Gravat al relleu

Unitat 19
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat es fa un repàs dels principals processos de gravat en relleu. Primer es proposen una sèrie d'activitats sobre la xilografia, amb les quals es pretén conèixer el funcionament tècnic d'aquest procediment i les seves possibilitats expressives. I també, saber la utilització que s'ha fet de la tècnica, oferint un petit resum històric sobre la mateixa i treballant un exemple concret: el dels expressionistes alemanys. Després de la xilografia es treballa amb el linòleum i, finalment, amb d'altres procediments en relleu que utilitzen plantilles o d'altres materials. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


EL GRAVAT EN RELLEU

INTRODUCCIÓ als procediments de gravat en relleu.

DOCUMENT 1.
El GRAVAT EN RELLEU. Introducció.


LA XILOGRAFIA

ACTIVITAT 1
Explicació sobre la tècnica xilogràfica.

DOCUMENT 1. La xilografia. Procediments i materials.

ACTIVITAT 2
Explicació sobre la història de la xilografia. Comentari d'estampes.

DOCUMENT 2. Breu text sobre la història de la xilografia amb il.lustracions.

ACTIVITAT 3
Treball sobre les xilografies dels expressionistes alemanys.

DOCUMENT 3.
Els expressionistes alemanys i la xilografia. Text. Observació i comentari de xilografies. Imatges de xilografies.LINÒLEUM, PLANTILLES I D'ALTRES MATERIALS

ACTIVITAT 4
Explicació sobre la tècnica del linòleum.

DOCUMENT 4. Linòleum. Text explicatiu i exemples.

ACTIVITAT 5
Explicació sobre d'altres tècniques de gravat en relleu.

DOCUMENT 5.
Plantilles i d'altres materials.


ACTIVITAT 6
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 19: elaboració d'estampes amb elements trobats i fabricats.

DOCUMENT 6.
ARXIU DE PROVES. Elaboració d'estampes amb elements trobats o fabricats.BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSLA XILOGRAFIAINTRODUCCIÓ
Introducció als procediments de gravat en relleu.

Inicialment es fa una breu explicació del processos de gravat al relleu i els elements que caracteritzen aquests procediments.

ACTIVITAT 1
Explicació sobre la tècnica xilogràfica.

En aquesta activitat s'ha de fer una explicació exhaustiva sobre el funcionament de la tècnica xilogràfica. Se n'han d'especificar els materials, els instruments i els diferents processos de realització de la matriu i d'estampació. L'explicació hauria d'anar acompanyada d'una demostració.

DOCUMENT 1

 
 EL GRAVAT EN RELLEU

En la tècnica de gravat en relleu es treballa amb una matriu de la qual s'han extret (gravat) les part que no es volen estampar. En la part de superfície que queda en relleu i no enfonsada serà on s'hi escamparà la tinta per a després estampar-la. Per a fer la matriu s'utilitza tradicionalment dos materials: la fusta i el linòleum. Tot i així es poden emprar d'altres materials que es puguin manipular i retallar (cartró) o d'altres que ja tinguin relleu a la superfície (cartró ondulat, reixetes de plàstic, etc.). Els segells de goma són també petits gravats en relleu fets amb gomes a partir d'un motlle. Segons el suport distingirem diferents tipus de gravat en relleu:

 
 
 LA XILOGRAFIA

La xilografia és una tècnica d'impressió en relleu que utilitza una matriu de fusta.

LA MATRIU. S'utilitza el que s'anomena un tac de fusta, un tros de fusta ben allisat i aplanat per les seves cares. La superfície es grava traient fusta d'allò on volem deixar blancs i deixant en relleu les parts que després entintarem. Segons el tipus de tac i l'eina que s'empra per gravar-lo tenim dos tipus de tècniques:


 GRAVAT A FIBRA O A FIL, "WOODCUT"

El tac està tallat seguint les betes de la fusta.
Es sol treballar amb gúbies.
No es pot gravar fent molts detalls ja que normalment els talls han de seguir les betes de la fusta.
Les betes solen quedar marcades en ser estampat el tac.


 GRAVAT A CONTRAFIBRA O A TESTA, "WOODENGRAVING"

El tac sol ser de fusta dura.
El tac està tallat perpendicularment a les fibres de la fusta.
Es treballa amb burins.
El gravat pot ser molt més precís i es poden fer molts més detall.


LA FUSTA. Del tac de fusta s'ha de tenir en compte: la duresa de la superfície, la seva humitat, les possibles estelles, i la regularitat de la superfície. Es poden utilitzar fustes toves o dures segons el resultat perseguit.

Fustes toves: Les fustes més toves potser són més aptes per al gravat a fibra. Solen tenir una textura força marcada. Si per un costat no costen de gravar, per l'altra no permeten gaire precisió de tall. La fusta tova s'aixafa més ràpidament a mesura que es premsa i per tant normalment es fan edicions més curtes. Els tacs de fusta tova són més aptes per fer traços i zones planes àmplies. La fusta de pi o d'om serien d'aquest tipus. (Per endurir-les s'hi pot passar una capa de laca diluïda en un 50% d'alcohol, passant-hi després un paper de vidre).

Fustes dures: És la fusta més apte per a utilitzar en el gravat a contrafibra. La duresa i resistència de la fusta permet fer grans tiratges, més minuciositat i detall en el gravat. Si el tac és ben polit i allisat no notarà la textura d ela fusta. Per exemple la de boix és molt adequada, és dura, seca, resistent i amb pocs nusos, però se'n poden fer planxes poc amples. Per al seva idoneïtat coneixem el gravat a contrafibra com a gravat al Boix. D'altres fustes aptes són les dels arbres fruiters, com el cirerer, perera, noguera, castanyer o el cedre, faig, arç, salze, til·ler...
També podríem utilitzar conglomerats com el DM però el resultat i possibilitats són molt diferents. Els contraxapats es poden emprar però fent uns solcs no molt profunds (de fet surten més barats). La fullola pot servir ja no per a gravar sinó per a realitzar plantilles ja que es poden tallar fàcilment.EINES
amb les que es pot gravar la fusta

Ganivetes
Gúbies (de diferents formes i amplades)
Enformador (per a buidar)
Puntes
Llimes
Burins (de diferents puntes i demans)
Eines elèctriques (moles, trepants...)
Eines per al pirogravat.
                    

Burins i puntes de burí, ganivet, gúbia Procés de realització


REALITZACIÓ DEL GRAVAT: Es pot gravar directament el tac o fer-hi prèviament un dibuix, guixant directament sobre la superfície o partir d'un disseny previ amb l'ajuda d'un paper de calc. És bastant pràctic tenyir la superfície del tac de color negra i fer el calc amb paper blanc. Sempre fent el dibuix invertit. El fet de tenir la fusta tenyida fa que quan anem traient material ens resta només de color negre el dibuix que quedarà estampat. Un cop el gravat fet o si més no una part es pot dipositar talc a dins dels solcs i així es veurà clarament la part de paper que quedarà sense estampar.

ENTINTAT: En xilografia es poden utilitzar tintes grasses (tipogràfiques o també les calcogràfiques) i també aquoses (amb glicerina).
L'entintat es sol fer amb el roleu. Aquest pot ser de poliuretà, gelatina o goma dura o tova.

El roleu ha de ser, per anar bé, més gran que la matriu per evitar les marques dels marges del roleu.

La tinta es diposita sobre un vidre, es pasta una mica i s'escampa amb el roleu fins que aquest quedi cobert de tinta. No hem d'utilitzar molta tinta, un cop hi hem passat el roleu ens ha de quedar una capa fina de tinta sobre el vidre i no s'ho d'enganxar formant textures ni tampoc ha de fer fressa quan s'hi passa el roleu.

També podríem aplicar la tinta amb un pinzell directament sobre la fusta en relleu.

ESTAMPACIÓ: Un cop el taca està entintat s'hi posa un paper a sobre per estampar-lo i després s'aplica pressió perquè faci contacte amb el tac i tota la tinta es transfereixi al paper. Per a fer la pressió es poden emprar diferents procediments i instruments:

-Es pot fer pressió passant un roleu net o un rodet per amassar per damunt del paper.
-Manualment utilitzant per exemple la part còncava d'una cullera o d'altre objecte arrodonit.
-Manualment amb un barem.
-Amb una premsa plana, tipogràfica o de gravat al buit on la pressió es produeix verticalment.
-Amb un tòrcul (mesurant molt bé el gruix de la fusta) tot i que normalment sempre es fa servir una premsa vertical.


REGISTRES:
Cal sempre fer els registres per a col·locar bé el paper sobre la matriu, sobretot si es vol la imatge en un lloc determinat o si en una mateixa estampa s'hi ha de realitzar més d'una estampació. El registre es pot fer amb un marc de paper amb referències d'on es col·loca el talc i el paper.

Normalment es posa la matriu a sota i el paper per a estampar a sobre, protegint-lo amb algun altre paper o cartró pel damunt.


COLOR: Per a realitzar estampacions xilogràfiques en color existeixen diferents maneres de fer-ho:
-Amb diferents tacs un per a cada color on les imatges coincideixin.
-Aplicant manualment diferents colors sobre una mateixa matriu (amb rodet, pinzell, monyons de roba...)
-Es pot emprar un bloc tallat a peces com si fos un trencaclosques (mètode Eduard Munch, qui va experimentar amb aquesta tècnica). Normalment sempre queden línies blanques entre els color per la fusta que ens hem menjat en tallar-los. D'altra banda ofereix la possibilitat de canviar els cromatismes.
-Aplicant plantilles sobre la fusta que en reservin parts a l'hora d'entintar ("pochoir")
-Estampar aplicant papers de colors (tipus seda) al mateix moment perquè quedin enganxats a la superfície del paper. S'aconsegueixen efectes tonals i granulats.
-Acolorir directament l'estampa (per exemple amb aquarel·les).


ASSECAT: un cop feta l'estampació hem de deixar que la tinta s'assequi.


SISTEMA ORIENTAL:
A orient i especialment al Japó el gravat ha tingut un paper important dins la cultura. Les il·lustracions japoneses realitzades amb xilografia són molt abundants. Les estampes es caracteritzen per la seva varietat i gradacions cromàtiques. La tècnica que utilitzen és bastant acurada. Les fustes solen ser dures (arbres fruiters), treballades amb burins i gúbies. Entintades amb tintes aquoses amb pinzells. Els papers solen ser prims i transparent i l'estampació es fa manualment per a controlar la direcció i la pressió i crear així degradats, tot prement més o menys. Per cada color es sol utilitzar una matriu feta a partir d'una matriu mare (kento). Es solen fer sobreimpressions de colors i addició de pols metal·litzada en l'estampació, així com gofrats.
En els seus inicis el gravat japonès era realitzat en un sol color, posteriorment al segle XVII s'inicià el gravat en color. Els temes a l'entorn de l'opera, el teatre, escenes quotidianes són freqüents. A mitjans de segle XIX el gravat oriental tingué una influència a occident, en alguns pintors del cercle de París, amb la presència d'obres d'orient a l'exposició universal de 1867.


 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Explicació sobre la història de la xilografia. Comentari d'estampes.
En aquesta activitat es fa un breu recorregut per la història de la xilografia. S'adjunten també un seguit d'estampes que es poden comentar.

DOCUMENT 2

 
 Una mica d'història

Des d'antic que la fusta s'ha utilitzat com a material per a realitzar gravats, ja fossin per a ornamentacions, per a fer altars, baixos relleus, parts vistes de les bigues, taules, llits, talles per a fer motlles... Era un material fàcil d'incidir i apte per a pintar-hi després a sobre.

Podem considerar la xilografia com un dels mètodes més antics d'estampació. Era una tècnica relativament barata, simple de treballar, i els tacs tenien un bona durabilitat. Les mancances a destacar eren que no permetia grans detalls molt petits, tampoc tonalitats de grisos, i es produïa la inversió de la imatge.

-A Egipte ja s'utilitzava per a estampar els teixits. També a l'Índia, a Mèxic, Perú des d'antic, així com a l'antiga Pèrsia. També els sumeris i babilònics l'empraren per a la confecció de segells.

-Tot i l'aparició del paper a la Xina el 105 dC., l'estampació no es produí fins al segle VII (primer prement i després fregant).

-Els monjos budistes han emprat la xilografia per a acumular quantitats de textos per a la recitació ja des del 770. Per exemple molts llibres tibetans són realitzats amb aquesta tècnica.

-A Europa al segle XIV es començaren a imprimir calendaris, estampes i jocs de cartes. Es produí bastant gravat popular ja que la rapidesa, baix cost, simplicitat i accessibilitat de la tècnica ho permetia. També es van començar a fer alguns llibres anomenats "llibres xilogràfics" o "llibres tabulars"

-Amb el descobriment a Alemanya al segle XV de la impremta s'utilitzà la fusta per a fer els tipus mòbils. Posteriorment ja es començà a combinar text i imatge en una mateixa estampa. Els monjos foren uns dels encarregats d'aquestes tasques. Normalment els dissenys que realitzaven no eren originals sinó que feien còpies d'altres treballs.

-Els segles XVI i XVII la xilografia es veurà una mica desplaçada per la calcografia. Els tipus mòbils per exemple es substituiran per peces de metall fetes a partir de motlles.

-Al segles XVIII Bewick aportarà la innovació del gravat a testa, amb més precisió, durabilitat...

-Al segle XIX molts artistes recuperen la tècnica com a mitjà d'expressió apte per a l'estètica del moment. Els expressionistes utilitzaran el gravat a fil per a les seves composicions.

-Amb l'aparició de la fotografia i les possibilitats reproductives d'altres tècniques la xilografia ha anat quedant emmarcada per a certs usos o preferències molt lluny de la seva antiga i notòria utilització com a mitjà reproductiu que permeté la primera difusió massiva d'imatges.1. Albert Dürer (1471-1528), El rinoceront, 1515. Xilografia, 21,2x29,9 2. Albert Dürer, Sant Miquel lluitant amb el drac, de l'Apocalipsis, 1498. Xilografia 38,8x28,2. 3. Albert Dürer, L'anunciació de la vida de la Verge, 1500-1501. Xilografia, 29,8x21.
4. La batalla de Zonchio, 1499. Xilografia veneciana colorada a mà feta amb dos tacs, c.1500. 57x82,5.
5. Lletres E i F de l'alfabet grotesc holandès, 1464. Cada lletra 11,4x8,9.
6. Jesús de Betània de l'Art del ben viure i el ben morir, 1503, publicat per Antoine Verard a París, per exportar a Anglaterra. 26x18,4 per pàgina.
7. Gravat venecià 'enfrontament de Poliphilo i Euclia' de Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, 1499. Xilografia 10,5x12,7.
8. Hans Holbein el Mosso (1497-1543), L'expulsió del Paradís, de la Dansa de la mort, 1538. Xilografia 6,33x5,8.
9. 'L'ase i els seus mestres' de les Fàbules d'Esopo, Nàpols, 1485. Xilografia 8,6x8,6. Decoració clàssica típica de l'estil italià.
10. Ando Hiroshige (1797-1853), Vida nocturna (Saruwaka-cho). Xilografia 35,9x24,8
11. Katsushika Hokusai (1760-1849), 'El Fuji amb bon temps, de Trenta-sis vistes del mont Fuji, 1823-1829. Xilografia, 24,8x36,2
12. Katsushika Hokusai (1760-1849), 'Boter treballant', de Trenta-sis vistes del mont Fuji, 1823-1829. Original en color, 24,1x36,2.
13. Suzuki Harunobu (1725-1770). Ono no Komachi amb el vestit de la cort, 1766-1768. Deu tacs de fusta de color amb sobreimpressió, 27,4x20.
14. Edwuard Wadsworth 81889-1949), Drassanes de Liverpool, 1918. Xilografia 26x20
15. Shiko Munakata, Mural, 1954, 131,7x139,7.
16. Wassily Kandinsky, il·lustració de Klänge, 1913. Original en color, 28,3x28

 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Treball sobre les xilografies dels expressionistes alemanys.
Per a il.lustrar l'ús que s'ha fet de la tècnica xilogràfica es presenten en aquesta activitat les obres que els expressionistes alemanys feren amb aquest procediment. Es treballa a partir d'un text que ofereix elements per entendre perquè utilitzaren la xilografia. Després es demana que s'observin un seguit d'estampes i que a partir d'elles es localitzin els elements graficoplàstics que les caracteritzen, els temes que s'hi tracten, els elements que hi apareixen i la manera com es representen.

DOCUMENT 3

 
 ELS EXPRESSIONISTES I LA XILOGRAFIA

La revolució dels joves artistes a alemanya fou liderada pel grup Die Brücke (El pont), format a Dresde el 1905. El nucli estava compost per quatre estudiants d'arquitectura: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel i Karl Schmidt-Rottluff.

Pels expressionistes la pintura no era intrínsecament més important que les arts gràfiques; de totes elles, la més privilegiada fou la xilografia. A les seves mans el vigor angular del gravat en fusta es convertí en un mitjà d'expressió autònom i no en un mer substitut de la pintura. Ambdues tècniques s'influïen recíprocament. L'imperatiu de l'expressió buscà el mitjà que millor pogués adaptar-se a les seves necessitats; fou en aquest sentit que els artistes de Die Brücke sentiren i proclamaren conscientment la seva afinitat amb la tradició de l'Alemanya del segle XVI.

La severitat de la construcció, la força del contrast i l'èmfasi inflexible sobre el pla i la línia no troben en cap altra part una realització tan complerta com en la xilografia, el potencial expressiu de la qual avarca des de l'escala reduïda fins als enunciats públics com fulletons o cartells. En el segle XIX, sota la influència de la xilografia japonesa, artistes com Nicholson i Vallotton havien utilitzat el mitjà amb finalitat decoratives.[…] Les primeres temptatives significatives foren les de Gauguin i Munch, que van explotar el potencial expressiu d'aquesta tècnica amb finalitats artístiques i pictòriques.

La xilografia, però, arribà a la cota més alta de justificació artística amb les obres de Die Brücke. Les solucions que aquesta oferí a Kirchner, Heckel i Schmidt-Rottluff, com a mitjà formal més directe i econòmic d'expressar l'essència d'un tema, féu que adoptessin la xilografia com a una de les tècniques característiques i d'aquí que s'establís com una forma artística respectable, sobre tot a Alemanya. Kirchner era molt conscient del valor que tenien les arts gràfiques per a ell i els seus amics; ho explicà en els següents termes:

'El desig que porta a un artista a l'obra gràfica és, per un costat, l'esforç per capturar el caràcter únic i indefinit d'un dibuix sota una forma fixa i permanent, i per l'altre, el fet de què les manipulacions tècniques susciten en ell energia que no és utilitzada en les molt menys vigoroses arts del dibuix i la pintura. El procés mecànic de l'estampació dona unitat a les diferents fases del treball. La tasca de donar forma a una obra pot prolongar-se tant com hom vulgui, sense el menor risc. Refer una peça dia rera dia durant setmanes o fins i tot mesos té un gran atractiu; amb tot això és possible arribar a la màxima expressivitat i perfecció de la forma sense que la planxa perdi el seu vigor. Qualsevol que es dediqui a les arts gràfiques seriosament i realitzi totes les fases del procés amb les seves pròpies mans podrà sentir encara la misteriosa fascinació que exercí la invenció del gravat a l'Edat Mitja.'

El grup Die Brücke, com d'altres associacions d'artistes, pretenien treballar per a canviar i innovar el món de l'art, oferir quelcom nou, en el seu cas molt lligat a la llibertat d'expressió i a la relació intrínseca entre la seva vivència diària i la seva producció artística. Tot i així renunciaren a fer públic cap manifest programàtic que definís les seves intencions o idees sobre l'art. Si però que intentaren fer extensiva les seves activitats i difondre els seus treballs, per a buscar un públic que els seguís regularment i nous membres que volguessin formar part del grup. Així doncs Die Brücke convidà al públic a convertir-se en el que denominaren 'membres passius'. Per una subscripció anual de dotze marcs, els membres passius - alguns dels quals s'encarregaren de promoure activament la comprensió del nou art- rebien cada any un informe de les activitats del grup i una carpeta amb gravats, els 'Brücke-Mappen'. Aconseguiren reclutar uns seixanta-vuit membres.

Els membres del cercle de Die Brücke consideraven la reproducció seriada de la seva obra mitjançant el gravat com una manera efectiva d'arribar a un públic cada vegada més ampli. Tot i així cada membre del grup utilitzà a la seva manera i amb finalitats diferents aquestes tècniques. La idea va atraure molt a Heckel, que era a la vegada empresari del grup. Sempre va considerar al gravat com un mitjà de difusió privilegiat i es feren grans tirades de moltes de les seves xilografies. Kirchner s'encarregava quasi sempre ell mateix d'estampar els seus gravats, fet pel qual cada làmina té un caràcter únic. La distribució a gran escala no li interessava, com tampoc a Schmidt-Rottluff, que es negà a reconèixer cap gravat que no portés la seva firma.


DUBE, Wolf-Dieter, Los expresionistas. Barcelona: Ediciones Destino, 1997. Pàg.27-30 QÜESTIONS SOBRE LES ESTAMPES EXPRESSIONISTES

Observeu les xilografies de diferents artistes de Die Brücke. Escriviu un text que comenti les característiques de les estampes i on esmenteu les vostres opinions respecte els següents aspectes:


1. Quins temes podem veure que tracten en les seves obres?

2. Quina és la presència de les dones en les xilografies. Què penseu de la manera com les representen i com hi apareixen?

3. Què destacaríeu de la manera com tracen els rostres?

4. Moltes de les xilografies eren realtiades per a ser estampades en revistes o d'altra mena de publicacions. Què penseu de les característiques de la tipografia?               

        

       

       

      

1. Erich Heckel, Cartell per a una exposició de Die Brücke, 1908, xilografia 84x59,6 cm.
2. Erich Heckel, Dona acurrucada 1913, 42x31 cm
3. Ernst Ludwig Kirchner, xilografia per al títol del catàleg 1912.
4. Ernst Ludwig Kirchner, xilografia per al títol de la Chronik der Künstlesgruppe Brücke, 1913, 45,7x33,2 cm.
5. Ernst Ludwig Kirchner, Portada de la quarta carpeta de Die Brücke 1909. Xilografia, 38,5x27,9.
6. Erich Heckel (1883x1970), Franzi reclinada, 1910. Xilografia 22,7x42. Mr. And ,rs. Otto Gerson.
7. Ernst Ludwig Kirschner (1880-1938), Ballarines nues, 1909. Xilografia, 36,5x53. Purchase Fund.
8. Erich Heckel (1883-1970), Pallasso davant l'espill, 1832. Xilografia 22,2x19
9. Karl Schmidt-Rottluff (1887-1976), Erich Heckel, 1909. Litografia, 39,6x32. James Thrall Soby Fund.
10. Käthe Kollwitz (1867-1945), Mort amb nen, 1921. Xilografia 23,8x28,6.
12. Ernst Ludwig Kirchner, Peter Schlemihl: conflicte 1915, xilografia en color, 33,5x21 cm.
13. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Cinc coquetes, 1914. Xilografia 57,8x42.6
14. Edward Much (1863-1944), el petó, 1897-1902. Xilografia, 46,7x46,5. Abby Aldrich Rockefeller.
16. André Derain (1880-1954), 2ª planxa de L'enchanteur Pourrissant de Guillaume Apollinaire. Paris, Kahnweiler, 1909. Xilografia, 26,6x20,3. Louis E.Stern Collection
17. Christian Rohlfs (1849-1938), Dos ballarins, 1913. Xilografia, 28x30,3. Mellon foundation Fund.
18. Maurice de Vlaminck (1876-1958), Cap de noia, c.1906. xilografia, 31,4x22,9. Abby Aldrich Rockefeller.
19. Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), Paistage de Dangast, 1917. Xilografia, 29,2x33,8. Mrs. Heinz Schultz. (cases, barques i pont)
20. Max Pechstein (1881-1955), Dialeg, 1920. Xilografia, 40x32. Paul J. Sachs.


 
versió per imprimirLINÒLEUM, PLANTILLES I D'ALTRES MATERIALSACTIVITAT 4
Explicació sobre la tècnica del linòleum.
Després d'haver parlat de la xilografia es mostra un altre procediment: el del linòleum. en aquesta activitat s'han d'especificar les característiques d'aquest procediments i la manera com es treballa el material. També però es pot parlar de la seva utilització en el món de l'art, ja que tot i tractar-se d'un procediment menor ha estat utilitzat per alguns grans artistes.

DOCUMENT 4

 
 LINÒLEUM

El linòleum no és res més que un material que inicialment s'utilitzava per a aïllar sòls. Està fet amb una pasta de pols de suro i oli de lli que es diposita sobre una tela (tipus saca) que li fa de suport. Un cop seca la pasta s'endureix formant una capa dura (com una goma).

El linòleum es treballa amb unes gúbies petites. Si la superfície és molt dura es pot escalfar una mica per a estovar-la. És una tècnica que no permet molts detalls. Però si que permet fer zones amples de color pla.

No ha estat una tècnica molt emprada pels artistes. Tot i així es poden citar alguns casos destacables com el de les obres d'alguns constructivistes o de Matisse i Picasso.

Aquest últim utilitzava els linòleum per a fer imatges en color amb el procediment que s'ha anomenat de planxa perduda. Es tracta d'anar buidant una mateixa planxa i tot estampant-la progressivament cada cop de colors més foscos que cobreixin els altres en algunes parts. O sigui primer buidaríem els blancs i estamparíem amb el següent color més clar (per exemple un beix clar), després buidaríem les parts que volem que ens quedin beixes i estamparíem amb el següent color deixant sense cobrir les parts que volem beixes. I així successivament fins arribar al negre. Amb tintes grasses cobrents podem fer el procés al revés de fosc a clar o de manera aleatòria.

Un altre mètode seria l'anomenat de proves esbandides. Es tracta de tallar la planxa de linòleum per a aquells espais que volem reservar. A continuació estampem amb tinta blanca (sempre grassa) i un cop seca aquesta apliquem tinta xina. A continuació es posa tot a sota un raig d'aigua. La tinta quedarà absorbida allà on no hi havia tinta blanca. Amb aquest treball es poden aconseguir diferents resultats segons l'aplicació de la tinta.

      

     

1. P. Picasso, bodegó sota una làmpada, 1962. Linòleum a planxa perduda.
2. Conrad Felixmüller, autoretrat amb la seva dona, 1918. Linòleum.
3. 4. P. Picasso, estampa i matriu de linòleum
5. 6. P. Picasso, estampa i matriu de linòleum a planxa perduda.

 
versió per imprimirACTIVITAT 5
Explicació sobre d'altres tècniques de gravat en relleu.
En aquesta activitat s'expliquen i es fa una demostració d'altres procediments d'estampació en relleu amb materials diferents dels citats fins al moment. Es mostra com es poden utilitzar plantilles de cartró o de diferents materials i també superfícies que tinguin alguna mena de textura o que simplements es puguin retallar o enfonsar per variar-ne el relleu. Seria òptim que es mostrés com es poden utilitzar aquests materials.

DOCUMENT 5

 
 PLANTILLATGE

Podem realitzar una matriu tallant trossos de cartró amb les formes desitjades. Per cada color que vulguem fer cal una plantilla diferent. En aquest procediment hauríem d'utilitzar un bon registre perquè les imatges coincideixin. Allò més apte és calcar a sobre d'un paper (de la mateixa mida que el paper en el qual estamparem) la posició exacta de totes les plantilles per després entintar-les i anar-les estampant una a una o si es vol conjuntament.

Per a utilitzar aquest procediment és apte emprar un cartró d'un, dos o tres mil·límetres. En les primeres entintades el cartró absorbeix una mica la tinta fent que en les posteriors ja tingui els porus tapats. També s'hi pot aplicar una mica de vernís o làtex per a fer la superfície més impermeable.


 D'ALTRES MATERIALS

Podem utilitzar d'altres materials per a la matriu com per exemple suro, algun tipus de reixa o xarxa de plàstic, saca o d'altres teixits, cartró ondulat........ sempre materials amb una certa textura aptes per a ser entintats i estampats.

Podríem utilitzar també superfícies texturades o tretes a partir de motlles fetes amb guix. Haurem d'anar amb compte per això ja que primerament el guix absorbeix bastant la tinta i és molt delicat, per tant s'hauria d'estampar manualment.

          


     

1. Joan Miró, Aidez l'Espagne, 1937. Pochoir, 31x24,3 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona.
Segell/cartell realitzat a l'any 1937 per a recollir ajuts per als republicans.
2. Fernand Léger 81881-1955), pàg. 41 de La Fin du Monde de Blaise Cendrars, París, La Sirène, 1919. Pochoir, 31,7x25.
Louis E. Stern Collection. (lletres de colors)
3. Henry Matisse (1869-1954), cavall, cavaller i clown de Jazz. París, Tériade, 1947. Pochoir, 41,2x64. Propietat de l'artista.

 
versió per imprimirACTIVITAT 6
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 19: estampes amb elements trobats i fabricats.
(Treball individual a casa).
Recordem que ja s'ha dedicat una activitat a explicar als estudiants en què consisteix el treball de l'ARXIU DE PROVES a la
UNITAT 1. També podeu consultar la pàgina dedicada a l'ARXIU DE PROVES on es donen indicacions per al professorat sobre el desenvolupament de la proposta.

DOCUMENT 6

 
 ARXIU DE PROVES. Estampes amb elements trobats i fabricats
ARXIU DE PROVES
ESTAMPES AMB ELEMENTS TROBATS I FABRICATS


Es tracta de buscar o fabricar petites matrius de petit format (mínim 2,5 o 3 cm - màxim 10 cm) que s'hauran d'estampar formant combinacions o barrejant-les per a formar tres o quatre noves composicions. Les matrius poden ser trobades (elements, naturals, plàstics, moquetes o d'altres materials que tinguin relleu, segells de goma, fins i tot objectes), o fabricades (amb gomes, amb superfícies que es puguin ratllar per aconseguir relleu, amb plastil.lina, amb suro, amb linòleum, amb fusta, entre molts d'altres). L'estampat es pot fer utilitzant la matriu com si fos un tampó, utilitzant un tòrcul o un elements que pressioni el paper (cullera, corró...) un cop el col.loquem a sobre la matriu entintada. Les tintes poden ser de diferents colors per a tenir més possibilitats de combinatòria.


 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre gravat en relleu

o RUBIO, MARTÍNEZ, M. Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. conceptos fundamentales, historia , técnica. Tarragona: Editorial Tarraco, 1979.

o MERLOT, M. / GRIFFITHS, A. / S.FIELD, R. / BÉGUIN, A. El grabado. Barcelona: Skira. Carroggio, 1981.

o HEMPEL, R. El grabado japonés. Barcelona: Editorial Daimon, 1965.


o DAWSON, John (coord). Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Barcelona: H. Blume Ediciones, 1982.

o CHAMBERLAIN, Walter. Manual de grabado en madera y técnicas afines. Barcelona: Hermann Blume, 1988.

o LEBOURG, Nicole. Curso de grabado. Barcelona: Edotiral de Vecchi, 1999.
Llibre explicatiu de les tècniques al gravat en relleu i al buit.

o CATAFAL, Jordi / OLIVA, Clara. El grabado. Las técnicas y los procedimientos en relieve, en hueco y por adición explicadas con rigor y calidad. Barcelon: Parramón Ediciones, 2000.

o WOODS, Louise (ed.) Guía práctica artesanal de la estampación. Madrid: Celeste Ediciones, 1998.
Explicació dels processos d'estampació del gravat, la litografia i la serigrafia.


o MARTIN, Judy. Enciclopedia de técnicas de impresión. ?
Guia visual detallada de les tècniques d'impresió, acompanyada de projectes pràctics i d'una galeria d'obres acabades. Sobre artistes

o Artistes expressionistes alemanys: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Henckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Otto Müller, Conrad Fellixmüller, Max Beckmann, Ernst Barlach, Franz Marc, Kndinsky, Käthe Kollwitz.