La tècnica en la producció artística

Unitat 1

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

Aquesta és una unitat introductòria on s'expliquen les finalitats, el contingut i la manera com es treballarà en la matèria de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica. En una primera activitat s'exposen els objectius i els continguts i s'explica què són les tècniques d'expressió graficoplàstica, quines són, com les podem classificar i quines s'aniran treballant al llarg del curs. En la següent activitat, a partir de diferents exemples, s'aprofundeix en el paper i la importància que han tingut els mitjans tècnics en la creació artística. Finalment es detallen elements sobre el funcionament que es durà a terme al llarg del curs, la manera com es treballarà a la classe. també s'expliquen dos treballs de llarga durada que s'han d'anar fent al llarg del curs i que constitueixen un dels eixos fonamentals de la matèria: la realització d'un ARXIU DE PROVES i l'elecció d'un REFERENT (tema, problema, objecte,...) que s'utilitzarà com a temàtica en els diferents treballs que es proposin de cada una de les tècniques. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


LA TÈCNICA EN LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

ACTIVITAT 1
Introducció de la matèria. Explicació de continguts i objectius. La classificació de les tècniques.

DOCUMENT 1.
Classificació de les tècniques


ACTIVITAT 2
Explicació i discussió sobre el paper i la incidència de la tècnica en la creació artística.
DOCUMENT 2.
La tècnica en la producció artística. Text explicatiu amb cites i exemples d'obres


L'ARXIU DE PROVES

ACTIVITAT 3
Explicació sobre la realització d'un ARXIU DE PROVES al llarg del curs.

DOCUMENT 3.
Arxiu de proves


EL REFERENT

ACTIVITAT 4
Explicació del treball
del REFERENT que es proposa realitzar al llarg del curs. Consisteix en anar fent una sèrie de treballs amb totes les tècniques a partir d'un mateix referent.
DOCUMENT 4a.
Explicació del treball amb el REFERENT
DOCUMENT 4b.
Exemples de treball sobre el referent


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTSLA TÈCNICA EN LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICAACTIVITAT 1
Introducció. Explicació de continguts i objectius. La classificació de les tècniques.
En una primera activitat s'exposen els objectius i els continguts i s'explica què són les tècniques d'expressió graficoplàstica, quines són i com les podem classificar. Aquests seria el moment per a mostrar una programació sobre el contingut del curs, donar els materials que es faran servir i demanar els que els alumnes s'han de comprar.

DOCUMENT 1

 
 LES TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA

Entenem per tècniques d'expressió graficoplàstica tots aquells mitjans i procediments que són o han estat utilitzats en el camp de les arts gràfiques i plàstiques. Associem amb gràfico- tot allò relacionat amb la grafia, amb el fet de fer grafismes, dibuixos, marques, senyals en una superfície. Altrament associem el terme -plàstica a una matèria mal·leable, que es pot modelar. De fet podríem estendre el terme i parlar de tot material manipulable. Tradicionalment s'ha associat aquest terme a allò que anomenem les arts plàstiques: el dibuix, la pintura i l'escultura, pel tipus de mitjans utilitzats. Al llarg del temps aquestes disciplines han anat variant i eixamplant els seus camps d'acció i conseqüentment les tècniques, procediments i materials utilitzats. Tècniques i materials que depassen estrictament el camp d'allò gràfic i d'allò plàstic. Més que d'arts plàstiques podem parlar avui dia en un sentit ampli d'arts visuals.

Tenint en compte les restricció del terme graficoplàstica, en aquesta matèria es parlarà en un sentit ampli de tots els mitjans de producció emprats en el camp de les arts visuals, des dels més tradicionals (aquarel·la, carbó, xilografia...), passant pels mitjans de caràcter temporal i espacial (instal·lacions, accions...) fins als mitjans digitals que s'utilitzen avui dia (vídeo instal·lacions, netart...).

De cada tècnica que es treballi ens interessarà tenir un coneixements sobre:

-Els materials, suports i instruments que s'hi empren
-Els procediments necessaris per a utilitzar-la
-Les diferents maneres d'utilitzar-la i les possibilitats d'experimentació
-Les característiques que pot oferir a nivell formal i allò que aquestes comporten a nivell conceptual
-El tipus d'obres que poden produir: els seus formats, les característiques, el seu valor, entre d'altres.
-Referències històriques del seu ús (en artistes o moments determinats)
-La significació que la tècnica ha tingut en el transcurs de la història de l'art


 LA CLASSIFICACIÓ DE LES TÈCNIQUES

Podem ordenar i classificar l'ampli ventall de tècniques que s'utilitzen o s'han utilitzat en el camp de les arts seguint diferents criteris:

-Segons la tecnologia que utilitzin
Podríem classificar les tècniques segon si empren una tecnologia tradicional basada en la manipulació directe de materials i instruments (pintura, modelat, talla, collage...); les que empren instruments mecànics que elaboren directament el material i produeixen el resultat final (fotografia, procediments de les arts gràfiques,...); i les que empren tecnologia digital.

-Segons el tipus d'obres que produeixin
També es podrien classificar les tècniques segons les característiques de les obres que produeixen: si aquestes són bidimensionals o tridimensionals, si són de caràcter perdurable o efímer, si són úniques o reproduïbles, si tenen caràcter material i objectual o són obres lumíniques o fitxers codificats que cal llegir amb un perifèric.

-Segons el seu lligam amb una disciplina artística
Les tècniques també es classifiquen segons la seva pertinença a una disciplina artística concreta: tècniques de dibuix, pictòriques, escultòriques, fotogràfiques, cinematogràfiques, d'arts gràfiques, o tècniques pròpies de les diferents artesanies. Aquesta és una classificació que ha servit per a la classificació tradicional de les arts i que, tot i que continua essent vigent, l'art contemporani ha dissolt, ja que ha trencat els límits entre moltes d'aquestes disciplines. Molts dels procediments s'han utilitzat indistintament en un i altra àmbit i no poden parlar dels procediments de cada disciplina com una cosa tancada.

Diferenciació Art i Artesania
També s'han classificat els procediments segons formessin part de les artesanies o de l'art. Els primers són els procediments vinculats als ofici, dedicats al treball manual i a l'elaboració d'objecte d'ús o d'ornamentació (glíptica, ceràmica, fosa de vidre, forja, orfebreria, esmalt, ebenisteria, tapís, treball del cuir...). Els segons se'ls ha atribuït un altre rang per per pertànyer a les Belles Arts i, per tant, ser els encarregats de produir obres belles, amb un component creatiu, conceptual i significatiu més elevat.


 Amb quina classificació es treballarà?

Per a treballar al llarg del curs es dividiran les tècniques en tres grups diferents tenint en compte algunes de les característiques de les obres que produeixen.

1. El primer grup es dedica a les tècniques que produeixen obres que tenen un caràcter PERDURABLE. Són obres úniques que volen perdurar al llarg del temps. D'aquest grup es treballarà primer amb les tècniques i materials més TRADICIONALS (pròpies del dibuix, la pintura i l'escultura) i després amb tècniques més modernes que produeixen obres de caràcter OBJECTUAL (assemblage, collage, ready-made, pintura matèrica...).

2. En el segon es fa una aproximació a les tècniques que incorporen nous materials i mitjans, no sempre propis del camp artístic, a les quals anomenarem MULTIMÈDIES. Entre les obres que generen aquest procediments cal destacar les que no tenen pròpiament caràcter objectual, que no utilitzen suports com el paper o la tela, sinó que són obres que s'ubiquen i s'integren en un ESPAI i que normalment
tenen un caràcter EFÍMER. En aquest mateix apartat s'hi inclouen tots els procediments que utilitzen la tecnologia audiovisual i la digital.

3. El tercer grup està dedicat a les tècniques que permeten generar obres de forma seriada. Aquestes no seran obres úniques sinó que d'elles se'n podran fer múltiples exemplars, podran ser
REPRODUÏBLES. Aquesta apartat recull tècniques tradicionals pròpies de les arts gràfiques i també d'altres procediments com la fotografia.

Aquesta classificació permet treballar les implicacions que les diferents tècniques han tingut en la creació artística i entendre com, les seves especificitats i característiques, han influenciat els paràmetres i les possibilitats de l'art. Unitats de treball

INTRODUCCIÓ
Unitat 1. La tècnica en la producció artística

MÒDUL 1. TÈCNIQUES DE CREACIÓ D'OBRES DE CARÀCTER PERDURABLE
U
nitat 2. Introducció: Tècniques perdurables
U
nitat 3. Procediments secs
U
nitat 4. Procediments aquosos
U
nitat 5. Pintura mural
Unitat 6. Procediments grassos
U
nitat 7. Procediments escultòrics tradicionals
U
nitat 8.
Procediments mixts
U
nitat 9.
Procediments de caràcter objectual

U
nitat 10. Procediments artesanals en l'art contemporani

MÒDUL 2. MULTIMÈDIES I EFÍMERS
U
nitat 11. Introducció: Procediments multimèdia i efímers
U
nitat 12. Instal·lacions i ambients
U
nitat 13. Nous suports, espais i materials. Land art i povera
U
nitat 14. L'art del cos i l'art d'acció
U
nitat 15. L'ús del llenguatge escrit
U
nitat 16. Imatges lumíniques
U
nitat 17. Suports informàtics

MÒDUL 3. TÈCNIQUES
GENERADORES D'OBRES REPRODUÏBLES
Unitat 18. Introducció: La reproducció de l'obra d'art
Unitat 19. Gravat en relleu
Unitat 20. Gravat al buit
Unitat 21. Estampació planogràfica
Unitat 22. La fotografia
Unitat 23. L'emmotllat


 
versió per imprimirACTIVITAT 2

Explicació i discussió sobre el paper i incidència de la tècnica en la creació artística.
Aquesta activitat serveix per a explicar als alumnes el paper i la importància que ha tingut la tècnica al llarg de la història de l'art. S'intenta mostrar com el valor atribuït al fet tècnic ha variat i com en algunes obres l'element tècnic i procedimental té molta importància i en d'altres esdevé un elements secundari. Aquesta activitat pretén fer veure als alumnes que el fet d'utilitzar una tècnica va molt més enllà del fet de saber-ne el seu funcionament i que comporta tota una sèrie de consideracions a nivell conceptual i significatiu. Aquesta activitat també serveix per a detectar què saben i què pensen els alumne. Per tant durant l'activitat es poden llegir els textos i fer que els alumnes expliquin allò que ells en pensen. Les explicacions del document estan agrupades en qüestions concretes perquè siguin tractades ordenadament: l'art com a techné, l'artista que prepara els seus materials, la transgressió tècnica, l'artista que idea i projecte... Aquestes qüestions aniran apareixent al llarg del curs.

DOCUMENT 2

 
 LA TÈCNICA EN LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

"The medium is the missage"
"Cal admirar els pintors renaixentistes per la seva habilitat tècnica"
"El pintor llavors elaborava els seus propis materials talment com un artesà dedicat al seu ofici"


Per a realitzar un objecte artístic cal sempre manipular alguna mena de material, emprar uns instruments per fer-ho i, fins i tot, aplicar uns procediments o metodologies concretes. Aquest procés és el que acabarà materialitzant l'obra i el que possibilitarà que arribi al públic. L'artista escull i experimenta amb els elements i processos d'acord amb unes preferències estètiques i amb unes necessitats comunicatives. La tècnica dins el món de l'art però va molt més enllà del fet que un artista l'esculli i està relacionada amb els canvis històrics, amb el pensament i el gust de cada època i amb les idees i les necessitats creatives de cada moment. Al llarg de la història de l'art els mitjans tècnics han anat variant o s'han emprat de maneres diferents. La llista de materials i substàncies amb les quals es treballa s'ha anat enriquint fent-se, en els nostres temps infinita. Aquest canvis han anat fent variar les característiques de les obres, la tasca que el mateix artista desenvolupa i el contacte i la percepció que el públic té dels treballs artístics.

Tot i que puguem considerar que la tècnica és necessària, la seva importància i valoració en el món de l'art no sempre ha estat igual. Podríem trobar molta gent que tan sols aprecia les obres d'art segons l'habilitat tècnica de l'artista que les ha realitzades o pel material amb el que han estat construïdes però, no totes les obres poden ser jutjades des d'aquest punt de vista, ja que, en algunes el procés tècnic o l'habilitat de l'artista tenen una importància mínima. Per a comprendre aquest fet posarem alguns exemples que ens il·lustraran el sentit que la tècnica ha tingut en diferent moment de la història de l'art.


1. L'art com a 'techné' 

Si llegiu atentament aquest text podreu veure com, en l'antiguitat, allò que anomenem art tenia un sentit semblant al que nosaltres apliquem actualment al mot tècnica. L'art suposava el coneixement i l'aplicació d'uns determinats recursos tècnics, d'unes regles concretes. S'atribuïa molta importància al fet tècnic i, per tant, l'art era quelcom completament racional, reproductor d'unes regles concretes ja establertes.

"La historia de la classificació de las arts es quelcom complicat per vàries raons, però principalment perquè la idea de l'art ha anat canviant. La idea clàssica diferia de la nostra almenys en dos aspectes. En primer lloc, era quelcom que concernia no als productes de l'art, sinó a l'acte de produir-los i especialment a l'habilitat de produir-los: per exemple es feia referència a la destresa del pintor més que al quadre. En segon lloc, no comprenia només l'habilitat artística, sinó qualsevol classe d'habilitat humana capaç de produir coses sempre que es tractés d'una producció regular basada en regles. L'art consistia en un sistema de mètodes regulars per fabricar o fer alguna cosa. El treball d'un arquitecte o d'un escultor responia a aquesta definició, però també ho feia el d'un fuster o el d'un teixidor, doncs les seves activitats pertanyien en igual mesura al regne de l'art. L'art era racional per definició i implicava un coneixement: no depenia de cap classe d'inspiració, d'intuïció o fantasia. Aquesta concepció de l'art trobà la seva expressió en les obres dels erudits grecs i romans. Aristòtil definí l'art com aquella "permanent disposició a produir coses d'una manera racional", i alguns segles més tard Quintilià el definí com allò basat en un mètode i un ordre (via et ordine). "L'art és un sistema de regles generals", deia Galè. Plató subratllà la racionalitat de l'art: "El treball irracional no és art", afirmava."

TATARKIEWICZ, W. (1976) Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Ediciones Tecnos, 1990, Madrid.


2. L'artista que prepara els seus materials

Els pintors del Renaixement preparaven les seves pròpies pintures. Feien les barreges pertinents per a obtenir els colors desitjats abans de començat el quadre. L'artista era una mica com un cuiner que experimentava per aconseguir un bon material que li assegurés el bon resultat de les seves obres. Progressivament aquesta tasca s'anà perdent perquè l'artista s'anà allunyant d'allò que podríem anomenar treball manual, per acostar-se al treball intel·lectual i adquirir un prestigi més alt. Això representava allunyar-se dels artesans. L'artista ja no remenava els pigments però aplicava tècniques rigoroses, com la perspectiva, per a representar en els seus quadres la il·lusió de la realitat.

Això separà l'artesà de l'artista. El primer manipula els materials, té un coneixement exclusivament tècnic. El segon dóna importància a la part creativa i a la part més intel·lectual del seu treball per acostar-se a tasques més intel·lectuals, com les que desenvolupaven els matemàtics o els filòsofs. Totes aquestes idees fan variar allò que l'artista ha d'aprendre per arribar a desenvolupar la seva tasca. Mireu què diu aquest text, que ironitza sobre la noció d'artesania i compara allò que ha de fer un aprenent amb la impossibilitat que tindria aquest aprenent per aprendre tècniques o trucs d'un artista modern, que ja no considera important l'habilitat o el coneixement tècnic per arribar a fer gran obres d'art.

"ARTESANIA. És el nom antic d'Art, o, si es prefereix és el nom d'unes arts ja desaparegudes, les arts manuals, de les que vivien, agrupats per gremis, els artistes de l'orfebreria, de l'escultura en cera, de la sastreria i d'altres cent utilitats. Els pintors, per exemple, pertanyien al gremi dels apotecaris i un gran pintor era aquell que tenia una gran bottegha que és com dir una gran farmàcia, un bon i pròsper negoci.
En aquells temps els aprenents vivien amb els seus mestres, que és l'única manera sensata d'aprendre un art quan aquest consisteix en habilitats i manualitats. És evident que si l'art consisteix en la projecció espiritual d'un geni i en l'expressió de les seves idees, llavors no és possible que hi hagi un aprenent. D'aquí que a partir del segle XVIII els artistes moderns treballin en la més altiva soledat i si els surt un deixeble el denunciïn a la Societat de Drets d'Autor perquè l'engarjolin per plagi.
Així, per posar un exemple del temps antic, els il·lustradors de manuscrits, en l'època gòtica, tenien les següents obligacions amb els seus mestres: cuinar, fer els llits, rentar la casa, treure aigua del pou, treure vi de la taverna, però, sobretot, mantenir el forn i la dignitat del seu amo. En contrapartida, el mestre ensenyava a l'aprenent com s'havien d'il·luminar els llibres, i també, el proveïa de calçat (un parell de borseguins i tres parells de sandàlies a l'any) i li pagava al cap del trienni d'aprenentatge un escut d'or. Així consta en el contracte que firmaren Franciscus Bequari, de divuit anys d'edat, i el mestre il·lustrat Henri Feynaud de Avignon, el 1455.
Ara bé, si el deixeble divulgava els trucs del mestre, podia anar a parar a la presó, fet que significa que els pintors i altres artesans tenien, en efecte, "trucs", cosa que cap artista modern seria capaç d'admetre, essent així que allò més apreciat de l'art modern és la seva "honestedat". En conseqüència, encara que un artista modern permetés l'entrada d'aprenents en el seu estudi, no serviria de res. L'aprenent no podria aprendre absolutament res. Ni un truc. Només grans idees."

Fèlix de Azúa, Diccionario de las artes. Barcelona: Planeta.


3. La transgressió tècnica

Ja hem esmentat que al llarg de la història de l'art el mitjans tècnics han anat variant. En molts casos els artistes han negat la tècnica anterior per a diferenciar-se dels seus antecessors i, fins i tot, les seves obres han criticat directament un determinat ús tècnic. En d'altres casos els artistes han experimentat i han acabat trobant noves aplicacions de determinades tècniques variant radicalment les normes tradicionals del seu ús, per adaptar-les a noves intencionalitats. Les tres obres que teniu a continuació il·lustren algunes d'aquestes transformacions. Les peces que hi podem veure han anat més enllà de l'ús tradicional de determinats materials i instruments pictòrics.

         

   

1. Lucio Fontana, Concepte espacial, 1958. Tela pintada i retallada. (centre George Pompidou, París).
2. Yves Klein, cerimònia de pintura per a la creació d'Impressions. (Fotografia de Shunk-Kender, París).
3,4. Jackson Pollock, Número III. (Museu Hirshhorn, Washington).


4. L'artista que idea i projecte 

Si ens acostem als nostres dies, sobretot a partir d'allò que hem anomenat 'art conceptual' l'artista s'allunya de la manipulació i fins i tot del treball pràctic, per acostar-se més a una tasca d'ideació i de projectació de les obres. Per entendre'ns, la tasca de l'artista plàstic s'acostaria a la manera de funcionar d'un arquitecte que projecte però que no realitza directament l'obra. L'exemple que teniu a continuació és una escultura de Robert Morris. L'obra ha estat realitzada en un taller especialitzat, l'artista l'ha pensat i ha donat les seves especificacions però tota ella ha estat realitzada principalment per màquines i operaris especialitzats. Així doncs en l'obra no hi ha cap rastre de l'artista i tampoc podem admirar la seva habilitat tècnica a l'hora de realitzar-la.

Robert Morris, sense títol, 1965. Fusta contraixapada i pintada, cada una de les estrelles de 20,3x20,3x5 cm.
(Leo Castelli Gallery, fotografia de Rudolph Burckhardt)


5. L'art al servei de les noves tecnologies o les tecnologies al servei de l'art? 

En els últims anys l'art ha anat adoptant molts dels avenços del camp de la tecnologia digital. L'artista ja no es serveix de llapis, pinzell, substàncies o objectes, sinó que el que empra són suports i programes informàtics. Això ha fet que el coneixement d'aquests elements sigui indispensable per a l'artista i que el camp de la investigació científica d'aquestes tecnologies tingui un lligam molt estret amb l'art. Fins i tot, alguns artistes dediquen la seva tasca creativa a la modificació de codis i de software per a aconseguir els efectes desitjats en les seves obres, fet que suposa tenir un bon coneixement informàtic. Després d'un període d'allunyament del fet tècnic sembla que els nous camins d'experimentació tornen a estar indissociablement lligats a la tècnica. Tot i així hi ha veus que deixen clar que la tècnica és tan sols un mitjà i que, tot i els efectes espectaculars que es puguin obtenir amb aquesta, s'ha de pensar amb la intenció i amb el contingut.

"La tecnologia no és sinó un instrument per comunicar una visió de la vida. Crec que la finalitat de la tecnologia és tornar-se invisible i resultar inconscient. [...] Per a mi, la tecnologia és alhora un mitjà i un obstacle per expressar les idees. Naturalment, m'estimo més que el públic no tingui la necessitat de saber com s'ha fet tecnològicament un treball per apreciar l'obra." Bill Viola

"La tecnologia és important, però només com a potenciadora de l'obra. Molts artistes es limiten a utilitzar les noves tecnologies amb l'esperança d'atorgar valor a unes obres que, de fet, estan buides. Això és el que una vegada algú va definir com "desaprofitament de la tecnologia al servei de la manca de creativitat." Eduardo Kac


La tècnica i els canvis en la noció de l'art 

Ja veiem, doncs, que tots aquests elements influeixen directament en la noció que tenim sobre allò que és l'art. Així ens ho explica el poeta francès Paul Valery, quan ens esmenta que allò que ha estat fixat, allò que en un temps determinat ha estat considerat com a art (Belles Arts) potser haurà de variar perquè les transformacions i novetats tècniques afectaran la mateixa noció que es té del terme:

"Les nostres Belles Arts han estat instituïdes, i llurs tipus i ús fixats, en una època ben distinta de la nostra i per homes que tenien un poder d'acció sobre les coses insignificant al costat del que nosaltres posseïm. Però el creixent prodigiós dels nostres mitjans, la flexibilitat i la precisió que assoleixen, les idees i els costums que introdueixen, ens asseguren canvis propers i molt profunds en l'antiga indústria del Bell. Hi ha en totes les arts una part física que ja no pot ser contemplada ni tractada com abans, que no pot ser sostreta a l'escomesa del coneixement i de la potència moderns. Ni la matèria, ni l'espai, ni el temps, no són, de vint anys ençà, el que eren des de sempre. Cal esperar que tan grans novetats transformin tota la tècnica artística, que actuïn així sobre la invenció mateixa, i arribin potser fins a modificar meravellosament la noció mateixa de l'art".

Paul Valéry, Pièces sur lart ("La conquête de l'ubiquité")

Hem esmentats, i també ens ho ha dit Valery, que els canvis tècnics estan lligats als canvis dels costums, les idees i les necessitats de cada època, però és evident que els canvis de les tècniques artístiques no serien possibles sense l'avenç tecnològic general, el qual proporciona nous dispositius i materials a l'art. A part d'actuar directament en el context artístics aquest avenç tecnològic també fa transformar el món on vivim, els mitjans a través dels quals ens comuniques i les nostres capacitats perceptives. Actualment molta gent està més habituada als codis que pot utilitzar la fotografia que als que pot utilitzar la pintura i, per tant, la percepció que tindrà d'obres fetes amb cada un dels mitjans serà diferent i potser es sentirà més propera al primer que al segon. Avui dia tot va molt ràpid i nosaltres estem acostumats a llegir moltes imatges seguides en poc temps, aquest fet pot condicionar la nostra percepció davant d'una obra que empra imatges en moviment, per intentar explicar quelcom del nostre món, o una que ho fa amb una imatge fixa plena de detalls que requereix una observació prolongada per a esclarir tot el seu contingut. Aquests fets, esmentats només com a exemples, poden determinar l'elecció que els artistes fan d'un o d'altre mitjà tècnic.


Finalment, després d'haver vist tots aquests exemples, podem concloure que les implicacions de l'ús tècnic són molt més complexes que el simple fet de generar un tipus o d'altra d'obres, que estan lligades a paràmetres culturals, a determinats moments històrics i a les consideracions i significacions que l'art té en aquests moments. També podem concloure que quan hom es planteja escollir una tècnica ho pot fer perquè és la més adequada per arribar a unes determinades intencions creatives, però també cal pensar que l'ús d'un mitjà tècnic o d'un altre determinarà no tan sols uns resultats sinó una manera de fer i de pensar. Si llegim aquesta cita del fotògraf Henry Cartier-Bresson veurem clarament que la manera de pensar quan fas un dibuix és diferent a la manera de pensar quan fas una fotografia i per tant, els resultats han de ser percebuts i jutjats de manera diferent:

"Mai m'ha interessat el procés fotogràfic. Per a mi, una fotografia amb una càmera petita com la Leica és un dibuix instantani. Sempre m'he meravellat del fet que, de cop, vegis una geometria rigorosa i et trobis amb un dibuix instantani. No crec que sigui més que això."
"Una fotografia és un dibuix instantani. L'única diferència és que el dibuix es refà i la fotografia no pot esborrar-se mai. […] En pintura o en dibuix, un retrat és un reflex i una reflexió; mentre que, amb la càmera, és com una ganivetada, quelcom immediat."

Entrevista a Henry Cartier-Bresson. El País, 2 d'agost 1998


 
versió per imprimir
L'ARXIU DE PROVESACTIVITAT 3
Explicació sobre la realització d'un ARXIU DE PROVES al llarg del curs.

Una de les activitats que es proposa dur a terme al llarg del curs és l'ARXIU DE PROVES. L'arxiu és una espècies de llibreta o llibre on l'alumne hi va aplegant proves i experimentacions fetes amb les diferents tècniques. El blanc no és simplement un bloc d'apunts o d'esbossos sinó que té valor com a objecte, com a llibre que l'alumne va construint a poc a poc. Si bé serveix per a experimentar amb cada tècnica també serveix per a pensar i exposar idees. En cada una de les tècniques que es treballin es proposarà fer un tipus de proves concretes: a vegades s'acoten elements formals, d'altres la temàtica, etc. però sempre es deixa un mínim de llibertat perquè l'alumne experimenti. Les proves són com exercicis de curta durada i de mida reduïda que sempre es realitzen a casa abans de fer un treball concret amb cada tècnica. Aquest treball pren el nom d'arxiu perquè es un espai on l'alumne guarda les seves experimentacions a les quals es pot recórrer quan es facin d'altres treballs per a buscar idees o solucions tècniques. En cada UNITAT hi ha una o dues activitats dedicades a l'ARXIU i en aquest document DOCUMENT 3 es fa una descripció del treball i es detallen les diferents proves que s'han d'anar fent. A part de les proves estipulades l'alumne en pot anar fent d'altres. Aquest treball pot ser valorat progressivament, diverses vegades al llarg del curs. Podeu trobar una explicació detallada sobre la realització d'aquesta activitat amb la descripció de tots les proves que es proposen fer a ARXIU DE PROVES.

DOCUMENT 3

 
 L'ARXIU DE PROVES

Una de les tasques que s'haurà de realitzar al llarg del curs amb cada un dels procediments que es treballarà serà un arxiu de proves. L'arxiu tindrà el format d'una llibreta i en ella anireu experimentant amb les diferents tècniques. Aquestes experimentacions han de donar lloc a proves de mida petita (d'uns 7 a 10 cm. segons el tipus de material amb el que es treballi), que en alguns casos s'han de fer directament a la llibreta i en d'altres suports, que despre´s s'hi adjuntaran. Anomenem arxiu a aquest treball perquè es l'espai on cadascú va deixant i guardant els resultats de l'experimentació amb les tècniques i les idees que partir d'elles va elaborant. Sempre es pot recórrer a l'arxiu per a buscar-hi alguna solució tècnica o alguna idea.

Per a cada tècnica s'us indica quin tipus de proves heu de fer. Les proves no es fan de manera completament lliures sinó que es donen sempre especificacions. Aquestes especificacions a vegades limiten el tema, en d'altres la forma o la manera d'utilitzar la tècnica. Això no vol dir que a part d'aquestes proves vosaltres en pugueu fer moltes d'altres i també afegir-les a l'arxiu. Tot i les especificacions la vostra tasca és experimentar amb els materials, provar d'aplicar-los de diferents maneres per aconseguir diversos resultats.

Tot i que allò que aneu deixant a l'arxiu són proves, no vol dir que estiguin mal fetes o poc acurades. Heu de mira que tinguin un valor per elles mateixes i, en tots els casos, s'ha d'experimentar amb la intenció de buscar uns resultats satisfactoris. L'arxiu és un treball creatiu més i a mesura que vagi creixent ha de poder ser valorat com a objecte que puguem mirar i consultar.

Serà important, per tant, com col·loqueu les proves, com aprofiteu l'espai del paper i quina llibreta escolliu o us feu vosaltres mateixos. El paper ha de ser mínimament consistent i el seu format pot anar des d'una mida semblant al DIN-A5 fins al DIN-A4.

Aquests és un treball individual. El fa cadascú fora d'hores de classe. En determinades ocasions les proves es comentaran en grup i tothom podrà observar les experimentacions que fan els altres. L'arxiu també és un treball que serveix per valorar com la vostra capacitat per experimentar va avançant al llarg del curs. Com cada vegada teniu més recursos per a buscar solucions i idees, i com apliqueu amb més agilitat i inventiva els elements graficoplàstics que aneu aprenent.


 LLISTAT DE PROVES PER A L'ARXIU

Aquest és el llistat de proves que s'han d'anar fent al llarg del curs a mesura que es treballin cada un dels procediments indicats. sempre es dona alguna indicació per a fer les proves. A part de les que es demanen que realitzeu podeu fer-ne d'altres lliurement vosaltres i ampliar i fer molt més complert l'arxiu.

 PROVES
TÈCNICA
EXPLICACIÓ DE LES PROVES
 PROVES 1
grafit i carbó
 Formes abstractes
 PROVES 2
barres de pastel
 Formes abstractes
 PROVES 3
aquarel·les
 Petits paisatges
 PROVES 4   
tinta
 Tipografies
 PROVES 5
tremps fabricats
 Proves amb les pintures realitzades
 PROVES 6
pintura mural
 Projectes de murals
 PROVES 7
ceres, pintura a l'oli
 Proves sobre diferents suports
 PROVES 8
escultòrics
 Recull d'escultures i descripció tècnica
 PROVES 9
collage grattage frottage
 Composicions d'elements trobats
 PROVES 10
pintura matèrica
 Monocroms
 Revisió    
 PROVES 11
manipulació d'objectes
 Reubicacions d'un mateix objecte
 PROVES 12
procediments artesanals
 Elements de costura
 PROVES 13
instal·lació
 Recull d'exemples d'instal·lacions
 PROVES 14
land art i povera
 Manipulació d'un material
 PROVES 15
accions
 Ideació d'accions
 PROVES 16
llenguatge escrits
 Jocs de paraules
 PROVES 17
imatges lumíniques
 Transformacions d'un espai per variacions lumíniques
 PROVES 18
mitjans digitals
 Creacions digitals
 PROVES 19
gravat en relleu
 Estampes amb elements trobats i fabricats
 PROVES 20
gravat al buit
 Col·lecció de gravats

 
versió per imprimirTREBALL AMB EL REFERENTACTIVITAT 4
Realització de treballs amb totes les tècniques a partir d'un mateix REFERENT.
En cada una de les tècniques es proposa la realització d'un treball concert de creació. De cada treball se'n sol acotar no només la tècnica sinó en molta casos els formats i la temàtica. A part d'aquests elements normalment es proposa fer una obra al voltant d'alguna temàtica o qüestió. Una de les maneres de treballar és fer que l'alumne esculli, a l'inici de curs un REFERENT una qüestió temàtica, un problema, fins i tot un objecte concret o un concepte. A partir d'aquí es planteja que les propostes que es facin amb cada una de les tècniques girin al voltant del REFERENT de l'alumne. És una proposta interessant en el sentit que es pot veure com l'alumne busca amb cada tècnica elements que ajudin a exposar les idees que té sobre la qüestió triada i recíprocament les limitacions i possibilitats de cada tècnica fan avançar la reflexió que l'alumne pugui fer sobre el seu REFERENT. En el DOCUMENT 4 s'expliquen els elements bàsics de la proposta del REFERENT. També podeu accedir a la pàgina REFERENT on es detallen els objectius del treball i on s'hi poden veure alguns exemples.

DOCUMENT 4a

 
 EL REFERENT

Amb cada una de les tècniques que es vagin treballant, a part de realitzar les proves per a l'arxiu, també es demanarà que feu un treball de creació. Per a cada tècnica el treball serà diferent: tindrà suports diferents, el format també variarà, etc. Un dels elements que es planteja que no variï és la temàtica dels treballs que fareu. Totes o quasi totes hauran de tractar de la mateixa qüestió, encara que sigui de maneres i des de punts de vista diferents. Aquest tema que escolliu l'anomenem REFERENT. El REFERENT és la temàtica, el problema, la qüestió, la cosa que vosaltres escollireu i que regirà el contingut dels treballs que feu amb cada un dels mitjans tècnics. El referent pot ser un objecte concret (un arbre, una bombeta) o objectes més abstractes i generals (el camí, la lluna, paisatges imaginaris, personatges). També poden ser conceptes o problemàtiques i preocupacions. L'única cosa que heu de pensar és que el referent us ha d'interessar i ha de donar prou joc perquè us aporti suggerències. No escolliu una cosa que, des de bon començament no us suggereixi res. Ha de ser un element sobre el qual puguen reflexionar. Les idees que teniu sobre ell s'han d'anar enriquint a mesura que l'aneu utilitzant amb les diferents tècniques.

Aquest tipus de treball permetrà veure com una mateixa qüestió varia quan se la tracta amb diferents mitjans. A vegades hi haurà mitjans que seran més idonis i que ens possibilitaran explicar determinades coses del referent. En d'altres pot ser més complicat exposar determinades idees.

Cada un dels treballs s'anirà avaluant individualment, però també es farà una valoració global al final de cada trimestre.


Des d'ara cal que penseu quin referent escolliu. Un cop en tingueu un o dos de clars escriviu un petit text explicant la vostra tria i argumentant les possibilitats de treballar amb aquests referent.

 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Exemple de treballs realitzats a partir d'un mateix REFERENT.

DOCUMENT 4b

 
 EXEMPLE: LA FINESTRA COM A REFERENT autora Nonna Targa

Aquí teniu l'exemple d'algunes obres que s'han realitzat al llarg d'un curs amb un mateix referent. En aquest cas s'escollí un objecte concret: la finestra. Si bé la finestra és un elements físic, tal com argumentava l'autora d'aquests treball també és un elements conceptual: la idea de quelcom que fa visible des d'un lloc un altre lloc, que comunica el dins i el fora, que emmarca i limita la percepció d'allò que hi ha darrera d'ella. Al llarg del curs l'alumna anà explotant les possibilitats d'aquests terme, n'anà veient els significats i, a partí d'aquí, mirà de traduir les seves idees a través de cada un dels recursos graficoplàstics i de les tècniques que progressivament es treballaven. Com es pot veure en els exemples realitzà, en els diferents exercicis, una exploració formal de la finestra, però també buscà diferents qüestions que poguessin ser explicades a través de la idea de finestra. Els treballs que teniu a continuació estan ordenats amb ordre d'execució i segons el procediments amb el que foren realitzats. en alguns d'ells s'hi adjunta una explicació per acabar d'entendre la proposta.


CARBÓ

    


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PASTELS

    


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES PELS SEGELLS D'AQUAREL·LES

         


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES DE PINTURES PER AL TRÍPTIC

          

     


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PINTURA MATÈRICA


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)

 

PINTURA MURAL


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


INSTAL·LACIÓ

       

La finestra ha estat un element important al llarg de la història de l'art. No només perquè l'arquitectura hagi construït milers de finestres diferents sinó perquè, les arts plàstiques, l'han representat incomptables vegades. He observat que la finestra es converteix en algunes obres en un elements important de l'escena en un elements que configura el fons i engrandeix l'espai. En d'altres casos la finestra és el tema de l'obra. De fet el mateix quadre fou considerada, des del Renaixement, una finestra a través de la qual es podia veure un espai fictici. Per a la meva instal·lació he volgut recollir aquesta idea. He buscat diferents obres on hi sortien finestres, de les quals es pogués despendre clarament alguna significació. Principalment són pintures i fotografies, però també hi ha alguna instal·lació i algun relleu. N'he fet reproduccions en color i les he muntat sobre un suport rígid. Totes aquests obres han estat col·locades en diferents parts de l'institut sempre penjades al costat de les finestres. Crec que això ens fa mirar el quadre més atentament, ja que està al costat d'una finestra real i d'allò que podem veure-hi a través. També penso que la finestra representada, ens pot fer mirar de manera diferent allò que veiem per la nostra finestra.


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES AMB MITJANS DIGITALS


    

En la instal·lació que vaig fer em plantejava la presència i els significats que la finestra havia tingut al llarg de la història de l'art. La finestra és allò que ens permet veure cap a fora i, en moltes obres d'art, era allò que ens permetia veure un món totalment il·lusori. Si penso amb els mitjans digitals i sobretot amb internet la idea de finestra es repeteix. Tot torna a funcionar a través de finestres: finestres que ens mostren informació, finestres que ens permeten crear, construir o deixar coses escrites, finestres que ens mostren allò real o allò que és completament fictici. Les meves proves realitzades amb un programa de tractament d'imatges esta fetes totes de finestres, finestres informàtiques, de diferents colors, que es combinen, s'enganxen, es barregen i es munten i es desmunten com si fossin un trencaclosques o un joc de construccions.


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre tècniques artístiques en general

o MALTESSE, Corrado. Historia de las técnicas artísticas. Madrid: Càtedra, 1980.

o MALTESE, Corrado (coord.). Las técnicas artísticas. Madrid: Ediciones Cátedra, 1983.

o
MAYER, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Madrid: Editorial Blume, 1985.

o
DOMÍNGUEZ, Marta / LARRED, Neus. Exemple de segon nivell de concreció de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica. Batxillerat d'Arts. Barcelona: Servei d'Ordenació Curricular. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1998.
Segon nivell de concreció de la matèria de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica ofert pel Departament d'Ensenyament, on es proposa una ordenació dels continguts del currículum i s'ofereixen un seguit d'activitats didàctiques, agrupades en unitats, amb les corresponents orientacions i una bibliografia. L'ordenació dels continguts en tres Mòduls corresponents a: Tècniques perdurables, multimèdies i efímers i reproduïbles, ha estat agafat d'aquests materials. Sobre el paper de la tècnica en el món de l'art sobre la seva classificació

o MUMFORD, L. Técnica y civilización. Madrid: Alianza Editorial, 1977.

o
TATARKIEWICZ, W. (1976) Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Ediciones Tecnos, 1990.