.

Les cèl·lules que formen els organismes pluricel·lulars estan organitzades en teixits, òrgans, aparells i sistemes.
 
Els teixits es defineixen com a grups de cèl·lules d'estructura i funcions similars.
 

Per exemple, el teixit nerviós està format per neurones que s'encarreguen de transmetre els impulsos nerviosos. El teixit glandular està fet per cèl·lules que s'encarreguen de fabricar substàncies.

 

 

Figura 38.- Imatge al microscopi òptic del teixit epitelial de l'intestí d'una granota. Fotografia de Biodidac © R. Harris & D. McMillan.


Els òrgans, formats per diversos teixits, estan ben definits anatòmicament i contribueixen a fer una funció més o menys específica dins l'organisme.
 

Per exemple, el cervell està format per diversos tipus de cèl·lules nervioses i contribueix a coordinar i emmagatzemar informació. Però, per al seu correcte funcionament, depèn de l'adequada entrada de sang.

L'estómac està format per un teixit glandular que fabrica els enzims digestius, però també per teixit muscular que permet els seus moviments i, al mateix temps, depèn d'una correcta entrada de sang.

 

 

Figura 39.- Imatge d'un òrgan característic, el ronyó dels mamífers. Dibuix de Biodidac © Livingstone


En un sistema o en un aparell, els diferents components cooperen en la realització d'una funció, com ara la coordinació nerviosa o la digestió. Normalment hi ha una continuïtat d'un òrgan a l'altre dins d'un mateix sistema.
 

Dins del conjunt dels animals hi ha una gran varietat de sistemes i aparells, com també de models d'interrelació entre els òrgans que els componen, però les funcions que realitzen són les mateixes (diferents solucions a un mateix problema).

Es defineix com a sistema el conjunt d'estructures constituïdes per un sol tipus de teixits i distribuïdes per tot l'organisme (sistema tegumentari, sistema esquelètic, sistema muscular i sistema de relació i control).

Un aparell està constituït per un conjunt d'estructures que ocupen una posició ben delimitada anatòmicament i destinades a fer una mateixa funció (a. respiratori, a. circulatori, a. excretor i a. reproductor).

.
Sistemes
Aparells