APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > filosofia 1r de batxillerat > aplicació de la proposta 
PART III
 
 


APLICACIÓ DE LA PROPOSTA


En el que segueix proposo una manera de desenvolupar els continguts anteriors que s'adiu a les directrius pròpies del pensament crític en les quals s'ha incidit en aquest treball, en particular en l'estructuració del contingut, de manera que allò que s'aprengui estigui fonamentat en tesis que li donin suport.

Per a cada estadi es proposaran exercicis, en el ben entès que es tracta de mers exemples en aquesta direcció.


Comprensió de la qüestió: 'jo sé que' versus 'a mi em sembla que'

Què és el coneixement?

Els alumnes usen sense dificultat l'expressió 'jo sé que' i la distingeixen perfectament de l'expressió 'jo crec que' o 'a mi em sembla que'.

La finalitat última del tema és mostrar als alumnes com, per poder dir que sabem alguna cosa, això és, per poder dir que alguna cosa és coneixement, cal que es donin una sèrie de condicions, cadascuna de les quals estarà, al seu torn, avalada per d'altres condicions. En últim terme que s'acceptin o no s'acceptin algunes d'aquestes condicions donarà lloc a diferents posicions davant del coneixement.

El problema rau en el fet les nostres intuïcions preteòriques fallen: no és clar que puguem anomenar coneixement a allò que intuïtivament voldríem dir que ho és. En rigor, no és clar que, en un sentit estricte, puguem anomenar coneixement a alguna cosa.

OBJECTIUS

Comprensió
Primer: comprensió del problema: distingir de manera preteòrica entre coneixement i creença.
Bloc d'exercicis 1

Segon: comprensió del problema: distingir de manera preteòrica entre saber teòric i saber pràctic.
Bloc d'exercicis 2

Elaboració de l'estructura
Tercer: reconèixer els elements que hi ha involucrats en el coneixement teòric (en endavant amb 'coneixement' em referiré sempre al coneixement teòric).
Bloc d'exercicis 3

Quart: descobrir la caracterització tradicional (platònica) de coneixement.
Bloc d'exercicis 4

Anàlisi de l'estructura
Cinquè: observar els problemes d'aquesta caracterització en funció de com interpretem la noció de veritat. Veritat i certesa.
Bloc d'exercicis 5

Sisè: observar com alguns d'aquests problemes condueixen a la distinció veritat formal / veritat empírica; coneixement formal / coneixement empíric.
Bloc d'exercicis 6

Setè: adonar-se'n de quins són els límits del coneixement.
Bloc d'exercicis 7

Elaboració de la resposta
Vuitè: reconèixer les diferents actituds que es poden donar davant la possibilitat del coneixement.
Bloc d'exercicis 8

La situació de la qual partim (el context) és aquell en el qual l'alumne ha vist quins són els processos cognitius bàsics, en particular què és la percepció i què és la imaginació.


Comprensió

PRIMER
Comprensió del problema: distingir de manera preteòrica entre coneixement i creença.

Mostrar com tothom sap què vol dir 'saber' i 'creure' d'una manera preteòrica. No es tracta ara de fer problemàtiques les nocions, sinó de començar a centrar la qüestió.

Bloc d'exercicis 1

Exercici 1
Escriu què entens per saber i què entens per creure.

Exercici 2
Escriu tres oracions en les quals utilitzis els verbs 'saber' i 'creure'. ¿Quina diferència hi ha entre totes dues accions?

Exercici 3
Escriu tres fets que sàpigues i tres fets que només creguis -però que no sàpigues, que tinguis algun dubte al respecte.

Exercici 4
Hi ha expressions que de vegades utilitzem en lloc de 'saber' i que tenen el mateix significat, com ara 'conec'. Escriu tres altres expressions que es puguin usar amb el mateix significat.

Exercici 5
Hi ha també altres expressions que de vegades utilitzem en lloc de 'creure', com ara 'em sembla que'. Escriu tres altres expressions que es puguin usar amb el mateix significat.

Observacions
Aquests exercicis no han de presentar gran dificultats a alumnes de 1r de batxillerat.
Els exercicis 2, 4 i 5 incideixen en el fet de la comprensió dels termes per mitjà del seu ús.
L'exercici 3 pot fer aparèixer ja el conflicte entre 'saber alguna cosa' i 'creure que se sap alguna cosa, però no saber-la realment'. El problema com a tal apareixerà més endavant.

SEGON
Comprensió del problema: distingir de manera preteòrica entre saber teòric i saber pràctic.

Ens interessa centrar la discussió en el que anomenem saber teòric. Possiblement en el bloc d'exercicis 1 els alumnes hauran fet referència únicament a coneixements teòrics, però cal tenir present que hi ha també coneixements pràctics.

En alguns exercicis, quan es planteja trobar diferències entre dos termes, pot ser important que els alumnes no sàpiguen quina mena de diferències són les que han de buscar. És un bon exercici que considerin diverses diferències, si n'hi ha més d'una, les valorin, i decideixin quina és la diferència pertinent per a l'exercici i en relació amb el tema que els ocupa. Aquesta decisió en alguns casos serà d'allò més evident, però en altres casos resultarà més complexa.

Bloc d'exercicis 2

Exercici 6

Explica la diferència, si n'hi ha, entre aquests parells d'accions:

[1] sé bullir aigua // sé a quina temperatura bull l'aigua
[2] sé fer funcionar un calefactor // sé com funciona un calefactor
[3] sé jugar als escacs // conec les estratègies del joc d'escacs
[4] sé com funciona el motor de combustió // sé reparar el motor de combustió d'un cotxe

- En quins dels casos [1]-[4] de l'exercici anterior hi ha una dependència entre els dos coneixements aparellats?
- En què consisteix aquesta dependència?
- Són equivalents tots dos sabers? Se'n pot saber l'un, però no l'altre? Per què?

Exercici 7
És possible que algú sostingui coherentment [5]-[8]? Justifica en cada cas la teva resposta.
Justifica en cada cas la teva resposta.

[5] Sé com s'obre la caixa forta, però no la sé obrir.
[6] No conec la ciutat, però sé arribar a casa teva.
[7] No sé la recepta d'aquest plat, però sé cuinar-lo.
[8] Sé com és la Mireia, però no la sé reconèixer.

Observacions
En els casos en què hi hagi una dependència del coneixement pràctic respecte del teòric, convé observar que la dependència no treu que siguin coneixements de tipus diferent.

Per mitjà dels exercicis 6 i 7 es pretén que els alumnes apuntin la distinció entre saber teòric i saber pràctic, i que reflexionin sobre la possibilitat que hi pugui haver coneixement teòric sense coneixement pràctic -i també a l'inrevés.

A l'exercici 7, l'enunciat [8] pot ser de difícil comprensió. Es pot il·lustrar amb el curiós cas dels sexadors de pollastres (reconeixen el sexe dels pollets amb un escassíssim marge d'error sense ser capaços de identificar exactament quin és el criteri que fan servir per discriminar-los).

Elaboració de l'estructura

TERCER
Reconèixer els elements que hi ha involucrats en el coneixement teòric (en endavant amb 'coneixement' em referiré sempre al coneixement teòric).

Ens interessa que els alumnes s'adonin explícitament la relació que establim entre el coneixement, la creença i la veritat. Això ens portarà a introduir la caracterització platònica de coneixement. Ens permetrà també avançar en direcció a la reconstrucció de l'estructura del contingut que volem transmetre'ls.

Bloc d'exercicis 3

Exercici 8

¿Diries amb propietat:

(a) sé que la Terra és rodona?
(b) sé que la Terra és quadrada?

- Per què?
- Què hauria de succeir perquè ho poguessis dir amb propietat?

Exercici 9
- Diries amb propietat:

(a) crec que a Vallfogona de Riucorb hi ha un balneari?
(b) crec que a Vallfogona de Riucorb no hi ha un balneari?

- Per què?
- Què hauria de succeir perquè ho poguessis dir amb propietat?

Exercici 10
A Vallfogona de Riucorb hi ha un balneari. Digues quina és la teva reacció si haguessis de subscriure els enunciats (a) i (b) i per què.

(a) Crec que a Vallfogona de Riucorb no hi ha un balneari.
(b) Sé que a Vallfogona de Riucorb no hi ha un balneari.

Exercici 11
És possible que abans de llegir l'enunciat de l'exercici 9 mai no haguessis tingut coneixement que existia Vallfogona de Riucorb, i que abans de llegir l'enunciat de l'exercici 10 no tinguessis ni idea que allí hi ha un balneari. Així, abans de llegir-los,

- ¿podries dir amb propietat 'sé que a Vallfogona de Riucorb hi ha un balneari'?
- Per què?

Observacions
Es pretén que l'alumne arribi a la conclusió que hi ha dos requisits perquè alguna cosa sigui coneixement: que la creguem i que sigui vertadera; cap dels dos per separat no és suficient. Els quatre exercicis anteriors caminen en aquesta direcció.
És important incidir en el contrast entre la situació des de la qual es parteix a les preguntes 9 i 10.

QUART
Descobrir la caracterització tradicional (platònica) de coneixement.

He insistit en el fet que una bona manera de mostrar la comprensió és per mitjà d'una paràfrasi. La paràfrasi l'havíem estructurada en dos passos o nivells:

" primer, determinar quines són les idees que hem de reflectir-hi; i
" segon, ordenar aquestes idees en forma de tesis primàries i tesis subordinades, determinant en cada cas la relació entre les unes i les altres.

Primer, determinar les idees a reflectir. Aquestes idees són les que segueixen dels objectius 1-3 anteriors, que els alumnes haurien de ser capaços d'expressar de manera semblant a com segueix:

" Hi ha dos tipus de coneixement, pràctic i teòric
" Sabem (pràcticament) una cosa si la sabem fer
" Sabem (teòricament) una cosa si sabem què és o com és
" Saber és més potent que no pas creure
" Puc creure coses que no sé
" Per saber una cosa, l'he de creure
" Per saber una cosa, aquesta cosa ha de ser vertadera

Aquesta llista pot ser més o menys extensa, i s'hi poden afegir algunes afirmacions que se segueixen de les anteriors, com ara:

" Si una cosa és vertadera, la seva contrària no ho pot ser (principi de no contradicció)
" No podem saber dues coses contràries l'una respecte de l'altra

Segon, ordenar aquestes idees. L'ordre de les afirmacions ha de ser en virtut de la seva connexió, en el ben entès que el que ens ocupa és fixar què entenem per coneixement (teòric). Una possibilitat seria la següent:

(TESI PRINCIPAL 1): Hi ha dos tipus de coneixement, pràctic i teòric.
      \(MATISACIÓ 2): Tots dos coneixements depenen un de l'altre.
      \(MATISACIÓ 3): Es pot tenir un d'aquests coneixements sense tenir-ne l'altre.

(TESI PRINCIPAL 4): Sabem (teòricament) una cosa si la creiem i és vertadera.
      \(SUPORT 5): Si no creiem una cosa, no la podem saber.
      \(SUPORT 6): Si una cosa no és vertadera, no la podem saber.
      \(MATISACIÓ 7 ): Si crec una cosa que no és vertadera, això s'anomena 'creença'.
      \(CONSEQÜÈNCIA 8): No podem saber dues coses contràries l'una respecte de l'altra
      \(CONSEQÜÈNCIA 9): Si una cosa és vertadera, la seva contrària no ho pot ser
                                    (principi de no contradicció)

I, un cop redactat, serà alguna cosa semblant a:

Hi ha dos tipus de coneixement, pràctic i teòric, que sovint depenen l'un de l'altre (encara que l'un és possible sense l'altre). Per saber una cosa cal que la creguem i que sigui vertadera. Si creiem alguna cosa que no és vertadera, aleshores és una mera creença (no pot ser coneixement). Si alguna cosa és vertadera, però que nosaltres no creiem, aleshores no la sabem. Si una cosa és vertadera, aleshores la seva contrària és falsa, perquè no podem saber dues coses contràries l'una respecte de l'altra.41

Fins aquí tot el que hem fet ha estat arribar a concretar un contingut teòric a partir de les intuïcions sobre què és i què no és coneixement.

És clar que podríem haver començat donant als alumnes una caracterització com la del paràgraf anterior. En realitat el paràgraf anterior és una versió del que els alumnes poden trobar en els llibres de text. El procediment seguit vol aconseguir que siguin els propis alumnes els qui arribin a aquest contingut per mitjà de la reflexió sobre qüestions i exercicis concrets, de manera que el contingut que el professor aporti proporcioni el marc teòric quan els alumnes ja hagin dut a terme una reflexió al respecte, que hagin estat ells els responsables de la reconstrucció de l'estructura en què es fonamenta el contingut.

En últim terme, pot no ser metodològicament decisiu fer el recorregut en una direcció o en una altra (tot dependrà de les matèries i dels casos concrets). Però el que sí és essencial és que finalment s'hagi fet el recorregut sencer, començant per una direcció o per l'altra, de les tesis a les raons que suporten les tesis, i de les raons que suporten les tesis a les tesis.

Fixem-nos que els exercicis proposats tenien com a finalitat que l'alumne tingués al seu abast raons en suport de cadascuna de les tesis que hem inclòs en l'explicació. Aquests exercicis podien ser, és clar, diferents, i més complets que no pas els que de manera indicativa es suggereixen aquí.

Així:

" per sostenir la TESI PRINCIPAL 1 he proposat els exercicis 6 i 7;
" per sostenir la TESI PRINCIPAL 4 tenim les clàusules de SUPORTS 3 i 4;
" per sostenir les clàusules de MATISACIÓ 2 i 3 he proposat els exercicis 6 i 7;
" per sostenir la clàusula de SUPORT 5 he proposat l'exercici 9, 10 i 11;
" per sostenir la clàusula de SUPORT 6 he proposat l'exercici 8;
" per sostenir la clàusula de MATISACIÓ 7 he proposat els exercicis 2, 3, 5 i 8;
" la CONSEQÜÈNCIA 8 se segueix de la TESI PRINCIPAL 4 i de la CONSEQÜÈNCIA 9 (el principi de no contradicció).

No és irrellevant tenir present que, com veurem més endavant, les raons en suport de les diferents tesis podran ser posades en qüestió.

Bloc d'exercicis 4

Exercici 12
Llegeix el següent text de Plató, un filòsof grec que va viure a cavall entre els segles V-IV aC.

TEETET: Aquesta és una distinció, Sòcrates, que he sentit fer a algú altre, però que havia oblidat. Deia que l'opinió vertadera, combinada amb la raó, era coneixement; però que l'opinió sense raó queia fora de l'esfera del coneixement; i que les coses de les quals no hi ha una explicació racional no es poden conèixer -aquesta va ser l'expressió particular que fa fer servir-, i que les coses que tenen una raó i una explicació sí es poden conèixer.

Plató: Teetet (201d)
(traduït de la versió anglesa de Benjamin
Jowet a http://classics.mit.edu/Plato/theatu.html).


en aquest context:
opinió vertadera = creença vertadera
explicació racional = explicació raonada, explicació per a qual tenim una raó

- Segons el text, ¿quines són les condicions que s'han de donar perquè hi hagi coneixement?

Exercici 13
Finalment, què diries que és el coneixement? I la creença? Distingiries diferents tipus de coneixement? Per què? Fes un esquema que inclogui tota la informació al respecte que consideris rellevant.

Exercici 14
Redacta l'esquema anterior, atenent a les connexions entre les diferents clàusules de l'esquema. En la redacció han d'aparèixer necessàriament les expressions 'coneixement', 'creença', 'justificació' i 'veritat'.

Observacions
L'exercici 12 introdueix la noció tradicional platònica de coneixement (que, per cert, Plató rebutja en el Teetet per raons que ara no vénen al cas). En aquest text els alumnes poden observar una caracterització semblant a la que ells mateixos hauran arribat.

En els exercicis 13 i 14 es vol que els alumnes expliquin amb les seves pròpies paraules la manera com han entès els continguts, això és, que n'elaborin una paràfrasi. L'important no és que tots redactin textos idèntics, sinó que en els textos que redactin articulin correctament la dependència entre les diferents tesis. És menys important que oblidin algun contingut, que no pas que no els vinculin adequadament.

Anàlisi de l'estructura

El que pretenem ara és dur a terme una anàlisi crítica de la caracterització.

Ja sabem que la caracterització de coneixement de què ara disposen els alumnes és qüestionable. En realitat, i a diferència del que succeeix amb les matemàtiques, o amb algunes parcel·les de les ciències socials (els dos altres àmbits exemplificats aquí), hi ha qüestions en filosofia que no tenen una resposta independent de la informació de partida que estiguem disposats a acceptar. Aquesta n'és una.

Del que es tracta, per tant, és d'aconseguir que els alumnes siguin capaços d'adonar-se'n que la definició plausible que fins ara havien acceptat pot ser posada en qüestió de diferents maneres, i que les principals posicions que trobem en la història del pensament respecte del coneixement no són posicions ad hoc que hagin de memoritzar sense més, sinó que deriven de l'acceptació o no d'alguns d'aquests supòsits. Entendre això comporta comprendre les diferents principals posicions.

D'acord amb l'esquema que havíem adoptat per a l'anàlisi de l'estructura, centrarem l'atenció en les condicions necessàries i suficients que s'han de donar per poder parlar de coneixement. La idea de fons és qüestionar si les dues condicions més fonamentals perquè alguna cosa sigui coneixement, a saber, que creguem en ella de manera justificada, i que sigui vertadera, són suficients i necessàries per poder parlar de coneixement. Així, si quan es donen totes dues condicions tenim coneixement, seran suficients. Si quan manca alguna d'elles ja no tenim coneixement, seran també necessàries.


CINQUÈ

Observar els problemes d'aquesta caracterització en funció de com interpretem la noció de veritat. Veritat i certesa.

Un primer pas és mostrar que les conclusions a què havíem arribat poden no ser vertaderes. Un primer problema consisteix a determinar quan es donen, de fet, les dues condicions estipulades perquè alguna cosa sigui coneixement. En particular, la qüestió com podem determinar amb certesa, si és que podem, que alguna cosa és vertadera. Si aquest fos el cas, creure justificadament en alguna cosa vertadera seria necessari per parlar de coneixement, però no seria suficient. En conseqüència, la tesi que havíem adoptat no seria vàlida.
Recordem que allò que volem és posar a l'abast dels alumnes els elements necessaris perquè arribin a aquesta conclusió, forçant-los a fer-se les preguntes oportunes, abans que anticipar-los la resposta.

Hi ha diverses maneres d'introduir el dubte, diferents pel que fa al grau de dubte que introdueixen, des del més dèbil fins al més radical.

Els exercicis 15, 16 i 17 introdueixen dubtes (en diferent grau) pel que fa a les condicions garanteixen el coneixement, en el sentit que és difícil, si possible, determinar quan es donen.

Bloc d'exercicis 5

Exercici 15

Considera les següents situacions impossibles (per anacròniques), això és, un diàleg entre Ptolomeu (que va viure al segle IV) i tu (que vius al segle XXI).

PTOLOMEU: Sé que la Terra és esfèrica, es troba el centre de l'univers, i que el Sol gira al voltant seu.
TU: Sé que la Terra és esfèrica, no és el centre de l'univers, i que gira al voltant del Sol.

" Si tant tu com Ptolomeu empreu correctament el verb 'saber', ¿quin problema sorgeix amb la caracterització de coneixement?
" Si Ptolomeu no sabia, aleshores, ¿què diries que feia?
" És possible que tu pensis que saps, i que pensis que Ptolomeu no sabia; què creus que pensaria Ptolomeu respecte dels primers pensadors que sabien que la Terra era plana? Té sentit dir que Ptolomeu sabia més que aquells pensadors?

Exercici 16
Considera els següents textos de Plató (Teetet) i de Descartes (Discurs del Mètode, part IV), un filòsof francès que va viure en el segle XVII.

TEXT 1

SÒCRATES: Veus una altra qüestió que podríem discutir sobre aquests fenòmens, en particular sobre somiar i estar despert?
TEETET: Quina qüestió?
SÒCRATES: Una qüestió que penso que has hagut de sentir demanar a molta gent: "Com es pot determinar si en aquest precís moment estem dormint, i tots els nostres pensaments són un somni; o si estem desperts, i parlem els uns als altres en estat de vigília?"
TEETET: Certament, Sòcrates, no sé com es pot provar una cosa i no pas l'altra, perquè en tots dos casos els fets es corresponen de manera precisa; i no hi ha cap dificultat a suposar que durant tota aquesta discussió hem estat parlant l'un a l'altre en un somni; i quan en un somni semblem estar explicant somnis, la semblança entre tots dos estats és força sorprenent.
SÒCRATES: Veus, doncs, com sorgeix amb facilitat el dubte sobre la realitat dels sentits, atès que fins i tot pot haver-hi dubte al respecte de si estem desperts o en un somni. I com que el nostre temps està igualment dividit entre dormir i estar desperts, en qualsevol esfera d'existència l'ànima sosté que els pensaments presents a la nostra ment en cada moment són veritat; i durant la meitat de les nostres vides sostenim la veritat d'una meitat, i durant l'altra meitat, la de l'altra, i confiem igualment en totes dues.

Plató: Teetet
(traduït de la versió anglesa de Benjamin Jowet
a http://classics.mit.edu/Plato/theatu.html).

TEXT 2

Ja feia temps que havia observat que, pel que fa als costums, cal a vegades seguir opinions que un sap que són ben poc segures talment com si fossin indubtables, com ja he dit abans; però, atès que aleshores desitjava dedicar-me només a la recerca de la veritat, vaig pensar que em calia fer precisament el contrari i rebutjar com a absolutament fals tot allò en què pogués imaginar el més petit dubte, per tal de veure si després d'això quedava en la meva convicció alguna cosa que fos completament indubtable. Així, com que els sentits a vegades ens enganyen, vaig voler suposar que no hi havia res que fos tal com ells ens ho fan imaginar. I, com que hi ha homes que es confonen tot raonant, fins i tot en les matèries més simples de la geometria, i hi cometen paralogismes, pensant que jo estava tan exposat a equivocar-me com qualsevol altre, vaig rebutjar com a falsos tots els raonaments que abans havia tingut per demostracions. I, en fi, considerant que tots els pensaments que tenim estant desperts ens poden venir també quan dormim, sense que llavors n'hi hagi cap que sigui veritat, vaig decidir fingir que totes les coses que fins aleshores havien entrat en el meu esperit no eren pas més veritables que les il·lusions dels meus somnis.42

Respecte de tots dos textos:

" Indica les idees que reconeguis en el text.
" Estructura les idees del text.
" Escriu el text amb les teves pròpies paraules. L'explicació ha de recollir l'estructura del text pel que fa a la connexió i al tipus de connexió entre les diferents idees.
" Compara els arguments que es donen en tots dos textos.
" ¿Diries que és assenyada la posició de Descartes? ¿A on sembla conduir aquesta posició, pel que fa al coneixement?

Exercici 17
Considera el següent text de J. Pollok:

Tot va començar una nit freda de dimecres. Estava sol en la meua oficina mirant la pluja caure en els carrers desèrtics, quan va sonar el telèfon. Era la dona d'Harry, semblava aterrida. Estaven sols en el seu apartament, sopant més aviat tard, quan de sobte la porta es va obrir i sis encaputxats van entrar en l'habitació. Els homes anaven armats i van obligar Harry i Anne a tombar-se boca per avall en el sòl mentre rebuscaven en les butxaques d'Harry. Quan van trobar el seu permís de conduir, un d'ells va examinar detingudament la cara d'Harry, comparant-la amb la fotografia oficial i va mussitar "És ell!". El cap dels intrusos va traure una xeringa hipodèrmica i va injectar alguna cosa a Harry que li va fer perdre la consciència quasi a l'instant. Per alguna raó a Anne només la van lligar i emmordassar. Dos d'ells van deixar l'habitació i van tornar amb una llitera i bates blanques. Van posar Harry sobre la llitera i, vestits amb les seues bates blanques, el van arrossegar fora de l'apartament, i van deixar Anne estesa a terra. Anne va aconseguir, no obstant això, arrossegar-se fins a la finestra a temps de veure com posaven Harry en una ambulància i se'l portaven.

Quan em va telefonar, Anne estava destrossada. Li havia costat diverses hores alliberar-se dels seus lligams i, després, va cridar la policia. Per a la seua consternació, en comptes de policies uniformats van arribar dos oficials vestits de paisà i, sense examinar l'escena, li van dir que no podien fer res i que si Anne sabés el que li convenia, mantindria la boca tancada. Si armava rebombori, llavors dirien que era una psicòtica i no tornaria a veure el seu marit mai més.
No sabent què fer, Anne em va cridar. Va tenir la tranquil·litat suficient com per anotar el nombre de l'ambulància i no em va costar molt saber que pertanyia a una clínica privada situada als afores de la ciutat. En arribar a la clínica em va sorprendre veure-la tancada com una fortalesa. Hi havia guàrdies a la porta i estava envoltada per una muralla. El meu entrenament en grups de comando em va servir per sortejar la muralla de set metres d'alt, esquivar el filat i silenciar els gossos que vaig trobar a l'altre costat. Les finestres del pis de baix estaven protegides amb barrots, però em vaig encimbellar per una canonada de desguàs i em vaig introduir per una finestra que algú havia deixat oberta en el segon pis. Em vaig trobar en un laboratori. Vaig sentir sons esmorteïts en la porta del costat, vaig mirar a través del forat del pany, i vaig veure el que semblava ser un quiròfan completíssim i un equip de cirurgians treballant sobre Harry. Estava tapat amb un llençol des del coll cap avall i semblava tenir connectats tubs i cables. Em vaig esglaiar en adonar-me que li havien llevat la part de dalt del crani. Per a la meua desesperació, un dels cirurgians es va acostar a la part oberta del cap d'Harry i li va extraure el cervell, col·locant en el seu lloc una casserola d'acer inoxidable. Els tubs i cables que havia advertit abans estaven connectats ara al cervell sense cos.

Els cirurgians van portar acuradament la massa sanguinolenta a un recipient i la van dipositar allí. El meu primer pensament és que havia ensopegat amb un grup de satànics futuristes que fruïen amb la vivisecció. El meu segon pensament va ser que Harry era un agent d'assegurances. Tal vegada aquesta era la manera de compensar els increments injustos en les primes. Si feren açò totes les nits dels dimecres, les primes no serien més altes del que pertoca!.
Les meues especulacions es van veure interrompudes quan els llums es van encendre de sobte en el meu fosc racó i em vaig trobar mirant al grup més terrorífic de metges que havia vist en la meua vida. Em van portar a l'habitació del costat i em van tombar en la taula d'operacions. Vaig pensar "Ara em toca a mi!". Els metges es van reunir a l'altre costat de l'habitació, però no vaig poder girar el meu cap prou com per veure el que feien. Estaven murmurant entre ells, probablement decidint el meu destí. Es va obrir una porta i vaig sentir una veu de dona. L'actitud deferent dels metges malvats deixava clar qui era el cap. Em vaig estirar per veure qui era la dona misteriosa, però es va escapar del meu camp de visió. Més tard, per a la meua sorpresa, es va acostar a mi i em vaig adonar que era la meua secretària, Margot. Vaig començar a desitjar haver-li fet, malgrat tot, un regal pel Nadal.

Era Margot, però una Margot diferent de la que havia conegut fins ara. Estava embriagada amb els vapors de la seua autoritat quan es va inclinar sobre mi: "Bé Mike, et creies molt llest perseguint a Harry fins a la clínica", va dir. Fins i tot ara tenia la veu més sexy que mai havia sentit, però jo no estava pensant en això realment. Va seguir, "Tot era un truc per portar-te ací. Has vist el que li ha passat a Harry. No està realment mort, saps. Aquests cavallers són els millors neurocientífics del món en l'actualitat. Han desenvolupat una tècnica quirúrgica per mitjà de la qual extrauen el cervell del cos, però el mantenen viu en una cubeta amb nutrients. La Direcció General d'Aliments i Drogues no aprovaria aquesta tècnica, però ja escarmentaran. Has vist tots els cables que van al cervell d'Harry? El connecten amb un poderós ordinador. L'ordinador controla les eixides del seu còrtex motor i subministra l'input al seu còrtex sensorial de tal manera que a Harry tot li sembla perfectament normal. L'ordinador produeix una vida mental fictícia que encaixa perfectament amb la seua vida passada de tal manera que ell no s'adona que li haja passat res en absolut. Ell pensa que ara s'està afaitant i preparant-se per anar a l'oficina... Però, de fet, no és més que un cervell en una cubeta."

"Quan perfeccionem la nostra tècnica buscarem el cap de la Direcció General d'Aliments i Drogues, però necessitàvem abans alguns subjectes experimentals. Harry va ser fàcil. A fi de provar el nostre ordinador necessitàvem algú que portés una vida més interessant i variada -Algú com tu!". Vaig començar a retòrcer-me. Els cirurgians s'amuntegaven al meu voltant i em miraven amb ulls quallats de males intencions. El que tenia una pinta més bèstia de tots, un home amb la cara marcada i un ull de vidre mirant per de sota del pèl negre, brandava un bisturí en les seues mans encara ensangotades i mirava com si amb prou feines pogués contenir la seua excitació. No obstant, Margot, em va mirar i em va murmurar amb una veu increïble, "Estic segura que penses que ara t'operarem a tu i et traurem el cervell com hem fet amb Harry, veritat?. No tens res pel que preocupar-te. No et traurem el cervell. Ja l'hem fet -¡el vam fer fa tres mesos!".

Amb això em van deixar partir. De seguida em vaig trobar a la meua oficina. Per alguna raó no he parlat d'açò amb ningú. No m'atrevesc. Em turmenta la sospita que sóc realment un cervell en una cubeta i que tot el que veig al meu voltant són els capritxos d'un ordinador. Després de tot, com podria saber-ho? Si l'ordinador funciona correctament, faça el que faça, tot semblarà normal. Potser res del que veig és real. M'estic tornant boig. He estat pensant a tornar a la clínica voluntàriament i demanar-los que em lleven el cervell per estar segur almenys d'això!.


J. Pollok: Contemporary Theories of Knowledge 43

" Indica les idees que reconeguis en el text.
" Estructura les idees del text.
" Escriu el text amb les teves pròpies paraules. L'explicació ha de recollir l'estructura del text pel que fa a la connexió i al tipus de connexió entre les diferents idees.
" Hi ha algun fet que puguis adduir per fer sortir del seu dubte al protagonista d'aquesta història? Per què?
" ¿Penses que el teu cas pot ser semblant al del protagonista d'aquesta història? Justifica la teva resposta.

Observacions
La primera pregunta de l'exercici 15 condueix a l'alumne a un dilema: o bé tots dos saben, o bé la caracterització de coneixement no pot estar bé (perquè infringiria la CONSEQÜÈNCIA 8 (No podem saber dues coses contràries l'una respecte de l'altra), que se segueix de TESI PRINCIPAL 4 (sabem (teòricament) una cosa si creiem aquesta cosa i a més és vertadera) i de la CONSEQÜÈNCIA 9 (el principi de contradicció). En la resolució d'un dilema cal valorar quines raons tenen més pes per descartar una de les parts i mantenir la que es troba en millor situació. En qualsevol cas, resulta que la TESI PRINCIPAL 4 no es pot acceptar sense acceptar també els inconvenients que se'n segueixen.

En els textos 16 i 17 s'introdueix el dubte al respecte de si tenim alguna manera de determinar amb certesa què és veritat i, de retruc, què podem creure de manera justificada.

A part dels textos 16 i 17, hi ha altres textos i films que introdueixen el dubte radical a propòsit de si podem conèixer. Altres opcions rellevants: Calderón de la Barca: La vida es sueño, on Segismundo confon part de la vigília amb somni -de manera semblant, el film El show de Truman (dir. Peter Weir, 1998); o modernes versions del dubte cartesià, com ara el film Matrix.

SISÈ
Observar com alguns d'aquests problemes condueixen a la distinció veritat formal / veritat empírica; coneixement formal / coneixement empíric.

A l'hora de determinar quan una cosa és veritat s'estableix la distinció entre veritat empírica i veritat formal. Més endavant això haurà de permetre que l'alumne se n'adoni de per què les veritats de les ciències formals romanen mentre que les de les ciències empíriques varien. També més endavant això haurà de permetre-li correlacionar la deducció, en general, amb les ciències formals, i la inducció, en general, amb les ciències empíriques. Finalment, i també més endavant, això li haurà de permetre entendre per què les veritats en les ciències empíriques són provisionals.

És rellevant que se n'adoni que la veritat empírica és la que està en qüestió en la majoria de les nostres afirmacions quotidianes.

El problema de la veritat empírica ha de permetre introduir la distinció entre veritat i certesa.

Bloc d'exercicis 6

Exercici 18

Hem dit que sabem una cosa quan la creiem i aquesta cosa és vertadera. Fixa't en els següents enunciats:

a. El triangle rectangle de la pàgina 37 del llibre de dibuix té tres angles.
b. El triangle rectangle de la pàgina 37 del llibre de dibuix té dos angles aguts.
c. El triangle rectangle de la pàgina 37 del llibre del llibre de dibuix té 35,6 cm2.
d. El triangle rectangle de la pàgina 37 del llibre del llibre de dibuix és de color vermell.

Imagina't que tots són quatre són veritat.
Pensa ara el següent:
" ¿pots imaginar alguna situació en la qual a i b fossin falsos?
" ¿pots imaginar alguna situació en la qual c i d fossin falsos?

Exercici 19
A l'exercici 15 has vist que Ptolomeu creia que sabia que la Terra era al centre de l'univers, però que en realitat no ho sabia. Ptolomeu feia astronomia. ¿Li pot passar el mateix a un matemàtic?

¿Pot un matemàtic deduir sense error un teorema i després, malgrat tot, l'experiència mostrar-li que estava equivocat? Per què?

Observacions
Tots dos exercicis pretenen introduir dos àmbits diferents, pel que fa a la veritat i al coneixement, formal i empíric.

SETÈ
Adonar-se'n de quins són els límits del coneixement.

Què és el que és necessari perquè puguem parlar de coneixement? Què és el que és suficient? Tinguem present la tesi que està en qüestió i les tesis que havíem adduït en el seu suport, que repeteixo aquí.

TESI PRINCIPAL 4- Sabem (teòricament) una cosa si creiem aquesta cosa i, a més, és vertadera
      \[SUPORT 5] si no creiem una cosa, no la podem saber
      \[SUPORT 6] si una cosa no és vertadera, no la podem saber

Les clàusules de SUPORT 5 i 6 són condicions necessàries perquè hi hagi coneixement i, conjuntament, també són condicions suficients perquè hi hagi coneixement.

Cal que els alumnes facin dues coses:

" que qüestionin si efectivament les clàusules de SUPORT 5 i 6 són necessàries;
" que qüestionin si efectivament les clàusules de SUPORT 5 i 6 són suficients.

Bloc d'exercicis 7

Exercici 20

Suposa't la següent situació: el Sergi habitualment menteix (és un mentider compulsiu). Avui t'ha dit que és el seu aniversari i que et convida a sopar, però tu no et creus que sigui el seu aniversari. Resulta, però, que efectivament avui és el seu aniversari. Ell t'ho ha dit (i t'ha dit la veritat) però tu no t'ho has cregut.

" ¿Diries que saps que avui és el seu aniversari? Per què? (Pensa-ho, si vols, d'aquesta manera: si algú et demana '¿Saps si avui és l'aniversari del Sergi?', ¿què li diries?)

Exercici 21
Suposa't la següent situació: has sortit de casa de pressa i t'has oblidat el llibre de socials al damunt l'escriptori de la teva habitació. Sense que tu te n'adonis, però, el teu germà petit, que també estudia a l'institut, l'ha agafat i l'ha posat a la seva motxilla. Quan arribes al centre te n'adones de l'oblit i exclames: "El llibre de socials! Sé que és damunt l'escriptori de la meva habitació".

" Ho saps? Per què?

Exercici 22
Imagina't la següent situació: és dijous, llences a l'aire una moneda i quan cau damunt la taula la cobreixes amb la mà abans de mirar si ha sortit cara o creu. Donat que és dijous, i fins ara els dijous sempre que has llençat una moneda a l'aire ha sortit creu, dius el següent: "Crec que ha sortit creu". Aixeques la mà, mires, i efectivament havia sortit creu.

" Abans d'aixecar la mà, a més a més de creure-ho, ¿ho sabies? ¿Per què?

Exercici 23
Suposa't la següent situació: entres a l'aula i veus una professora nova que coneixes d'alguna altra ocasió. Li dius al teu amic Miquel: "Sé que aquesta professora es diu Anna". Això no obstant, estàs equivocada, en realitat mai no havies vist a aquesta professora (era una altra que se li semblava). Malgrat tot, resulta que és veritat que aquesta professora es diu Anna.

" ¿Podem dir que ja ho sabies (tu ho creies i, a més, és veritat)? Per què?

Observacions
Els exercicis 20 i 21 tenen com a finalitat mostrar que les clàusules de SUPORT 5 i 6 són condicions necessàries perquè hi hagi coneixement. En efecte, a l'exercici 20 la clàusula de SUPORT 5 no es compleix; i a l'exercici 21 la clàusula de SUPORT 6 no es compleix. En tots dos casos diríem que no es produeix coneixement.

Els exercicis 22 i 23 tenen com a finalitat mostrar que, a més de creure alguna cosa i que aquesta cosa sigui vertadera, cal que hi hagi algun(s) altre(s) tipus(s) de connexió perquè diem que sabem realment alguna cosa. Així, les clàusules de SUPORT 5 i 6 són condicions necessàries perquè hi hagi coneixement, però no són suficients. La qüestió és com determinar quines poden ser aquestes condicions que falten (creure per raons suficientment justificades, indicis suficients per a les nostres creences, etc.).

Elaboració de la resposta


VUITÈ

Reconèixer les diferents actituds que es poden donar davant la possibilitat del coneixement.

En base al que s'ha vist fins ara, l'esquema que els alumnes hauran hagut de desenvolupar inclourà almenys les següents tesis bàsiques a les quals de ben segur tots hauran arribat:

TESI PRINCIPAL 4- Sabem (teòricament) una cosa si creiem aquesta cosa i, a més, és vertadera
      \[SUPORT 5] si no creiem una cosa, no la podem saber
      \[SUPORT 6] si una cosa no és vertadera, no la podem saber

El següent pas és mostrar com les tesis en suport de la TESI PRINCIPAL 4 poden ser posades en qüestió, i que qüestionar-les o no qüestionar-les dóna lloc a les principals posicions pel que fa al coneixement.

És possible fer aquesta anàlisi amb tant detall com es vulgui segons les raons per les quals podem no acceptar les clàusules de SUPORT 5 i 6. La possibilitat d'aprofundir amb més o menys detall cadascuna d'aquestes qüestions s'aplica, val a dir-ho, per a qualsevol dels continguts, sempre i quan l'aprofundiment en qüestions no fonamentals per al nivell de la matèria no vagi en detriment de la no comprensió.

Així, per exemple, en aquest cas particular:

TESI PRINCIPAL 4- Sabem (teòricament) una cosa si creiem aquesta cosa i, a més, és vertadera
      \[SUPORT 5] si no creiem una cosa, no la podem saber
       OBJ ==> No és possible creure res justificadament de forma absoluta

Contra OBJ - sí és possible, algunes coses estan justificades per si mateixes ==> FONAMENTISME

Contra OBJ - sí és possible, la justificació és interdependent
==> COHERENTISME

Contra OBJ - sí és possible, la justificació l'obtenim per introspecció
==> INTERNALISME

Altres opcions:

No cal justificació: basta la connexió causal entre el món i la creença
==> EXTERNALISME

La creença justificada és possible, però no basta
==> CASOS GETTIER

      \[SUPORT 6] si una cosa no és vertadera, no la podem saber
      \OBJ ==> No és possible saber quan alguna cosa és vertadera ==> ESCEPTICISME

Contra OBJ - versions deflacionistes de la veritat
==> RELATIVISME (1)

Contra OBJ - veritat en relació amb sistemes epistèmics
==> RELATIVISME (2)

PARADOXES en relació amb la possibilitat del coneixement

Cadascuna de les distincions anteriors es pot introduir aplicant criteris anàlegs als dels exercicis anteriors.

Els exercicis d'aquest bloc poden ser molt diversos, depenent del grau de profunditat amb què vulguem desenvolupar el tema alhora que en puguem garantir la comprensió.

En aquests exercicis es pot fer també referència als moments històrics en què sorgeixen les diferents posicions. El fet que l'alumne arribi a entreveure determinades possibilitats, i després les vegi reflectides, de manera teòrica i ben delimitada, en la història del pensament, és, en general, una raó per a trobar un sentit a l'estudi d'aquestes qüestions en la història del pensament i sentir-s'hi vinculat.

Proposo simplement tres exercicis a tall d'exemple.

Bloc d'exercicis 8

Exercici 24
Reprenem el diàleg de l'exercici 15 entre Ptolomeu i tu. 15. El diàleg era el següent:

PTOLOMEU: Sé que la Terra és esfèrica, es troba el centre de l'univers, i que el Sol gira al voltant seu.
TU: Sé que la Terra és esfèrica, no és el centre de l'univers, i que gira al voltant del Sol.

" Ja havia quedat clar que Ptolomeu no sabia. I tu, podem dir que tu sí que saps? Per què?
" Què es podria dir des d'una posició escèptica respecte del que tu dius que saps?

Exercici 25
Considerem el següent text de Thomas Nagel, que reprodueix un argument clàssic contra el relativisme:

(...) l'afirmació "Tot és subjectiu" no pot tenir sentit, perquè l'afirmació mateixa ha de ser, o bé subjectiva, o bé objectiva. Ara bé, no pot ser objectiva, perquè en aquest cas si fos vertadera seria, al seu torn, falsa. I no pot ser subjectiva, perquè aleshores no permetria descartar cap afirmació objectiva, en particular tampoc l'afirmació que la mateixa afirmació en qüestió és objectivament falsa.

" D'acord amb el que es diu en el text, té sentit el relativisme? Per què?
" Creus que es podria defensar d'aquesta acusació un relativista? Si sí, com? Si no, per què no?

Exercici 26
Explica en un breu assaig les qüestions bàsiques (punts principals, problemes, etc.) respecte del coneixement.

Observacions
Els exercicis 24 i 25, i qualsevol altre en aquesta direcció, volen que l'alumne, un cop assimilats els continguts i les qüestions problemàtiques que se'n deriven, sigui capaç de pensar per si mateix algunes d'aquestes qüestions problemàtiques.

------
41. Sóc conscient de la imprecisió a l'hora de determinar qüestions tals com quin pot ser el contingut del coneixement (proposicions). El que vull reflectir aquí no és pròpiament el contingut a transmetre, sinó la metodologia que es proposa. Qüestions relatives al contingut han de ser exposades de manera més exhaustiva.

42. Descartes, René: Discurs del mètode. Barcelona: ed. 62, textos filosòfics, 74; pp. 117-9. Trad. Pere Lluís Font.

43. Pollock, J., Contemporary Theories of Knowledge, Rowman & Littlefield, Savage (Maryland), 1986, pp. 1-3 (Trad. Miracle Garrido).

44. Nagel, Thomas (1997), The Last Word . Oxford: Oxford University Press, 15.