Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Els sofistes
La provocació dels sofistes
El pensament de Sòcrates
El mundo de los sofistas
Sócrates
Sócrates o la mayoría infalible
Activitats

Els sofistes han arrossegat mala fama a causa de les crítiques de Sòcrates i Plató als sofistes de la última generació en una Atenes ja en crisi. Tanmateix els sofistes van ser els gran educadors de la democràcia. Polemistes astuts i brillants, esperonen la crítica i la llibertat de pensament, fins i tot en defensar causes que poden semblar minoritàries i extravagants.

Xavier Sala i Martín, professor, de la Universitat de Columbia i de la Universitat Pompeu Fabra és un conegut i brillant polemista. Agosarat i sense complexos, no l'importa que el titllin de neoliberal i de dretes. Obliga els seus contrincants a emprar-se a fons per tal de rebatre els seus arguments. Ho proposem com a model dels sofistes actuals. Fixeu-vos si defensa  valors absoluts (a l'estil de Sòcrates i de Plató) o bé relatius, d'oportunitat o per conveniència:

Físis i Nomos: La globalització, els intercanvis econòmics i culturals entre continents i ètnies fa de molta actualitat la discussió dels vells sofistes.


 

Enllaços

Relativisme
- Contra la prohibició de fumar: "Limitar nuestra libertad".17-10-2005
- A favor de la legalització de la prostitució. 13-1-2005

Fisis/Nomos
- Tractament de l'ablació del clítoris a països i cultures diferents.
- L'aparellament i l'amor a d'altres indrets.

ELS SOFISTES

És clar que en aquesta democràcia assembleària dominava la situació qui era capaç d’impressionar i convèncer els altres amb els seus discursos. Per aconseguir-ho calia una bona formació retòrica i cultural. Aquesta fou la que proporcionaven un conjunt de personatges que es van establir a Atenes i eren anomenats “sofistes”. Al principi (en Homer), aquesta paraula havia significat simplement hàbil o destre en qualsevol ofici. Més tard passà a significar savi en general i, després, s’hi afegí el matís d’educador, de manera que cap a mitjan segle V aC ja significava tècnic en saviesa i que sabia ensenyar-la. I, com que allò que ensenyaven els sofistes era l’”areté” (virtut) política, i aquesta es basava sobretot en el domini del llenguatge, a la fi el mot “sofista” passà a significar simplement mestre de retòrica.

Es poden distingir dos grans períodes de la sofística. En el primer, que correspon al moment de màxima esplendor política i cultural, els sofistes foren uns personatges de gran talla intel•lectual: Protàgores d’Abdera (485-410 aC), Gòrgies de Leontini (484-475), Pròdic de Queos, Hípies d’Elis, Antífont, etc.. En canvi, quan Atenes ja es debatia entre la guerra i la inestabilitat política, aparegueren un seguit de sofistes que eren simplement mestre de retòrica i perseguint interessos purament personals.

El concepte sofístic d’educació.


En la societat estamentària l’educació era diferent per a cada estrat social. Al poble només se li feia aprendre oralment les obres dels poetes on s’exaltaven la religió i els valors tradicionals. Els nobles, en canvi, destinats a la direcció de la societat, havien d’exercitar l’”areté” (l’excel•lència). Diem “exercitar” i no “aprendre” perquè, segons ells, ja la posseïen per naixement (era un do dels déus). La seva educació consistia, doncs, en la pràctica de la gimnàstica, la lluita, la música i, com a complement, rudiments de lectura, escriptura i les quatre regles.

Els sofistes revolucionaren tota aquesta concepció tradicional de l’educació. Foren els vertaders educadors de la nova societat democràtica. D’antuvi, plantejaren la qüestió de si l’”areté” (sobretot la política) es pot aprendre o no. Per a Protàgores, per exemple, l’educació necessita tant de disposicions naturals com d’exercici, però aquest últim és el determinant. Altres sofistes foren encara més radicals. El fonament d’aquesta nova concepció és el convenciment que l’”areté” no es rep per herència ni és exclusiva d’una classe, sinó que s’adquireix a través de l’exercici i tothom la pot assolir. El mateix concepte d’”areté” sofreix, a partir d’ells, un canvi. Abans significava la superioritat (L’excel•lència), corporal i espiritual, d’on es derivava la prepotència i la capacitat de domini que tenien els nobles.

A partir d’ara s’entendrà com a habilitat o aptitud pràctica per assolir l’èxit a la vida pública i privada. Com que en una societat democràtica tothom pot, teòricament, aconseguir un status sòcio-econòmic elevat si és capaç de reeixir en els negocis, “triomfar en la vida” esdevingué l’aspiració de la majoria. Aconseguir-ho depenia bàsicament de les pròpies habilitats i sabers, però els aprenentatges que oferia l’educació tradicional eren de poca utilitat per a aquest objectiu.

Els sofistes donaven, en canvi, un sentit pràctic de l’educació. El coneixement no tenia valor en si mateix, com havien cregut els filòsofs anteriors, sinó que tenia valor mentre servia per a desenvolupar-se en la vida. Un dels sabers bàsics per aconseguir-ho, en la societat democràtica, era, com s’ha apuntat, l’eloqüència. Però per a enlluernar els altres amb un discurs cal que l’orador faci gala, també, de gran erudició. Per això, i per les aplicacions pràctiques que se’n deriven d’ells, els sofistes incloïen en el seu programa tota mena de sabers: científics i filosòfics, literaris, gramaticals, geogràfics, matemàtics, etc... Es tractava d’un saber enciclopèdic.

La seva tasca educativa la duien a terme a dos nivells. En primer lloc, com que en la societat democràtica l’ordre social depenia de l’acceptació per part de tothom de les regles del joc, això sols seria possible augmentant la cultura del poble. I aquesta era la finalitat dels discursos públics que feien en els esdeveniments en què es reunia molta gent (festes, olimpíades, etc.). Però creien també que el funcionament de la societat depenia, sobretot, de la capacitat dels dirigents i, per això, s’ocupaven més intensament de la formació d’aquests. Donaven classes a les persones desitjoses d’escalar llocs a la societat, classes que feien pagar, convertint-se així en els primers professionals de l’ensenyament. Com que cobraven un preu bastant elevat, només hi tenien accés les persones acomodades, de manera que, malgrat el seu aspecte revolucionari, els qui se’n beneficiaven eren, en definitiva, els mateixos de sempre: els privilegiats Els fills dels aristòcrates acolliren amb entusiasme aquesta nova educació, però fou mal vista per les velles generacions de la noblesa, que contemplaven amb hostilitat com es diluïen els valors tradicionals i es consolidava la nova mentalitat.

L’escepticisme.

Com que per als sofistes el saber tenia un valor eminentment pràctic, no es dedicaven a la recerca de la veritat, sinó a recopilar els coneixements elaborats pels altres. Les mateixes teories sobre la físis es considerà que no tenien cap mena d’interès per a la vida pràctica: als grecs d’aquell moment, preocupats per l’organització de la polis, els importava ben poc saber si la matèria era indivisible o formada per infinits àtoms.

Els sofistes representaren la reacció contra aquesta estèril investigació física i dirigiren, en canvi, les seves reflexions sobre els assumptes que més preocupaven en aquell moment, ¿com organitzar la vida pública i privada perquè la polis i els individus prosperessin en les seves empreses? Mostraren, doncs, una desconfiança no sols respecte a les teories que fins llavors s’havien formulat sobre la físis, sinó, fins i tot, sobre la possibilitat de la raó humana per assolir un coneixement vertader sobre el món extern (visió escèptica).

Aquest escepticisme fou compartit, amb més o menys intensitat, per tots els sofistes, però el grau màxim el trobem en Gòrgies, el qual defensà tres tesis: a)no existeix res; b) si existís alguna cosa, no es podria conèixer; c) si existís alguna cosa i es pogués conèixer, no es podria comunicar.

El relativisme.

Els sofistes, doncs, dirigiren la seva atenció directament a l’home, a les seves produccions i a les seves institucions. Podríem dir que inauguren la filosofia de la civilització i la cultura, en oposició a la de la naturalesa. La majoria d’ells havien nascut lluny d’Atenes, i havien viatjat molt. Això féu que, amb el seu esperit enciclopèdic, haguessin anat recollint moltes dades sobre les diferents cultures, religions, etc. Havien observat que cada poble tenia les seves pròpies tradicions, les seves formes de govern, les seves creences, etc. i que, lluny de coincidir, mostraven una gran divergència. Allò que unes comunitats consideraven bo, per a les altres era dolent; les accions que unes consideraven justes eren, per a les altres, reprovables. No es podia afirmar, però, que unes societats fossin millors que les altres, i això els convencé que no tenia sentit cercar criteris o principis universals, vàlids per a totes les comunitats humanes: els valors (la bondat, la justícia, etc.) eren relatius a cada societat i a cada època.

A la desconfiança en la raó humana respecte de la seva possibilitat d’un coneixement absolut de la realitat, s’hi afegí, per tant, un relativisme respecte a la naturalesa dels valors. Aquest és el sentit d’aquella famosa frase de Protàgores: “L’home és la mesura de totes les coses...” . Demòcrit havia ja preparat el terreny en afirmar que les sensacions (colors, olors, temperatura, etc) no corresponien a les qualitats reals sinó a l’efecte que produïen sobre els nostres sentits: allò que a mi em sembla calent a un altre podia semblar-li fred. Si això era així en el món físic, molt més havia de ser-ho en el dels valors. És l’home, doncs, qui assigna els valors a les coses. Però, malgrat que alguns han entès aquesta frase com un subjectivisme extrem, sembla que Protàgores amb l’expressió “home” no es referia a l’individu sinó a les comunitats concretes, com les polis: cada una té la seva manera de considerar i valorar la realitat i no té sentit preguntar-se quina posseeix la veritat.

La contraposició “físis-nomos”.

El mot “nomos” significava originàriament costum, norma de conducta. Amb els sofistes adquirí el sentit de convenció. Al principi, en la societat heroica i aristocràtica, es considerava que totes les lleis que regien la conducta humana, les institucions, la religió, etc.., tenien el seu fonament en el designi dels déus. Amb l’adveniment del pensament racional es considerà que les lleis humanes es fonamentaven en les lleis naturals. Si hi havia societats que no funcionaven bé, era perquè les seves lleis, els seus costums, no s’adequaven al funcionament de la naturalesa. Tant en una visió com en l’altra, doncs, el dret, la moral, la religió, tenien un fonament absolut, de manera que es podia decidir si unes accions o unes lleis concretes eren bones o dolentes.

Davant aquesta visió, els sofistes plantejaren la qüestió de si hi podia haver institucions humanes que tinguessin validesa universal i intemporal, o totes eren un producte històric: les formes de conducta i les institucions, des del culte als déus fins a la diferència entre homes lliures i esclaus, nobles i plebeus, hel•lens i bàrbars, ¿es fonamenten en la naturalesa i són, per tant, sagrades i inviolables o, per contra, han estat el resultat de convencions i són, en conseqüència, susceptibles de canvi? Les respostes a aquestes qüestions són també diferents en cada sofista però, en general, consideren que les lleis, almenys les actuals, són fruit de convencions: foren, doncs, els primes en formular la teoria del contracte social.

Protàgores, per exemple, afirma que les institucions sòcio-polítiques són el resultat de contractes que han anat fent els homes per aconseguir una convivència estable, ja que, al principi, imperava la llei del més fort. Gòrgies, però, creu que són, de fet, el resultat de la unió de la majoria dèbil per domesticar la minoria forta, però, quan l’home fort se n’adoni de l’engany, trencarà aquest lligam i es convertirà en amo dels dèbils. Quant al concepte de justícia, és interessant l’opinió d’Antífont segons la qual les lleis de la naturalesa no es poden transgredir, en canvi, les dels homes sí, perquè són convencionals.

Pel que fa a la religió, les postures dels sofistes van des de l’agnosticisme fins a un ateisme més o menys declarat.

A partir dels sofistes, doncs, la controvèrsia sobre el sentit i el valor de les institucions polítiques i socials, i, en general, de les lleis i normes de conducta, se centrà sobre si es fonamentaven en la naturalesa (eren per físis) o en la pura convenció (per nomos).

El llenguatge i la retòrica.

Com que, per als primers filòsofs, la veritat era en les coses, en la realitat, el coneixement consistia en descobrir-la a través de la investigació de la naturalesa. En canvi, per als sofistes, d’acord amb la seva visió escèptica i relativista, el coneixement no podia ésser altra cosa que opinió, i la força d’aquesta només podia dependre de l’argumentació amb què es presentés; a qualsevol afirmació, per tant, sempre se’n podia oposar una altra, si era defensada de manera prou convincent. Si abans el fonament últim de la veritat era la realitat, ara ho serà el llenguatge: tindrà raó, no qui expressi la realitat, sinó qui aconsegueixi convèncer amb el seu discurs. Les tècniques de persuasió juguen aquí un paper decisiu. Per això els sofistes es dedicaren fonamentalment a l’estudi del llenguatge i la retòrica. Foren els primers a tractar sistemàticament la gramàtica a fi de determinar les formes més eficaces d’utilitzar el llenguatge. La retòrica era la culminació d’aquests estudis. Tots es van dedicar intensament a ella, però cal fer un esment especial de Gòrgies, els discursos del qual han estat considerats el primer tractat de poètica.

Qüestionari:

1. Què significa “sofista”?
2. Períodes de la sofística
3. Per què és tan important l’eloqüència?
4. Història del mot “areté”
5. Què vol dir que els valors són relatius?
6. Dedueix del context el significat de “convenció” i “contracte social”

 
 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es