tota una superfície de paper d'entre 5x5 i 8x8 cm. (o d'altra 5x10...) on hi apareixerà una lletra o, si es vol, més d'una. Seria interessant treballar sempre amb les mateixes lletres. És important no només tenir en compte la forma i tractament de la lletra sinó també tota la caixa, tot l'espai de paper. Aquest pot estar tenyit, pot actuar per contrast o contraposició al cos de la lletra. En cada un dels dissenys és important veure com s'aprofiten els recursos graficoplàstics de la tinta i experimentar amb les seves diferents possibilitats. En total es recomana fer 5 dissenys diferents. Tan les proves de tinta com les d'aquarel.la serviran de preludi per al treball que tot seguit es demana.
UNITAT 4. PROCEDIMENTS AQUOSOS.

ACTIVITAT 5. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Prova 3 i 4: petits paisatges i tipografies.

_________________________________________________


PROVES 5.
Tremps fabricats. Il.listracións per a un poema.
Les proves de l'arxiu s'han de fer amb les pintures fabricades, unes quatre proves amb cada aglutinant. En aquest cas s'ofereix un poema i les proves l'haurien d'il.lustrar.
UNITAT 4. PROCEDIMENTS AQUOSOS.
ACTIVITAT 12. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Prova 4: amb les pintures realitzades.

_________________________________________________


PROVES 6.
Ceres, pintura a l'oli. Proves sobre diferents suports.
L'únic treball pràctic que es proposa en aquesta unitat és el de l'ARXIU DE PROVES. Les proves en aquest cas es realitzen amb les tècniques explicades, ceres aplicades en sec, cera aplicada fonent-la i pintures a l'oli. Temàticament les proves poden tractar-se a partir del REFERENT o d'altra qüestió. L'única innovació respecte a les altres proves és que, en aquest cas, s'han de fer servir tota classe de suports: papers, cartrons, teles, robes, plàstics,...). Les proves s'han de fer a part i després col.locar-les a la llibreta de l'arxiu.
UNITAT 5. PROCEDIMENTS GRASSOS.
ACTIVITAT 5.
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 6: fragments sobre diferents suports.
_________________________________________________PROVES 7.
Pintura mural. Ideació de murals per a un mateix mur.
Les proves que s'han de realitzar per a l'ARXIU són, en aquest cas, uns petits exercicis d'ideació. Es proporcionen quatre còpies del dibuix d'un mur amb una descripció de la seva ubicació. Els alumnes han d'esbossar quatre propostes de pintures murals que anirien situades sobre aquest mur. Són proves d'ideació en les quals s'ha de dibuixar en petit sobre els murs cada una de les propostes i fer-hi una petita explicació al costat.
UNITAT 6. PINTURA MURAL.

ACTIVITAT 9.
Continuació de l'ARXIU DE PROVES.
Proves 6: pintura mural. Dissenys de murals.
_________________________________________________


PROVES 8.
Procediments escultòrics. Recull d'imatges i descripció tècnica.
En Aquesta ocasió l'ARXIU no serà ampliat amb una experimentació sinó amb l'exemple de diferents obres que l'alumne mateix ha de buscar. Concretament s'han de buscar 5 o 6 obres escultòriques realitzada cada una amb procediments escultòrics tradicionals diferents. A la llibreta de l'arxiu s'hi han d'enganxar imatges de mida reduïda de les obres i al costat fer una petita explicació de la tècnica amb la qual ha estat realitzada. Aquesta recerca d'exemples té l'objectiu d'ampliar la breu explicació que s'haurà fet sobre aquests procediments i fer que l'alumne observi les obres i conegui mínimament les tècniques.
UNITAT 8. PROCEDIMENTS ESCULTÒRICS TRADICIONALS.
ACTIVITAT 2. Recull d'imatges i descripció tècnica

_________________________________________________


PROVES 9.
Collage, grattage, frottage. Composicions d'elements trobats.
Les proves que ampliaran en aquesta ocasió l'ARXIU es realitzaran amb collage, grattage i frottage i amb pintura amb elements matèrics. Es proposa fer servir separadament les tres tècniques tot i que també es poden barrejar. Es demana que es facin quatre proves amb cada una d'elles i es donen unes petites indicacions de com fer-ho. Seria interessant treballar amb el referent.
UNITAT 8. PROCEDIMENTS MIXT.

ACTIVITAT 6.
Continuació de l'
ARXIU DE PROVES. Proves 9 i 10: collage-frottage-grattage i pintura matèrica.

_________________________________________________


PROVES 10.
Pintura matèrica. Monocroms.
Les proves que ampliaran en aquesta ocasió l'ARXIU es realitzaran amb collage, grattage i frottage i amb pintura amb elements matèrics. Es proposa fer servir separadament les tres tècniques tot i que també es poden barrejar. Es demana que es facin quatre proves amb cada una d'elles i es donen unes petites indicacions de com fer-ho. Seria interessant treballar amb el referent.
UNITAT 8. PROCEDIMENTS MIXTS.

ACTIVITAT 6.
Continuació de l'
ARXIU DE PROVES. Proves 9 i 10: collage-frottage-grattage i pintura matèrica.

_________________________________________________


PROVES 11.
Manipulació d'objectes. Reubicacions d'un mateix objecte.
Les proves per a l'ARXIU en aquests cas són un conjunt d'idees o de propostes de descontextualització, reubicació o transformació d'un objecte. Es demana que l'alumne triļ un objecte (si pot ser relacionat amb el seu referent) i que pensi un seguit d'obres sobre aquest (unes quatre). Aquestes obres s'han de mostrar a través de petits esbossos: dibuixats o bé utilitzant collage.
UNITAT 9. PROCEDIMENTS DE CARÀCTER
OBJECTUAL

ACTIVITAT 10. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 11: Reubicacions d'un mateix objecte.

_________________________________________________


PROVES 12.
Procediments artesanals. Elements de costura.
Prenent com a referent els treballs realtizats per Abakanovick i Ringgold, per a ampliar l'arxiu es proposa fer una sèrie d'experimentacions amb tot aquells elements i materials que provinguin del camp de la costura, de la confecció tèxtil: fils, llanes i robes, però també agulles, papers de patrons, pinces, botons, cremalleres, etiquetes o d'altres objectes. Les proves que es realitzin han d'experimentar amb les possibilitats d'aquests elements però també seria interessant que no fos una simple proba sinó que reflexionés d'una manera o d'altra sobre alguna cosa que afecti al món dels teixit, la roba o de la costura. Sempre s'ha de tenir en compte que es puguin integrar les proves a la llibreta de l'arxiu. De fet es proposa realitzar-les directament a allà. Evidentment el paper que ens serveix de suport pot ser cosit, sorgit, se li poden afegir pedaços, etc.
UNITAT 10. PROCEDIMENTS ARTESANALS.
ACTIVITAT 4. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 12: Elements de costura.
_________________________________________________


PROVES 13.
Instal.lació. Mostrari d'instal·lacions.
En aquest cas no es planteja fer cap experimentació a l'ARXIU DE PROVES. Es demana tan sols que es busquin instal·lacions de diferents artistes i que en l'ARXIU es faci una petita il·lustració i explicació de les mateixes afegint-hi un comentari personal. Les proves són, en aquesta ocasió, mostres d'obres d'altres artistes amb petits apunts i observacions dels alumnes. Les pàgines de l'ARXIU amb les observacions i il·lustracions es poden mostrar conjuntament a la classe i comentar alguns dels exemples que han recollit.
UNITAT 12. INSTAL.LACIONS I AMBIENTS.
ACTIVITAT 3. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 13: mostrari d'instal·lacions.
_________________________________________________


PROVES 14.
Manipulacions d'un material.
En l'arxiu de proves es demana que els alumnes triļn un material i que a partir d'ell es facin quatre propostes de presentació. No es demana tan que se'l manipuli sinó que se'l presenti de diferents maneres, en les quals es puguin apreciar les característiques d'aquest material. Si es treballa amb el referent seria interessant triar un material amb el qual es pogués ampliar la reflexió sobre aquest. Si no la qüestió temàtica és en aquest cas completament prescindible. S'haurien de triar materials que fossin mínimament integrables a la llibreta de l'arxiu: robes, cotó, sorres, branques, cafè, cera, farina, fil elèctric...
UNITAT 13. NOUS SUPORTS, ESPAIS I MATERIALS. MANIPULACIONS D'UN MATERIAL.
ACTIVITAT 4.
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 14: manipulacions d'un material.

_________________________________________________


PROVES 15.
Accions. Ideació d'accions.
A l'arxiu de proves es proposa que cadascú pensi quatre accions que puguin escenificar quelcom relacionat amb el seu referent. Si no es treballa amb el referent es pot proposar un tema conjunt. L'alumne ha de trobar recursos (grafismes, senyals, indicacions) per a explicar en un espai gràficament en un espai reduït cada una de les accions.
UNITAT 14. L'ART D'ACCIÓ I L'ART DEL COS.
ACTIVITAT 9. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 15: Ideació d'accions.
_________________________________________________PROVES 16.
Llenguatge escrits. Joc de paraules.
UNITAT 15. L'ÚS DEL LLENGUATGE ESCRIT.
ACTIVITAT 4. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 16: ús del llenguatge escrit.
_________________________________________________


PROVES 17.
Imatges lumíniques. Variacions lumíniques d'un espai.
Es proposa ampliar l'ARXIU fent una sèrie de dibuixos d'un materix espai i representari diferents condicions lumíniques. En cada dibuix hem de veure com les condicions de llum han variat l'espai i per tant la percepció que en tenim. Cada alumne pot triar l'espai o, fins i tot, inventar-se'l.
UNITAT 16. IMATGES LUMÍNIQUES.
ACTIVITAT 7. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 17: variacions lumíniques d'un espai.
_________________________________________________


PROVES 18.
Suports informàtics. Creacions digitals.
En aquesta ocasió en l'arxiu de proves es demana que es facin uns petits treballs amb l'ordinador, o sigui dibuixant o tractant digitalment imatges. Els petits treballs han de ser sobre el referent i, si no es treballa amb aquest, es proposa donar als alumnes alguna imatge (una imatge d'un objecte o una imatge fotogràfica) a partir de la qual desenvolupin aquests petits treballs digitals. Aquestes proves s'haurien d'imprimir i adjuntar a l'arxiu.
UNITAT 17. SUPORTS INFORMÀTICS.
ACTIVITAT 5. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 18: Creacions digitals.
_________________________________________________


PROVES 19.
Gravat en relleu. Estampes amb elements trobats i fabricats.
Es tracta de buscar o fabricar petites matrius de petit format (mínim 2,5 o 3 cm - màxim 10 cm) que s'hauran d'estampar formant combinacions o barrejant-les per a formar tres o quatre noves composicions. Les materius poden ser trobades (elements, naturals, plàstics, moquetes o d'altres materials que tinguin relleu, segells de goma, fins i tot objectes), o fabricades (amb gomes, amb superfícies que es puguin ratllar per aconseguir relleu, amb plastil.lina, amb suro, amb linòleum, amb fusta, entre molts d'altres). L'estampat es pot fer utlitzant la materiu com si fos un tampó, utilitzant un tòrcul o un elements que pressioni el paper (cullera, corró...) un cop el col.loquem a sobre la matriu entintada. Les tintes poden ser de diferents colors per a tenir més possibilitats de combinatòria.
UNITAT 18. GRAVAT EN RELLEU.
ACTIVITAT 6. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 19: elaboració d'estampes amb elements trobats i fabricats.

_________________________________________________


PROVES 20.
Gravat al buit. Recull d'una petita col.lecció de gravats.
Per a ampliar l'arxiu de proves no es demana en aquest cas cap experimentació. Es proposa que es busquin gravats, realitzats amb algunes de les tècniques calcogràfiques i que se'n faci un petita col.lecció (com a mínim d'uns set gravats). Se n'hauria de fer una reproducció en petit i col.locar-los a l'arxiu. Es demana també que l'alumne en faci una explicació general. És interessant buscar aquest conjunt de gravats perquè així cada alumne amplia els exemples ja oferts en anteriors activitats i perquè creiem prou interessant que observi la iconografia i els elements que solen aparèixer en moltes d'aquestes obres.
UNITAT 20. GRAVAT AL BUIT.
ACTIVITAT 3. Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 20: Col.lecció de gravats.

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Realització al llarg del curs de les proves per a l'ARXIU.

(Exemple dels DOCUMENTS que es troben a cada unitat per a portar a terme l'ARXIU)
En cada Unitat hi ha una activitat dedicada a l'elaboració de l'ARXIU DE PROVES. Per a desenvolupar-la s'adjunta sempre un document on s'explica quines proves s'han de fer en cada moment. Aquí en teniu un exemple:

DOCUMENT 2c

 
 EXEMPLE de DOCUMENT per desenvolupar l'ARXIU DE PROVES.
 Exemple extret de la Unitat 4. Activitat 5.
ARXIU DE PROVES
AQUAREL.LA. PETITS PAISATGES


Es proposa fer noves proves per a l'ARXIU. En aquest cas es demana que es facin 4 o 5 petits paisatges amb aquarel.la. Aquest gènere fou àmpliament tractat amb aquests procediment i, anteriorment, a l'activitat introductòria sobre l'aquarel.la ACT2, ja se n'hauran explicat les causes. Per tant, s'aprofita aquesta temàtica perquè els alumnes facin les proves. Els paisatges poden ser inventats o es pot escollir un model. Es pot utilitzar directament el paper de la llibreta de l'arxiu o agafar retalls de papers més òptims per a utiltizar auqest procediment i després enganxar-los a la llibreta. S'aconsella utilitzar un format de 10x10 cm. per cada paisatge.


 
versió per imprimir