Procediments escultòrics tradicionals

Unitat 7
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

No s'indica cap activitat sobre aquests procediments escultòrics. Es deixa aquests continguts per a ser treballats a la matèria de Volum. Tot i no tractar-se, seria convenient fer una petita explicació de caràcter general perquè l'alumne conegui els procediments utilitats tradicionalment en el cap de l'escultura. Així es podrà comprendre millor el contrast i els canvis que es produeixen en el camp escultòric amb la introducció de procediments de caràcter objectual i espacial que s'explicaran a la U.8 (Ready-made, Objecte trobat, Assemblage i Acumulacions...) i posteriorment al Mòdul 2 (Instal·lacions, intervencions d'Art Natura, Ambients...). Aquesta breu explicació es pot completar amb una ampliació de l'ARXIU DE PROVES, on els alumnes han de buscar diferents obres escultòriques realitzades amb procediments tradicionals.


TALLA DE FUSTA I PEDRA


MODELATFORJAACTIVITAT 1
Explicació sobre els procediments tradicionals en escultura.


ACTIVITAT 2
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 8: recull d'escultures i descripció tècnica.
DOCUMENT. ARXIU DE PROVES. Recull d'escultures i descripció tècnica.BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTSACTIVITAT 2
Continuació ARXIU DE PROVES. Proves 8: recull d'escultures i descripció tècnica.
En Aquesta ocasió l'ARXIU no serà ampliat amb una experimentació sinó amb l'exemple de diferents obres que l'alumne mateix ha de buscar. Concretament s'han de buscar 5 o 6 obres escultòriques realitzada cada una amb procediments escultòrics tradicionals diferents. A la llibreta de l'arxiu s'hi han d'enganxar imatges de mida reduïda de les obres i al costat fer una petita explicació de la tècnica amb la qual ha estat realitzada. Aquesta recerca d'exemples té l'objectiu d'ampliar la breu explicació que s'haurà fet sobre aquests procediments i fer que l'alumne observi les obres i conegui mínimament les tècniques. (Treball individual a casa).
Recordem que ja s'ha dedicat una activitat a explicar als estudiants en què consisteix el treball de l'ARXIU DE PROVES a la UNITAT 1. També podeu consultar la pàgina dedicada a l'ARXIU DE PROVES on es donen indicacions per al professorat sobre el desenvolupament de la proposta.

DOCUMENT

 
 ARXIU DE PROVES. Recull d'escultures i descripció tècnica
ARXIU DE PROVES
RECULL D'ESCULTURES I DESCRIPCIÓ TÈCNICA


En Aquesta ocasió l'ARXIU no serà ampliat amb una experimentació sinó amb l'exemple de diferents obres que vosaltres mateixos heu de buscar. Concretament s'han de buscar 5 obres escultòriques realitzada cada una amb procediments escultòrics tradicionals diferents. A la llibreta de l'arxiu s'hi han d'enganxar imatges de mida reduïda de les obres i al costat fer una petita explicació de la tècnica amb la qual ha estat realitzada. Aquesta recerca d'exemples té l'objectiu d'ampliar la breu explicació que s'hafet sobre aquests procediments i fer que identifiqueu i conegueu mínimament les tècniques escultòriques.


 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

o MIDGLEY, Barry. Guía completa de escultura, modelado y ceràmica. Técnicas y materiales. Madrid: Editorial Blume, 1982.

o
SERRA, Eduard. Materials i eines de l'escultor. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1992.

o
VIGUÉ, Jordi. La talla. Escultura en madera. Barcelona: Editorial Parramon, 1996.

o
WITTKOWER, Rudilf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Editorial, 1984.