Bibliografia

 

 

ADELL, J. (1997) "Tendencias en la educación en la sociedad de las tecnologías de la información". Publicado en EDUTEC Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 7,
noviembre de 1997, ISSN: 1135-9250. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a : http://nti.uji.es/docs/nti/Jordi_Adell_EDUTEC.html

ÁLVAREZ, S. (2003) "Desde la adversidad. Liderazgo, cuestiónde carácter", Madrid: Prentice Hall.

AMIGUET, E. (2005) "XTEC: Perfils d'innovació en educació", Barcelona: Infonomia.

ANDERSON, R. E. & PELGRUM, W. J (Eds.) (1999) "ICT and the Emerging Paradigm for Life-long Learning. An IEA Educational Assessment of Infrastructure, Goals, and Practices in Twenty-six Countries" (Second Edition 2001). Amsterdam: International Association fot the Evaluation of Educational Achievement, IEA SITES-M1. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) resumit disponible a : http://www.mscp.edte.utwente.nl/sitesm1/press/home.htm.

ANTÚNEZ,S.; GAIRÍN, J. (2006) "La organización escolar. Práctica y fundamentos", Barcelona: Editorial Graó.

ARRIEGO, C. (2006) " Gestionar una escuela comprometida con las demandas de su tiempo" en Revista beroamericana de Educación Número 39. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a:http://www.rieoei.org/deloslectores/1421Carriego.pdf

BAEZ DE LA FE, B.F. (1994) "El movimiento de escuelas eficaces: Implicaciones para la innovación educativa" en Revista Iberoamericana de Educación Número 4. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en : http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie04a04.htm

BALANSKAT, A.; BLAMIRE, R. (2006) "TIC: Tendances, innovatios et enjeux en 2006-2007", European Schoolnet: INSIGHT Observatory for new technologies and education. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en:http://insight.eun.org/shared/data/pdf/ict_in_schools_2006-7-fr.pdf

BANYULS LLOPIS, F (2006) "Model de Gestió Avaluativa de Qualitat. Una alternativa als models de gestió ISO 9001:2000 i EFQM" , Llicències d'estudi retribuïdes curs 2005-2006: Departament d'Educació. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1063

BATES, A.W. (1999) "Managing Technological Change. Strategies for College and University Leaders", San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

BENNETT, N; WISE, C.; WOODS, P.; HARVEY, J.A. (2003) "Distributed Leadership. Full Report". Publicacions del National College for School Leadership, NCSL (http://www.ncsl.org.uk/). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008)en format pdf disponible a http://www.ncsl.org.uk/mediastore/image2/bennett-distributed-leadership-full.pdf

BINDER, Deanna L. (2004): Ensenyar l’Olimpisme a les escoles: l’educació olímpica com a punt clau en els valors de l’educació: lliçons universitàries olímpiques. Bellaterra : Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) (darrera consulta el 1/10/2008) http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/binder.pdf

BOLÍVAR, A. (2000) "Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades", Madrid: Editorial La Muralla

BROWN, J. i HOWLETT, F. (1994) "IT works. Stimulate to educate (1994, National Council for Educational Technology (NCET). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en http://www.xtec.es/recursos/curricul/tec_inf/ncet/index.htm

CABERO, J. GISBERT, M. et al.(2000) "Las Nuevas Tecnologías para la mejora educativa" Sevilla, Ed.
Kronos.

CARNOY, M. "Les TIC a l'ensenyament: possibilitats i reptes" Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en : http://www.uoc.edu/inaugural04/cat/index_content.html

CARBONELL SEBARROJA, J. (2008) "Una educación para mañana", Barcelona: Ediciones Octaedro.

CARBONELL SEBARROJA, J. (2006) "La aventura de innovar", Madrid: Ediciones Morata.

CASTELLS, M. (1996-2000) "La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura" (La Sociedad Red,Vol.I), Madrid: Alianza Editorial, 2000.

CICHY, M. (2007) "Scenario building in education". Leadership and change, INSIGHT Observatory for new technologies and education. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en: http://life.eun.org/ww/en/pub/insight/school_innovation/leadership_and_change/scenario_building.htm

COHEN, L.; MANION, L. (1989) "Métodos de investigación educativa", Madrid, Editorial La Muralla.

CORNELLA, A.; FLORES, A. (2006) "La alquimia de la innovación", Barcelona: Infonomiaç

CORNET, J. (2002) "Lideratge: un element clau per al segle XXI". Article en liniade la Universitat Oberta de Catalunya disponible en format html a http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/cornet0302/cornet0302.html

CORTADELLAS, J. (2008) "De la direcció estratègica al lideratge". Materials de formació sobre Planificació estratègica per a l'Autonomia de Centres, PAC07. Departament d'Educació.

COVEY, Stephen R. (1989) "The 7 habits of highly effective people". Free Press, New York 2004.

COVEY, Stephen R. (2005) "The 8th habit. From efectiveness to greatness". Free Press, New York 2005.

DELORS, J. (1996) "La educación encierra un tesoro". UNESCO International Commission on Education for the Twenty-first Century (http://www.unesco.org/delors/). Document en línia en format pdf disponible a: http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf

DOMINGO i VILLARREAL, Angel. "L'ús de les TIC i d'Internet als centres educatius. Referents de qualitat i models d'avaluació", Llicències d'estudi retribuïdes curs 2005-2006: Departament d'Educació. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1064 . (També en format web a: http://www.xtec.net/~adoming1/)

CSASE, Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2003) “Tecnologia. Innovació. Canvi Educatiu. Experiències innovadores a Catalunya (estudi SITES M2, IEA)”. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Servei de Difusió i Publicacions.

DICKINSON, D. (1991) "Tendencias positivas. Cómo satisfacer las necesidades de un mundo rápidamente cambiante." ". Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.newhorizons.org/trans/tendenciaspositivas.htm

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2001) "Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics". Servei de publicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_22533544_1.pdf

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2003) "L’escola i les noves tecnologies. De la A a la Z." Servei de publicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2004) “Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle XXI”. Generalitat de Catalunya. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a:http://www.gencat.net/educacio/depart/pdf/programa_0407.pdf

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2005) “Pacte Nacional per a l'Educació. Debat curricular: reflexions i propostes." Servei de publicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.xtec.net/e13_debatcurricular/docs/debatcurricular.pdf

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2006) “Pacte Nacional per a l'Educació". Servei de publicacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.gencat.net/educacio/pacte/docs/pacte_nacional.pdf

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2007) "Resolució EDU/1319/2007, de 2 maig, per la qual convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2007-2008." (DOGC núm. 4879 del 9/05/2007 pàg.16039). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.xtec.net/formacio/llicencies/200708/dogc_modalitat_ab.pdf

EDUCACIÓ, DEPARTAMENT DE (2007) "Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO)". ( DOGC núm. 4915 - 29/06/2007.) Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm

EDUCACIÓN Y CIENCIA, MINISTERIO (2006) "LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación". Boletín Oficial del Estado (BOE núm.106 del 04/05/2006 pàg.17158). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

EDUCATION AND SKILLS, DEPARTMENT OF (2007) "Transforming Schools: ans inspirational guide to remodelling secondary schools". DfES, UK. Schools for the future BSF Project, Exemplar Designs. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible per parts a:

ESCUDERO, T. i DELIA CORREA, A. (coords.) (2006) "Investigación en innovación educativa: algunos ámbitos relevantes", Madrid: Editorial La Muralla, 2006.
 
ESPORT, CONSELL CATALÀ DE (2003) "Les instal·lacions esportives dels centres d'ensenyament". Full Tècnic d'Equipaments Esportius, núm.29.Març 2003. Esplugues de Llobregat, Serveis d'Equipaments esportius. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www16.gencat.cat/esport/equipaments/docs/Fullte29.pdf

FERRARI, M. (2007) "La puta vida corporativa", Buenos Aires, 2007. Ediciones Granica

FULLAN, M. y Hargreaves, A.(1997) "¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la escuela?", Sevilla: Publicaciones MCEP.

FULLAN, M. (2001) "Liderar en una cultura de cambio", Barcelona: Octaedro, 2002.

FULLAN, M. (2002) "Los nuevos significados del cambio en la educación", Barcelona : Octaedro.

FULLAN, M. (2002) "Las fuerzas del cambio. Explorando las profundidades de la Reforma Educativa", Madrid: Ediciones Akal.

FULLAN, M. (2004) "Las fuerzas del cambio. La continuación", Madrid: Ediciones Akal.

FULLAN, M. (2007) "Las fuerzas del cambio. Con creces", Madrid: Ediciones Akal.

GAIRÍN SALLÁN, J. (2004) "La organización escolar: contexto y texto de actuación", Madrid: Editorial La Muralla.

GAZÏEL, H.; WARNET, M. ; CANTÓN MAYO, I. (2000) "La calidad en los centros docentes del siglo XXI", Madrid: Editorial La Muralla.

GOLEMAN, D.; BOYATZIS, R.; MCKEE, A. (2002) "Primal leadership. Learning to lead with emotional intelligence", Boston: Harvard Business School Press

GROS SALVAT, B. (2000) "El ordenador invisible", Barcelona: EdiUOC Gedisa Editorial.

GROS, SALVAT, B. (2007) "El design-research com a proposta metodològica per treballar la relació entre la innovació i la recerca." Universitat Oberta de Catalunya. Fòrum Innovació, 23 novembre 2007. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://foruminnova.blogs.uoc.edu/begona-gros/

GRÜNBAUM, L; PEDERSEN, M.; BOHNI NIELSEN, S; (2004) "Study on Innovative Learning Environments in School Education". Final Report study produced by Ramboll Management for DG EDUCATION AND CULTURE , EUROPEAN COMISSION. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.elearningeuropa.info/extras/new_learning_env.pdf

HAREL, Idit. "Learning Skills for the Millennium: The Three Xs." Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.mamamedia.com/areas/grownups/new/21_learning/main.htm

HARGREAVES, A. (2003) "Teaching in the Knowledge Society", Maidenhead: Open University Press.

HARGREAVES, A; FINK, D. (2003) (1) "Educational reform and school leadership in 3-D perspective". Publicacions del National College for School Leadership, NCSL (http://www.ncsl.org.uk/). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://ncsl.org.uk/de/media-415-e5-educational-reform-and-school-leadership-in-3d-perspective.pdf

HARGREAVES, A; FINK, D. (2003) (2) "Sustaining leadership". Reprinted from: Phi Delta Kappan 84(9), May 2003, pp. 693-700. Document en línia en format pdf disponible a http://lsc-net.terc.edu/media/data/media_000000000757.pdf

HARGREAVES, A.; FINK,D. (2004) "The Seven Principles of Sustainable Leadership". Educational Leadership, April 2004. Vol 61. Number 7. Leading in Tough Times pages 8-13. Document en linia √ en format html disponible a http://arachneproductions.com/ProfPort/articles/SustainableLeadership.htm

HUSBAND, J. (2001) " From Hiearchy to Wirearchy. The future of workplace dynamics." World Future Society, 2001. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format html disponible a: http://www.wfs.org/husband.htm

JOVELL, A.J. (2007) "Liderazgo afectivo. All you need is love", Barcelona: Alienta Editorial.

LAVAL, C. (2005) "Per què l'escola no és una empresa?" , Universitat Oberta de Catalunya. Debats d'Educació , 22 de febrer de 2005. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a: http://www.uoc.edu/dt/cat/laval0505.pdf

KOTTER, J. ; RATHGEBER, H.( 2006) "Our iceberg is melting". St.Martin's Press, New York.

LONGO, FRANCISCO i YSA, TAMIKO (editors) (2007): "Els escenaris de la gestió pública del s.XXI". Barcelona 2007, Escola d'Administració Pública de Catalunya. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.eapc.es/publicacions/estudis/026/estudis26.pdf

LÓPEZ RUPÉREZ, F. (2005) "La gestión de la calidad en educación", Madrid: Editorial La Muralla.

MAJÓ, J. "Noves Tecnologies i Educació." Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a:
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/joan_majo.html

MARAGALL, E.(2007) "Compromís per l'Educació, compromís per Catalunya", Conferència pronunciada el 26 de març de 2007 al CaixaFòrum de Barcelona. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.xtec.cat/agenda/conferencia.pdf

MARQUES GRAELLS, P. (2002) " Calidad e innovación educativa en los centros. . Document en línia
(darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://dewey.uab.es/pmarques/calida2.htm

MOMINÓ, JM.; SIGALÉS, C.; FORNIELES, A.; GUASCH, T.; ESPASA, A. (2004) "L'escola a la societat xarxa: Internet en l'àmbit educatiu no universitari" Vol I. a Projecte Internet Catalunya (http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic3.html); IN3 (UOC). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/escola_xarxa/informe.html i també en format pdf a: http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pdf/PIC_escoles_0.pdf

MÜLLER, N. (2004): Olympic education: university lecture on the Olympics [online article]. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics
(UAB). International Chair in Olympism (IOC-UAB). (darrera consulta el 1/10/2008)
http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/muller.pdf

MURILLO TORRECILLA, F.J. (2003) "El movimiento teórico-práctico de mejora de la escuela. Algunas lecciones aprendidas para transformar los centros docentes". Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en educación. Vol 1, núm.2. 2003. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format html disponible a : http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Murillo.htm

OECD, Centre for Educational Research and Innovation (2001) "Schooling for Tomorrow. Learning to change: ICT in schools. Education and skills" OECD Publishing

OECD, Centre for Educational Research and Innovation (2001) "Schooling for Tomorrow. What School for the Future" OECD Publishing

O'LEARY, D; CRAIG, J. (2007) "System leadership". Publicacions del National College for School Leadership, NCSL (http://www.ncsl.org.uk/). Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://ncsl.org.uk/de/media-470-22-system-leadership.pdf

OLIVA, J.M. (2003) "Reflexions sobre els criteris de disseny d'edificis escolars". Monogràfic Arquitectura per a l'ensenyament secundari. Revista Arquitectes de Tarragona, núm.4. Tarragona, COAC Demarcació Tarragona. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.coac.net/Tarragona/AT/2004/at4.pdf

PAPERT, S. & CAPERTON, G. " Vision for Education: The Caperton-Papert Platform" Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en : http://www.papert.org/articles/Vision_for_education.html

PRATS, M.A. (2006) "Reflexiones educativas. El binomio Educación y Nuevas Tecnologías", Barcelona: Infonomia.

RUDD, T; GIFFORD, C.; MORRISON, J. and FACER, K. (2006) "What if...? Re-imagining learning spaces. An Opening Education report from Futurelab. " Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en http://www.futurelab.org.uk/research/opening_education/learning_spaces_01.htm

RUIZ TARRAGÓ, F. (2003) "Educació i TIC: cap on anem". Symposium Education and IT: the next ten yars. Barcelona october 8th-10th, 2003. Document en en linia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.xtec.net/trobada/promotic/onanem.pdf

RUIZ TARRAGÓ, F. (2005) "Las cuatro transformaciones". Congreso "Mundo Digital, Cultura y Educación". Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Zaragoza, 3-5 de octubre 2005. Document en linia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://www.xtec.cat/~fruiz/present/d1208.pdf

RUIZ TARRAGÓ, F. (2007) "La nueva educación", Madrid: LID Editorial empresarial.

RODRIGUEZ ILLERA, J.L. (2005) "les alfabetitzacions digitals". Article inclòs en el monogràfic "L'educació davant de la societat digital". Revista Temps d'Educació. TE,núm. 29. ICE-UB. Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona (2005)

SANCHO, J.M. (coord.) (1994) "Para una Tecnología Educativa", Barcelona: Horsori.

SENGE, P. (1990) "La quinta disciplina", Buenos Aires: Ediciones Granica (2004).

SENGE, P.; ROSS, R.; SMITH, B.; ROBERTS, Ch.; KLEINER, A. (1994) "La quinta disciplina en la práctica", Buenos Aires: Ediciones Granica (1999).

SENGE,P.; CAMBRON-McCABE, N.; TIMOTHY, L.; SMITH, B.; DUTTON, J.; KLEINER, A. (2000) "Schools that learn", London: Nicholas Brealy Publishing.

SIEMENS, G. (2006) "Knowing Knowledge". Document en linia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible llibre en format pdf a: http://www.knowingknowledge.com/

SLIGTE, H.; EMANS, B.; ROOZEN, F. (2004) "OASIS. Open Architecture and Schools in Society". Preliminary collaborative learning models D1.2-1. CNICE OASIS Project Coodinator, Ministerio de Educación y Ciencia. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://oasis.cnice.mec.es/public_deliverables/descarga/D1.2-1.pdf

SLIGTE, H.; EMANS, B.; ROOZEN, F. (2004) "OASIS. Open Architecture and Schools in Society". Validation report D1.2-2. CNICE OASIS Project Coodinator, Ministerio de Educación y Ciencia. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format pdf disponible a http://oasis.cnice.mec.es/public_deliverables/descarga/D1.2-2.pdf

SNOEK, M. (2003) "The use and methodology of Scenario Making's" , European Journal of Teacher Education (vol.26, nº1,2003): Carfax Publishing. Document en linia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible llibre en format pdf a: https://intra.ehva.nl/algemeen/kennis/projecten/scenariowriting/publications_of_rdcmember/EJTE26-1%2002%20use%20and%20methodology%20of%20scenarios.pdf

TALLADA CERVERA, A. (2008) "Estratègies d'inserció avançada. El currículum a través de les TIC". Projecte de recerca amb llicència d'estudi del Departament d'Educació. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.xtec.cat/~atallada/competencia_digital

TAVARES, O. (2006): "Els valors olímpics al segle XXI: entre la continuïtat i el canvi". [article en línia]. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB). (darrera consulta el 1/10/2008)
http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/tavares_cat.pdf

TEDESCO, Juan Carlos (2003). "Els pilars de l'educació del futur". A: Debats d'educació (2003: Barcelona)
[ponència en línia]. UOC. (darrera consulta el 1/10/2008). http://www.uoc.edu/dt/20366/index.html

TEIXIDÓ SABALLS, J. (2005) "El lideratge del canvi en els centres educatius". Materials de formació sobre Planificació estratègica per a l'Autonomia de Centres, PAC05. Departament d'Educació i Universitats.

TEIXIDÓ SABALLS, J. (2006) "De la innovació al creixement institucional. Algunes reflexions sobre els processos de millora als centres educatius". Article publicat a Escola Catalana, núm.430, maig 2006

TREBALL I INDÚSTRIA, DEPARTAMENT DE (2004) “Guia: Gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO 9001:2000". DGFPiEP i CIDEM de la Generalitat de Catalunya. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a : http://www.xtec.es/fp/qualitat/guia04.pdf

TREBALL I INDÚSTRIA, DEPARTAMENT DE (2006) “Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius". DGFPiEP i CIDEM de la Generalitat de Catalunya.Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://www.xtec.es/fp/qualitat/guia%20exc.pdf

UNESCO (2008) "ICT Competency Standards for Teachers". Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible a: http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx

VIVANCOS, J. (2006) "Aprenguem del passat per construir el futur". Presentació a les Jornades DIM 2006. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en format html disponible a: http://ticotac.blogspot.com/2006/12/aprenguem-del-passat-per-construir-el.html

VIVANCOS, J. (2007) "De les TIC a a les TAC. Prioritats i eixos d'actuació" Presentació a les Jornades IOC, Barcelona juny 2007. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) en formt odp disponible a http://ioc.xtec.cat/intranet/documents/web/Documents_Jornades_IOC/IOC_TAC.odp

WEICK, K.E.; SUTCLIFFE, K.M. (2007) "Managing the unexpected. Resilient performance in an age of uncertainty", San Francisco: Jossey-Bass

WOOD, David (2002) "The THINK Report. Technology in education", Brussels: European Schoolnet. Document en línia (darrera consulta el 1/10/2008) disponible en: http://resources.eun.org/insight/think_report.pdf


Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Marià Cano Santos (mcano@xtec.cat)