Enrera Mòdul 3
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc te˛ric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació   Programes i fitxers

 

El lŔxic

El mòdul present tracta del procés d'adquisició i utilització de lèxic, els problemes que es presenten i els recursos que aporten les TIC.

Objectius

  • Prendre consciència de les dificultats més freqüents en el procés d'adquisició del lèxic.
  • Conèixer programes per adquirir vocabulari en entorns contextualitzats.
  • Exemplificar el treball de les categories semàntiques amb eines TIC.
  • Presentar estratègies per suprimir els mots crossa i convertir el lèxic passiu en actiu.

Mapa conceptual