APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > un cas de conflicte 
PART III
 
 


UN CAS DE CONFLICTE EN EL CENTRE

En els centres educatius es generen, com en tot indret en el qual es concentri gran quantitat de població, tensions i conflictes. En el cas dels centres educatius de secundària aquestes tensions i conflictes, per raó de l'edat dels alumnes, presenten tot sovint una intensitat que no es troba, en general, en les escoles d'educació primària. Hi ha diversos factors que contribueixen a això, entre els quals l'adolescència i l'heterogeneïtat d'alumnes i d'interessos a les aules.

El curs 2003-4, com a part del projecte d'avaluació interna de centre, en el meu centre de treball varem endegar un estudi sobre la conflictivitat. A part de mesurar dades objectives sobre incidents, etc., ens preocupava la percepció que les parts involucrades en una situació de conflicte tenien dels fets. Hi ha estratègies que s'apliquen en relació amb la resolució de la conflictivitat, entre d'altres, la mediació, però allò que romania a la base amb què treballàvem era que, fins i tot en processos tals com ara la mediació, era necessari que hi hagués alguna cosa més bàsica que el propi procés de mediació, a saber, la comprensió dels fets que causaven el conflicte, i també la comprensió de les conseqüències que se'n podien derivar d'aquesta situació -i era aquí on la percepció que les diferents parts tenien dels fets es revelava crucial. Sense aquesta comprensió la mediació, pensàvem alguns, esdevenia estèril a llarg termini, perquè fàcilment es podrien reproduir situacions anàlogues a aquelles amb les quals abans s'havia ensopegat. Amb la comprensió, d'altra banda, se'n garantia l' efectivitat.

Breu observació sobre la mediació
Es podrà vincular l'estratègia que s'apunta aquí amb allò que alguns plantejaments sobre la mediació denominen enfocament conductual cognitiu i situen en l'àmbit de la prevenció de conflictes, més que en la seva resolució. Lluny d'aquesta catalogació dins l'àmbit de la prevenció, la idea de fons de la proposta és que la comprensió resulta fonamental també en la resolució de bona part de conflictes, en particular de tots aquells en els quals, bé per pròpia disposició inicial, bé per voler sortir d'una situació límit, els participants estan disposats a fer un esforç per reconstruir de manera raonada la situació. En situacions en les quals aquesta predisposició és inexistent, la present proposta no és viable. Ara bé, si en les diferents àrees curriculars s'incideix en animar els alumnes a usar la seva capacitat d'anàlisi crítica, molt probablement la majoria es veurà en disposició de fer-ho en qüestions com la que aquí ens ocupa, i també, és clar, en situacions enterament quotidianes.