Els artròpodes són metazous triblastics amb simetria bilateral. Com en els anèl·lids, els artròpodes han seguit un model de segmentació en la seva construcció: l'estructura bàsica és constituïda per un metàmer (segment esqueletitzat externament) que es va repetint un nombre determinat de vegades i, d'aquesta manera, es forma el cos de l'animal. Cada segment presenta lateralment un parell d'apèndixs articulats. Aquests apèndixs, de forma variable segons la funció que hagin de realitzar, poden estar fet de dues branques (birramis) o bé només d'una (unirramis).

No tots els metàmers són iguals (metamerització heterònoma): segons la part del cos on estiguin s'agrupen entre ells diferenciant-se diferents regions o tagmes en el cos. Externament la segmentació pot desaparèixer.

 

  1. Estructura dels segments   3. Tagmes
   
  2. Apèndixs 4. Exoesquelet