APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > un cas de conflicte > aplicació de la proposta 
PART III
 
 


APLICACIÓ DE LA PROPOSTA

Hi ha dues maneres possibles d'aplicar aquesta proposta a situacions de conflicte, una és abans que s'origini cap conflicte i l'altra és després que s'hagi produït una situació de conflicte, com a procediment per a la seva resolució.

La primera possibilitat és la que cal fomentar no únicament des de la tutoria o des de matèries específiques, com ara la nova matèria d'Educació per la ciutadania, sinó des de qualsevol de les activitats lectives i no lectives del centre. Les matèries específiques són, sens dubte, de gran ajut per a aquest propòsit, però no en poden ser els únics exponents, perquè al cap i a la fi és el funcionament quotidià allò que revesteix les normes, valgui la redundància, de normalitat. La segona possibilitat consisteix en actuar davant d'un cas concret.

OBJECTIUS

Comprensió
Primer: comprensió del problema: ser conscient de la situació produïda, i del fet que la situació representa un problema.
Bloc d'exercicis 1

Elaboració de l'estructura
Segon: reconèixer els fets causants de la situació i les conseqüències que se'n segueixen.
Bloc d'exercicis 2

Tercer: reconstruir els fets.
Bloc d'exercicis 3

Anàlisi de l'estructura

Quart: observar les normes (explícites i tàcites) que s'apliquen i valorar-ne la seva legitimitat.
Bloc d'exercicis 4

Cinquè: observar les conseqüències previsibles d'una generalització de fets com el produït.
Bloc d'exercicis 5

Elaboració de la resposta
Sisè: reconèixer la responsabilitat en la situació de conflicte; assumir-ne les conseqüències.
Bloc d'exercicis 6

Els exercicis que es plantegen en aquest àmbit són aplicables a grups, no directament als individus involucrats en una situació concreta. Per al cas de la seva aplicació en un grup, les situacions de conflicte es descriuen com a hipotètiques. Per al cas de tractar casos concrets individuals, cal adaptar l'exercici (o les directrius de l'exercici) a cada cas concret. Aquí és on els instruments de la mediació, o altres instruments amb el propòsit que les parts involucrades s'avinguin a enfrontar-se al problema, són rellevants.

Comprensió

PRIMER

Es presenten casos bàsics de conductes que cauen fora la norma (fora dels hàbits socials, normes legals, etc.). La idea és mostrar com aquesta mena de conductes depenen també del context en què es produeixen, de manera que la voluntat individual està condicionada per les voluntats de les altres persones.

Bloc d'exercicis 1

Exercici 1
Considera els següents casos:
a) un alumne dóna un cop de puny a un altre en sortir de classe;
b) una alumna llença papers als companys quan el professor està escrivint a la pissarra;
c) un alumne menja xiclet a l'aula;
d) una alumna insulta contínuament a un company de classe.

Digues en cada cas si la situació descrita et sembla que cau dins dels paràmetres de les normes (hàbits socials, normes legals, etc.), i per quina raó.

Exercici 2
Considera la següent situació: vas caminant pel carrer, et truquen al telèfon mòbil i despenges. És una amiga teva i parles una estona amb ella.
Considera ara la següent situació: al conductor de l'autobús que et porta a l'escola, mentre està conduint, el truquen al telèfon mòbil i despenja. És alguna persona coneguda seva i parla una estona amb ella.
La situació, és la mateixa? En què se sembla? En què es diferencia? Per què una està castigada i l'altra no?

Exercici 3
Hi ha una alumna a la classe que seu sempre amb els peus i les cames damunt de la taula. És més, diu que a casa seva tothom seu d'aquesta manera, que per a ella és normal seure així. Quins avantatges té que se la deixi seure així a classe? Quins inconvenients té? Què s'hauria de fer, en aquest cas?

Observacions
Tots tres exercicis són molt bàsics i no presenten cap dificultat; en qualsevol cas, tenen com a finalitat prendre consciència que determinades accions en determinats contextos cauen fora de les normes, i de la necessitat de regular-les. Es vol incidir en el fet que aquestes normes (hàbits socials, normes legals, etc.) no són gratuïtes.

L'exercici 3 té com a finalitat mostrar que, en determinades agrupacions, hi ha un objectiu comú (aquí, estudiar), i que aquest objectiu ha de primar per qualsevol altre que pugui interferir-hi.

Elaboració de l'estructura

SEGON
Reconèixer els fets causants de la situació i les conseqüències que se'n segueixen.

Un pas previ a l'anàlisi de l'estructura és la seva reconstrucció. En el cas de les situacions de conflicte el més dificultós és sovint el reconeixement d'aquelles accions d'un mateix que són, en part, causa de la conducta dels altres. Per tant, és important adonar-se'n que, en general, totes les conductes tenen una causa, i que després, a més, molt probablement tindran conseqüències.

Bloc d'exercicis 2

Exercici 4

Considera les següents situacions:

(a) L'Amàlia va mentir i va dir a tothom del grup que l'Ernest els havia enganyat, i quan l'Ernest va tornar el dilluns a classe el Lluís el va insultar.
(b) El Roman no ha pogut jugar mai a futbol perquè no el deixen apuntar-se en cap equip. Un dia, en sortir de l'escola, el Roman va pegar a l'Albert.
(c) Tothom riu de l'Eulàlia quan els professors li pregunten la lliçó. Un dia l'Eulàlia va fer caure la seva taula en mig de explicació de la professora de matemàtiques.

" En cada cas hi ha fets que es poden considerar causants, en part, d'altres fets. Digues quins són.
" Si alguna cosa és, en part, causa d'una conducta, vol això dir que justifica la conducta? Justifica la teva resposta.

Exercici 5
Considera la següent situació.

Un alumne de segon d'ESO, el Joan, insulta contínuament a un alumne de 1r d'ESO, l'Enric, sempre que se'l troba pel passadís i pel carrer. Un bon dia l'Enric li dóna un cop de puny al Joan i li trenca una dent. Des d'aleshores sempre que l'Enric ha trobat al Joan l'ha amenaçat, i ara el Joan no vol tornar a l'institut.

Reconstrueix els esdeveniments posant de manifest la seva seqüenciació temporal i les relacions entre els diferents fets.

Observacions
Els dos exercicis anteriors tenen com a finalitat reconèixer que, en general, els fets no es donen de manera aïllada. Exercicis que plantegin situacions més complexes obligaran a una reconstrucció d'una estructura més complexa.

TERCER
Reconstruir els fets.

Un cop tenim clars els fets que s'han produït, i que alguns són causants d'uns altres, els quals, per aquesta raó, en són conseqüència, és necessari reconstruir l'estructura complexa de la situació.

La reconstrucció d'aquesta situació no hauria de comportar cap dificultat important. Això no obstant, és un fet que en la majoria de casos aquest no és el cas, i que arribar a un acord sobre quina és la reconstrucció correcta de la situació sembla una possibilitat remota.
La mena d'exercicis que es proposen tenen el comú denominador de fer pensar la situació des de l'altra perspectiva.

Bloc d'exercicis 3

Exercici 6

Considera novament les situacions plantejades a l'exercici 4:

(a) L'Amàlia va mentir i va dir a tothom del grup que l'Ernest els havia enganyat, i quan l'Ernest va tornar el dilluns a classe el Lluís el va insultar.
(b) El Roman no ha pogut jugar mai a futbol perquè no el deixen apuntar-se en cap equip. Un dia, en sortir de l'escola, el Roman va pegar a l'Albert
(c) Tothom riu de l'Eulàlia quan els professors li pregunten la lliçó. Un dia l'Eulàlia va fer caure la seva taula en mig de explicació de la professora de matemàtiques.

En què es diferenciaria l'explicació dels fets de:
(a) L'Amàlia i l'Ernest?
(b) El Roman i la resta de nens de la classe?
(c) L'Eulàlia i la resta de nenes de la classe?

Escoltades les explicacions de tots ells, creus que reconeixerien com a bona la de l'altre? Per què?

Exercici 7
Considera novament la situació de l'exercici 5:

un alumne de segon d'ESO, el Joan, insulta contínuament a un alumne de 1r d'ESO, l'Enric, sempre que se'l troba pel passadís i pel carrer. Un bon dia l'Enric li dóna un cop de puny al Joan i li trenca una dent. Des d'aleshores sempre que l'Enric ha trobat al Joan l'ha amenaçat, i ara el Joan no vol tornar a l'institut.

Què creus que hauria fet el Joan si, contràriament al que ha succeït, fos l'Enric qui l'hagués insultat? Per què?

Exercici 8
Reconstrueix l'argument que podrien haver seguit el Joan i l'Enric per donar suport a la seva acció.

Observacions

L'exercici 6 té com a finalitat mostrar que, en general, les explicacions que fem davant d'una situació de conflicte no són falses, però sí incompletes: tendim a ser cecs a allò que no ens interessa posar de manifest, de manera que, forçats a contemplar l'altre punt de vista, fàcilment podem arribar a una reconstrucció dels fets acceptada per tothom.

A l'exercici 8 es demana de reconstruir la forma de l'argument que els protagonistes podrien haver seguit en cada cas a l'hora de justificar la seva acció. Per exmple:

(Joan)
FET PRINCIPAL: L'Enric m'ha donat un cop i m'ha trencat una dent.

      \(CAUSA): Està enfadat amb mi
            \(CAUSA): Jo l'he insultat.
                  \(CAUSA): Ell m'ha insultat.
                        \(CAUSA): Jo l'he insultat.
                              \(CAUSA): ...

      \(CONSEQÜÈNCIA): Jo li trencaré una altra dent.
            \(CONSEQÜÈNCIA): Jo li trencaré una altra dent.
                  \(CONSEQÜÈNCIA): ...

(Enric)
FET PRINCIPAL: Li he donat un cop de puny al Joan i li he trencat una dent.

      \(CAUSA): Ell m'ha insultat
            \(CAUSA): ...
      \(CONSEQÜÈNCIA): Potser ell voldrà ara pegar-me.
            \(CONSEQÜÈNCIA): ...

El mateix es pot fer amb l'exercici 6. Com es veu, l'origen causal i les conseqüències no coincideixen en tots dos esquemes.

Anàlisi de l'estructura

QUART

Observar les normes (explícites i tàcites) que s'apliquen i valorar-ne la seva legitimitat.Quan la reconstrucció dels fets és idèntica per totes dues parts del conflicte, i es reconeixen les mateixes normes, la resolució es produeix de manera prou ràpida. Els problemes principals deriven, bé d'una reconstrucció diferent, bé de la no acceptació del mateix conjunt de normes.

Pel que fa a la reconstrucció diferent, més amunt s'han apuntat algunes estratègies per arribar a un consens en aquesta qüestió. D'altra banda, si la reconstrucció dels fets no arriba a punts de coincidència, ni tan sols amb l'aportació de proves objectives, aleshores ben poc es pot fer per avançar en la resolució de la situació del conflicte; la majoria de solucions seran coercitives i provisionals, i no s'avançarà en la formació de la persona. Com a mínim cal mostrar en aquests casos que el fet que prevalgui el desacord no fa res per millorar la situació.

Malgrat tot, i un cop reconstruïda de comú acord l'estructura dels esdeveniments, pot romandre el conflicte: els fets, tal i com es relacionen, justifiquen la teva posició o la meva?

Segurament no hi ha fets que justifiquin cap agressió, però sí hi ha fets que contribueixen a explicar per què s'ha produït una determinada agressió. A més, per sobre dels fets puntuals cal situar les normes que s'hagin establert, el reconeixement de les quals és necessari per assegurar la convivència.

Bloc d'exercicis 4

Exercici 9
En la situació anterior de l'exercici 5, considera les raons del Joan i les de l'Enric:

(Joan)
FET PRINCIPAL: L'Enric m'ha donat un cop i m'ha trencat una dent.

       \(CAUSA): Està enfadat amb mi
              \(CAUSA): Jo l'he insultat.

(Enric)
FET PRINCIPAL: Li he donat un cop de puny al Joan i li he trencat una dent.

       \(CAUSA): Ell m'ha insultat
              \(CAUSA): ...

" El fet de ser insultat per algú, és suficient per estar enfadat amb ell?
" El fet d'estar enfadat amb algú, és suficient per donar-li un cop de puny?
" Si acceptem les causes que han tingut lloc, hi ha altres alternatives al fet principal que s'ha produït?

Exercici 10
En quins casos creus que està justificat donar un cop de puny a algú? Justifica sempre la teva resposta.

(a) quan no tinc cap altra manera d'evitar que em facin més mal a mi;
(b) quan estic enfadat;
(c) mai;
(d) sempre que em senti ofès;
(e) quan no em pugui contenir;
(f) quan tothom ho faci en situacions semblants.

Exercici 11
Respecte de l'exercici 10, en el casos en què hagis considerat justificat donar un cop de puny a algú, pensa quins arguments podria esgrimir algú altre per rebatre la teva justificació.

Observacions
En l'exercici 9 es poden complicar les causes que intervenen en el fet principal. Es tracta de qüestionar la correlació justificativa entre els fets. L'exercici 10 vol aprofundir en aquest qüestionament.

L'exercici 11 pretén avaluar si les correlacions justificatives establertes són efectivament necessàries.

CINQUÈ
Observar les conseqüències previsibles d'una generalització de fets com el produït.

Les normes no valen per a un sol cas, sinó que són normes perquè es poden generalitzar. Les normes estan en molts casos per evitar de conductes que, si es generalitzessin, impedirien la convivència en societat.

Bloc d'exercicis 5

Exercici 12
En la situació anterior de l'exercici 5, considera les conseqüències que es poden seguir del fet que s'ha produït.

(Joan)
FET PRINCIPAL: L'Enric m'ha donat un cop i m'ha trencat una dent.

      \(CONSEQÜÈNCIA): Jo li trencaré una altra dent.
            \(CONSEQÜÈNCIA): ...

(Enric)
FET PRINCIPAL: Li he donat un cop de puny al Joan i li he trencat una dent.

      \(CONSEQÜÈNCIA): Potser ell voldrà ara pegar-me.
            \(CONSEQÜÈNCIA): ...

Com pots veure, ni des del punt de vista del Joan ni des de la perspectiva de l'Enric no és clar quan es deturaran aquestes conseqüències. Així les coses:

" Té solta, la conseqüència prevista pel Joan? Per què?
" Està justificada, la conseqüència prevista pel Joan? Per què?
" Pot preveure alguna altra conseqüència, l'Enric?

Exercici 13
Suposa que la resposta de l'Enric es generalitza, davant de fets de tipus semblant.

" Creus que, en tal cas, aquesta mena de resposta s'hauria d'incloure dins les normes, això és, hauria de ser acceptada com a normal? Per què?
" Té dret, un sistema (educatiu, social, etc.), a separar a aquells individus que no segueixen les normes? Per què?

Observacions
L'exercici 12 vol mostrar la impossibilitat de generalitzar conductes com que descriu l'exemple a totes les situacions de conflicte. La qüestió, un cop produït el fet, és que, o bé es reconeix la impossibilitat de seguir amb el procés d'anar obtenint conseqüències com a resposta a les anteriors, o bé el la situació de conflicte sembla no tenir cap solució.

L'exercici 13 vol incidir en la dificultat de trobar raons suficients per, en general, infringir les normes.

Elaboració de la resposta

SISÈ
Reconèixer la responsabilitat en la situació de conflicte; assumir-ne les conseqüències.

Si hi ha voluntat de reconstruir el procés que ha conduït als fets en qüestió, i s'ha produït una anàlisi d'aquesta reconstrucció, el següent pas és assumir-ne les conseqüències: no es pot acceptar de debò una explicació sense, al mateix temps, acceptar les conseqüències que se'n deriven.
En el cas de les situacions de conflicte, la resposta depèn del grau de maduresa de la persona involucrada, però el grau de maduresa depèn en bona mesura, al seu torn, de la comprensió dels fets en qüestió, i d'aquí la importància de l'anàlisi anterior.

Bloc d'exercicis 6

Exercici 14

Explica de manera argumentada quina creus que és la millor resolució possible per a la situació de conflicte descrita a l'exercici 5.

" Penses que el Joan acceptaria aquesta solució? Si no l'acceptés, què creus que no estaria tenint en compte?
" Penses que l'Enric acceptaria aquesta solució? Si no l'acceptés, què creus que no estaria tenint en compte?

Exercici 15
En una situació de conflicte en què una o totes dues parts refusen reconstruir de manera raonada la situació per arribar a una comprensió dels fets, quin paper hi pot jugar el procés d'anàlisi crítica descrit aquí?

Observacions
L'exercici 14 demana fer una recapitulació de tot el procés. Les preguntes sobre el Joan i sobre l'Enric volen obligar a pensar quines són les parts de la reconstrucció consensuada de la situació de la situació que poden resultar més difícils d'acceptar a totes dues parts.

La pregunta 15 demana acotar l'abast d'aquesta mena d'estratègies, tal i com s'ha apuntat a l'inici d'aquest punt quart. Així, quan la predisposició a analitzar els fets per una o per totes dues parts sigui inexistent, aquesta proposta no pot resultar viable.