Procediments grassos

CERES   -   ENCÀUSTICA   -   PINTURA A L'OLI

Unitat 6


 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat s'hi treballen els materials pictòrics de base grassa: les barres de cera, la pintura a l'encàustica i la pintura a l'oli. En totes les activitats domina un coneixement teòric i no es dedica molt d'espai a la pràctica. Inicialment es fa una breu introducció als procediments grassos i després s'expliquen les característiques de cada un d'ells. Es dedica més espai de temps a la pintura a l'oli. D'aquesta es fa una descripció acurada dels materials, utensilis i procediments. Es proposa també que cada alumne faci un treball sobre l'obra de diferents artistes. Entre tots els exemples que aporti cada alumne s'acabarà construint un gran fris que il.lustrarà l'ús que s'ha fet d'aquesta tècnica al llarg de la història de l'art. Es proposa ampliar l'ARXIU DE PROVES fent una sèrie d'experimentacions amb aquests materials sobre diferents suports (fusta, tela, plàstic, paper, cartró...). No es proposa un treball concret sobre cap de les tècniques. Finalment es proposa una activitat molt diferent de les plantejades fins al moment: una discussió al voltant de la figura del pintor, en la qual es vol analitzar la manera com aquests porten a terme la seva tasca creativa i com utilitzen els recursos tècnics dels que disposen. Aquesta activitat es fa a partir del comentari d'imatges i de fragments de pel.lícules, les quals ens permeten veure com han estat representats els pintors, quins estereotips s'han reforçat i repetit, quins significats se'ls ha atribuït socialment. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


PROCEDIMENTS GRASSOS

INTRODUCCIÓ
Breu introducció als procediments grassos.

DOCUMENT 1.
Procediments grassos. Breu text introductori.LES CERES i PINTURA A L'ENCÀUSTICA

ACTIVITAT 1
Explicació sobre les característiques i ús de les barres de cera.

Explicació sobre les característiques i ús de la pintura a l'encàustica.

DOCUMENT 1. Les ceres i la pintura a l'encàustica.


PINTURA A L'OLI

ACTIVITAT 2
Explicació sobre la pintura a l'oli.
DOCUMENT 2. Pintura a l'oli. Materials, suports, utensilis, història. Exemples d'obres. Lectura de text.


ACTIVITAT 3
Recerca i anàlisi d'obres de diferents artistes realitzades amb pintura a l'oli.
DOCUMENT 3.
Recerca i anàlisi d'obres.


ACTIVITAT 4
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 7: fragments sobre diferents suports.
DOCUMENT 4.
ARXIU DE PROVES. Ceres i pintura a l'oli.


ACTIVITAT 5
Proposta de treball sobre la figura del pintor. Comentari i discussió d'imatges i de fragments de pel.lícules i de textos.
DOCUMENT 5.
La figura de l'artista. Comentari d'imatges. Visionat de fragments de pel.lícules. Lectura de textos.
RECAPITULACIÓ DE LES 5 UNITATS

EXAMEN
Exercici en forma de prova puntual sobre els coneixements treballats en les 5 primeres unitats.

DOCUMENT 6.
Examen de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica.


QÜESTIONARI
Qüestionari per a repassar aspectes tècnics dels procediments treballats en les 5 primeres unitats.

DOCUMENT 7.
Qüestionari de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica.BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSLES CERES. LA
PINTURA A L'ENCÀUSTICA


INTRODUCCIÓ
Breu introducció als procediments grassos.
Presentació de la unitat i breu descripció dels procediments grassos. (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora amb ACTIVITAT 2 i 3

ACTIVITAT 1
Explicació sobre les característiques i ús de les barres de cera.

Explicació i demostració sobre les característiques materials de les barres de cera i sobre la utilització que en podem fer . (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora amb ACTIVITAT 1 i 3

DOCUMENT 1

 
 PROCEDIMENTS GRASSOS

Els procediments grassos són aquells que empren l'oli o la cera com a aglutinant. Per tant són procediments insolubles amb l'aigua i utilitzen normalment un altre dissolvent. Els procediment que empren olis els anomenem pintura a l'oli, tot i que la seva composició pot variar segons el tipus d'oli i d'altres substàncies que s'hi afegeixin. Les barres de cera són materials emprats en sec formats per cera i pigments. La pintura a l'encàustica també utilitza la cera i s'aplica en calent.


 LES CERES

Les ceres són barres compostes de pigment i material cerós. Aquest no ha estat un material gaire utilitzat o apreciat en el món de l'art. Ha estat més emprat per a fer apunts o esbossos i sempre en obres considerades de caràcter secundari. No es van utilitzar habitualment fins a finals del segle XVII. Durant l'última dècada del segle XVIII Arois Senefelder (inventor de la litografia) va experimentar fins a obtenir les ceres que tenim actualment. Podríem dir que durant el segle XIX el seu ús va ser força estès i utilitzat pels artistes.

Les ceres són resistents a l'aigua i a la llum, no s'alteren en entrar en contacte amb aquestes matèries. Són utilitzables en moltes superfícies per la seva bona adherència: paper, cartró, fusta, tela.

La seva qualitat dependrà principalment de la qualitat i quantitat de pigment. Hi ha ceres més toves i d'altres més dures segons el tipus i la quantitat de material cerós. Les de la marca Manley són toves i permeten escampar-se amb facilitat. Les de la marca Dacs són més dures i potser no ofereixen tanta intensitat de color.


Com les podem treballar?
Si embrutim una superfície amb ceres difícilment la podrem netejar completament, ja que són incompatibles amb la goma. Es pot rascar el material i recobrir la zona amb un altre color o a embrutir-la de blanc.

Les ceres ens permeten treballar amb taca o amb línia, aconseguir textures o zones de color pla.

Al ser un material gras s'utilitza també com a reserva per a materials aquosos.

Les podem diluir amb aiguarràs aconseguint superfícies llises, menys grasses i setinades.

Un cop tacada una superfície es pot rascar el material amb un instrument punxegut per a esgrafiar-lo. Així podem superposar un to sobre un altre i rascar després perquè surti el de sota.

Les barreges amb les ceres es podem realitzar per superposició, sempre que el to no quedi completament saturat. Les barreges per la superposició de línies, trames o punts també són molt aptes.

Els frottage es poden fer amb ceres si s'utilitza una textura bastant rugosa.


 PINTURA A L'ENCÀUSTICA

Per a la pintura a l'encàustica s'empren pigments barrejats amb cera. El color s'aplica i es fa manejable mitjançant l'escalfor. De fet la mateixa paraula encàustica significa 'combustió'. De ceres n'hi ha de moltes classes, però la més recomanable per aquest procediment és la cera d'abelles.


Preparació
Per aconseguir la barreja de pigment i cera, primer s'escalfa la cera d'abelles al bany maria. S'hi afegeix una substància enduridora (colofònia, resina…), per aconseguir consistència i elasticitat amb la barreja. Després s'hi afegeix el pigment. Quan la barreja encara és una mica calenta i té una consistència pastosa es pot treballar per obtenir barres o d'altres formes. Quan aquestes s'assequen queden molt dures.

El suport més adequat és la fusta preparada amb cola o amb cera. El color escalfat s'ha d'anar aplicant a la superfície amb espàtules o d'altres estris.


D'altres procediments
A part de l'encàustica també hi ha d'altres materials que permeten aplicar la cera en fresc: la cera diluïda (de consistència líquida) i la cera emulsionada (de consistència pastosa).


Història
La cera com a aglutinant fou emprada ja pels egipcis, els grecs i els romans. Les primeres obres conegudes que es conserven són dos retrats de mòmies de l'època romana. Sembla que la tècnica s'oblidà i tornà a ser utilitzada durant el segle XVIII. Des de llavors ha anat essent emprada, sense esdevenir mai una tècnica gaire important, tot i que, hi ha algun artista contemporani com l'americà Jasper Jones l'ha utilitzada.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Explicació sobre la pintura a l'oli.

Explicació sobre les característiques materials de la pintura a l'oli, la seva fabricació, la seva comercialització, els utensilis, suports i maneres d'emprar-la. Cal també parlar de la seva història i de la importància d'aquests procediment al llarg de la història de l'art occidental. Aquesta explicació es pot realitzar comentant les obres del document i llegint els dos textos adjunts. Seria òptim disposar també d'altres reproduccions d'obres a més de les del document que s'adjunta. (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora

DOCUMENT 2

 
 LA PINTURA A L'OLI

Les pintures a l'oli es composen de pigments barrejats amb un aglutinant a base d'oli. L'oli s'oxida quan entra en contacte amb l'aire, fent que les partícules de pigment quedin uniformement distribuïdes en el suport.


 Materials

La qualitat de les pintures a l'oli dependrà de la qualitat dels pigments i de l'oli.

-Olis: hi ha diferents olis que poden servir per a aglutinar els pigments: oli de llinosa cru (prové de calentar els talls de lli, així s'obté un oli de color fosc no molt adequat per a pintar), oli de llinosa refinat (obtingut decolorant l'anterior), oli de nou (procedent de nous prensades en fred, és clar i fi, molt car i es rancieja ràpidament) i d'altres olis vegetals.

-Dissolvents: Els dissolvents s'afegeixen a la pintura per a conferir-li la deguda consistència. Els més utilitzats són la trementina rectificada, oli i aiguarràs.

-Vernissos: les pintures poden barrejar-se també amb vernissos o sigui, resines barrejades amb dissolvents. Un cop acabada la pintura es pot fer una capa de vernís per a preservar-la.

-Assecadors: la pintura a l'oli requereix el seu temps per assecar-se, fins i tot pot tardar mesos abans no s'ha assecat completament. Per això a vegades s'afegeixen substàncies que acceleren aquest assecat.


 Suports

Tradicionalment la pintura a l'oli s'associa a la tela tensada en un bastidor de fusta però pot ser utilitzada en qualsevol superfície que es pugui preparar per a rebre la pintura: cartró, paper, metall, vidre, fusta, etc.

Les teles: les teles s'utilitzen muntades en un bastidor i preparades amb una imprimació o base a sobre de la qual es dipositarà el material pictòric. Normalment s'utilitzen teles de lli, de cotó, d'arpillera o de fibres sintètiques. El lli és la tela més considerada, sobretot, si no té nusos, però també és la més cara. La de cotó costa més de tensar i imprimar. L'arpillera és de textura bastant gruixuda i costa d'imprimar. Hi ha moltes teles fetes de fibres sintètiques, algunes d'elles ja imprimades i preparades amb resina acrílica. La tela es mesura en mteres i es ven enrotllada. Els bastidors es poden comprar amb la tela ja incorporada o desmuntats sense tela. Llavors s'ha de muntar, tallar i col.locar-hi la tela i grapar-la perquè quedi ben tensada. La tela també pot ser tensada sobre un cartró o fusta.

Fusta:
també es poden utilitzar taules de fusta encolades o preparades amb una imprimació.

Cartró:
aquest seria un altre dels suports que es poden utilitzar, encolat per les dues cares.

Paper:
ha de ser de bastant gramatge. És adequat enganxar-lo sobre un suport rígid com el cartró.

Metalls:
les planxes de coure s'utilitzaven com a suport al Renaixement. També han estat utilitzades les de zenc i d'alumini. No fa falta imprimar-los però si llimar-los per a fer que s'hi adhereixi la pintura.


 Preparació del llenç

Imprimació: amb una solució de cola diluïda (de cuir, d'os, de conill, de caseïna)

Bases: a base d'olis, amb blanc d'espanya més cola, bases d'emulsió amb pigment, cola i oli.


 Utensilis

Pinzells de pel dur (pell de porc). Plans, cònics, quadrats o rodons.

Espàtules, paletes, olieres, recipient dissolvent, cavallet.

 
 
 HISTÒRIA

Sembla que la pintura a l'oli té els seus orígens al nord d'Europa. Abans del segle XIII ja es realitzaven pintures murals a l'oli a Anglaterra i a França. La tècnica ja es descriu en un tractat del segle XII. Els germans flamencs Van Eyck, pintors de Flandes, perfeccionaren aquesta tècnica i trobaren un oli transparent, fluid i de bon assecar que millorà el procediment. En molts casos es diu que Jan van Eyck (1390-1441) fou l'inventor de la pintura a l'oli, fet que no és del tot correcte, però si podem dir que ell fou qui establí les bases per a la utilització d'aquest material. Aquest artista utilitzava pintura al trem d'ou i començà a experimentar amb altres aglutinants fins que la substituí per pintura a l'oli. Antigament la tècnica a l'oli no era exactament igual com la coneixem avui dia. Durant els segles XV i XVI s'aplicava sobre una primera pintura al tremp. Progressivament la pintura s'anà emprant només amb oli. Posteriroment a la utilització que feu Van Eyck d'aquest procediment, arribà a Itàlia: Els pintors venecians, entre ells Bellini i Tiziano (1490-1576), començaren a aplicar-la i contribuïren notablement a l'evolució d'aquesta tècnica.

La pintura a l'oli anà desplaçant a d'altres procediment, fent desaparèixer pràcticament la pintura al tremp i relegant a un segon terme d'altres tipus de pintura. Esdevindria el procediment més emprat durant ben bé quatre-cents anys. La tècnica continuà tenint èxit durant el Renaixement i el Barroc, per la seva idoneïtat en les representacions realistes de l'època, per la brillantor i profunditat dels tons, per la possibilitat de treballar amb matisos de tons foscos i de crear efecte lumínics.

Rubens (1577-1640), Velázquez (1599-1660), Rembrandt (1606-1669) es serviren d'aquesta tècnica en les seves produccions tot refent-ne i variant-ne llur ús, utilitzant les veladures i una minuciosa superposició de capes successives de pintura. Més endavant d'altres artistes rebutjaren aquest mètode tot utilitzant la pintura a l'oli d'una manera més lliure. És el cas de l'anglès Gainsborough (1727-1788) o Goya (1746-1828). Fins al moment els artistes es preparaven la seva pròpia pintura però ja al segle XVIII hi havia coloristes professionals dedicats a vendre pintura ja preparada en bosses de pell,. Aquestes bosses foren precursores dels tubs metàl·lics que van aparèixer al segle XIX. Aquest fet afavorí que els paisatgistes i d'altres pintors poguessin traslladar la seva pràctica fora de l'estudi, com l'anglès Constable (1776-1837). Aquest fet fou criticat ja que encara es creia que el pintor era aquell que supervisava la fabricació de les pròpies pintures. Malgrat això els colors preparats i el seu comerç augmentà, fet que influí també en l'ús de la tècnica. Els romàntics alemanys empraren la pintura a l'oli en les seves representacions a l'aire lliure, com farien al cap d'uns anys els impressionistes intentant captar la llum i el color. Artistes com Cézanne (1839-1906), Pisarro (1831-1903), Sisley (1839-1899), Monet (1840-1926) empraren la tècnica de la descomposició dels colors tot aplicant pinzellades opaques de color que per efecte òptic creaven un nou color. Pintar la llum era la finalitat d'aquests pintors per això utilitzaven pocs colors terra i gens de negre. Gauguin (1848-1903) i Van Gogh (1853-1890) utilitzaren una nova forma d'emprar la pintura a l'oli, el segon explotà les possibilitats d'empastar la pintura per aconseguir textures.

Entrats al segle XX la pintura a l'oli continuà utilitzant-se de maneres molt diferents. Des de la tècnica de superposició (com Van Eyck) emprada per Dalí, la força del traç dels expressionistes, o el seu ús en els diferents ismes d'avantguarda com el cubisme, fins arribar a l'abstracció. Els expressionistes abstractes tiraven la pintura sobre el llenç tot deixant que s'escampés per la superfícies, o els informalistes barrejaren la pintura amb d'altres elements i substàncies.     

      

                

1. . Michelangelo Merisi da Caravaggio, Vocació de sant Mateu, Església de san Luigi dei Francesi, Roma.
2. Canletto. Venècia        3. William Turner, tempesta de neu. Cap al 1843. (National Gallery, Londres)
4. Georges Seurat, Model de perfil, 1886-1887. Oli sobre fusta 24,5x15,5 cm. (Museu d'Orsay, París)
5. Vicent van Gogh, Camp de blat amb corbs. 1890
6. René Magritte, La clau dels camps, col. Thyssen Bornemisza. 80x60 cm.
7. Morgan Russell, Creavit Deus Hominem (sincromia n.3: contrapunt cromàtic), 1914. 30,2x26. Col. del Moma, Nova York.
8. Williem de Kooning, de la sèrie Women, 1950.
9. Marc Rothko, Taronja groc taronja, 1969.

 
 
 Lectura de textos

"Pel fet d'haver estat durant cinc segles el mitjà amb el qual s'han realitzat les obres més grans obres mestres, la tècnica de la pintura a l'oli va acabà per confondre's amb la pròpia pintura. Aconseguí que s'oblidessin les pràctiques que l'havien precedit, com la cera i el tremp, i va reduir a un paper marginal les tècniques que es desenvoluparen en temps de la seva hegemonia, l'aquarel·la i el pastel. Però la pintura a l'oli també té la seva història. Va néixer en un moment concret i sofrí una progressiva evolució, modificant-se fins a respondre als desigs sorgits de l'aparició de noves exigències.
L'estudi del passat demostra que tota època es forneix dels mitjans i instruments adequats per a satisfer les seves necessitats, afirmació susceptible d'aplicar-se textualment a la tècnica de l'oli. La pintura a l'oli apareix el segle XV, en el moment en què els pintors s'esforcen a reproduir la il·lusió òptica. Conjuntament amb la perspectiva la tècnica a l'oli aporta el elements indispensables capaços de suggerir la profunditat per mitjà de la llum i el color. Tan bon punt l'adquiriren, els pintors no van deixar de millorar aquest procediment tècnic amb l'objectiu de sotmetre'l a les seves aspiracions il·lusionistes. […]
La tècnica a l'oli s'identifica de tal manera amb la noció de pintura que no és segur que el públic hagi percebut que el segle XX -que es negà a considerar el quadre com una finestra o un mirall- la relativitzà, introduint noves tècniques, com el collage o la pintura acrílica, més adequada per a satisfer les noves necessitats."

La pintura al oleo. Skira. (pàg. 7)


"Si els principals artistes del segle XIV ja van tractar d'augmentar la complexitat de l'espai de la pintura al proposar-se expressar la profunditat mitjançant la reproducció de determinades experiències òptiques, serà en el segle XV quan aconsegueixin que el quadre sembli la visió d'2una finestra oberta al món". La pintura es torna il·lusionista i la mirada del pintor constitueix l'escala i el punt de vista des del qual es regeix aquest ficció. Mesurar el món amb un sentit, el de la vista, permet retornar la dimensió humana. L'espai es torna homogeni i la pintura es confon amb una franja de la realitat.
Paral·lelament a les investigacions portades a terme per a aconseguir la perspectiva lineal, l'efecte de la qual és el sistema de paral·leles que conflueixen en un punt de fuga [..] quedava per inventar una tècnica pictòrica capaç de crear la impressió de profunditat atmosfèrica, un mitjà que permetés obtenir l'experiència de la perspectiva aèria. Els artistes aconseguiran aquest propòsit amb la pintura a l'oli, que utilitzava el color en transparència. El seu inventor (no pas de la substància pictòrica, sinó més aviat de l'ús que se'n podia fer), es diu Jan van Eyck i fou el primer en crear efectes de profunditat."

La pintura al oleo. Skira. (pàg.13)

 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Recerca i anàlisi d'obres de diferents artistes realitzades amb pintura a l'oli.

Amb aquesta activitat es pretén construir un gran fris amb obres d'artistes representatius de la història de l'art. Cada alumne ha de buscar informació sobre un artista i fer una fulla de format estàndard per a tots, on hi hagi una reproducció d'una de les obres del pintor i una petita explicació. Un cop el fris acabat es pot comentar a la classe els canvis que l'ús de la pintura a l'oli ha anat experimentant al llarg de la història. No és una activitat sobre història de l'art sinó que s'han de destacar en tot moment les característiques graficopla`stiques de les obres i vincular-les amb les intencions estètiques. (Treball individual a casa — Posada en comú a l'aula) — 1hora

DOCUMENT 3

 
 RECERCA de diferents obres realitzades amb pintura a l'oli

Per tenir més exemples i veure com s'ha experimentat amb aquest procediment i com els artistes l'han aplicat farem un anàlisi de diferents obres fetes amb pintura a l'oli, per a després comparar-les.
Cadascú en farà una. Cal portar-ne una reproducció i l'explicació escrita amb ordinador en una o dues fulles per poder-ho penjar tot. El text hauria de contenir els següents aspectes redactats amb l'ordre que vulgueu vosaltres:


1. Descripció de la pintura.

2. Explicació de com s'ha utilitzat la pintura a l'oli (a traços, imitant textures, imitant gradacions, etc.).

3. Explicació sobre les intencions del quadre: si ens representa il·lusòriament una escena, si recrea un espai dins del quadre, si vol imitar els volums amb clarobscur, si empra efectes lumínics, si li interessa el joc amb els colors i les formes, si la seva finalitat és aconseguir només uns efectes plàstics a través de la pintura, etc.…

4. Petita ressenya sobre el pintor o pintora.


Les obres haurien de ser de diferents èpoques per tenir un conjunt d'exemplificacions ampli. Es poden escollir obres dels principals artistes destacats per la història de l'art d'occidental. Aquí en teniu un llistat:

Jan van Eyck, Sandro Botticelli, Fra Angèlic, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzo, Ticià Vecellino, El Greco, Caravaggio, Artemisia Gentilleschi, Angelica Kauffmann, Rubens, Rembrandt, Ribera, Zurbaran, Velàzquez, Murillo, Fragonard, Gainsborough, Goya, Fortuny, Sorolla, Ingres, Théodore Gericault, William Turner, Kaspar Friedrich, Jean-François Millet, Claude Monet, Edgar Degas, George Seurat, Vicent van Gogh, Paul Gauguin, Berthe Morisot, Paul Cézanne, Sonia Delaunay, Pablo Picasso, Henry Matisse, Kirchner, Kokoschka, Vassily Kandinsky, Gabriele Münter, Georgia O'Keeffe, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, Jackson Pollock, Mark Rothko, Antonio Saura.


 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 7: ceres i pintura a l'oli.
L'únic treball pràctic que es proposa en aquesta unitat és el de l'ARXIU DE PROVES. Les proves en aquest cas es realitzen amb les tècniques explicades, ceres aplicades en sec, cera aplicada fonent-la i pintures a l'oli. Temàticament les proves poden tractar-se a partir del REFERENT o d'altra qüestió. L'única innovació respecte a les altres proves és que, en aquest cas, s'han de fer servir tota classe de suports: papers, cartrons, teles, robes, plàstics,...). Les proves s'han de fer a part i després col.locar-les a la llibreta de l'arxiu. (Treball individual a casa)
Recordem que ja s'ha dedicat una activitat a explicar als estudiants en què consisteix el treball de l'ARXIU DE PROVES a la UNITAT 1. També podeu consultar la pàgina dedicada a l'ARXIU DE PROVES on es donen indicacions per al professorat sobre el desenvolupament de la proposta.

DOCUMENT 4

 
 ARXIU DE PROVES. Ceres i pintura a l'oli sobre diferents suports
ARXIU DE PROVES
CERES I PINTURA A L'OLI SOBRE DIFERENTS SUPORTS


L'únic treball pràctic que es proposa en aquesta unitat és el de l'ARXIU DE PROVES. Les proves en aquest cas es realitzen amb les tècniques explicades, ceres aplicades en sec, cera aplicada fonent-la i pintures a l'oli. Temàticament les proves poden tractar-se a partir del REFERENT o d'altra qüestió. L'única innovació respecte a les altres proves és que, en aquest cas, s'han de fer servir tota classe de suports: papers, cartrons, teles, robes, plàstics, paper de vidre, suro...). Les proves s'han de fer a part i després col.locar-les a la llibreta de l'arxiu. Se n'haurien de fer tres amb cada procediment.


 
versió per imprimirACTIVITAT 5
Proposta de treball sobre la figura del pintor.

Després d'haver treballat tots els procediments pictòrics (en aquesta i en les unitats anteriors) en aquesta activitat es planteja centrar els continguts, no pas en els materials pictòrics, sinó en el pintor o pintora que els utilitza. L'activitat és una discussió al voltant de la figura del pintor. Té com a objectius veure diferents maneres de treballar, d'entendre i d'abordar l'activitat artística, en auqest cas pictòrica. Per a fer l'activitat s'analitzen diferents obres pictòriques en les quals es representen pintors o pintores, i també, fragments de pel.lícules que recreen la vida o tasca d'algun pintor. Aquestes representacions ens permeten comparar l'activitat que cada un desenvolupa i, també, veure la visió que se'n dóna dels artistes. A part de les observacions que puguin fer els alumnes i del material que se'ls ofereix, cal que el professor doni explicacions i aporti referències perquè es pugui entendre la significació que socialment s'ha atribuït en cada cas als artistes. Les pel.lícules també ens permeten veure com, a vegades, es repeteixen estereotips, idees prefixades sobre els artistes o com es focalitza en determinades qüestions de la seva vida deixant-ne d'altres aspectes sense tractar. (Treball conjunt a l'aula) — 1hora

DOCUMENT 5

 
 LA FIGURA DE L'ARTISTA

Estendre el coneixement purament tècnic o la utilització que s'ha fet dels diferents materials pictòrics, introduint elements propis de les seves implicacions de caràcter social. En aquest cas, vinculat a la pintura, podem abordar la construcció de la figura de l'artista (del pintor). Partint de la manera com el pintor ha utilitzat els mitjans tècnics, la seva metodologia de treball, els efectes i les causes de les característiques graficoplàstiques de les seves obres i sobretot, la imatge que d'ell s'ha donat, poden ajudar a l'alumne a aprofundir en les implicacions que es desprenen de l'ús d'unes determiandes tècniques i sobretot a poder-les jutjar des d'un punt de vista crític.

Per a observar o explicar la figura del pintor podem utilizar diferents recursos. Aquí optem per a utilitzar la imatge que el mateix art ha donat de l'artista: ens serveixen les pintures o els dibuixos on els mateixos pintors es representen com a pintors i també, les nombroses pel.lícules que s'han realitzat sobre la vida o la tasca de determinats artistes.

situar socialment les visions que poguem tenir dels artistes

també es poden treballar altres elements (l'artista com a algú aïllat dela societat, amb problemes emocionals dels quals surt la seva obra...

Desmitificar al idea de l'artista com una persoantge genial.

vincular a la figura de l'artista amb el seu context històric, social i cultural, fet que ens explica i ens fa comprendre la tasca i la producció que aquest desenvolupa.


Aquí només abordem artistes que s'hagin dedicat la seva tasca principalment al camp de la pintura, utilitzant algun dels procediments ja treballats. 1. RETRATS D'ARTISTES

          

       

             

NIKLAUS MANUEL DEUTSCH, San Lluc pintant a la Verge, 1515.
ARTEMISIA GENTILESCHI, Autoretrat com a Alegoria de la Pintura, dècada de 1630.Oli sobre tela, 96,5x73,3 cm.
ANGELICA KAUFFMAN, Autoretrat com a 'la Pintura', c.1779.
AERT DE GELDER, Autoretrat com a Zeuxis, 1685 (detall)
WILLIAM HOGARTH, Autoretrat pintant la Musa de la Comedia, c. 1758 (detall)
SERGE MORENO COHEN, Jasper Johns, 1986.
Frank Stella traballant en el seu estudi. Fotografia de M. Knoedler and Co. Inc, Nova York.

Aquests quadres retraten respectivament un pintor, la pintora Artemisia Gentilleschi i el tercer és una al.legoria de la pintura.

-Quins elements apareixen en cada quadre que ens parlin o facin referència a la pintura?

-Quines aspectes d'aquest procediment artístic crieu que es destaquen en cada un dels quadres?

-Quina seria la tasca que, segons cada un dels quadres, el pintor ha de desenvolupar?


 2. HISTÒRIES SOBRE ELS ARTISTES


Observeu els fragments de cada una de les pel.lícules següents, basades en diferents artistes:

-Quina imatge se'ns mostra de la figura de l'artista?

-Què se'ns destaca de l'activitat que realitza?

-Quines diferències essencials trobeu entre els quatre fragments?


o (El sol del membrillo, Víctor Erice,1992, Espanya) sobre el pintor Antonio López

o Apunts del natural, Scorsese, M. episodi del film: Històries de Nova York, allen, W /Scorses, M. Coppola, F.F., 1989, EEUU.

o Sobrevivir a Picasso, 1996, EEUU. Sobre el pintor Pablo Picasso

o Basquiat (Schnabel, J., 1996, EEUU). Sobre l'artista
Basquiat.


 DOCUMENTS DE SUPORT SOBRE LA FIGURA DE L'ARTISTA

TEXT 1. L'artista

El mot artista s'usa en molts contextos diferents i, de vegades, serveix per a denominar tant el creador com l'executor o intèrpret, tant el professional com l'afeccionat. Si només ens diuen pintor i no tenim context, no sabem si es tracta d'un senyor que pinta portes i finestres o si és un geni de la innovació artística.

Aquí considerem que l'artista és el creador de l'obra d'art, és aquell que la fa possible. És, per tant, l'element generador indispensable perquè es doni el fenomen estètic. Els altres dos elements són l'obra i l'espectador. Però és evident que l'artista és el detonant de l'activitat estètica.

L'artista és qui construeix o produeix un objecte artístic. L'artista és l'artífex capaç de transformar uns pigments, un marbre o una fusta en una pintura, una escultura o una talla. Hi ha diverses maneres d'entendre el treball de l'artista. La funció i el paper de l'artista han estat molt variats al llarg de la història de les arts. D'una banda, alguns artistes de l'antigor i del classicisme van ser considerats simplement artesans o obrers que feien una tasca manual i, per tant, poc noble. De l'altra, avui hi ha aspectes de divinització d'algunes figures, tant en el camp plàstic o arquitectònic com, i sobretot, en el món del cinema o la música.
Una obra d'art neix d'una combinació de capacitat manipuladora i de capacitat creadora, se'n digui inspiració o treball. Com reconeix Edgar Allar Poe, els poetes parlen d'inspiració més per coqueteria que no pas per convicció i és que "prefereixen dissimular els esforços i amagar els esborranys al públic". I com sentenciarà Nietzsche: "Els artistes tenen interès que es cregui en les intuïcions de les anomenades inspiracions. En realitat, la imaginació del bon artista produeix constantment coses bones, mediocres i dolentes, és el seu judici extremament acurat el que elegeix, refusa i combina."

Inclinats a favor de la inspiració, trobem Wagner, Txaikovski, Stokovski i es decanten a la idea de treball minuciós Valéry, Stravinski, Baudelaire i Poe. La creació artística ens porta a la relació entre el paper de la imaginació i l'ofici, entre la capacitat d'inventar i la de realitzar el projecte.

La feina de l'artista també té relació amb la seva tradició cultural i amb la història de l'art. A vegades l'artista ha de seguir allò ofert per la tradició en d'altres aquest té la voluntat de trencar i fer la revolució com si la tradició s'hagués de combatre.


TEXT 2. L'artista a l'estudi

El taller en aquella hora, les onze del matí, tenia un aspecte alegre, i fins i tot, una certa pau domèstica: net encara, escombrat, no tacat per les puntes i els llumins, els fragments de llapis de color i el fang de les botes, amb l'alegre llum del sol que entrava pel gran mig punt, acaronava els mobles i arrencava reflexos dels ferratges de l'arquilla, dels claus d'asterisc dels por-ticons i dels estofaments del mantell de la gòtica Nostra Senyora. L'homble careta nipona reia amb la boca oberta de bat a bat, benèvolament, i Kruger, Penorme i lluent gos d'Ulm, estirat sobre un manyoc de teles de casulla, delicioses pels seus tons nacrats que el temps suavitzava, dormia tranquil, reservant els seus arravataments amorosos, expressats amb dentegades i cuetejades, per a la tarda.

Lluitava desesperadament, Aureli Rogel, instal·lat davant del cavallet i la tela neta, amb una d'aquelles crisis de descoratjament que assalten l'artista a la nostra època sobresaturada de crítica i carregada amb el pes de tants ideals i tantes teories i tantes exigències dels sentits gastats i del cervell capriciós. Què hi posaria, en aquella tela rasa i agranitada?

E. PARDO BAZAN. "Inspiración". Dins: Relatos célebres sobre la pintura.
Edició a cura de Daniel Aragó. 2a ed. Barcelona: Altera, 1998, p. 227.


TEXT 3. Ser artista

Per a ésser artista, cal copsar, mantenir i transformar. L'experiència en record, el record en expressió, el material en la forma. Per a l'artista, l'emoció no ho és tot; també ha de conèixer l'ofici i gaudir-ne, comprendre totes les regles, pràctiques, formes i convencions que permeten de domar la natura -l'harpia- i sotmetre-la al domini de l'art. La passió que consumeix el diletant serveix el veritable artista; l'artista no és mutilat i vençut per la bèstia; la doma.

E. FISCHER. La necessitat de l'art. Barcelona: Edicions 62, 1967, p. 8.


TEXT 4: Expressar allò que ens envolta

Miri de dir, com el primer dels homes, el que veu i sent, el que estima i perd. No escrigui poemes d'amor! Defugi, sobretot, les formes massa corrents i habituals. Són les més difícils de totes, perquè cal una força gran i madura a fi de donar quelcom de propi on apareixen en gran nombre tradicions bones i, en part, brillants. [...] Faci servir per a expressar-se les coses que el volten, les imatges dels somnis i els objectes dels seus records.

Si la seva vida de cada dia li sembla esquifida, no l'acusi. Més aviat acusi's, digui's que encara no és prou poeta per a cantar-ne les riqueses [...]

Per això, distingit amic, no sé de cap altre consell si no és el d'endinsar-se en vostè mateix i apregonar d'on brolla la seva vida. [...] Perquè cal que el creador sigui tot un món per a ell mateix i que tot ho trobi en ell i en la natura en la qual s'ha inserit.

R. M. RILKE. Cartes a un jove poeta. 2a ed. Barcelona: La llar del llibre,1987, p. 27-28.


TEXT 5: El miracle de la inspiració

Des d'ahir torno a ocupar-me de Tristany. Estic en el segon acte. Quina música m'està sortint! Podria consagrar tota la vida a aquesta música. Es una cosa bella i profunda; les més altes meravelles s'adapten en ella tan fàcilment a l'esperit... Mai no he fet res de semblant; sento el meu esperit dilatar-se enterament en aquesta música. No vull saber de cap manera quan quedarà acabada. Estic vivint contínuament amb ella...
Tristany és per a mi un miracle. Com he pogut crear una cosa així? Cada cop ho entenc menys. Rellegint-lo quedo bocabadat. Quin horrible turment hauré d'aguantar el dia que vulgui executar aquesta obra tal com és!

R. WAGNER. Diari, Venècia, 8 de desembre 1858. "Carta a la Sra. Wesendonck, agost 1860". (Reproduïts dins:J. PLAZAOLA. Introducción a la estética. Madrid: BAC, 1973, p. 450.)


TEXT 6: Procés Creatiu de Strauss segons Stefan Zweig

Criticava la seva obra amb tanta objectivitat i imparcialitat com si sentís aquella música per primera vegada i hagués estat escrita per un compositor completament desconegut, i aquest sorprenent sentit de la pròpia mesura no el va abandonar mai. Sempre sabia exactament qui era i de què era capaç. Li interessava ben poc si els altres valien o no valien, i tampoc quin valor tenia ella per als altres. La seva satisfacció era la feina en si.

Aquesta "feina" era un procés ben curiós en el cas de Strauss. Res de demoníac, res de raptus de l'artista, res de les depressions i desesperacions que coneixem per les biografies de Beethoven i Wagner. Strauss treballa amb objectivitat i fredor -com Johann Sebastian Bach, com tots aquests sublims menestrals de l'art-, amb tranquil·litat i regularitat. A les nou del matí s'asseu a l'escriptori i continua la feina allà on havia plegat de compondre el dia abans, normalment escriu amb llapis el primer esborrany i amb tinta la partitura per a piano; i així, sense descans, fins a les dotze o la una. A la tarda juga a cartes, còpia dues o tres pàgines de la partitura i de vegades, al vespre, dirigeix al teatre. No sap què és passar nervis, de dia i de nit el seu intel·lecte artístic roman igual de clar i serè. Quan el criat el truca a la porta per donar-li el frac que ha de dur per dirigir, plega la feina, se'n va al teatre i dirigeix amb la mateixa seguretat i la mateixa calma amb què juga a cartes a la tarda, i l'endemà al matí la inspiració comença de bell nou en el mateix punt de la vigília. Perquè Strauss "comanda", en paraules de Goethe, les seves pensades; per a ell art vol dir saber i poder, i saber-ho fet tot, com ho testimonia la seva enginyosa frase: "Qui vol ser un músic de debò, ha de saber compondre un menú, també."

STEFAN ZWEIG. Fragment extret del llibre: ZWEIG, Stefan (2002): El món d'ahir.
Barcelona: Quaderns Crema. P. 443-444. Traducció de Joan Fontcuberta.

 

 
versió per imprimirEXAMEN
Exercici en forma de prova puntual sobre els coneixements treballats en les 5 primeres unitats.

DOCUMENT 6

 
 EXAMEN DE TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA


1. En aquesta pàgina hi tens quatre retrats. Tots ells estan realitzats amb el mateix material. Digues quin és aquest material i quines característiques té. Després comenta els aspectes graficoplàstics de cada una de les obres: explica com s'utilitza el material, fes una descripció de les seves característiques formals i tècniques i relaciona aquest aspectes amb l'estètica de cada obra i amb les seves finalitats comunicatives.1. Noia traient-se el guant
2. Home
3. Aristide Maillol, Nu.
4. Toulouse-Lautrec, Bogadera.2. Aquí tens quatre retrats més, també realitzats amb el mateix material. En aquest cas cal que diguis quin és el material i quines són les possibilitats a l'hora d'utilitzar-los. La teva explicació s'ha d'il·lustrar amb els tres retrats, per tant els has de posar com a exemple i explicar les seves característiques, relacionar-les amb les maneres d'utilitzar el material i amb les diferents estètiques que aquestes suposen.


            

1. Alexej von Jawlensky
2. Kate Kollwitz
3. Pablo Picasso3. Llegeix el següent text i identifica de quina tècnica està parlant. Esmenta també quines característiques reflexa el text sobre aquesta tècnica i quina valoració en fas. A part completa l'explicació amb la següent informació: Quan i en quin context apareix el nom d'aquesta tècnica tal com el coneixem avui dia? De què està compost el material? Com s'utilitza.

'Aquest és un gènere agradable i còmode; agradable perquè molesta poc i és net i perquè tot el que hom necessita per a practicar-lo cap dins d'una caixa de sos polzades per quatre, fet que facilita molt qualsevol desplaçament. Afegim-hi a aquesta caixa un quadern de fulles de paper ben llises i tirant i hom ja està preparat per a sortir a explotar boscos i muntanyes [...] Com que he practicat molt aquesta tècnica , tal vegada pugui donar alguns consells sobre aquesta modalitat de pintura a l'aigua. Aquí els teniu: quan hagueu realitzat un dibuix per estructurar els traços i les masses d'ombres, heu de preocupar-vos primer de tot de les amplies taques de colors lluminosos del cel i després dels fons; a continuació, dels primers plans, terrenys, arbres, edificis. Però sobretot, no suavitzeu els colors: a on veieu...'    Anglaterra 1820


En tres espais quadrats d'aproximadament 10x10 cm, realitza tres fragments de paisatge utilitzant aquesta tècnica en els quals hi aparegui, sense ésser excessivament transformat, el següent element.

 
versió per imprimirQÜESTIONARI
Recerca i anàlisi d'obres de diferents artistes realitzades amb pintura a l'oli.

DOCUMENT 7

 
 QÜESTIONARI DE TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA

1. Dóna la teva opinió sobre el paper de la tècnica en la producció artística.

2. Creus que una obra té valor tan sols per l'habilitat tècnica del qui l'ha realitzada? Argumenta la resposta.

3. Què és un aglutinant? Enumera sis aglutinants diferents.

4. Explica quines característiques tenen els pastels.

5. En els ensenyament acadèmics, quin era un dels materials més utilitzats per a fer apunts del natural, sobretot de la figura humana?

6. Què és el gramatge d'un paper? I el gra? Enumera els procediments per als quals sigui més apte utilitzar paper de bastant gramatge. Indica també aquells procediments per als quals pot ser adequat l'ús d'un paper texturat. Digues en ambdós casos el perquè de la teva resposta.

7. Digues les característiques que es puguin reconèixer d'un paper.

8. Explica les classes de pinzells que existeixen i digues per a què es poden utilitzar.

9. Quan s'utilitzava la tècnica al tremp d'ou? Per què es va deixar d'utilitzar?

10. Quin és el procediments que utilitza calç per a la seva elaboració? Digues perquè la utilitza i posa l'exemple d'alguna obra d'art que hagi estat realitzada amb aquest procediment i fes-ne una petita descripció.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre pintura a l'oli

o BORDINI, Silvia. Material e imagen. Fuentes sobre las técnicas de la pintura. Barcelona: Editorial del SErbal, 1995.

o PEDROLA, Antoni. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1992.

o
DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Editorial Reverté, 1980.

o
GUMÍ, Jordi / LLUÍS, Ramon. Diccionari de tècniques pictòriques. Barcelona: Edicions 62, 1988.

o
SMITH, Ray. El manual del artista. Barcelona: Hermann Blume Ediciones, 1990. (p.180-207 dedicades a la Pintura al óleo).

o SIMPSON, Ian. Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. Barcelona: Editorial Acanto, 2002.

o Productes de pintura a l'oli del catàleg de la casa MIR
http://www.artmir.com/catala/Catalogo/oleos.htm  (pintura a l'oli)
http://www.artmir.com/catala/Catalogo/cajas.htm  (caixes pintura l'oli)
 Sobre d'altres procediments grassos

o SMITH, Ray. El manual del artista. Barcelona: Hermann Blume Ediciones, 1990.
(p.90-94 dedicada a Pasteles al óleo, p.228-233 dedicada a la Pintura encáustica). Sobre la figura de l'artista

o WOLFF, J: La producción social del arte. Madrid: Istmo, 1997.

o KRIS, E. / KURZ, O. La leyenda del artista. Madrid: Cátedra, 1982.

o NEUMANN, E. Mitos de artista. Madrid: Tecnos, 1992.

o WITTKOWER, R. Nacidos bajo el signo de Saturno. Madrid: Cátedra, 1982.

o AIDA SÁNCHEZ DE SERDIO MARTÍN, 'Representaciones del artista a través del cine', dins del material didàctic: Guía Praxis de professorado. Educación artística. Plástica y visual. Barcelona: Editorial Praxis, 1999.
Proposta didàctica que, també a través del cinema, es proposa oferir elements per explorar i qüestionar els estereotips construït sobre la figura de l'artista. Totes les activitats didàciques estan realitzades a partir de la pel.lícula Basquiat, a través de la qual es descobreix una tipologia d'artista vinculat directament amb les problemàtiques que afecten el seu entorn social. Lluny de la idea de l'artista bohemi, aïllat, emocionalment inestable o de l'artista intel.lectual i allunyat de la realitat del seu moment, la seqüència proposada en els materials fa veure com un artista es pot relacionar directament amb el context social del moment, com pot treballar amb elements de la cultura popular o amb problemàtiques de caràcter social. A través de la pel.lícula i d'altres documents (quadres, textos, biografia de l'artista...) s'intenta comprendre les referències de l'artista i les temàtiques culturals que aborda en els seves obres (la música, el racisme, el graffiti, el còmic, el diner...).Altres referències cinematogràfiques:
Sobreviure a Picasso (Schnabel, J., 1996, EEUU)