Espai web personal David Obrador Sala. Matemàtiques  
             
 

Matemàtiques

       
 
CREAMat
Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques.
     
           
           
 

Problemes amb l'interpet de Java i la Wiris?

Seguiu els passos indicats al següent enllaç      
           
           
 
       
   

 

     
 

Mates de 1r d'ESO

       
           
 
El garbell d'Erat˛stenes
     
           
 
Una web en castellà sobre divisibilitat. Molt clara: amb criteris de divisibilitat, descomposició factorial i càlculs de mcd i mcm      
           
 
Geoclic de Jaume Bartrolí
     
           
 
Còmic amb la història de les matemàtiques (pot convenir descarregar l'arxiu flash i fer un breu qüestionari)      
           
           
 

Mates de 2n d'ESO

       
 
Àrees de figures circulars      
           
  Pantalla de GeoGebra per comprovar les propietats dels angles central i inscrits      
           
 
En quina posició de les xifres del nombre pi es troba la teva data de naixement, el teu telèfon, ....?
V isita l'adreça de PI-Search Results. A la imatge podeu veure quan apareix el número de telèfon de l'IES Arnau Cadell 674 72 66 (sense el 93).
     
           
           
 
Geoclic de Jaume Bartrolí      
           
 
Triangles i enginy per mesurar
distàncies
     
           
 
Pregunta amb resposta
Què diu el teorema de Tales?      
           
 
Pregunta amb resposta
Què diuen els teoremes de Pitàgores,
del catet i de l'altura?
     
           
 

Mates de 3r d'ESO

       
    fulls per a fer gràfiques      
           
    Temari de Conjunts numèrics (PDF)      
           
    Exercicis sobre Conjunts numèrics (PDF)      
           
    Exercicis de Propietat distributiva i factor comú (PDF)      
           
    Exercicis sobre percentatges (PDF)      
           
    Encara més exercicis de percentatges amb imatges (PDF)      
           
    Exercicis d'identitats notables (PDF)      
           
    Les identitats notables geomètricament (PDF)      
           
 
Visualitzacions amb GeoGebra de les Identitats notables (Manuel Sada)      
           
           
    Mates de 3r ESO Assistides per Ordinador (PDF)      
           
   

Introducció a les funcions (lectura i inetrepretació de gràfics, eixos de coordenades) Autora: Anna Feliu

     
           
    Visualització de funcions creixements, màxims, funcions a trossos,...      
           
    Lectura i interpretació de gràfiques      
           
   

Estudi de la funció lineal i afí.
enllaç al web de Jorge Sánchez Pedraza

documents de treball: activitat 1 i activitat 2

   
           
 

Visualitzacions amb GeoGebra de funcions elementals (Manuel Sada)

     
           
           
           
 

Mates de 4t d'ESO

       
 

Operacions amb nombres treball amb la WIRIS

     
    Expressions algebraiques treball amb la WIRIS      
           
 
Visualitzacions amb GeoGebra de les Identitats notables (Manuel Sada)      
           
 

 

Exercicis sobre racionalització en format PDF

     
           
 
Transparència sobre sistemes d'inequacions al pla      
           
    Problemes d'equacions de segon grau      
           
 
Equacions biquadrades i irracionals      
           
 
Lectura i interpretació de gràfiques      
           
 
Visualització de funcions creixements, màxims, funcions a trossos,...      
           
    Breu repàs de la representació gràfica de rectes      
           
    Transparències sobre representació gràfica de paràboles      
           
 
Visualitzacions amb GeoGebra de funcions elementals (Manuel Sada)      
           
 
Monomis i polinomis (en castellà)
     
           
  Los movimientos en el plano, una UD de María José Sánchez Quevedo. Molt recomanable!
     
           
           
           
           
 

Mates de 1r de Batxillerat

       
 

Nombres Reals al web de l'IES Terres de Ponent. Molt pràctic per a generar exercicis.

També hi ha disponible l'espai El Geni

     
           
 
Monomis i polinomis (en castellà)
     
           
   

exercicis factorització polinomis (PDF)

exercicis fraccions algebràiques (PDF)

exercicis sobre el teorema del residu (PDF)

     
           
           
           
  exercicis de Trigonometria:

     
   
 • El professor Enric Brasó de l'IES Arnau Cadell de St Cugat té uns materials amb el GeoGebra
     
         
         
           
         
           
         
         
         
         
         
           
           
 
aplicacions amb GeoGebra de trigonometria      
 
     
           
  Vectors i rectes        
           
 
Breu resum d'alguns temes de les unitats de vectors i de rectes.
Materials creats amb el software Notebook de la SmartBoard, per la correcta visualització cal instal·lar "Adobe SVG Viewer". Amb Firefox no acaba de funcionar. Utilitzeu Internet Explorer.
     
           
  Estadística        
   

Resum de conceptes estudiats durant l'ESO: variable discreta i contínua. Gràfics: histogrames, diagrames de barres, diagrames de caixa, ...
Paràmetres estadístics: moda, mitjana, mediana, agrupacions en classes, desviació estàndar, utilització de calculadora.

Apunts en PDF.

     
           
  Intrdoucció a les derivades        
 

Materials per introduir els conceptes de derivada d'una funció. Passos molt pautats i estudi complet de la derivada, la seva interpretació i les seves propietats. Materials amb GeoGebra.

     
           
           
           
 

Mates generals

 

     
           
 

Rectangles ISOPERIMÈTRICS d'Emma Castelnuovo

     
           
 

En Gauss sumant de 1 a 100

 

     
           
 

La recta d'Euler d'un triangle

 

     
           
 
Mostres de Treballs de Recerca de matemàtiques: àbacs, criptografia, equacions cúbiques i el Teorema de Pick i àrees i longituds de les L-figures.      
           
 
confecció de gràfics amb el full de càlcul      
           
 
Les fórmules trigonomètriques de l'addició i la substracció de dos angles, visualització de funcions trigonomètriques.      
           
           
  Exemples amb GeoGebra
Exemples amb Geogebra
     
           
 

Enllaços interessants

Enllaços a webs personals      
           
    Unitats didàctiques DESCARTES      
           
    Internet i les matemàtiques a secundària DSMA, curs telemàtic del qual en sóc coautor      
           
           
  Enllaços a webs de centres        
    IES Terres de ponent, departament de Matemàtiques      
           
    IES Arnau Cadell, departament de Matemàtiques      
           
    IES La Bisbal i eines de la Victòria Oliu      
           
    Web del dept de mates de l'IES Jaume Balmes (centre experimental TIC)      
           
    Web del dept de mates de l'IES Miquel Bosch i Jover      
           
    Web del dept de mates de l'IES María Moliner      
           
    Web de l'IES La Mallola amb generadors d'exercicis      
           
   

Pàgina de Matemàtiques IES de Tremp (jugar amb els números)

     
    Web d'un centre (sierradesanpedro) que fa temps que treballen amb GeoGebra.      
 

     
           
 
Web de l'IES Alberto Pico (Cantabria amb la col·laboració de Ángela Núñez Castaín)      
           
 
Web del departament de mates de l'IES Carrús d'Elx      
           
 

IES Mar de Alborán

Una wiki on hi ha els vídeos online de les sèries UNIVERSO MATEMÁTICO, MÁS POR MENOS i "La divina proporción: el número phi" i "Derivadas"

     
           
 
Al You Tube podem veure uns capítols de la sèrie DIGITS sobre matemàtiques      
           
 
lasmatematicas.es (Juan Medina Molina) un professor valencià ens presenta alguns vídeos amb continguts de matemàtiques de secundària (enllaç al seu perfil al YouTube)      
           
    Web d'un IES de Navarra amb recursos informàtics i audiovisuals      
           
    En català: Un remake de la pel·lícula 'Powers of ten' de Charles i Ray Eames (1977) amb el primer zoom còsmic de la història (un capítol de la sèrie de televisió DÍGITS -del número al bit-) al YouTube, aprox 6 minuts      
 
Powers of ten
       
    La versió original en anglès (aprox 9 minuts)      
    i per acabar una web on podem controlar el zoom manualment      
           
  Mathematics in Movies

Al web Mathematics in Movies http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/index.html hi trobem un recull de moments matemàtics al cinema.
Molt interessant!

     
           
 

Al web http://geogebrawiki.wikispaces.com/YouTube+Videos la Linda Fahlberg-Stojanovska hi té molts vídeos amb tutorials sobre com utilitzar el GeoGebra

Altres links http://www.emathforall.com/mathss/index.html

     
   

Les wikis amb les que treballa la Linda Fahlberg-Stojanovska

I l'espai on allotja les seves presentacions http://www.slideshare.net/lfahlberg

     
           
           
           
           
           
           
 

Enllaços a webs personals

Enllaços a webs personals      
           
    IES La Bisbal i eines de la Victòria Oliu      
           
    Pràctiques amb GeoGebra per Pep Bujosa      
           
    Pràctiques amb GeoGebra per Joan Carles Naranjo      
           
    Un link de'n Josep Ma Aguadé on es treballa amb Matrius, Determinats i Sistemes d'equacions (hi ha animacions molt clares)      
           
    Pàgina web de Ramon Nolla, professor de l'IES Pons d'Icart de Tarragona, amb materials sobre Mosaics, CabriWeb i GeoGebra, activitats d'Història de les matemàtiques i apunts i exàmens      
           
    Pàgina web de Ramon Massip, professor de l'IES Pons d'Icart de Tarragona, amb materials sobre Geometria, Applets i apunts i exàmens      
           
    Pàgina de Antonio Rodríguez de l 'IES Baix Pendeès d'El Vendrell. Bons exercicis de tot tipus (destacar factoritzacions de polinomis, Ruffini, i mètodes de resolució de sistemes lineals)      
           
  En castellà        
           
 
La web d'Antonio Pérez      
           
    La web de José María Arias Cabezas      
           
    Pàgina de Jose Manuel Arranz de IES Europa. Ponferrada. León. Amb Geometria Dinàmica      
           
           
  Altres idiomes        
           
 
La web en francès de Th Eveilleau té una part traduïda al castellà      
           
           
           
           
           
 

Institucions

       
    Geometria Activa (premi Learning Awards 2005)      
           
 

DivulgaMAT: Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española.

     
           
 
2 Pi Math      
           
 
Materials Matemàtics
Revista Electrònica de Divulgació Matemàtica
Editada pel Departament de Matemàtiques de la
UAB http://mat.uab.es/~matmat
     
           
 
SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES      
           
 
Sector Matemática (una web de Xile)      
           
    Paraíso de las Matemáticas      
           
    Matemàtiques interactives (NLVM de la Utah State Univ.), en anglès      
           
    La web de Genmàgic (creacions multimèdia educatives)      
           
    Web de Okmath, contenia exercicis resolts sobre factorització de polinomis (no està activa, com és?)      
           
    cataLàTeX (un espai web de jqueralt)      
           
 
La web en francès de Th Eveilleau té una part traduïda al castellà      
           
    Una altra web en francès amb molts recursos Bibmath      
           
 

Un clàssic de la història de les matemàtiques, el web The MacTutor History of Mathematics archive, en anglès

     
           
 
Mates per immigrants      
           
           
 

Blocs de matemàtiques

       
    MADMATIC Un Bloc de jchust      
           
    Matemàtiques,la meva passió      
           
    Philosophiae Naturalis. Principia Mathematica amb Mecànica Quàntica      
           
    Bloc de Joan Aranès Clua      
           
    Un Moodle de mates d'en Raul fernández      
           
    Tio Petros Historias matematicas      
           
 
Crisol matemático: un bloc de matemàtiques xilè. Inclou vídeos, presentacions de diapositives      
           
 

Fractals

Activitats sobre Geometria Fractal (xerrada 26 nov 05 ABEAM)      
           
 
Pàgina web sobre fractals de Cynthia Lanius      
 
Traducció al castellà      
           
    Dibuixar fractals amb l'EXCEL, una plana web del professor Richard Bowles. Conjunt de Mandelbrot i triangle de Sierpinski.      
           
           
 

Recursos

       
 
Teorema de Pitàgores
Recull d'enllaços sobre el Teorema de Pitàgores      
           
  Algun problema amb les integrals?
     
           
  Geometria esfèrica: una activitat d'Emma Castelnuovo
Mas Que Mates
     
           
  Un TR: Matemàtica i Música amb ADN
Eina Virtual d' Autoaprenentatge de les Matemàtiques EVAM (Wiris, UPC)
     
           
  Apuntes 21. Apunts de mates        
           
  Tot sobre Euclides en català
Manipuladors virtuals (Univ Utah, ara tb en castellà)
     
           
  Treball amb fraccions (en castellà)
Anàlisi històrica de gràfics estadístics (els millors i pitjors The Best and Worst of Statistical Graphics)
     
           
  Web de Matemàtiques j23 (el profesor en casa)
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS (nacholan.net)
     
           
  Història de les matemàtiques a DIVULGAMAT Història de les mates (en castellà, conté animacions en Java)      
 
       
  Història de les matemàtiques en un IES de Múrcia Professor: Pedro José Herrero Piñeyro      
           
  A l'IES Can Vilumara de L'Hospitalet treballen la història de les mates als 4 cursos d'ESO Història de les mates (documents de treball per als alumnes)      
           
 
 
Com incloure fórmules en una pàgina web amb l'applet HotEqn      
           
    L'algebra Opera prima de Bombelli (PDF)      
           
  Una WQ sobre trigonometria plana pera 4t d'ESO de Pere Rodríguez Unitat didàctica sobre Polinomis      
           
 
FooPlot, una web amb un bon i senzill graficador      
           
    Alguns problemes d’àlgebra      
           
  GeoGebra Pràctiques amb GeoGebra per Pep Bujosa      
    Pràctiques amb GeoGebra per Joan Carles Naranjo      
           
           
 

Algunes adreces amb generadors d'exercicis:

       
   
 • http://www.thatquiz.org/es
     
   
 • http://www.emathematics.net/usu
     
   
 • http://www.wadhoo.com/elprofesorencasa
     
   
 • http://www.math.com en anglès
     
         
           
           
           
 
Alguns disbarats !!!
       
           
           
 

Alguns problemes ben interessants

       
           
  Equacions exponencials i les progressions geomŔtriques. Mantenim un secret?
     
  Els doblecs d'un full de paper
     
  Tauletes mesopotÓmiques en escriptura cune´forme.
     
           
           
 
 • Inventa un nombre de l'1 al 10, multiplica'l per 9, del nombre resultant suma'n les seves xifres, resta-li 5.
  Amb el nombre resultant i amb la lletra equivalent seguint l'ordre de l'abecedari pensa el nom d'un pais i amb la lletra posterior de l'abecedari a la que has emprat pensa el nom d'un animal
 
 • Dos matemàtics passegen pel Passeig de Gràcia i un li diu a l'altre: "la suma de les edats de les meves tres filles coincideix amb el número de la casa que hi ha aqui al davant, i el producte de les edats és 36, sabríes dir-me quines edats tenen?", després de mirar el nombre de la casa i de rumiar uns instants l'altre matemàtic diu que encara li falta una dada.
  El primer respòn: "tens raó, la gran toca el piano"
  Saps esbrinar quines edats tenen i quin raonament ha fet el segon matemàtic?
 
     
  Una de pirates Els jocs poden ser cooperatius o no (una introducció a la teoria de jocs)
 • El joc del barco pirata.
 1. Hi ha 10 pirates en un barco i un botí de 100 monedes d'or.
 2. El pirata més vell proposa un repartiment. Es vota.
 3. Si la meitat o més estan a favor, s'accepta el repartiment.
 4. Altrament es llença el pirata més vell als taurons (només queden 9).
 5. El segon més vell proposa un repartiment.

Voleu saber quina és la millor solució? Mireu el següent document i treballant amb les matemàtiques podeu salvar-vos de caure als taurons!!!

     
           
 
El joc de l'AWALÉ: una presentació amb diapositives per veure'n el funcionament i les regles. Jo en tinc un, gràcies Jordi i Laia!      
           
  Una imatge ben divertida. Firma Bolzano      
           
           
           
  David Obrador Sala