Objectius

La geometria mètrica transposa al llenguatge geomètric diverses nocions d’aritmètica, començant per les proporcions o fraccions equivalents, i les aplica a la generació de figures per criteris de proporcionalitat. Aquest mòdul es proposa desenvolupar els aspectes de la geometria mètrica que puguin tractar-se de forma visual.

Es pretén amb ell:

  • introduir el concepte de proporcionalitat de segments i els criteris per descobrir-la
  • raonar les formes principals de generar triangles semblants
  • mostrar la realització geomètrica de les operacions aritmètiques bàsiques
  • visualitzar i treballar la relació de conjugació harmònica entre punts
  • introduir la relació de polaritat i les transformacions per inversió

PRÀCTICA12345
SUMARI DEL MÒDULEXERCICIS DEL MÒDUL