COMARCA DEL BAIX CAMP

Província : Tarragona

Capital : Reus

Extensió : 674,54 km2

Límits : Conca del Barberà, Alt Camp, Tarragonés, Ridera d'Ebre, Priorat, Baix Ebre.Podem veure la comarca del Baix Camp desde tres punts de vista diferents :

  • Geografia Física
  • Geografiqa Politico-Economica
  • Geologia
  • Geografia Física

    La part planera es de sedimentació quaternària , semicircumscrita per un conjunt muntanyós de vassament granitic i d'esquists paleozoics, el quals sostenen grans taules tiasiques de roques calcàries i gressos roig a les muntanyes de Prades, al Nord , i a la serra de la Argentera i de Pratdip, a ponent, amb coronament de casquets cretacis i juracics . Aquets darrers són en contacte amb el quaternari de la plana els voltants del coll de Balaguer. Una llarga linea de fractura retalla la plana en tot l'arc de contacte amb la muntaya, que es dreça amb altes singleres.

    Geografia Politico-Econòmica

    El conrreu més important a la plana és el de d'avellaners, que ocupa un 35% de les terres treballades i els arbres fruiters ue ocupen més de 1000ha , seguit de la vinya que n'ocupen un 20% , i el d'oliveres i de cereals , que n'utilitzen un 16% cadascún, tot i que an experimentat un nutable retroces .En terrenys pobres cal esmentar el de garrofers , el quals , però , solament obtenen un 3% del conrreu en el conjunt comarcal. A la muntanya , a més dels cereals i dels avellaners , hi ha els atmetllers amb percentages bastant equilibrats entre ells .La vinya solament hi obté un 12%, i les oliveres un 6%. Als altiplans de les montanyes de Prades desapareix la vinya i l'arbratje de canrreu.