Tercera Avaluació Química II

Guia
Principi
    Quinzena
ACTIVITATS
  ANNEX  

 

Novena

Novena Quinzena

Qz1: MÈTODE IÒ-ELECTRO

  Reaccions de transferència d'electrons

 

Desena

Desena Quinzena Qz2
  Equilibris de solubilitat

 

Onzena

Onzena Quinzena Qz3 :FORMULACIÓ ORGÀNICA
  Reacions dels compostos del carboni

 

Dotzena

DotzenaQuinzena Qz4
  Consolidació Unitats7, 8, 9,Bloc 3

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Tercera Avalució Química II

 

 

     
 
TERCERA AVALUACIÓ
 
     

 

 
Dates de presentació:
 
QUINZENA 9 
 

Unitat  7 / Bloc 3

Reaccions de transferència d'electrons

Introducció

En aquesta unitat s'estudien les reacciones químiques en què hi ha transferència o intercanvi d'electrons. Aquestes reaccions químiques reben el nom de reaccions redox o reaccions d'oxidació-reducció; aquest intercanvi d'electrons significa que  hi ha necessàriament un donant d'electrons i un receptor d'electrons; es defineix, a partir d’aquest fet, l'oxidació o oxidar-se d'una espècie química, és la cessió o pèrdua d'elec­trons i la reducció o reduir-se d'una espècie química, és la recepció o captació d'elec­trons. L'expressió d'aquests processos d'oxidació i de reducció es fa mitjançant les semireaccions d'oxidació i de reducció respectivament. El procés redox es posa de manifest en el canvi en el nombre d'oxidació dels elements de les espècies químiques que intervenen en la reacció. Es defineix el nombre d'oxidació d'un element d'una espècie química i les regles d'assignació del nombre d'oxidació d'un element en una espècie química.

Es defineix el parell redox per la similitud de las reacciones de transferència de electrons (redox) amb les reacciones de transferència de protons (reaccions àcid-base) on està definit el parell conjugat.

Es descriu pas a pas el mètode de l'ió-electró com el mètode d'ajustatge de les reaccions redox tant en medi àcid com bàsic.

S'estudia la valoració redox de forma semblant a com es va fer em la valoració àcid-base.

Es descriu la pila voltaica i se'm dóna la nomenclatura, se n'explica el funcionament ba­sat en les reaccions de transferència de electrons. De l'estudi de les piles voltaiques i ja que una mateixa substància pot oxidar-se o reduir-se depenent de l'espècie quími­ca que forma l'altra semireacció, es defineix: que és el elèctrode estàndard d'hidrogen, que és el potencial estàndard d'elèctrode, que és la sèrie de potencials estàndard de reducció. S'estudia a partir de la sèrie de potencials estàndard de reducció la força electromotriu de les piles (fem) i l'espontaneïtat termodinàmica de les reaccions redox.

A continuació es defineix què s'entén per l'electròlisi i els tipus d'electròlisi que hi ha; es descriu què és una cel·la d'electròlisi i es comparen els processos en una pila voltaica amb els processos d'electròlisi; s'estudia l'electròlisi de diverses substàncies i la seva importància industrial; i, finalment, s'estudia la llei de Faraday, la qual ens permet calcular les masses que s'oxiden i es redueixen en un procés d'electròlisi.

Química i societat: es descriuen i es donen les característiques principals dels diversos tipus de piles que s'utilitzen en la actualitat.

Orientacions:

Programació de continguts:

Llibre de text.

Activitats:

Unitat 7Bloc 3

Reacciones de transferència d'electrons pàg. 186

     Reaccions d'oxidació-reducció.

Ajustatge d'equacions de d'oxidació-reduc­ció.

Valoracions d'oxidació-reducció.

    Piles voltaiques.

Sèries de potencials estàndard de re­duc­ció.

     Electròlisi.

Aplicacions industrials de la electròlisi.

Llei de Faraday.

Veure apèndix Guia*

Resum pàg. 208

Exemples i exercicis resolts

Exemples: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Exercicis resolts: A  i B  pàg. 209

Exercicis recomanats

  •    1pàg. 190    10 pàg. 197        12 pàg. 197       
  • 14 pàg. 201     19 pàg. 201        25 pàg. 143 
  •  26pàg.  143   20 pàg. 205        21 pàg. 205      
  • 27 pàg. 206    54 pàg. 211
  • I , II, III, IV, V, V I,

·        Lectura recomanada

Química í societat: Les piles, pàg. 207

 

Explicació iterativa

Exercicis autocorregits

 

 

 

 

Activitats quinzenals

  1a  Activitat    34  pàg. 210

  2a Activitat     35  pàg. 210

  3a Activitat     48  pàg. 211

  4a Activitat     51  pàg. 211

  5a Activitat     55  pàg. 211

*      Conecteu-vos a Internet !!

Objectius: pàg. 186

És convenient que els llegiu amb cura abans de començar el treball per a familiarit-zar-vos'hi. En finalitzar l'estudi de la unitat, heu de comprovar si heu comprès i heu assimilat cadascun d'aquests objectius.

Esquema de la unitat: pàg. 187

Fixeu-vos amb atenció en aquest esquema que us donarà quina és la relació que hi ha entre els diversos apartats de la Unitat.

Preparació de la unitat: pàg. 187

Recordeu aquests conceptes abans d'estudiar la unitat.

 

Orientacions sobre alguns apartats:

2.  Ajustatge d'equacions d'oxidació-reducció.

  Fixeu-vos com es defineix el concepte d'equívalent-gram a la redox

  Nota - A l’apèndix I, es dona el mètode del io-electrò, amb detall.

5.   Sèries de potencials estàndard de reducció. Cal tenir clar:

  Que l'espontaneïtat d'un procés ve determinada pel fet que l'increment de l’en­talpia lliure sigui negatiu, DG < 0, i aquest increment ve donat per:

DG = — n.F. D(fem) on:

D (fem) = força electromotriu de la pila

n: nombre d'electrons,  F: 965000 C/Eq·gr

Cal que la D (fem) d'una pila sigui positiu perquè el procés sigui espontani, és a dir, DG < 0.

6.   Electròlisi.

  Fixeu-vos quines similituds i diferències hi ha amb la pila voltaica.

  Cal estudiar els exemples d'electròlisi de diferents substàncies i comprendre per què alguns anions no es descarreguen a causa de la necessitat de potencials més grans.

7.   Aplicacions industrials de l'electròlisi.

  Cal llegir aquest apartat amb cura i comprendre aquestos processos.

8.   Llei de Faraday. Cal tenir clar:

  L'equivalent-gram a la redox és la quantitat d'aquesta substància que dóna o cap­ta un mol d'electrons.

  Un mol d'electrons té una càrrega de 96 500 Coulombis

  La càrrega en un corrent ve donada pel producte de la intensitat pel temps DQ = I·Dt


 
     

 

 
Dates de presentació::
 
QUINZENA 10
 

Unitat 8 / Bloc 3

Equilibris de solubilitat

Introducció

En aquesta unitat s'estudia la solubilitat dels compostos iònics en aigua, es defineix què s'entén per solubilitat i els tipus de solució que hi ha segons la seva  relació  amb el punt de saturació i els factors que influeixen en la solubilitat d'un compost.

Es classifiquen les substàncies en solubles, lleugerament solubles i insolubles segons la concentració de solut en el punt de saturació i es donen les regles de solubilitat, les quals ens permeten saber la solubilitat que ens donarà un compost iònic determinat.

D'aquí en endavant s'estudien els compostos insolubles en solució saturada, aquests compostos són electròlits forts, és a dir, que hi són en fase sòlida precipitats o estan dissociats completament en dissolució aquosa. Es defineix el producte de solubilitat Ks per a una solució saturada d'un compost en equilibri amb el precipitat i s'estudia el seu significat i la seva relació amb la solubilitat s del compost. Es defineix el producte iò­nic Q i s'estudia la relació entre Ks i Q.

A continuació s'apliquen els conceptes estudiats en diversos casos: reaccions de pre­cipitació, precipitació fraccionada i solucions amb un ió comú.

Darrerament s'estudia la solució de precipitats, es a dir, com es pot dissoldre un precipitat d'un compost poc soluble segons sigui la seva naturalesa.

S'estudia lleugerament què és una substància complexa i la seva formulació i nomenclatura.

Química i Societat: es descriuen diversos equilibris de solubilitat d'interès pràctic que ens afecten: embussaments de canonades a causa de fer precipitacions calcàries, la pluja àcida sobre els monuments i construccions de pedra calcaria i marbre i, finalment, les caries dentals.

Orientacions:

Programació de continguts:

Llibre de text.

Activitats:

Unitat 8 Bloc 3

Equilibris de solubilitat pàg. 212

           Solubilitat dels compostos iònics.

           Regles de solubilitat.

           Producte de solubilitat.

           Relació entre la solubilitat i Ks.

           Reaccions de precipitació.

           Precipitació fraccionada.

           L'efecte de l'iò comú i la solubilitat.

           Solució de precipitats.

Resum pàg. 234

Exemples i exercicis resolts

Exemples: de l'1 a I'11

Exercicis resolts: A i B pàg. 235

Exercicis recomanats

 2*pàg. 213          1  pàg. 216     7  pàg. 222 

8   pàg. 222         10 pàg. 222    12 pàg. 222 

17 pàg. 223        20 pàg. 225     26 pàg. 228

30 pàg. 232        32 pàg. 232     35 pàg. 232

42 pàg. 236      I, II

 

·  Lectura recomanada

Química i societat: Equilibris de solubilitat d'interès pràctic, pàg. 233

  Exercicis autocorregits

 

 

 

Activitats quinzenals

  1 a Activitat    24  pàg. 225

  2a Activitat     28  pàg. 228

  3a Activitat     34  pàg. 232

  4a Activitat     45  pàg. 237

  5a Activitat     61  pàg. 237

*      Conecteu-vos a Internet !!

Objectius: pàg. 212

És convenient que els llegiu amb cura abans de començar el treball per a familiarit­zar-vos-hi amb ells, en finalitzar l'estudi de la unitat, heu de comprovar si heu comprès i heu assimilat cadascun d'aquests objectius.

Esquema de la unitat: pàg. 213

Fixeu-vos amb atenció en aquest esquema que us donarà quina és la relació que hi ha entre els diversos apartats de la unitat.

Preparació de la unitat: pàg. 213

Recordeu aquests conceptes abans d'estudiar la unitat.

Orientacions sobre alguns apartats:

Solubilitat dels compostos iònics.

  Recordeu l'equació del increment de l’entalpia lliure:

DG = DHs -Ts DSs

i la condició d'espontaneïtat d'un procés:

DG < 0

Producte de solubilitat.

  Recordeu que un electròlit fort és aquell que està completament dissociat.

  El producte iònic s'aplica als casos de sals insolubles o poc solubles en equili­bri en fase sòlida i fase dissociada

Relació entre la solubilitat i Ks.

  És convenient que la formulació dels compostos i l'ajustatge de la reacció de dissociació sigui correcta, sinó la relació entre la solubilitat s i la Ks no serà la correcta.

Reaccions de precipitació.

  Recordeu que si estem en un equilibri químic la Ks solament depèn de la tem­peratura i que la precipitació d'un compost és una manera de treure ions de la solució, (Recordeu el principi de Le Chatelier).

  Recordeu les regles de solubilitat dels diversos compostos.

Precipitació fraccionada.

  Cal tenir en compte el que es va recomanar en l'apartat 4. i que un compost co­mençarà a precipitar una vegada les concentracions dels ions donin un produc­te iònic superior al producte de solubilitat Ks.

L'efecte de l'ió comú i la solubilitat.

  Cal tenir en compte el que s'ha dit als apartats 4 i 5.

Solució de precipitats.

  Cal recordar:

Què és un electròlit dèbil i un àcid dèbil i què és un procés redox,

  Cal tenir en compte què és un compost complex, i la seva formulació, i que aquests compostos també es poden dissociar.


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
QUINZENA 11 
 

 


Unitat 9 / Bloc 3

Reaccions dels compostos del carboni

Introducció

En aquesta unitat s’estudien les reaccions dels compostos del carboni,  en primer lloc es donen les característiques principals d’aquestos compostos, tipus de fórmules, que s’entén per grups funcionals y les classes de compostos que formen, que són series homologues y quina es la  formulació i nomenclatura dels compostos de carboni; hem de recordar que s’ha estudiat al curs Química I aquesta formulació i nomenclatura.

A continuació s'estudia la reactivitat dels compostos orgànics. En primer lloc s'a­nalitzen, per poder comprendre la reactivitat dels compostos del carboni, els desplaçaments electrònics que es poden produir en les molècules orgàni­ques. Cal recordar els conceptes de polarització de l'enllaç covalent (Química I )

A continuació s'estudien les classes de reaccions orgàniques: tipus de ruptures d'enllaços i classes de reactius, i s'apliquen als principals tipus de reaccions orgàniques: reaccions de substitució, reaccions d'addició, reaccions d'eliminació, reaccions de condensació i reaccions de polimerització.

Finalment s’estudien les polímers.

Orientacions:

Programació de continguts:

Llibre de text.

Activitats:

Unitat 9 Bloc 3

Reaccions dels compostos del carboni pàg. 238

·   Els compostos del carboni

·   Desplaçaments electrònics en les molè­cules orgàniques.

·   Classes  de reaccions orgàniques.

·         Ruptura d'enllaços.

·         Classes de reactius

·         Tipus de reaccions

·   Polímers sintètics

·   Formulació  química orgànica

Resum pàg. 261

 

Exemples i exercicis resolts

Exemples: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.  

Exercicis resolts: A  i B pàg. 262 

Exercicis recomanats

2* pàg. 239          8  pàg. 245          9   pàg.245

11 pàg. 248         13 pàg. 248         21  pàg. 256

17 pàg. 255         24 pàg. 259         25  pàg. 259 

40 pàg.263            I fins al X

        

·        Lectura recomanada

Química i societat: Sabons i detergents, pàg. 260

  Exercicis autocorregits

 

 

 

 

 

Activitats quinzenals

·       1a Activitat     7  pàg. 243

·       2a Activitat   16  pàg. 255

·       3a Activitat   26  pàg. 259

·       4a Activitat    32 pàg. 263

·       5a Activitat    35 pàg. 263

·       6a Activitat    41 pàg. 263

*      Conecteu-vos a Internet !!

Objectius: pàg. 238

És convenient que els llegiu amb cura abans de començar el treball per a familiarit-zar-vos'hi. En finalitzar l'estudi de la unitat, heu de comprovar si heu comprès i heu assimilat cadascun d'aquests objectius.

Esquema de la unitat: pàg. 239

Fixeu-vos amb atenció en aquest esquema que us donarà quina és la relació que hi ha entre els diversos apartats de la Unitat

Preparació de la Unitat: pàg. 239

Recordeu aquests conceptes abans d'estudiar la unitat.

Orientacions sobre alguns apartats:

1.   Els compostos de carboni.

·     Cal que recordeu quines son les característiques dels compostos de carboni que he estudiat a la Química I, a aquest apartat es fa un  breu resum. Cal saber la formulació bàsica de la química del carboni.

2.  Desplaçaments electrònics en les molècules orgàniques.

·       Cal recordar, de l'enllaç covalent, la polarització d'enllaç (Química I)  i el concepte d'electronegativitat (Química I).

·       Fixeu-vos en la diferència entre l'efecte inductiu i l'efecte mesòmer, aquest dar­rer es dóna en els enllaços dobles i triples a causa dels enllaços pi n que n'hi ha entre orbitals p dels àtoms de carboni.

·       És convenient tenir aquests conceptes i les seves característiques ben clares.

3.  Classes de reaccions orgàniques.

Ruptura d'enllaços: fixeu-vos en els dos tipus de ruptura d'enllaç i les caracte­rístiques de les molècules que els fan.

·       Recordeu de la cinètica química: mecanismes de reacció, pàg. 79, les etapes intermèdies d'una reacció química.

Classes de reactius: fixeu-vos en les classes de reactius i les seves relacions amb el tipus de ruptura dels enllaços.

·       Fixeu-vos que els reactius electròfils i neutròfils poden no tenir àtoms de carbo­ni (hi ha una contradicció entre la definició i els exemples, suprimiu en les defi­nicions pàg. 219 la paraula carboni).

Principals tipus de reaccions orgàniques:

·       Cal tenir clar en què consisteix cadascuna d'aquestes reaccions i quins són els compostos que les produeixen, el substrat orgànic í els tipus reactiu.

3. Polímers sintètics.

·       A l’apartat anterior hem vist que és una reacció de polimerització, en aquest apartat veurem els polímers sintètics, en primer lloc com es defineixen i classifiquen.

·       Fixeu-vos que la classificació dels polímers es fa en funció de la reacció que pro­dueix la polimerització.

·       Fixeu-vos en el gran nombre de polímers que actualment s’utilitzen, les seves propietats .


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
QUINZENA 12 
 

Unitats 7,8,9/ Bloc 3

Introducció

Aquesta quinzena està dedicada a la consolidació i al repàs de les unitats 7, 8, 9, del Bloc 3 i a la formulació química, inorgànica i orgànica. És convenient familiaritzar-se amb els models dels exàmens de selectivitat, (vegeu Apèndix II)

El material de la quinzena és el que dóna en el Bloc 3

Orientacions:

Programació de continguts:

Llibre de text.

Activitats:

Unitat 7, 8, 9 / Bloc 3

·   Reaccions de transferència d’electrons, pàg. 186

·   Equilibris de solubilitat, pàg. 212

·   Reaccions dels compostos del carboni  pàg. 238

·   Resums, pàg. 211, 243, 273

·   Models d'examen de selectivitat

· Formulació

Llibre de formulació. Repàs

Exemples i exercicis resolts

·   Els proposats en cada unitat

Exercicis recomanats

·  Veure els proposats en cada unitat

 

 

 

 

 

 

Activitats quinzenals

·               1a Activitat    39 pàg. 210

·               2a Activitat    52 pàg. 211

·               3a Activitat    38 pàg. 236

·               4a Activitat      2 pàg. 243

·               5a Activitat      4  pàg. 243

·               6a Activitat    45  pàg. 263

Objectius:

Es tracta de repassar i consolidar els objectius definits en cadascuna de les unitats 7, 8, 9 del Bloc 3 i de tenir una visió de conjunt, i de repassar la formulació de química ja coneguda.

Orientacions:

Cal estudiar les unitat d'aquest Bloc tractant de tenir una visió de conjunt .

Cal repassar la formulació de química inorgànica i orgànica.

 


 
 
 

 

Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona