Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de recursos humans
Coordinadors/es TIC
 Coordinador/a d'informàtica
 
 
   
  Coordinador/a d'informàtica
   
  Objectius
   
 

La figura del coordinador o coordinadora TIC és clau pel bon desenvolupament del maquinari i programari de l'escola. Ha de ser una persona formada i amb disponibilitat horària. Des de l'equip directiu s'ha de contemplar el seu horari per tal de tenir sempre preparat tant els nous programes com les incidències tècniques que vagin sorgint.

Si bé haurà d'assumir algunes funcions tècniques, cada vegada menys en funció del suport tècnic extern que vagi rebent, és clar que la seva responsabilitat més important serà la de dinamitzar l'ús de les TIC i mantenir un clima òptim de treball al seu entorn.

   
 

Normativa

  Decret 198/1996, de 12 de juny Article 45.1 El coordinador d'informàtica
   

Són funcions del coordinador d'informàtica:

a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.
b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'adminis-tració i serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament.
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments in-formàtics i telemàtics del centre.
d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i ori-entar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
e) Aquelles altres que el director del col·legi li encomani en relació amb els recursos informàtics que li pugui atribuir el Departament d'ensenyament.

   
 

Des del curs 2000-2001 la figura del coordinador d'informàtica de centre ha estat reconeguda pel Departament d'Educació, i els coordinadors dels centres de primària de dos línies o més cobren un complement com a òrgan unipersonal de coordinació. Aquest complement específic s'ha estès als coordinadors dels centre d'una línia i als de les zones escolars rurals.

L'equip directiu ha d'autoritzar el coordinador/a d'informàtica mitjançant l'aplicatiu PUC (permisos usuaris de centre), l'accés al GEPSE perquè pugui portar el control de l'equipament del qual disposa el centre.

 
 
Coordinador/a informàtica ZER
   
  Continguts
   
 

Qüestions a plantejar-se si les ha de fer el coordinador o la coordinadora sol o amb ajut d'una comissió o els tutors.

   
 
 
S
A
N
Coneixement exhaustiu dels recursos de què es disposa.
 
 
 
Saber dinamitzar els recursos de què es disposa.
 
 
 
Vetllar pel seu manteniment.
 
 
 
Divulgar i presentar el material que hi ha disponible.
 
 
 
Fer propostes d'activitats utilitzant els canals de comunicació interns més adients.
 
 
 
Presentar activitats que es fan en altres indrets.
 
 
 
Divulgar les del seu propi centre.
 
 
 
Establir els lligams necessaris en aquest camp amb les institucions i entitats.
 
 
 
Portar l'inventari del maquinari.
 
 
 
Portar l'inventari del programari.
 
 
 
Portar una fitxa personalitzada del maquinari, sobretot de cara al manteniment.
 
 
 
Tenir una relació sobre la distribució dels ordinadors en el centre.
 
 
 
Portar un inventari de la resta del material relacionat amb la informàtica.
 
 
 
Fer presentacions de determinats materials a la resta de companys.
 
 
 
Donar indicacions, motivacions i consells per a la utilització dels ordinadors.
 
 
 
Organitzar accessos fàcils pels programes.
 
 
 
Deixar manuals i "xuletaris" d'usuari en llocs adients.
 
 
 
Divulgar cursets.
 
 
 
Fer un quadre on quedin reflectits els diferents programes que utilitzen els diferents grups d'alumnes.
 
 
 
Tenir una programació regulada de cada grup escolar.
 
 
 
Anàlisi dels recursos i la seva distribució.
 
 
 
Integració de l'eina informàtica dins del currículum.
 
 
 
Planificació anual/trimestral/mensual del programari.
 
 
 
Instal·lació i desinstal·lació dels programes adients a la temporalització.
 
 
 
Recollida de demandes dels/de les mestres i presa de decisions.
 
 
 
Fer còpies de seguretat dels programes.
 
 
 
Tenir una selecció de disquets amb drivers segons el maquinari que es té.
 
 
 
Optimitzar al màxim els discs durs dels ordinadors i la gestió de memòria.
 
 
 
Realitzar una revisió periòdica d'Antivirus als ordinadors i als disquets.
 
 
 
Disposar d'un tauló d'anuncis a l'aula d'informàtica.
 
 
 
Elaboració i concensualització de les normes abans d'entrar a l'aula, durant i després de treballar-hi.
 
 
 
Anar formant una petita biblioteca per al professorat i per als alumnes.
 
 
 
Horari d'utilització dels ordinadors per part d'alumnes i/o mestres.
 
 
 
Realitzar presentacions d'aquells programes que es considerin més adients.
 
 
 
Elaboració de les activitats d'acord amb el Projecte Curricular del Centre.
 
 
 
Integració total d'aquest recurs dins del currículum de l'alumne.
 
 
 
Elaboració de la memòria del curs anterior, amb balanç i proposta del pla anual del proper curs.
 
 
 
El manteniment i millores del material informàtic amb les noves adquisicions.
 
 
 
Donar a conèixer quins projectes hi ha per treballar amb altres escoles.
 
 
 
Divulgar la tasca que es fa en la pròpia escola.
 
 
 
Relació del centre amb altres institucions com: els CRP, ICE, SGTI, Universitats, Departament d'Ensenyament...
 
 
 
La difusió dels cursets de formació del professorat sobre temes d'informàtica educativa.
 
 
 
Motivació al professorat per a la seva participació en cursets.
 
 
 
Conèixer una mica el potencial de recursos humans que té l'escola.
 
 
 
Donar a conèixer el material arribat per la via dels Seminaris d'Actualització en Tecnologia de la informació (SATI).
 
 
 
Tasca de dinamització amb la finalitat de poder aconseguir millors recursos i orientacions pel centre.
 
 
 
Disposició de temps dins de l'horari lectiu per la realització de la seva tasca.
 
 
 
Necessitat de la col·laboració dels seus companys.
 
 
 
 
 
 
 
S: Sí, sempre...
 
 
 
A: Algunes vegades...
 
 
 
N: No es dona, no es fa...
 
 
 
  Aquesta plantilla ha estat realitzada a partir de les reflexions i suggeriments que Pilar Casals, Joan Castellà i Ramon Raventós fan a "La coordinació de la informàtica als centres de Primària" a les Sessions de suport per a coordinadors d'informàtica de Primària (1.997).
   
  Referències
   
 
Tasques de la coordinació TIC
SATI (Seminaris d'actualització en tecnologies de la informació)
Pàgina per a la coordinació amb servei tècnic
Adreça de l'esquema de l'equipament informàtic enviat als Centres La xarxa de centre