Què és? ·· Com arribar-hi ·· Suport curricular ·· Enllaços ·· Premis i concursos ·· Informacions
  Suport curricular
---

Materials digitals


 
  Materials de l'àmbit de tecnologies 
Aula de recursos de Tecnologia
En el curs 2011/2012 el Departament d'Ensenyament continua realitzant actuacions per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge, per aquesta raó el cesire*aulatec, Aula de Recursos de Tecnologia està treballant amb un equip de docents per tal de donar suport al professorat d'aquest àmbit tecnològic.

Els materials que aquí es presenten estan totalment imbricats amb el currículum de primer d'ESO. 
 

Es disposa d'un aplicatiu informàtic Aplicació de Recobriment Curricular (ARC). És una aplicació informàtica per a gestionar propostes d'activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i que puguin ser útils al professorat en el seu treball a l'aula i al taller de tecnologia.

Es tracta de "recobrir" el currículum amb propostes didàctiques que impulsin millores metodològiques.
 


A-  Proposta d'itineraris d'exemplificació per 1r d'ESO

 
Els materials que es presenten a continuació exemplifiquen itineraris complets de seqüències didàctiques que cobreixen el currículum Tecnologies de 1r d’ESO. En cada itinerari es facilita la informació per a que el professorat pugui valorar el disseny i estructuració de cada proposta pedagògica i disposi dels materials de treball per a l’alumnat i els complementaris en suport digital. 

Els models d’itineraris donen opció a enfocaments diferents per abordar la tecnologia des del marc competencial del currículum. Totes les propostes inclouen, per tant, treball a l’aula ordinària i el treball específic a l’aula de tecnologia, per donar  rellevància a la importància que ha de tenir l’equilibri entre el treball d’aula ordinària i el treball manipulatiu en el qual l’alumnat ha d’experimentar el contrast entre l’activitat de disseny i l’activitat de construcció d’objectes. 

L’equip de professorat de cada departament de Tecnologia haurà de fer l’adaptació dels itineraris i els elements segons les opcions de centre per adaptar-se a la seva realitat. Per aquest motiu els materials es proporcionen encapsulats en elements diferents per facilitar-ne el seu ús per integrar-los en plataformes o espais virtuals d’ensenyament aprenentatge (EVEA)

En la descripció de cada element (nucli) es donen indicacions de l’activitat en qüestió i la seva aplicació a l’aula. Els fitxers annexos de suport estan agrupats en un fitxer comprimit que pot contenir diferents fitxers segons el cas. Una vegada descomprimits, les dues lletres inicials del nom de cada fitxer informen de la destinació d’aquest:

  • MA: Material per a l’alumnat.
  • MC: Material complementari.
  • MP: Material per al professorat. 
1r
Model:
Itinerari 1
  Basat en materials de procedència diversa. 
2n
Model:
Itinerari 2
  Orientat a l’Aprenentatge Basat en Projectes i organitzat sobre Moodle. 
3r
Model:
Itinerari 3
  Basat en el Treball per Projectes de construcció, entre altres, d’instruments musicals 

B- Altres recursos digitals per:1r  ESO2n  ESO3r  ESO4r ESO
  • .../...

 

Data:setembre 2011
torna