Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Presentació de la Guia d'Eines 
 

L'aula-taller com a recurs didàctic

Aquesta Guia pretèn ser un material interactiu que serveixi com a introducció, com a punt de partida, per tal de treballar, d'una manera diferent, amb l'alumnat de 1r d'ESO conceptes com ara:

 • Lèxic relacionat amb les eines i les màquines-eines

 • Concepte d’eina i màquina-eina

 • Classificació segons diferents criteris, de les eines 

 • Característiques i propietats de les diferents eines

 • Utilitat de les diferents eines

 • Respecte i seguiment de les normes d’ús i seguretat en la manipulació i ús de les eines

 • Normes de comportament i treball a l'aula de Tecnologia

Objectius Didàctics de la Guia

(Relació amb el primer nivell de concreció del Disseny Curricular)

 • Utilitzar les eines i els aparells per a la seva funció específica i d’acord amb les normes de seguretat apreses.
 • Analitzar objectes, processos i el funcionament d’aparells senzills de l’entorn immediat.
 • Identificar utillatges i eines, com també l’àmbit tecnològic al qual pertanyen, explicant-ne l’ús.
 • Usar instruments i aparells de mesura.
 • Valorar les condicions i el compliment de les normes de seguretat laboral i acostumar-se a aplicar-les de forma continuada en la feina.
 
La relació d'objectius que es poden treballar amb aquesta guia interactiva són només orientatius. La dinàmica específica de cada grup d'alumnes farà que els objectius a assolir en cada moment de l'ensenyament-aprenentatge siguin ben diversos.