| Nivell educatiu | àrea | Objectius generals | Objectius específics
|Continguts | Organització dels alumnes | Temporalització
|
Recursos |Tasca | Avaluació |

 

NIVELL EDUCATIU

Aquesta Webquest està adreçada principalment als alumnes de les escoles d'adults. Es pot aplicar a diferents nivells: des del grup de GES o del de preparació a la prova d'accés als CCFFGM fins als que han de preparar la prova d'accés als CCFFGS o a la Universitat.

Podria ser perfectament l'eix per preparar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

No hem de deixar de banda que molts dels nostres alumnes de l'etapa instrumental procedeixen del món rural i que, per tant, també tenen alguna cosa a dir.

I si la nostra Escola es troba a una comarca on l'activitat vitivinícola és important podrem fer un bon treball.

 

ÁREA

Com es tracta d'un element transversal, toca totes les àrees del curriculum educatiu.

 

OBJECTIUS GENERALS

Desenvolupar les habilitats de comunicació (generar, ordenar idees, etc.) i de reflexió (comparar, classificar, analitzar, valorar, etc.) que es pretenen desenvolupar amb la WebQuest.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Es tracta de treballar aspectes com:

Aprendre a fer servir un Programa de Tractament de Text: tipus de lletra, copiar, enganxar, ajustar, afegir i situar imatges.
 • Navegar per Internet cercant informació adequada rendibilitzant el temps, doncs el més important és l'ús de la informació, no la seva cerca.
 • Aprendre a redactar i organitzar la feina. El resultat serà un informe en el que apareixeran cadascú dels elements exigits: portada, índex, cos de l'informe, bibliografia i contraportada.
 • Saber treballaren col.laboració amb d'altres en la cerca, selecció i elaboració del treball.
 • Fomentar la responsabilitat individual i del grup, doncs cadascú ha de fer la seva part i el grup es compromet a la realització de l'informe final.
 • Aprendre apresentar el treball als companys, en un context de debat (presentació de preguntes, petició d'aclariment, ordre de les intervencions....).
 • I, evidentment, ampliar els coneixements sobre el tema proposat.
CONTINGUTS
Aquests són alguns suggeriments de relacions entre els continguts curriculars i el tema proposat. No exhaurim totes les possibilitats, sinó que fem les propostes que se'ns han acudit.
 
 • Matemàtica i Ciències Naturals:
      • Matemàtica:
       • El conjunt Z (partint de les temperatures)
       • El Sistema Mètric Decimal (unitats de capacitat, superfícies i volums).
       • Les fraccions (als camps de conreu, al consum...)
       • La proporcionalitat.
       • L'estadística i els gràfics.
       • La geometria ( si volem aplicar-la als recipients i el seu disseny).
      • Ciències Naturals:
       • La formació i composició dels sòls.
       • Ecosistemes i ecologia (Perquè es planten rosers al costat de les vinyes?)
       • Les parts d'una planta (el raïm).
       • La diversitat dels éssers vius aplicada a la botànica.
        • Les varietats del raïm.
        • Les modificacions a les plantes.
       • Les plagues del raïm.
         • D'origen animal
         • D'origen vegetal
       • La salut:
        • Les funcions de nutrició i de circulació.
        • El sistema nerviós
      • Física
       • Força, treball i potència.
        • Aplicació de palanques i politges als estris del conreu, l'elaboració dels derivats del raïm i el seu emmagatzematge.
       • L'energia.
        • L'energia calorífica.
      • Química
       • Els àtoms i molècules.
       • Els enllaços químics. Els alcohols. Els anhídrids. Els ester.
       • Càlculs químics. (Graduació alcohòlica mesurant el sucre del raïm)
      • Tecnologia
       • Alimentació: producció, elaboració i conservació d'aliments
       • Processos industrials bàsics, instal.lacions, màquines, eines i efectes mediambientals. Indústria química i alimentària.
       • Motors, màquines i instal.lacions bàsiques. Tipus. Aplicacions. Funcionalitat. Generació, distribució i consum de l'energia. Sistemes elèctrics i mecànics.
       • Representació gràfica i metrologia. Magnituds i unitats. Instruments de mesura. Escales. Croquis. Representació gràfica d'objectes. Plànols arquitectònics i d'instal.lacions.
       • Organització empresarial. Divisió per funcions. Departaments. Costos generals i industrials. Pressupostos. Qualitat del producte. Relacions amb el disseny, el procés i el mercat.
       • Programari i maquinari informàtic. Aplicacions industrials i administratives.
     • Informàtica
      • La cerca a Internet.
      • El Processadors de textos.
      • Els Programes de Presentacions.
  • Llengües
     • Morfologia:
      • Estudi dels noms.
      • Estudi dels adjectius.
      • Estudi dels verbs.
     • Tècniques d'expressió:
      • La descripció.
      • La carta comercial
      • L'informe.
      • La exposició.
      • El llenguatge de la publicitat.
     • La formació de les llengües: Els préstecs lingüístics: millésime, bouquet, coupage, brandy, magnum,champenoise, sherry, pale dry, petillant, vintage.
     • Les dites i refranys.
     • La literatura ( El vi a la Literatura).
      • Estudi de dos clàssics de la literatura en castellà:
       • L'episodi del “jarrazo de vino” del Lazarillo de Tormes.
       • Don Quixot barallant-se amb els odres de vi.
  • Ciències Socials
  •  

    • Geografia:
       • El relleu.
       • La orientació.
       • El clima.
       • Les activitats econòmiques:
        • El sector primari (El conreu)
        • El secundari (La elaboració)
        • El terciari. (El consum)
    • Història.
     • El vi a la Prehistòria.
     • El vi al món grec. (manifestacions)
     • El vi al món romà.
      • Importància econòmica del vi.
      • A la religió
      • A les arts (escultures, mosaics...)
     • El vi al món cristià.
      • Simbolisme.
      • Representacions.
     • El vi al món islàmic. (Potser aquest aspecte s'hauria d'estudiar als nivells més elevats de les Escoles d'Adults, per l'esforç que suposa trobar informacions al respecte).
     • Importància del vi i els licors en el desenvolupament de Catalunya durant els segles XVIII i XIX (els indians).
     • El vi als segle XX i XXI. 
    • Art i disseny
     • El vi i la pintura.
     • El vi i la escultura.
     • El vi i l'arquitectura.
     • El vi i el disseny: estris, publicitat..
    • El vi i la música.
     • El vi a la musica clàssica: (Els “Carmina Burana”)
     • El vi a la música popular.
     • El vi a les cançons d'avui. 
    • El vi a la vida social
     • Creences sobre el ús i l'abús dels derivats del raïm.

      

    • ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

   Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

   Han de saber:

   • Crear una carpeta
   • Fer anar el processador de textos.
   • Guardar un document.
   • Inserir imatges a un document
   • Capturar imatges a INTERNET
   • Guardar les imatges a la carpeta
   • Fer anar un navegador.
   • Fer servir el Programa de Presentacions.

    

   TEMPORALITZACIÓ

    

   Aquesta WebQuest ademet diferents possibilitats de temporalització.

    

   RECURSOS


   Per desenvolupar aquesta WEBQUEST hauran de disposar dels recursos següents:

   Software:

   • Processador de textos.
   • Programa de Presentacions.
   • Connexió a Internet
   • Navegador d'Internet.

   Hardware:

   • Un ordinador per a cada grup d'alumnes .
   • Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
   • Una impressora.

    

   TASCA

   Els alumnes faran un treball col.laboratiu amb el qual hauran de fer recerques a Internet, observació d'imatges, fotografies, discussió en petits grups i posada en comú a l'aula.

    

   La tasca d'aquesta WebQuest es concreta en dos productes finals, que es poden presentar de manera simultània: una exposició oral amb una presentació en un programa de presentacions i acompanyada d'un dossiers amb la reproducció escrita i gràfica de tota o part de la informació trobada, dels resums dels debats previs a les conclusions finals, etc.

    

   AVALUACIÓ

   Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

   • Els ajuda a pensar,
   • Els orienta sobre el què s'espera d'ells,
   • Els fa fixar en tots els detalls,
   • Potser s'esforçaran a fer un millor producte final
   • També és útil per als professors que apliquin una WQ no dissenyada per ells, perquè:
      • Els pot ajudar a adonar-se  d'allò que fa que un producte final sigui bo i per què.
      • Els dóna pistes d'on han de posar més èmfasi ,
      • Els mostra quins detalls són més significatius
      • Els indica cap on han de dirigir l'atenció de l'alumne 
      • Els dóna arguments per a millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes. 

   En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses: conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de cerca, elaboració dels gràfics, producte final, la construcció del coneixement...

   Per aconseguir una major objectivitat en l'avaluació apareixen les llistes de comprovació, les rúbriques, de les que n'hi ha dos tipus: una per a l'alumne i una pel professor.

    

Índex Introducció Procés Tasca Guia didàctica Avaluació Recursos Conclusió Crèdits

.