Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Eines
 

Et presentem, amb més detall,  algunes de les eines que utilitzaràs a l'aula de tecnologia. Tens un breu comentari, acompanyat d'una imatge i l'enllaç amb l'explicació de la funció que realitza l'eina.

 

Alicates

  funció

Instrument format per dues peces metàl.liques susbtancialment iguals, generalment d'acer, articulades simètricament mitjançant un passador.

La boca pot tenir formes molt diverses i permet fer les funcions a què són destinats els diferents tipus d’alicates, com són subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons, tubs o d’altres objectes.

     
Cargol de banc

  funció

Permet immobilitzar una peça quan volem treballar-hi sobre aquesta. Consta de dues "mandíbules", una és fixa i l'altra és mòbil, que s'acosten mitjançant un cargol, fins que la peça queda ben fixada. Llavors ja podrem treballar amb seguretat el material amb les eines. El cargol de banc va fixat al banc de treball.

 

Escaire

  funció

Instrument de fusta, metall o plàstic en forma de triangle rectangle o constituït per dos rengles perpendiculars formant una L o una T (doble escaire), emprat per a traçar o verificar angles rectes, línies paral.leles o la perpendicularitat de dos plans.

Soldador

  funció

Instrument manual per unir dues peces, de metall o altres materials com els plàstics, de manera que el punt d’unió sigui un tot homogeni amb les dues zones laterals més pròximes. Els soldadors aprofiten l'escalfament produït per una resistència elèctrica, un arc voltaic o la flama de la combustió d'un gas.

 

Tisores

  funció

Instrument de tallar que consisteix en dues làmines tallants, amb mànecs, unides pel seu punt d’entrecreuament per un eix al voltant del qual poden girar. 

 

  Ara ja conèixes les eines i màquines-eina i les funciones o operacions que realitzen les diferents famílies d'eines. El següent pas serà veure quines són les normes d'ús i manteniment de les eines i les normes de seguretat.