Instalˇlacions       Ambients

Unitat 12
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta activitat es treballarà el conceptes d'instalˇlació i d'ambient. Interessa veure essencialment com s'incorpora la dimensió espacial en les activitats emmarcades dins l'àmbit de les arts plàstiques. A part de tenir un coneixement històric sobre l'aparició i ús d'aquest procediment es pretenen tractar tots els elements que aquests tipus de pràctiques suposen: la idea d'efímer, la significació de la dimensió espacial, el paper del públic, les relacions de l'obra amb l'entorn, entre d'altres. Les propostes de treball s'han agrupat només en quatre activitats: dues dedicades a l'explicació i discussió d'ambdós conceptes i dues més dedicades a l'experimentació. Per a les primeres s'ofereixen escrits i alguns exemples (que s'haurien d'ampliar a través de llibres, catàlegs o d'altres) a partir dels quals es pot articular l'explicació. En les activitats d'experimentació es proposa ampliar l'ARXIU DE PROVES amb un recull d'exemples d'instalˇlacions i, finalment, realitzar un projecte d'instalˇlació vinculat al marc de l'institut o l'escola. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


LES INSTALˇLACIONS


ACTIVITAT 1
Explicació sobre el concepte d'instalˇlació. Observació i comentari d'exemples.

DOCUMENT 1. Les instalˇlacions.


AMBIENTS

ACTIVITAT 2
Explicació sobre el concepte d'ambient.

DOCUMENT 2.
Ambients.

ACTIVITAT 3
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 13: mostrari d'instalˇlacions.

DOCUMENT 3. ARXIU DE PROVES. Recull d'exemples d'instalˇlacions.

ACTIVITAT 4
Proposta de realització d'una instalˇlació.
Realització de ressenyes sobre les instalˇlacions portades a terme.
DOCUMENT 4a. Proposta d'instal.lació a l'institut.
Ressenya sobre els muntatges.Exemple d'instalˇlacions.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSLES INSTAL.LACIONSACTIVITAT 1
Explicació sobre el concepte d'instalˇlació. Observació i comentari d'exemples.

En la primera activitat de la unitat s'explica què s'entén per instalˇlació i quins són els elements que caracteritzen aquest tipus de pràctiques. Seria important mostrar com s'incorpora l'espai en les obres escultòriques i com molts dels paràmetres explicats referents a les pràctiques objectuals també caracteritzen a les instalˇlacions. En el document que s'ofereix s'insisteix en tres punts: el paper del públic en les instalˇlacions, el seu caràcter efímer i els tipus d'utilitzacions que es fan de l'espai. Seria idoni poder d'escriure o veure més exemples d'obres d'aquesta tipologia. (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora amb ACTIVITAT 2.

DOCUMENT 1

 
 LES INSTALˇLACIONS

Per comprendre correctament el sentit de la denominació instal·lació aplicada a certes manifestacions artístiques, caldria primer recordar el sentit mateix del terme. La paraula anglesa installation pot traduir-se al català de dues formes diferents. Com a instal·lació i com a investidura, tal com s'utilitza el terme investir o sigui conferir dignitat o importància a algú o quelcom en un moment concret. Realitzar una instal·lació també significa equipar tecnològicament una construcció, equipant-la de totes les connexions i serveis que la faran apte per a desenvolupar-hi una activitat. També ens referim a instal·lar quan algú o alguna cosa (una empresa per exemple) s'estableix en un lloc, o sigui, pren possessió, s'apropia, encara que sigui temporalment d'un espai concret. O també instal·lem quan adoptem criteris d'ordenació i colˇlocació d'elements en un espai determinat .

Totes aquestes definicions impliquen la necessitat d'un espai i, comporten, lla seva preparació perquè pugui ésser utilitzat, perquè es puguin posar en funcionament els instruments, objectes, equips o serveis que el configuren. La instal·lació fa possible una nova utilització de l'espai, una redefinició del mateix. El que instal·la atribueix un ús a l'espai, li confereix unes característiques, el fa utilitzable.

En el camp de l'art s'empra el terme per a denominar una determinada forma de presentació artística que té a veure i agrupa tots els significats que hem esmentat. Per un costat podem dir que la instal·lació confereix una dignitat especial a l'espai, el situa en el centre de la proposta plàstica, el converteix en el contingut específic de la mateixa. A aquest espai hi incorpora elements per a conferir-li una nova significació. Les instalˇlacions juguen amb l'espai, el configuren, en determinen el caràcter. Aquests canvis en l'espai han de per posar en funcionament tot un procés on el públic serà el protagonista, serà l'eix bàsic de l'experiència artística, perquè el públic serà el que circularà per aquest espai, en farà un ús, veurà els element que s'hi han instalˇlat i, finalment.

La instal·lació, així doncs, és una proposta artística que implica l'ocupació d'un espai, la seva ordenació i caracterització, o la seva modificació a través de la colˇlocació d'una sèrie d'elements. L'espai pot ser un espai tancat, interior o un espai exterior i no limitat. Els elements que puguin contribuir a modificar l'espai poden ser molt heterogenis: es pot manipular estructuralment l'espai incorporant-hi algun element de caràcter arquitectònic. També pot ser que tan sols s'hi ubiquin objectes col·locats a terra o penjats. També s'hi pot actuar amb llums i projeccions d'imatges o variar el caràcter de les superfícies de l'espai, adherint-hi algun recobriment o pintant els elements propis de l'espai per a jugar amb els colors.


 El paper del públic

Com ja hem dit que en les instal·lacions el paper del públic és important. La dimensió espacial d'aquest tipus d'obres fa que l'espectador no s'hagi de limitar a permanèixer dret davant d'un objecte per observar-lo. En aquest cas ell és el que es troba, circula, experimenta o percep un espai amb les seves peculiaritats. La seva actitud o la seva actuació és diferent que la que pugui adoptar davant d'una pintura. En molts casos l'espectador pot entrar dins l'obra. A vegades fins i tot el mateix espectador es converteix en part activa o en personatge de la instal·lació. Vegeu l'exemple:

Julia Scher (Hollywood, 1954) realitza instal·lacions de seguretat emprant alta tecnologia al servei de la vigilància i la recollida d'informació sobre el públic que visita la sala on es presenta el seu treball artístic. En les seves propostes s'inclouen càmeres de seguiment, bases i arxius de dades, xarxes d'ordinadors, imatges recollides a l'instant pel circuit tancat i imatges pregravades. Els espectadors també són elements de la instalˇlació, així com els guardes de seguretat i el propi espai de la proposta. Els seus treballs tracten problemes sobre la relació entre la vigilància i l'obtenció d'informació, també sobre les formes coercitives i de control de les persones. La seva obra es construeix amb el comportament de l'espectador. Quan aquest entra a la instal·lació es troba formant part d'una posada en escena on és mirat per tots, perseguit arreu on passi, gravat per les càmeres de totes les sales, visionament en tots els monitors, atrapat per una narració estranya. Les càmeres barregen imatges reals amb altres de gravades prèviament per actors: suposats vigilants nus caminant per la sala, policies amb la pistola a la mà, o gent amb actitud agressiva. L'espectador es troba de cop representat en un món no percebut per ell, embolicat en una trama producte de les combinacions d'una xarxa electrònica que ell no pot controlar. L'obra és producte del mateix recorregut, el suposat espectador actua de personatge de l'obra, es converteix en un dels elements d'aquesta, així com els guardes actuen també com a agent.

Exemple extret del text de Josu Larrañaga 'Los términos de la instalación', dins: Larrañaga, Josu. Instalˇlacions. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001.pàg. 35.


 El caràcter efímer de les instal·lacions

La majoria de les instal·lacions es conceben com a obres efímeres. Estan fetes per a desfer-se, es munten i es desmunten. Estranyament es preserven ja que la possibilitat dels particulars o de les institucions per a guardar la gran quantitat d'elements que l'art contemporani ha generat i genera és impossible. Evidentment aquesta no és l'única raó que justifica el seu caràcter efímer. En molts casos les instal·lacions s'ubiquen en espais que ja tenen o tindran una altra funció. Són espais que poden ser instalˇlats temporalment. També podem dir que moltes instal·lacions estan només pensades per a actuar puntualment, tenen sentit en un determinat moment. No es pretén que la seva significació perduri o es mantingui intacta.

Les instal·lacions es dissenyen especificant les indicacions del muntatge. Aquestes indiquen els elements que hi intervindran, la seva situació, les mesures, etc. Les instalˇlacions es solen realitzar amb materials fŕcil d'aconseguir, que s'adquireixen en el moment de la seva realització. En tots aquests casos no hi sol haver res per guardar, res per ser venerat. Molts dels components de la instal·lació són a vegades elements no pròpiament artístics, que fora de la instal·lació no tenen cap valor per ells mateixos. Allò que quedarà de les instal·lacions seran els projectes, els apunts, les maquetes, els dibuixos, els catàlegs, les fotografies, les gravacions videogràfiques i també elements d'instal·lacions, segregats d'aquestes i convertits en un nou objecte artístic que, en alguns casos, els museus o d'altres institucions preserven.

Les instal·lacions prenen plena entitat com a procediment artístic durant els anys seixanta i setanta. En aquests moments s'inicia un procés de crítica envers les institucions artístiques que, segons les veus del moment, havien convertit l'obra d'art en un simple objecte de compra i venda, despullant-lo del seu vertader valor artístic. La instal·lació no permet aquest mateix procés, pel seu caràcter efímer, pel seu lligam a un espai. Les crítiques realitzades també anaven dirigides al paper del públic. Es creia que aquest no havia de ser un simple espectador o un contemplador, sinó que havia de recuperar l'experiència i la implicació activa.


 El tractament de l'espai

L'espai és suport i material de les instal·lacions. Aquest és imprescindible per a la generació de l'obra. En les instalˇlacions es pot fer diferents usos de l'espai i aquest pot tenir valors diferenciats dins la mateixa obra. En alguns casos aquest en converteix tan sols en una escena on s'hi ubiquen els elements essent la instalˇlació traslladable a un altre lloc. En d'altres casos, hom no pot destriar la instal·lació del què seria l'espai. A vegades les instal·lacions juguen amb l'estructura de l'espai i s'adapten a les seves característiques. En algunes obres però, s'actua tenint en compte referències del lloc, significats o fets preexistents, o sigui, que es treballa amb la memòria del lloc. La instalˇlació procura mostrar-la o interpretar-la. Ho podem veure en el següent exemple:

The Missing Hause de Christian Boltanski és una instal·lació realitzada en les mitjanes laterals d'un solar de la Grosse Hamburguer Strasse de Berlin, en record a les persones grans que van habitar cada un dels pisos de l'edifici i que foren exterminades en els camps de concentració nazis. L'obra fou inaugurada el 1990 en el marc de l'exposició 'Die Endlichkeit der Freiheit' ((El final de la llibertat). Estava ubicada en dos espais: el propi solar en el qual s'havien col·locat plaques de tots els veïns amb el seu nom, professió i dates d'estada en l'edifici (aquesta part es mantingué com a obra permanent) i una segona part situada al jardí del museu de la mostra, on es presentava documentació sobre els fets relatius al que es presentava al solar.

Exemple extret del text de Josu Larrañaga 'Los términos de la instalació',
dins: Larrañaga, Josu. Instalaciones. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001.pàg 57
Christian Boltanski ha dedicat gran part d eles seves obres a parlar de la memòria de la gent anònima desapareguda.


 
versió per imprimirAMBIENTSACTIVITAT 2
Explicació sobre el concepte d'ambient.
L'explicació de les instalˇlacions pot ser completada amb els ambients. Es proposa explicar breument aquest tipus d'obres i mostrar alguns exemples. (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora amb ACTIVITAT 1.

DOCUMENT 2

 
 AMBIENTS

A diferència de la instal·lació els ambients o environament s'apropien de les dimensions físiques de tot l'espai. Procuren canviar la seva percepció d'aquest espai i, com bé diu el mot, fer que l'ambient general de l'espai sigui el que provoqui la nova percepció per part del públic. L'ambient implica un espai que envolta completament la persona que hi circula. L'ambient pot ser creat a través de l'estructura espacial, a través d'efecte visuals, fins i tot a través d'efectes sonors o olfactius. En els ambients es té molt en compte doncs tot l'aspecte perceptiu ja que aquest és el que ha d'arribar a l'espectador.

En els ambients, tot allò que envolta a l'espectador és part de l'obra, aquest es veu completament embolcallat per l'obra.

Els materials que componen l'obra poden ser de caràcter: visual, auditiu, tàctil, poden ser manipulatius, fixes, mòbils. Pot ser que incorporin referències reals o que siguin espais aliens a qualsevol referència

Podem trobar reminiscència del que seran els environment en les intervencions de Kurt Schwitters, en els seus Merz que com un gran collage d'objectes trobats ocupaven tot l'espai. Després els environment apareixeran en el context del neodadaisme i del pop-art i es ramifiquen a través d'altres tendències.

Tot i que el terme ambient qualifica a una activitat artística és evident que s'aplica a d'altres camps com el de la música, l'arquitectònic o el de disseny d'interiors o fins i tot al paisatgisme i a l'urbanisme.

    

Kurt Schwitters, Merzbau

 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Continuació de l'ARXIU DE PROVES. Proves 13: mostrari d'instalˇlacions.
En aquest cas no es planteja fer cap experimentació a l'ARXIU DE PROVES. Es demana tan sols que es busquin instalˇlacions de diferents artistes i que en l'ARXIU es faci una petita ilˇlustració i explicació de les mateixes afegint-hi un comentari personal. Les proves són, en aquesta ocasió, mostres d'obres d'altres artistes amb petits apunts i observacions dels alumnes. Les pàgines de l'ARXIU amb les observacions i ilˇlustracions es poden mostrar conjuntament a la classe i comentar alguns dels exemples que han recollit. (Treball individual a casa — Comentari conjunta de les proves a l'aula) — 1hora.
Recordem que ja s'ha dedicat una activitat a explicar als estudiants en què consisteix el treball de l'ARXIU DE PROVES a la UNITAT 1. També podeu consultar la pàgina dedicada a l'ARXIU DE PROVES on es donen indicacions per al professorat sobre el desenvolupament de la proposta.

DOCUMENT 3

 
 ARXIU DE PROVES. Recull d'exemples d'instalˇlacions
ARXIU DE PROVES
RECULL D'EXEMPLES D'INSTAL.LACIONS


En aquest cas no es planteja fer cap experimentació a l'ARXIU DE PROVES. Es demana tan sols que es busquin instalˇlacions de diferents artistes i que en l'ARXIU es faci una petita ilˇlustració i explicació de les mateixes afegint-hi un comentari personal. Les proves són, en aquesta ocasió, mostres d'obres d'altres artistes amb petits apunts i observacions dels alumnes. Les pàgines de l'ARXIU amb les observacions i ilˇlustracions es poden mostrar conjuntament a la classe i comentar alguns dels exemples que s'han recollit per ampliar les referències i exemples entre tots.


 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Proposta de realització d'una instalˇlació.

Finalment es demana als alumnes que facin un projecte d'instalˇlació que hauria d'anar ubicat en algun espai de l'institut o escola. El document adjunt acota el procés a seguir i els elements que s'han de presentar. No acota el projecte d'instalˇlació temàticament. Es recomana treballar sobre una mateixa qüestió i fer que cadascú aprofiti diferents espais de l'institut o fer que tothom treballi a partir d'un espai. Seria interessant poder portar a terme les instalˇlacions i documentar-les fotogràficament. Si no és així, cal que es facin uns projectes bastant elaborats (amb collage, amb dibuix...) on s'especifiquin els detalls de la instalˇlació i es descrigui com aquesta seria. Es pot treballar individualment o en grup. (Treball individual o en grup a l'aula i a casa)
Realització de ressenyes sobre les instalˇlacions portades a terme.
En el cas que les instal.lacions es puguin dur a terme es proposa fer una activitat complementària: una ressenya periodística en la qual s'expliqui l'esdeveniment i es descriguin les diferents intervencions fent una valoració de les mateixes. No es demana ben bé una crítica sinó una crònica sobre les obres realitzades. Aquest exercici té una doble finalitat. Per un costat es pretén que els alumnes facin una valoració del treball un cop s'hagi pogut veure el resultat final i, també, les reaccions dels espectadors. Per l'altre costat permet veure com s'explica l'alumne, quines observacions fa, i com les argumenta i exposa. Aquest exercici per tant, és útil en un sentit avaluatiu per part del professorat i autoavaluatiu per part de l'alumnat.
En el DOCUMENT 4b s'adjunta un exemple de proposta d'instalˇlacions realitzades sobre una mateixa qüestió.

DOCUMENT 4a

 
 PROPOSTA D'INSTALˇLACIÓ A L'INSTITUT

S'us proposa la realització d'una instal·lació en algun espai de l'institut. L'enfocament de la instal·lació és completament lliure. Pot incidir i reflexionar sobre qüestions pròpies del centre o externes a aquest. La configuració del muntatge pot restringir-se a la ubicació d'alguns objectes o incidir molt més en l'espai i la seva configuració.

Segons les vostres intencions trieu un espai idoni per a dur-les a terme i penseu que el muntatge no sigui excessivament complicat sinó relativament senzill de realitzar. Seria òptim no utilitzar un espai tancat sinó un espai o bé de trànsit o bé on hi circuli gran part de la gent de l'institut.Els objectius de la proposta
Després d'haver treballat diferents problemàtiques que afecten a les instal.lacions, ara cal que vosaltres intenteu utilitzar-les. L'objectiu principal de l'activitat és que us serviu d'estratègies pròpies de la instal.lació per a mostrar quelcom relacionat amb el tema escollit. Evidentment això suposa reflexionar sobre el tema, trobar un aspecte que us sembli interessant de ser tractat a través d'una instal.lació i saber plantejar-ne la realització segons les pautes donades.Aspectes que heu de tenir en compte per a la realització i que seran posteriorment valorats:

-Cal reflexionar sobre la temàtica triada, buscar-hi elements que us semblin interessants, que surtin dels mers tòpics i dels quals creieu que se'n pot fer una articulació plàstica.

-Heu de definir bé la idea i després buscar les solucions òptimes per a poder-la articular en format instal.lació.

-Cal que tingueu molt en compte la utilització de l'espai i la manera d'instal.lar els elements. Cal recordar que no només allò que instal.leu cal que tingui un valor significatiu sinó la interacció amb l'espai. Per això heu de valorar com la instal·lació s'adaptarà a l'espai, aprofitarà les seves característiques físiques o les modificarà.

-També es pot tenir en pensar quina significació pròpia té l'espai triat, tant per l'ús que se'n fa com per allò que hi ha ubicat. Pensar si la instal·lació vol incidir o tenir en compte aquestes significacions.


-Pensar en el paper del públic o en la percepció i recepció que potser tindran de la instal·lació. Cal que valoreu quina serà la visualtizació de l'obra i la possibilitat que sedueixi i inicideixi en el públic.

-Pensar en la configuració formal de la instal·lació, en els materials utilitzats i en les possibilitats del muntatge. Cal tenir en compte que és una obra efímera, els materials han de ser senzills. Això no vol dir que els resultats no estiguin acurats.

-Correcció en la presentació del projecte i en la realització del mateix. Cal que, a través dels document que presentareu, el projecte d'instal.lació sigui comprensible. També cal que demostreu la vostra capacitat per a portar a terme tot el projecte d'ideació i de realització, si és possible fer les instal.lacions. En aquest sentit es valorarà la capacitat resolutiva, les estratègies per a buscar solucions, per aplicar procediments o aprofitar coneixements treballats en d'altres unitats.Presentació del projecte
Per a portar a terme la instal·lació heu de fer un petit projecte escrit amb els següents elements:

1. Explicació escrita de la proposta i descripció de la mateixa.

2. Esbossos i dibuixos que ens la facin comprensible.


3. Mapa del lloc de localització de la instal·lació amb especificacions de la seva ubicació.

4. Llistat dels materials necessaris i especificacions tècniques per al muntatge.Un cop les instal·lacions realitzades s'haurien de fotografiar per a documentar l'aconteixement.

5. Si es porta a terme: valoració del resultat final.
 Realització d'una ressenya sobre les instalˇlacions

Després d'haver realitzat les instalˇlacions cal que feu una ressenya de les mateixes. Heu de redactar la ressenya com si fos una notícia dirigida a algú que no ha vist les instalˇlacions. Això suposa que feu una descripció de les mateixes, que n'expliqueu el sentit i també que indiqueu com foren rebudes per part del públic. També s'hi poden incloure consideracions crítiques.

Heu de buscar la manera de narrar l'esdeveniment. Ho podeu fer descrivint obra per obra, buscant un fil conductor per enllaçar-les totes, fer una descripció més general, agrupar-les per semblances, etc.

La ressenya pot anar acompanyada de les fotografies que s'hagin fet de les instalˇlacions i, si a l'institut hi ha alguna publicació o una pàgina web, es pot publicar alguna de les ressenyes.


 

 
 Exemple de muntatge

Proposta del dia de Sant Jordi

Aquesta activitat es realitzà un dia de Sant Jordi. Els alumnes de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica havien de realitzar una sèrie d'instal·lacions en diferents localitzacions de l'institut que tinguessin alguna relació amb el tema de la lectura i dels llibres. Abans de començar a pensar les propostes es feu una petita xerrada amb els alumnes per a discutir sobre el tema de la lectura i dels llibres, així començaren a aparèixer elements de reflexió sobre aquest. Els mateixos alumnes triaven l'espai d'ubicació. Algunes obres eren propostes de caire objectual i d'altres treballaven més amb paràmetres propis de les instal·lacions. En tots els casos els alumnes havien d'argumentar la seva proposta, les qüestions que sobre la lectura i els llibres aquesta abordava i, el punt de vista des del qual ho feia.

L'any següent la proposta s'acotà més i cada alumne havia de fer un muntatge que estigués relacionat amb algun llibre en concret.


Exemples dels treballs resultants


  

ADRIANA FONTÀS, El bagul dels records. Bagul vell, llibres vells, fotografies, objectes varis.

'Personatges que al llarg de la vida han anat acumulant records, d'infants, d'adolescent, de joves… antiguitats. Amb els objectes guardats se'ls pot definir, en podem formar un retrat personal. I entre ells els llibres com a part dels records i de la memòria de les persones.
Tot pensant en la temàtica dels llibres i la lectura vaig comprovar que m'agradava molt l'estètica dels llibres antics. Què és i què representa un llibre vell? Potser els records del seu lector, part de la seva memòria. És per això que vaig decidir fer un recull de llibres vells, com també d'objectes que poguessin representar el record d'una persona, i dipositar-ho tot en un bagul.'


   


ANNA MARCÓ, Best Seller. Previsions de guanys. Moneda i llibre gegant amb fragments de notícies
HELENA, Somnis d'infants de la nostra generació. Mosaic de llibres infantils.
MONTSE SANAHUJA, Columnes de llibres. Llibres folrats iguals i apilonats col.locats en diferents localitzacions.

  

 

MARIA ROS. Rebentar la pantalla del televisor. Televisor aixafat, passes i llibres.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre les instalˇlacions

o LARRAÑAGA, Josu. Instalaciones. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001.

o DE OLIVEIRA, Nicolas / OXLEY, Nicola / PETRY,Michael. Installation Art. Nova York: Thames and Hudson, 1997.
Aquest llibre és una bona mostra del desenvolupament de la instal.lació dins d'una visió àmplia on s'inclouen també obres de land art. Hi ha moltes ilˇlustracions i els continguts s'organitzen segons els apartats: lloc, medias, museu i arquitectura.

o H.REISS, Julie. From Margin to Center. The Space of Installation Art. Massachusetts: Mit Press, 1999. Seguint una comprensió cronològica del desenvolupament de la performance l'autora analitza la instal.lació dins les aportacions espacials del segle XX. Els continguts estan ordenats en quatre apartats: entorns, situacions, espais i instal.lacions.

o SUDERBURG, Erika. Space, Site, Intervention. Situationg Installation Art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
Ampli recull de treball que tenen en compte el component de situació en un espai.

o Toponimias (8) ocho ideas del espacio. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1991.

o MADERUELO, Javier. El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura. Madrid: Mondadori, 1990. El llibre analitza els plantejaments espacials en l'art de la segona meitat del segle XX. Dedica un apartat (7) exclusivament a les instal.lacions.

o BACHELARD, Gaston. La poética del espcio. Buenos Aires: Fondo de cultura Económico, 1992.
Llibre que planteja els fonaments d'una nova comprensió espacial i com aquesta ha incidit en l'art. El llibre ha tingut una influència important en l'art espacial de finals del segle XX.

o http://cv.uoc.es/~982_04_005_01_web/fitxer/ambien.htm
Descripció del terme ambients

o Museum of intalation:   http://www.moi.dircon.co.uk/

o LUCIE-SMITH, Edward. Movimientos artísticos desde 1945. Barcelona: Ediciones Destino, 1995.
(p. 115 capítol V dedicat a Pop Art, environments y happenings).
 Artistes

o Kurt Schwitters. París: Centre George Popidou, 1994.