INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB 
    
 part III > ciències socials 3r d'ESO 
PART III
 
 
CIÈNCIES SOCIALS 3r D'ESO: LA GLOBALITZACIÓ

A 3r d'ESO la matèria de Ciències socials se centra principalment en qüestions de geografia humana. El punt de partida és l'espai físic, i la idea que es persegueix és veure de quina manera aquest espai físic determina l'establiment i organització de les persones en el territori.

Així, s'aborden qüestions com ara la distribució de la població, la seva estructura, els modes d'organització (social, política, etc.), les formes de producció, l'economia, i d'altres de relacionats, sense perdre en cap cas de vista que els recursos propis de cada espai físic són decisius per a una forma de desenvolupament o una altra.

Un dels punts en què es poden dividir el contingut de la matèria és el següent:

Els sectors econòmics. La globalització.

Un llibre de text 36 de Ciències socials 3r d'ESO subdivideix aquest punt en cinc apartats diferents, el darrer dels quals és:

11. La globalització: cap a un sistema mundial.


Continguts
Aplicació


------
36. ALBET, A. i d'altres (2002): Marca. Barcelona: Vicens-Vives.