Direcció General d'Educació Bàsica i Batxillerat
           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 
           Servei d'Innovació i Recerca Educativa

 
Materials de l'àmbit de tecnologies dins del Projecte Educat1x1
DOCUMENTACIÓ D’ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TECNOLOGIES 1r ESO

Itinerari 3

 
Autoria:  Professor de tecnologia:

David Atzet


 
Índex
Presentació

Objectiu general del curs

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Criteris d'avalució prescriptius

TAULA 1: Seqüència didàctica i temporització dels elements

TAULA 2: Recobriment curricular

Data creació: setembre 2010
 
                                
Presentació

 
Aquesta seqüència didàctica cobreix el primer curs d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia. Per les característiques pròpies de la tecnologia i de l'etapa evolutiva de l’alumnat d’aquest curs és important posar en rellevància el procés tecnològic com a mètode de treball a la tecnologia, de forma que l’adequada combinació del treball de documentació i el treball pràctic a l’aula de tecnologia prenen la seva veritable dimensió integrada.

Atès que l’alumnat prendrà contacte per primera vegada amb la tecnologia, des del punt de vista formal, és important que en copsi la seva veritable vessant cultural i tecnocientífica amb una construcció del coneixement agradable i enriquidora en què l’experimentació, el treball per projectes, el treball en equip, la construcció de ginys i artefactes esdevinguin una experiència especialment motivadora. 

Això és fonamental de cara a desvetllar l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia i que un futur pugui valorar la seva orientació acadèmica i professional cap aquest camp. Els materials aquí presentats parteixen del treball per projectes. Seguint aquesta idea ens hem fixat en els treball d’acció complerta, és a dir, des de la Identificació -> Planificació -> Execució -> Valoració. 

No esmentarem massa el concepte de procés tecnològic donat que aquest serà un contingut que es treballarà i desenvoluparà formalment a tercer curs.En aquest sentit les activitats s’han organitzat de forma coherent a fi de facilitar la transició de les aules fonamentades en l’ús del llibre de text a un ús de materials de qualitat en què s’integren elements clàssics amb continguts digitalitzats. 

En aquest sentit s’han incorporat elements multimèdia que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat prenent part activa en els interactius. En l’organització de continguts l’ús de les eines TIC s’integra en les diferents activitats i projectes que es fan al llarg dels tres trimestres, d’acord amb la recomanació que en fa el currículum de la matèria (Decret 143/2007). També s’han tingut presentes les orientacions del document Tecnologies a l’ESO

Els projectes proposats giren al voltant de la construcció d’instruments musicals de fàcil construcció i que per la seva operativitat afavoreixen el treball interdisciplinar amb l’àrea de música. 

Cadascun dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar l’activitat de l’alumnat i pel fet d’estar organitzades modularment és possible integrar aquests elements de forma autònoma en plataformes virtuals d’aprenentatge o en servidors de continguts (pàgina web) segons les possibilitats de cada centre i departament de tecnologia. Aquesta modularitat obre la possibilitat a substituir elements per d’altres que el professorat consideri més adients.

Els recursos materials que es proposen a l’aula de tecnologia responen a la dotació més comuna dels centres de titularitat pública, i d’altres d’us comú i de costos reduïts. Pel que fa al programari les activitats s’exemplifiquen amb programes d’ús lliure o programes de caràcter gratuït, així com aquell programari propietari que en algun o altre moment s’ha difós als centres públics.


 
Objectiu general del curs

 
El primer curs de l’educació secundària obligatòria està organitzat al voltant de la tecnologia i el procés tecnològic, les eines i materials de tecnologia, el disseny i construcció d'objectes i les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació.
 
A primer curs es busca que l’alumnat comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. 

Es tracta, doncs, a primer curs, d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixer-lo, tot fent construccions senzilles amb elements mecànics, elèctrics i altres que li siguin necessaris, per després reflexionar sobre el procés realitzat i els resultats obtinguts fins arribar a sistematitzar el nous coneixements.


 
Organització

 
Primer trimestre

 
En el primer trimestre, amb un caràcter eminentment propedèutic, prepara l’alumnat en els tres blocs de contingut que hi ha al curs: TIC, Eines i materials de tecnologia i Disseny i construcció d’objectes. 

Pel que fa a coneixement i l’ús del seu ordinador i les aplicacions bàsiques que li seran d’utilitat per organitzar la informació, redactar informes i memòries i captura i tractament bàsic d’imatges, hem mirat de fer la seva presentació i inici d’aplicació en el primer trimestre. Presentació que es fa de manera gradual i contextualitzada en les activitats (Projectes) que es realitzen en aquest 1r trimestre. 

Pel que fa a les eines i materials es treballen a partir de dos projectes molt senzills que treballen els dos materials tècnics de 1r d’ESO: la fusta i el metall (acer). A més, i com dèiem més amunt, aquests projectes ens serveixen de catalitzadors d’aplicació de les TIC i per a formalitzar aspectes com el treball per projectes seguint les fases del procés tecnològic o de l’acció complerta, així com la realització d’informes i memòries necessaris després de tot projecte tècnic. 

En aquest aspecte treballem el dibuix tècnic com a sistema de comunicació necessari pel treball posterior.

El darrer aspecte que introduïm és la del fet avaluatiu. Això ho treballem a partir de propostes d’avaluació qualitativa, fonamentades en una coavaluació on l’alumnat ha d’integrar com a aspecte habitual valorar després de tota tasca allò que ha fet.


 
Segon trimestre

 
Aquest segon trimestre ens ha de servir consolidar els coneixements sobre TIC i eines i materials que hem estat treballant al 1r trimestre i consolidar els coneixements necessaris sobre dibuix tècnic per afrontar amb garanties el futurs treballs que ens puguin anar venint. Així la representació dièdrica i la construcció d’un metal·lòfon que sona i dóna una escala musical poden provocar en l’alumnat la motivació necessària per afrontar els aspectes més complicats del dibuix: dièdric, acotació i l’escala.

En el treball del projecte d’aquest trimestre, el metal·lòfon, entren en joc totes les destres i habilitats que hauran treballat en la realització del triangle i la caixa xinesa. Amb tot, cal tenir cura de desar i no perdre els instruments que resultin per si es volen treballar conjuntament amb l’àrea de música

Acabem el trimestre començant el darrer tema de dibuix, l’escala, que s’acabarà en el trimestre següent.


 
Tercer trimestre

 
Aquest tercer trimestre treballa els aspectes que presenten un punt més alt de complexitat. Així amb el desenvolupament de les tres propostes aconseguim, per una banda, consolidar els aspectes de la representació gràfica i l’ús aplicat de les TIC. 

Per una altra banda, a partir de la proposta del connector i del disseny d’una torre de paper, així com l’ús de simuladors molt senzills l’alumnat s’introdueix al treball de l’electricitat i la mecànica des d’una proposta més aviat lúdica. 

Malgrat tot, els continguts que es treballen presenten certa dificultat i complexitat, tot i que en som conscients, som del parer que fets a aquest nivell del curs i proposats com a projectes amb un vessant més lúdic ens poden ajudar a no fer-ho tan pesat. 


 
Criteris d'avalució prescriptius

 
Els criteris d’avaluació per avaluar els aprenentatges de l’alumnat, que estan en relació a les competències bàsiques, a primer d’ESO són:
  • Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.
  • Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.
  • Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.
  • Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.
  • Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.
  • Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de construcció pròpia o del grup.
  • Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de dades.
  • Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment.
    Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

 

TAULA 1:Seqüència didàctica i temporització dels elements

 
Trimestre     Contingut
Temps (h)
Aula
Taller
Casa

 
 


1r
  000   Sistemes Operatius. Endrecem el nostre ordinador 
1
1
2
 
   001   Una història de la Tecnologia
3
0
2
 
   101   Construcció d’un triangle musical
1
4
1
 
   002   Creació i edició de documents a l’ESO
1
1
2
 
   201   El dibuix tècnic. Comunicació gràfica
3
1
3
 
   102   Construcció d’una caixa xinesa
2
4
1
 
   003   Les imatges: informació gràfica i digital
1
1
1 + 2
 
 2n
3r
  202   El dibuix tècnic. Representant objectes
6
2
3 + 5
 
   103   Disseny i construcció d’un metal·lòfon (xil·lòfon)
2
8
2
 
   203   El dibuix tècnic. L’acotació: el dibuix en la justa mesura
3
1
2
 
   204    El dibuix tècnic. L’escala
2
2
2
 
   104   Fem la maqueta del nostre entorn
4
2
4 + 6
 
   105   Disseny construcció d’un connector
3
8
3
 
   106   Fem estructures senzilles. La torre de paper
3
2
3

 
 
 

TAULA 2: Recobriment curricular
Contingut   Subcontingut  
Contingut
Temporització
Descripció
aula
taller
Documents adjunts

 
 


 
 
La
tecnologia
i el
procés
tecnologic.

Eines
i
materials
de
tecnologia

  001 Una història de la Tecnologia
3
0
 
 
  Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.   101 Construcció d’un triangle musical
1
4
 
 
  Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.   103 Disseny i construcció d’un metal·lòfon (xil·lòfon)
2
8
 
 
  Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.   201 El dibuix tècnic. Comunicació gràfica
3
1
 
  202 El dibuix tècnic. Representant objectes
6
2
 
  203 El dibuix tècnic. L’acotació: el dibuix en la justa mesura
3
1
 
  204 El dibuix tècnic. L’escala
2
2
 
 
  Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge   104 Fem la maqueta del nostre entorn
4
2
 
 
Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat. 102 Construcció d’una caixa xinesa
2
4Disseny
i
construcció
d'objectes
Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats   105 Disseny construcció d’un connector
3
8
 
 
 
  Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.   106 Fem estructures senzilles. La torre de paper
3
2
 
 
  Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.   103 Disseny i construcció d’un metal·lòfon (xil·lòfon)
2
8
 
 
  Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia   105 Disseny construcció d’un connector
3
8
 
 
  Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics   105 Disseny construcció d’un connector
3
8
 
 Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat. 106 Fem estructures senzilles. La torre de paper
3
2Les TIC 
com 
eina 
per 
a la 
integració
i la 
comunicació 
de la 
informació
  Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.   003 Les imatges: informació gràfica i digital
1
1
 
 
 
  Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.   000 Sistemes Operatius. 
Endrecem el nostre ordinador 
1
1
 
 
  Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.   002 Creació i edició de documents a l’ESO
1
1

 
 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons
 

Data: setembre 2010

tornar materials digitals