APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > un cas de conflicte > consideracions 
PART III
 
 


CONSIDERACIONS PRÈVIES

Les causes d'una situació de conflicte poden ser múltiples i diverses. Això no obstant, hi ha diferents patrons que es repeteixen de manera més preponderant i que depenen poc de factors contextuals particulars.

La manera d'identificar aquests patrons més generals pot ser diversa. En l'estudi endegat el curs 2003-4 a què m'he referit abans, després d'avaluar diferents fonts d'informació (dades objectives sobre incidències, consultes a l'alumnat, etc.) se'n van identificar diversos, entre els quals:

" discriminació (per procedència, raça, aspecte físic, idees, condició sexual, etc.);
" manca d'una jerarquia adequada de valors;
" resposta davant una ofensa;
" avorriment i falta d'interès (com a causa de moltes de les situacions de conflicte a les classes).

La importància d'aquests factors varia sobretot en relació amb l'edat i el sexe de l'alumnat. En qualsevol cas, però, això no ens interessa aquí. Allò que ens interessa és observar si els mecanismes bàsics de raonament són aplicables a l'hora de dirimir amb aquestes qüestions.
Com en els casos anteriors, identificaré primer quins són els continguts que es poden voler transmetre als alumnes.


Els continguts rellevants

Els continguts rellevants aquí són discutibles. En qualsevol cas, i entenc que fora de tota discussió, trobem almenys els quatre següents, on les normes de què es parla poden ser tan explícites com tàcites, però en tot cas accessibles per a tothom:

" respecte per les altres persones (companys, professors i altres treballadors del centre, etc.) i acceptació de les diferències;
" reconeixement i acceptació de les normes (hàbits socials, normes legals, etc.);
" reconeixement i acceptació, si és el cas, de quan s'han infringit les normes (hàbits socials, normes legals, etc.);
" reconeixement i acceptació de les conseqüències d'haver infringit les normes (hàbits socials, normes legals, etc.).

Com en els casos anteriors, no volem que els alumnes aprenguin que han de seguir determinades normes i les segueixin, sinó que allò que volem és que reconeguin que les normes tenen una raó de ser en el si de la comunitat (educativa, en aquest cas), i que el seu seguiment està justificat.