WEBS DE MATEMÀTIQUES

OPERACIONS esquema_fitxa_operacions GRAELLA TAULES
PARELLS/ SENARS parell_senar
CARDINALS I ORDINALS CardinalsOrdinals MATES AL CARRER

 • ELS NOMBRES: nom, descomposició, sèries.

ESCRIPTURA
TERCER NOMBRES QUART SISTEMA NUMERACIÓ

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aenumeros&myidioma=
spa&idphpx=juegos-educativos

Aprendre a dibuixar nombres.

http://www.xtec.es/~dcastell/webnumeros/index.htm
Jugar amb els nombres naturals, enters, racionals,...

http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/
projects/nombres/jclic/nombres.jclic.zip&lang=ca

El nom dels nombres.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/numeros/index.htm
Escriptura de números. Del 0 al 19.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/ci09.htm
http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram1/matematiques.html
Nombres. CI.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cs04.htm
Nombres. CS.

http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
Escriure noms.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=22
Quadern virtual: Escriptura dels nombres. Nombres fins a deu xifres.

http://clic.edu365.com/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=2
Números amb so.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/numeracion.htm
Enllaços numeració.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/numerac2/jclic/
numerac2.jclic.zip&lang=es&title=Numeraci%C3%B3n+en+primaria

Numeració: 0-99/ 100-999/ 1000-9999.

http://cloret.ceipflix.cat/01ci/primer/matematiques/matematiques.html
http://cloret.ceipflix.cat/01ci/primer/matematiques/numeracio/numeracio.htm

Numeració. CI. Primer.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1283
Activitats numeració Cicle Inicial.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1287
El nom dels nombres.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/nombres/nombres.html
Nombres llargs.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-1
Els nombres.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/matematicas/numeros01_3/numeros01_3.html
Els nombres de 3 xiferes. Parells/senars.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1360
El Superdòmino. Joc sobre sèries, sumes,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1309
Comptem. Activitats per conèixer els nombres.

http://cloret.ceipflix.cat/01ci/segon/matematiques/matematiques.html

http://cloret.ceipflix.cat/02cm/indexCM.html
http://cloret.ceipflix.cat/03cs/indexCS.html

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/catala/escripturaMonbresCat.swf
Escriptura de nombres. CI. Segon.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/numeracio/escriu.swf
LLegir i escriure nombres.

http://www.genmagic.net/mates1/numera2.html
Escriptura de nombres. Interessant.

http://amart537.wordpress.com/2009/11/23/petits-i-grans-nombres-notacio-cientifica/
Escriptura de nombres grans.

http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/
Història dels nombres.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/numeros-natura
Els números naturals. El codi de barres.

http://www.catala.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=133:27-la-regla-del-duc&catid=5:flaixos-de-llengua&Itemid=58
La regla del DUC.

http://www.dilc.org/numeros.php
Com s'escriuen els números.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/nombres/jclic/
nombres.jclic.zip&lang=ca&title=El+nom+dels+nombres

Cardinals i ordinals.

DECOMPOSICIÓ DOSSIERS

http://www.genmagic.net/mates3/paissatc.swf
Unitats, desenes, ...

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/
cajon_sastre/acmates/numeracio/dcu.swf

Unitats, desenes i centenes.

http://clic.edu365.com/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=3
Unitats i desenes. Amb so.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/desenes/index.htm
Desenes. Del 20 al 99.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/centmil/index.htm
Centenes i milers.

http://clic.edu365.com/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=2
Centenes i milers. Amb so.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat2/finsal100.swf
La centena.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/numeracio/valor.swf
Descomposició. CI.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosjclic/matematiques/cm/
activi_numeracio.htm

Descomposició. CM.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/ultimes/desdesena.swf

Descomposar nombres (desenes i unitats).

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/numeracio/quantesdes.swf

Descomposar nombres (centenes, desenes i unitats).

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1299
Descomposició de nombres. Iniciació suma i resta.

SÈRIES/ORDENAR

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/series.htm
Enllaços seriació.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1357
Ordenar nombres. 2n CI.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque
/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf

Ordenar nombres.

http://www.educaplus.org/play-94-Ordenación-ascendente.html
Ordenar de menor a major.

http://www.educaplus.org/play-95-Ordenación-descendente.html
Ordenar de major a menor.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/
cajon_sastre/acmates/numeracio/de1al100.swf

Ordenar de l'1 al 100.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3498
Ordenació i sèries. CI.

http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/1_numeracion04.html
http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/2_05numeracion.html
Ordenar nombres de tres i quatre xifres.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1366
Sèries numèriques senzilles.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1316
Regleta de Cuisènaire. Ordenar, fer equivalències,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1294
Sèries.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3498
Sèries inferiors a 50.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/
matematicas_primaria/menuppal.html

Sèries.

 • APROXIMACIÓ I ARRODONIMENT

http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/acmates/numeracio/
aprox4.swf
Treballar l'aproximació.

http://www.xtec.cat/centres/a8030200/act/reglaaprop1.swf
La decena més propera.

http://www.xtec.cat/ceipmariagali/act/aproximacio.swf
http://www.xtec.cat/centres/a8030200/act/aproximacio.swf
De qui està més aprop?

http://www.aaamatematicas.com/g32_rox1.htm#section2
Arrodonir a la decena més propera.

http://www.aaamatematicas.com/g4_32_x1.htm
Arrodonir a la centena més propera.

http://www.aaamatematicas.com/g41c_rx1.htm
Arrodonir al miler més proper.

http://www.xtec.cat/ceippauvilaterrassa/Flash/arrodinatu4.swf
Arrodonir: decenes, centenes i milers.

http://www.xtec.es/~ebraso/visual/calcul/estimacio/estimacio.htm
Estima.

 • PARELLS I SENARS.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3505
Parells i senars.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/ultimes/parells.swf

Parells.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/ultimes/senars.swf

Senars.

 • OPERACIONS: suma, resta, multiplicació i divisió.

TERCER OPERACIONS QUART SISTEMA DIVISIÓ

http://www.pekegifs.com/pekemundo/sumas/sumas.swf
Sumes i restes. Activitat Flash.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/numeracio/dau1.swf

Sumes. Joc.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/
numeracio/completasuma1.swf

Completar sumes.

http://www.genmagic.org/mates3/jtausum.swf
Jugar amb les sumes.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/suma.htm
Recursos suma. Interessant!

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/resta.htm
Recursos resta. Interessant!

http://www.genmagic.org/mates1/animmat5.swf
Mecànica de la suma. Flash.

http://www.genmagic.net/mates1/animmat6.swf
Mecànica de la resta. Flash.

http://www.genmagic.org/mates5/restes2c.swf
Components de la resta: minuend, subtrahend i diferència.

http://www.aaamatematicas.com/sub26bx7.htm
Restar 9 o 10 a un número.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/sumayresta.html
Sumar i restar.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat2/SUMESIRESTES2N/sumesirestes3xifres.html
Sumes i restes de 2 i 3 xifres.

http://www.xtec.net/~rcontijo/
Formació Tic. Col·legi Sant Josep. Documents presentats. Convertidor unitat de longitud,
corrector d'operacions aritmètiques i proporcions.

http://www.xtec.es/ceiplesescolesdegurb/activitats/acticasa/operacions.htm
Fitxes de sumar, restar, multiplicar i dividir.

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html
Generador de fulls de sumes i restes.

http://www.sgci.mec.es/ma/cvr/multiplicaciones.htm
Generador de fulls de multiplicacions.

http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html
Generador d'operacions.

http://www.sagratscors.com/arxius/generador_automatic_divisions.xls
Generador de divisions.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3534
Sumes portant-ne. CI.

http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram2/matematiques.html
Activitat de sumar CI.

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
Joc de sumes amb els daus.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre
/acmates/numeracio/joc.swf

Joc sumes amb la ruleta.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/ultimes/quadre.swf

Joc de sumes i restes amb el cap.

http://www.mangahigh.com/en_us/games/bidmasblaster
Joc de rapidesa en el càcul mental.

http://www.mangahigh.com/en_us/games/bidmasblaster
Joc sumes i restes.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/sumayresta.html
Sumes i restes.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
calculo_m/calculomental_p_p.htm
l

Joc sumes i restes. Sèries.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1324
Quadrats màgics. Sumar.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1315
Producte cartesià. Activitats de sumar i restar.

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1506&IdTipoJuego=8
Parèntesis en sumes i restes.

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/juegosparapensar5/
juegosparapensar_5_p.html

Sumar 100, 101, 99, restar 101, ...

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/laresta/laresta_p.html
Prova de la resta.

http://www.primaria.librosvivos.net/La_prueba_de_la_resta.html
Prova de la resta.

http://internauta.vicensvives.es/ctl_servlet?_p=internauta&_c=LlibresUC&_m=
obrirLlibre&_s=frameLlibre.jsp&idIcona=0000000061&idLlibre=0000000912

Operacions amb parèntesis.

http://www.f-r-e-e-games.com/operaciones/descarga.php
Joc sumar 10.

http://www.aaamatematicas.com/add27_x1.htm
Sumar 10.

http://www.aaamatematicas.com/add38_x1.htm#pgtp
Sumar 100.

http://www.aaamatematicas.com/sub28_x3.htm
Restar 10.

http://www.aaamatematicas.com/sub38_x2.htm
Restar 100.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/numbers/index.shtml
Joc numeració. 2n.

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SpeedGrid/Addition/urikares.html
Joc numeració. 2n.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=
1177400612970&idContent=20737&locale=es_ES&textOnly=false

Operacions 2n. Matemàtiques simpàtiques.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html
Joc de sumes, restes i multiplicacions.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=59
Avaluació inicial.

http://www.slideshare.net/idoialariz/taulak-lapbook-ii?related=2
Lapbook. Taules de multiplicar.

http://www.glogster.com/lacaseta/juguem-amb-les-taules-de-multiplicar/g-6kucvgq1ih2avi8h42pc1a0
Recursos taules.

http://www.genmagic.org/mates3/jtau.swf
Multipliquem i juguem..

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=48
Multiplicar.

http://www.genmagic.org/mates1/animmat3.html
Mecànica de la multiplicació. Flash.

http://www.eurion.net/matemagic/
Matemàtic. Per practicar la suma, la resta i la multiplicació.

http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm
Joc de multiplicar. Castellà.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/multiplication/index.html
La multiplicació.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-3
http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-4
La multiplicació.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2542
Multiplica i Multiplica. Per practicar l'algoritme de la X.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/multipli/
mult_usc_e_p.html

http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/7_multi14.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/
division/divi_usc_e_p.html

http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
Multiplicar per la unitat seguida de zeros.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/Mat_5_3_multiplicacion.html
Multiplicacions 5è.Propietats.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_1.html
Multiplicacions 1 xifra.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_2.html
Multiplicacions 2 xifres.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_3.html
Multiplicacions 3 xifres.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/datos/03_Mates/
Actividad/Otro_nivel/ud03/0303.htm

Multiplicacions amb zeros intermedis.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/segon/matematiques/laMultiplicacio/
laMultiplicacio.htm

La multiplicació. CI. Segon.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/multiplicacions5/multiplicacions.html
La multiplicació. CM.

https://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Capicua_4c_PF/cas_C4_u06_24_2_calculMental_estatic.swf
Propietat associativa de la multiplicació.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1330
Graelles matemàtiques. Sumar, restar, multiplicar i dividir.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/view.php?id=1522
Multiplicar per: 0,5/ 1,5/ 0,25/ 0,75.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/problemes_visuals/intro/index.htm
Muds amb problemes visuals per practicar les taules.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/division.htm
La divisió: recursos. Interessant.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/ladivision_p.html
La divisió. Interessant.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-6
La divisió.

http://www.primaria.librosvivos.net/4EP_mat_ud4_ai01_2.html
La divisió exacta.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/view.php?id=1086
La divisió entera.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division1_e.html
Divisions 1 xifra.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2_e.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/resuelve/doscifras/
resuelve_dc_p.html

Divisions 2 xifres.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division3_e.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division3_e.html
Divisions 3 xifres.

http://www.amolasmates.es/flash/divisiones/division1.html
http://www.amolasmates.es/flash/divisiones/division2.html
http://www.amolasmates.es/flash/divisiones/division3.html
Divisions per 1, 2 i 3 xifres.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/DIVISIONS5/divisions5.html
La divisió. CM.

http://www.actiludis.com/matematicas/division/divisones-con-ceros-intermedios/
Divisions amb zeros intermedis.

http://blocs.xtec.cat/ceipcirera5/matematiques_interactives/
Recursos divisió.

http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/11_division07.html
Meitat, terç i quart.

http://sacramentolopez.blogspot.com/2010/05/mitad-tercio-y-cuarto.html
Meitat, terç i quart.

http://www.genmagic.net/mates1/division2.html
Mecànica de la divisió. Flash.

http://www.xtec.cat/recursos/flash/aplicacions/calcul/dividir.html
Fem divisions.

http://www.xtec.es/%7Ejcardena/carpeta/formu/dividir.htm
Dividir.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/division.html
Divisions.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/division/index.shtml
Joc divisions.La mina de diamants.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/division/
divi_usc_e_p.html

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
divi_deci/divi_deci.swf

Dividir per la unitat seguida de zeros.

http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000.

http://www.cuadernalia.net/spip.php?article443
Zero al quocient.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/p_nueve/p_division_p.html
Prova del 9 de la divisió.

http://www.genmagic.net/mates4/jerarquia_opera_c.swf
Operacions combinades.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1338
L'algoritme de la divisió. Practicar la divisió amb restes pas a pas.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/primer/matematiques/operacion/
operacions.htm
Operacions. CI. Primer.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/primer/matematiques/matematiques/
matematiques.htm

Operacions. CM. Tercer.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/matematiques/matematiques.html
Operacions. CM. Quart.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/operacions/
operacions.htm

Operacions. CS.
5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/matematiques/operacions/
operacions.htm

Operacions. CS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://www.xtec.es/%7Ejsors/mates02.htm
Proposta d'activitats: Nombres naturals i euros.

http://blocs.xtec.cat/calgravatmatematiques/files/2008/10/exercicis-de-nombres-
naturals.pdf

http://blocs.xtec.cat/calgravatmatematiques/files/2008/09/nombres-naturals.pdf
http://totmatematiques.890m.com/wp-content/uploads/2008/10/repas_naturals2.pdf
Exercicis nombres naturals.

http://www.genmagic.net/educa/
Operacions, numeració, càlcul mental, seriacions, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1358
Arrodoniment i estimació. Activitats de quantitats, operacions, capacitat, mesura, longitud i temps.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2143
Problemes operacions bàsiques. CM i CS.

http://www.aaamatematicas.com/grade5.htm#topic49
http://www.scribd.com/doc/15196380/Relacion-entre-la-multiplicacion-y-la-division
Relació divisió i multiplicació.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

 • EL DOBLE I EL TRIPLE.

http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/7_multi13.html
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/7_multi13.html
El doble i el triple.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/numeracio/doble.swf

El doble.

 • TAULES.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/
numeracio/lestaules.swf

Estudiem i practiquem les taules.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/tabla_multiplicar.htm
Enllaços taules.

http://www.teachingtables.co.uk/tm/tmgame/tgame2.html
Activitats.

http://blocs.xtec.cat/mprats/2012/04/21/taules-de-multiplicar/
Recursos.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/tablasnuevas/
tablasnuevas_p.html

Taules de multiplicar: per estudiar, per practicar, per comprovar si les saps.

http://www.xtec.es/~mfortun4/dibuama/swf/multx2.swf
Les taules.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi1_2.html
Les taules.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3167
Taules de multiplicar. Cicle Mitjà.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1326
Repassem les taules de multiplicar. 2n, 3r i 4t.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1288
Les taules de multiplicar.

http://www.xtec.es/~mfortun4/dibuamas.htm
Taules de multiplicar.

http://www.xtec.cat/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html
Les taules de multiplicar.

http://www.xtec.net/%7Ejarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html
Taules de multiplicar. Joc dels vaixells.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/
tablas/controltablas.html

Control de tablas.

http://www.prongo.com/lemon/game.html
Joc la lemonade, per practicar les taules.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/
tab_multiplication.html

Fer les taules.

http://www.interpeques2.com/peques5/tablas/marco.htm
Les taules.

http://sites.google.com/site/2ciclodeprimaria/matematicas/multiplicacion
Vídeos taules. Castellà.

http://www.telefonica.net/web2/monteperdido/Mates%20a%20la%20salsa.htm
Les taules amb lletra i música.

 • PROPIETATS.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/propietats/
distributiva.swf

http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf
Propietat distributiva.

http://blocs.xtec.cat/cmvilarroma/2008/10/20/propietats-de-la-suma/
Propietats de la suma.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-2
Propietat associativa de la suma.

http://redes.agrega.indra.es/visualizar/es/es_20080613_3_9162400/false#
Propietat commutativa de la suma.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/Mat_5_3_multiplicacion.swf
Propietat commutativa de la multiplicació.

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=794&IdTipoJuego=8
Propietat associativa de la multiplicació.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/multiplicacion.htm
La multiplicació. Interessant! Propietats.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/division.htm
La divisió. Interessant! Propietats, MCD, Múltiples i divisors, ...


 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__Els_nostres_nombres.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__Com_anem_a_lescola.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__1000_ampolles.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Quants_men_falten.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_8__Tres_i_tres_i_tres_fan_nou.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_11__Repartir.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_13__Ha_plogut_.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_15__De_viatge.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__Nombres__nombres__nombres.html
Autoavaluació 4t. 117316

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__A_cara_o_creu.html
Autoavaluació 4t. 117316

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__Que_em_poso_avui_.html
Autoavaluació 4t. 117316

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Repartim.html
Autoavaluació 4t.117316

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Mes_o_menys.html
Autoavaluació 5è.120979

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_7__Embussos_cada_dos_per_tres.html
Autoavaluació 5è. 120979

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__Quina_sort_.html
Autoavaluació 6è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_4__Quan_tornaran_a_coincidir_.html
Autoavaluació 6è.

 

MONEDES I BITLLETS VENDA PER CATÀLEG

TERCER DINERS QUART DINERS

http://www.edu365.cat/euro/euro.htm
Aprenem l'euro.

http://www.edu365.com/euro/botigues9.htm
La botiga del preu exacte i la botiga que torna canvi.
Activitats amb €.

http://www.genmagic.net/mates1/mercat1c.swf
Joc mercat. Castellà.

http://www.genmagic.org/mates3/pr1c.swf
Falta un preu.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2059
Eurobingo.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2061
€psilon, €psilon! Activitats sobre €.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1313
Euros. Practicar monedes i bitllets.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1305
Monedes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1311
L'euro, què és això?

http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=
200602221027_PRE_0_90719919&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false

A vueltas con el euro.

http://educalia.educared.net/externs/euroclik/c/compra_joc.html
http://educalia.educared.net/externs/euroclik/c/index.html
Compra amb euros.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/pizarradigital/NumDec5/
mas_actividades/mercado/mercado_p.html

Mi tienda amiga.

http://educalia.educared.net/externs/europarc/c/index.html
L'EuroParc.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/monedes/matematiques-monedes.htm
Webs rellotges i monedes.

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=juegos&myitem=
monedas-1-00-0001&idphpx=juegos-educativos&newlang=cat

Anem a comprar. Joc.

http://www.xtec.es/%7Ejsors/mates02.htm
Proposta d'activitats: Nombres naturals i euros.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/dinero.htm
Enllaços diners.

http://es.coinmill.com/
Convertidor de divises.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/
acmates/numeracio/decieuros3.swf

Joc euros.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/
cajon_sastre/acmates/numeracio/calcula.swf

Calcula la compra amb euros i cèntims.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/monedero/index.html
El monedero del €.

http://xtec.cat/ceipmariagali/act/nenacompra.swf
Activitat.

http://www.ecobachillerato.com/trabajosecono/historiadinero.pdf
Historia del dinero.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_11__Quin_preu_te_.html
Autoavaluació 4t.

FREQÜÈNCIA, MITJANA, MODA i PERCENTATGES INTERESSANT TAULA I GRÀFICS DOSSIER

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.xtec.cat/recursos/mates/bon_dia/credit4/96b.htm
La moda.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1051
Moda, mitjana aritmètica,...

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/DATOS/media.swf
La mitjana.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/calcul/percen/percentatges.html
Percentatges.

http://phobos.xtec.cat/cperales/pagines_html/proporcionalitat.html
Proporcionalitat.

http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/fraccions/estudi_parts/
index.html

Percentatges eleccions.

http://xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/fraccions/fraccions/
descompte.swf
Compres amb descompte.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat4/grafiques/GRAFIQUES.htm
Pictogrames, gràfiques, moda i mitjana.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2182
Estadística i probabilitat.

http://www.xtec.cat/~jqueralt/estadistica.pdf
Activitats estadística.

http://blocs.xtec.cat/jromero3/category/matematiques/
Activitats estadística.

http://www.uco.es/~ma1marea/alumnos/primaria/indice.html
Probabilitat. Interessant.

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=59
Joc de probabilitat.

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/4/index.htm
Joc de boles.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_unitat&id=50&tipus=proposta
Joc: Caixa de Varga.

http://blocs.xtec.cat/jromero3/category/matematiques/
Activitats d'estadística, proporcions i percentatges.

http://ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/100618_probabilidad_nivel1.elp/
seguro_probable_o_imposible.html

Segur, probable, impossible.

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/
datos/05_rdi/ud14/2/02.htm

Freqüència absoluta i relativa.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_14__Quantes_petxines_.html
Autoavaluació 4t.

RECTES, SEMIRRECTES I SEGMENTS esquema i fitxa DOSSIERS RECTES I ANGLES

TERCER RECTES I ANGLES QUART DINERS

http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Informació i activitats. Rectes, angles, polígons i circumferències.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-5
Rectes i angles.

http://www.genmagic.net/generadores/galeria2/geo1.htm
Rectes i figures.

http://www.genmagic.org/mates1/ra1c.html
Rectes i angles.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat3/linies.swf
Línies, translacions, girs i simetries.

http://udisatenex.educarex.es/atenea2005/cptrajano/Rectas,SemirrectasYangulos/
Tipus de rectes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3111
Geometria plana. Paquet activitats sobre línies, angles, polígons, triangles, perímetre,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees, volums,..

http://platea.pntic.mec.es/~jmigue1/index.htm
Línies, segments, angles, perímetre, bisectriu, mediatriu, triangles, quadrilàters i circumferències.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/rectes/rectes.htm
Rectes, angles i girs.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/geogebra.htm
Interessant.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/geometria
Rectes. angles i figures planes.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Rectes i angles.

http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/trac/intro.htm
http://agora.xtec.cat/iesridaura/moodle/mod/page/view.php?id=2490
No aixequis el llapis.

http://agora.xtec.cat/iesridaura/moodle/mod/page/view.php?id=2491
Espirals.

 • EINES

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/construir-regla-cartabon.html
Con regle y cartabón

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/construir-regla-compas-1.html
Con regla y compás. Construir un triángulo.

http://seminaritactic.blogspot.com.es/search/label/MATEM%C3%80TIQUES
http://seminaritactic.blogspot.com.es/2012/05/didactica-de-la-matematica-per-mestres.html
Esquadra, cartabó, ...Interessant.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_familia&id=8
Instruments de mesura.

 • MEDIATRIU

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/recta4.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/mates/geometria/geometria/A15.htm
http://www.geogebra.org/en/upload/files/catala/joseps_pg/mediatriu_segment.html
http://www.xtec.es/ies-jaumebalmes/geo2007/mafori/mediatriu.html

http://www.youtube.com/watch?v=CQgZU7lBTsU&feature=player_embedded#at=18
Vídeo.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_10__Escaire_i_compas.html
Autoavaluació 4t.

LES FRACCIONSFRACCIONS esquema DOSSIERS

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/
fraccions/fraccions.htm

Els nombres fraccionaris.Recursos.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/fraccions4/fraccions.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions
Activitats fraccions.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://www.genmagic.net/mates4/ser4c.swf
Simplificació de fraccions.

http://www.genmagic.net/mates2/fraccio_cas.swf
Representació de fraccions.

http://e-learningforkids.org/Courses/ES/M0901/index.html
Joc: Mercado matemático.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies, divisibilitat, potèncis,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1289
Fraccions, múltiples i divisors.

http://www.educa.madrid.org/web/cp.beatrizgalindo.alcala/archivos/fracciones/
fracciones/index.html

Operacions amb fraccions.

http://edumates.wikispaces.com/AA_Fraccions
Operacions amb fraccions.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002partsnombre/partsnombre.sw
Parts d'un nombre.

http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/tdpma/dpmam3/dpmam3p4.htm~
Suma de fraccions.

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/sise/setembre04/fraccentendre.swf
Suma de fraccions.

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/sise/setembre04/sumfra6.swf
Suma de fraccions.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/acmates/fraccions/restatrencats.htm
Resta de fraccions.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/producte_requadre/producte_requadre.swf
Producte de fraccions.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/ultimes/profrapro.swf
Producte de fraccions.

http://competentesdigitales.blogspot.com.es/2013/12/tema-6-matematicas-las-fracciones.html
Reduir a comú denominador.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.xtec.es/ceiplesescolesdegurb/activitats/acticasa/fraccions.htm
Dues animacions.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura, fraccions, potències, gràfics,...

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/fracciones.php
Generador d'activitats de fraccions i de nombres mixtos.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fracciones/iniciar.htm
Fraccions. Exercicis castellà.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1579
Fracció d'un nombre.

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=37
Tot sobre fraccions.

http://www.thatquiz.org/es/practicetest?MYDJ4074
Nombres mixtos.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/
fraccions/002nombres_mixtos/mixtos.swf

Nombres mixtos.

http://casp2.zoomblog.com/cat/14823
Fraccions.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/fracciones.htm
Enllaços fraccions.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002trobem_fraequi/
Fraccions equivalents.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002fraccioequi3/partssise6.swf

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002deimals_fraccions/fraccions_decimals.swf
Fraccions decimals.

http://www.xtec.cat/centres/a8041374/mates_1_eso/marcos/marcos_ordenar_fraccions.swf
Ordenar fraccions.

http://www.xtec.es/~mbajo/llicencia/cdactivitatsllicencia/fraccions/demo/compara_temps.swf
Comparar fraccions.

http://www.xtec.es/cfapalaudemar/moduls/mct/m14_apunts_unit2.pdf
PDF fraccions.

http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F9.pdf
Material per treballar les fraccions. Sectors circulars.

http://www.xtec.cat/~nfranque/trencats/index.html
http://www.xtec.cat/~nfranque/trencats/pdf/legos.pdf
Trencats amb legos.

http://www.xelu.net/pdf/materials/2/quaderns_matematiques_fraccions.pdf
http://www.xelu.net/pdf/materials/2/quaderns_matematiques_fraccions_solucions.pdf
Quaderns i solucions de fraccions.

http://www.xtec.cat/~eseguro/recursos/fraccions.htm
http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/index.php?id=2
http://descartes.cnice.mec.es/grupodescartes/EDAD_catala/1esomatematicas/
1quincena5/1quincena5_contenidos_1a.htm

Recursos fraccions.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
Interessant.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

http://math.rice.edu/~lanius/fractions/spindex.html
¿Quien quiere pizza?

http://www.xtec.cat/~jcanadil/activitats/fraccions_ull_Horus.htm
http://www.edu365.cat/sequencies/eso1/matematiques/E3/U3ullhorus.odt
http://www.xtec.cat/~voliu/Ahmes/les_unitats_de_mesura.html
http://www.xtec.cat/~smargeli/nombres/sistemes/egipte/fraccio.htm
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8014589_2073/llibre/index.php?section=33&page=3
http://www.slideshare.net/jsolson2/matematiques-egipcies
L'ull d'Horus.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_7__Qui_fa_les_parts_en_treu_profit_.html
Autoavaluació 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__Partitures_i_fraccions.html
Autoavaluació 5è.

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/user/vanesavgr#

UNITATSTEMPS unitats_temps DOSSIERS

TERCER TEMPS QUART TEMPS

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/acmates/numeracio/horesdiesminuts3.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/
numeracio/horesdiesminuts3.swf

Càlcul amb dies, hores, minuts, segons, ...

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php
Generador full rellotges.

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/StopTheClock/sthec4.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/tercer/fraccions/partsrellotge.swf
Temps.

http://blocs.xtec.cat/dgraell/files/2013/11/ut.swf
Unitats de temps.

http://www.xtec.cat/~mroman/Projecte/mapamundi.htm
Els fusos horaris.

http://www.timeticker.com/
Fusos horaris. Interessant.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3364
Les hores. CM. Forma analògica i digital.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://clic.edu365.cat/db/act_ca.jsp?id=1117
El rellotge.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/
projects/rellotge/jclic/rellotge.jclic.zip&lang=ca&title=El+rellotge

El rellotge.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1346
Mesurem el temps.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1460
La mesura del temps.

http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/
medir_tiempo/Medir%20el%20tiempo.html

Medir el tiempo.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/rellotges/matematiques-rellotge.htm
Webs rellotges i monedes.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/segon/matematiques/mesures/
mesures.htm

Les hores. CI. Segon.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosjclic/matematiques/cm/
quinahora.htm

Quina hora és? CM.

http://www.genmagic.net/mates1/reloj_cas.swf
Em dius l'hora?

http://www.xtec.net/~ivilater/enlinia/hores1/hora1c.html
Les hores.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosjclic/matematiques/cm/
calendari.htm
Calendari.CM.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19960&p_num=3
Mesurar el temps.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/pop_convertidor_win.htm
Convertidor horari.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/tiempo.htm
Enllaços temps.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/sumrestunitatstemps.swf
Sumes i restes amb unitats de temps.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/la-mesura-del-temps
La mesura del temps.

http://www.pepe-rodriguez.com/Anuncios_links/Tiempo_de_vida.htm
Calcular el temps viscut.

http://phobos.xtec.cat/cperales/evea/planes/ctemin.html
Sistema sexagesimal. Passar d'una unitat a una altra.

http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/pop_convertidor_win.htm#
Convertidor horari.

http://xtec.cat/~jjareno/activitats/calendaris/tipus.htm
Calendaris. Pots calcular els dies que tens.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_6__El_pas_del_temps.html
Autoavaluació 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_6__La_nostra_historia.html
Autoavaluació 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_4__Lespai_i_el_temps.html
Autoavaluació 5è.

DIAGRAMA BARRES INTERESSANT

TERCER TRACTAMENT INFORMACIÓ

http://ense.gencat.es/~jcanadil/activitats/mao/d_barres.htm
Diagrama de barres.

http://www.genmagic.org/mates2/grafica_temperatura.swf
Climograma.

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-290
Interpretar gràfiques.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx
Per fer gràfics.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat4/grafiques/GRAFIQUES.htm
Pictogrames, gràfiques, moda i mitjana.

FIGURES SIMÈTRIQUES

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/simetria/index.htm
Mud Simetria.

http://www.genmagic.net/habilidades/dib4c1_simetrico.swf
http://www.genmagic.net/habilidades/dib4c1.swf
http://www.genmagic.net/mates2/simetria.swf
Jocs simetria.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat3/SIMETRIES/simetries.html
Activitat.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat3/linies.swf
Línies, translacions, girs i simetries.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Rectes, angles, rotacions, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees, volums,..

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Calculadora Weris. Simetria.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://genmagic.org/mates2/simetria_ca.swf
Simetria. Cicle Inicial.

http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/
Figures geomètriques amb imatges d'objectes del nostre entorn i simetria.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_14__Pintem_mandales.html
Autoavaluació 3r.

NÚMEROS DECIMALS DOSSIERS

http://www.edu365.com/aulanet/intermates/10/index.htm
Informació i activitats amb decimals. Els saltadors d'altura.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/decimals/
decimals.htm

Els nombres decimals. Recursos.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/archivosCMS/3/3/25/usuarios/163936/9/U124t/U12_4r.swf
Estimacions.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
Els nombres decimals i el €.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/els-decimals
Els nombres decimals. Vídeo.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
sumayresta_d/ocd_p.html

Sumes i restes amb decimals.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/sumarestadecimal.swf
Sumes i restes amb decimals.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/multdeci
/mult_usc_ed_p.html

Multiplicar decimals.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/divideci
/divi_usc_ed_p.html

Dividir decimals.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies, divisibilitat, potèncis,...

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3585
Fraccions decimals, dècims i centèsims, nombres decimals i ordenar.

http://www.genmagic.net/mates4/fraccio_decima_c.swf
Convertir fracció/decimal.

http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
Multiplicar i dividir per 10/100/1000.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/acmates/ultimes/decimals3.htm
Aprenem els decimals.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/decimals/sumadeci.swf
Sumes amb decimals.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
sumayresta_d/ocd_p.html

Sumes i restes amb decimals.

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/
decimales_e3/comparacionda_p.html

http://www.aaamatematicas.com/dec52_x2.htm
Comparar decimals.

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/53/index.htm#
Aproximar i arrodonir.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/ultimes/gpdecimals4.swf
Comparar decimals.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/hotpot/view.php?id=1525&framename=main
Ordenar decimals de menor a major.

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=35
Curs els nombres decimals.

http://www.primaria.librosvivos.net/6EP_Mat_cas_ud2_Representar_numeros
_decimales_en_la_recta.html

Redondear.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/numeros_decimales.htm
Enllaços decimals.

http://blocs.xtec.cat/mar98/2009/01/26/activitats-amb-nombres-decimals/
Activitats amb nombres decimals.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002decimal4/unidecicente.swf
Activitats per treballar els decimals.

http://blocs.xtec.cat/calgravatmatematiques/files/2009/01/nombres-decimals.pdf
PDF decinals.

http://www.slideshare.net/ceipbarrachina/multiplicaci-i-divisi-en-decimals
http://www.slideshare.net/pep250/les-operacions-amb-decimals
Presentació.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__Tinc_unes_decimes_de_febre.html
Autoavaluació 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__Calculadores.html
Autoavaluació 6è.

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/user/vanesavgr#

 

UNITATSLONGITUD unitats ESCALA

TERCER LONGITUD QUART LONGITUD

http://www.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/revista%20digital/act0326profin.swf
Practicar amb les unitats, amb un resum teòric. Interessant!

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1291
Exercicis visuals, amb problemes de longitud.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/smd/smd.htm
Taules i graelles per canviar d'unitat.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-8
Longitud, massa, capacitat, superfície, volum, ...

http://www.semergen.es/semergen2/cda/documentos/calculadoras/calc/
calculadora.jsp?id=8983

Conversor.

http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf
Mesurem objectes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3286
Mesures usuals de longitud. Comparar unitats.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=25
Quadern virtual: Problemes longitud.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1358
Arrodoniment i estimació. Activitats de quantitats, operacions, capacitat, mesura, longitud i temps.

http://www.xtec.net/~rcontijo/
Formació Tic. Col·legi Sant Josep. Documents presentats. Convertidor unitat de longitud, corrector d'operacions aritmètiques i proporcions.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23195&p_amb=4021
Vídeo: Gimcana de mesures.

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_308_g_3_t_4.html
Per calcular la distància entre algunes ciutats del Planeta.

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_01.html
Medir és comparar. (Castellà).

http://usuarios.lycos.es/joanmiro/
Mesures tradicionals. Conversors de pesos, mides i mesures.

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/12715732009055950754624/002379_5.pdf
Mesures tradicionals: jornals, pòrques, faneques, almuds, quarteres, ...

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/
longitud_1.swf

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/
longitud_p.html

Unitats de longitud.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

Sistema mètric.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/longitud_y_superficie.htm
Enllaços longitud i superfície.

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/smd/longitu2.htm
Canvi d'unitats.Equivalències.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
medidas_e/medidas_p.html

Canvi d'unitats.

http://www.xtec.cat/~smora/activitats/info_smd_complex.swf
http://www.xtec.cat/~smora/activitats/complex_definitiu.swf
Forma complexa i incomplexa.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

MESURA: UNITATS.

http://www.xtec.cat/~adonoso/WebVerne/mesura.htm
Mesurem el món: peu, milla, ...

http://www.google.es/url?q=http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/
innovacio/pdf/c3/mesura.doc&sa=U&ei=pM8EUffBH-er0QXyo4HADw&ved=0CCkQFjAI&usg=
AFQjCNGCkNHSTw0G48bgncskBPOuLRWQ6Q

La mesura.

http://www.xtec.cat/~aporta1/mates/unitats_mesura.pdf
Fitxes unitats de mesura.

http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/documents/43-altres-documents-de-suport-curricular/551-unitats-legals-de-mesura-i-la-seva-escriptura
Unitats legals de mesura i la seva escriptura.

http://www.ub.edu/criteris-cub/llistat_ab.php?taula=UN&ordre=mots_t
Unitats de mesura.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Unitat_de_longitud
Unitats de longitud.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_7__Tots_som_diferents.html
Autoavaluació 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_8__El_sistema_metric_decimal.html
Autoavaluació 4t.

 • Vídeos

http://www.tv3.cat/videos/214143019#
Sistema mètric.

DIAGRAMA SEGMENTS INTERESSANT

http://ense.gencat.es/~jcanadil/activitats/mao/d_lineal.htm
Diagrama linial.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

GEOMETRIA I ALIMENTSPOLÍGONS esquema graella_fitxa CLASSIFICACIÓ TRIANGLES TIPUS DE QUADRIlÀTERS DOSSIERS

TERCER FIGURES PLANES

 • INFORMACIÓ GENERAL

http://www.xtec.es/%7Edvert/geo/porta.swf
Cossos geomètrics. Molt bo.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat3/figuresplanes3r.swf
Figures planes.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Espai i forma.

http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/maths/cynnal/polyhydra/polyhydra.swf
Polígons. Interessant.

http://www.xtec.es/~dibanez/geometria/geom_poligons.htm
Polígons. Esquema.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1317
Clic: línies, figures i cossos.

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/concavitat/index.htm
Informació i activitats sobre concavitat i convexitat.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/geometria/
matematiques-geometria1.htm

Webs geometria.

http://argentina.aula365.com/popups/PopUp_Componentes_View.aspx?FKInstancia=705744
Infografies animades dels polígons. Interessant.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
Figures planes.

http://picasaweb.google.com/ToryHugo/FigurasYCuerposGeometricos#
Figures i cossos geomètrics.Picasa.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/geometria
Recull de recursos de geometria.

 • PERÍMETRE I ÀREA

http://www.genmagic.org/mates1/per1c.html
Perímetres.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_cnice_mat/fla_catala_mat/perimetre.swf
Perímetre.

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm
Perímetre i superfície d'un polígon.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/perimeter/index.html

http://www.xtec.es/~dibanez/geometria/poligons.ppt#266,2,Diapositiva 2
Àrees i perímetres.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_cnice_mat/fla_catala_mat/peri_area.swf
Perímetre i àrea.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat6/areespoligons/presentacio.swf
Àrees i perímetres. Molt bo.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_cnice_mat/fla_catala_mat/
area_rectangle.swf

Àrea del rectangle.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_cnice_mat/fla_catala_mat/area_tri_equi.swf
Àrea del triangle.

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/construir-regla-compas-1.html
Con regla y compás. Construir un triángulo.

http://www.xtec.net/~garbiol/CabriJava(Htm)/UNITAT%20DIDACTICA(HTM).htm
Superfície figures planes: quadrat, rectangle, ... Interessant!

 • TANGRAM

http://www.genmagic.net/educa/
Tangram i formes.

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00136/student.html
Tangram.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/CI/tangram.swf
Tangram.

http://www.xtec.es/serveis/crp/a8903082/webcons/index/index.htm
Construccions amb peces de fusta.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/figures_planes/
figures_planes.htm
Figures planes: triangles, quadrilàters, paral·lelograms,...

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/quadrilaters/index.htm
Informació i activitats sobre els quadrilàter, els rombes i els seus amics.

http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Informació i activitats. Rectes, angles, polígons i circumferències

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3111
Geometria plana. Paquet activitats sobre línies, angles, polígons, triangles, perímetre,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2066
Triangles i Quadrilàters. Activitats sobre polígons, angles,...

http://www.fi.uu.nl/en/cat/welcome.xml?number=00146
Per enrajolar i fer polígons.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1350
Quadrat de 10 i triangles de 15.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees, volums,..

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/geometria
Rectes. angles i figures planes.

http://www.pangea.org/%7Eacte/sebas/figures/catal.htm
Geometria a l'escola. Fotos de geometria a la realitat i per construir figures.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.webquestcat.org/wqcossosgeom/index.htm
Cossos geomètrics.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.xtec.es/~smargeli/mates/geordi/geordi.htm
Aprendre geometria amb l'ordinador.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm
Adreces geometria.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1352
L'oca matemàtica.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/geogebra.htm
Interessant.

http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/telecha.htm
Per descarregar el programa Déclic, per construir triangles.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_12__On_anem.html
Autoavaluació 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_4__Tot_son_poligons_.html
Autoavaluació 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_9__Cavallets_i_sinies.html
Autoavaluació 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_12__Capses.html
Autoavaluació 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_9__Moltissims_triangles.html
Autoavaluació 5è.

NÚMEROS ROMANS ESQUEMA

http://www.calculateme.com/cRomanNumerals/
Calculadora de números romans.

http://www.genmagic.org/mates3/nro1c.swf
La numeració romana.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2362
Els números romans.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1296
Numeració romana.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=116
Quadern virtual: Nombres romans.

http://laclassedequartb.com/matematiques-tema-5/
Recursos números romans.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies, divisibilitat, potèncis,...

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/
tema1_P5/tema1_pr5.swf

Pràctica nº romans.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/numeros_romanos.htm
Enllaços romans.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

UNITATSMASSA unitats DOSSIERS ESCALA

TERCER PES I CAPACITAT

http://www.educaplus.org/swf/balanzapos_p.swf
Equilibrar la balança.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/smd/smd.htm
Taules i graelles per canviar d'unitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-8
Longitud, massa, capacitat, superfície, volum, ...

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1348
Pesa pesant. Deduir el pes d'alguns objectes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1358
Arrodoniment i estimació. Activitats de quantitats, operacions, capacitat, mesura, longitud
i temps.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1291
Massa, capacitat, longitud, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.fi.uu.nl/en/cat/welcome.xml?number=00185
Joc pesar animals.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://usuarios.lycos.es/joanmiro/
Mesures tradicionals. Conversors de pesos, mides i mesures.

http://www.educaplus.org/play-42-Equilibra-la-balanza-Números-positivos.html
La balança.

ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

Sistema mètric.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/masa_y_peso.htm
Enllaços massa.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
medidas_e/medidas_p.html

Canvi d'unitats.

http://blocs.xtec.cat/zonafiq/category/aula/2n-eso/fiq/forces/3-activitat-tic-
diferencia-massa-i-pes/

Diferència entre massa i pes.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

http://www.slideshare.net/napasumat/mesures-de-massa
Complexa i incomplexa.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_9__Uf__Com_pesa.html
Autoavaluació 3r. 117308

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_13__Feu-ne_bon_pes_.html
Autoavaluació 4t.117316

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_15__Fem_equilibris.html
Autoavaluació 4t. 117316

PICTOGRAMA

http://ense.gencat.es/~jcanadil/activitats/mao/pictogrames.htm
Pictograma.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat4/grafiques/GRAFIQUES.htm
Pictogrames, gràfiques, moda i mitjana.

ANGLES esquema i fitxa DOSSIERS RECTES I ANGLES

TERCER RECTES I ANGLES QUART RECTES I ANGLES

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm
Adreces geometria.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/geogebra.htm
Interessant.

http://blocs.xtec.cat/dgraell/files/2013/11/valorangles.swf
Valor dels angles.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/rectes_angles/angles_04.html
Estimació mesura angles.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/geometria
Rectes. angles i figures planes.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Rectes, angles, rotacions, ...

http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Informació i activitats. Rectes, angles, polígons i circumferències.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-5
Rectes i angles.

http://www.castellnouedicions.com/sa/castellnou/catalunya/tic_superior/3_angles.htm
Gràfic tipus d'angles.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3111
Geometria plana. Paquet activitats sobre línies, angles, polígons, triangles, perímetre,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2066
Triangles i Quadrilàters. Activitats sobre polígons, angles,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees,
volums,..

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/rectes/rectes.htm
Rectes, angles i girs.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/angulos/principal_p.html
Los ángulos y su medida.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.genmagic.org/mates1/ra1c.html
Rectes i angles.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.e-vocacion.es/files/html/265837/recursos/la/U09/pages/recursos/143164_P121/es_carcasa.html
Mesurar angles amb la rosa dels vents.

http://www.e-vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U05/pages/recursos/143304_P65/es_carcasa.html
Suma d'angles.

http://www.e-
vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U05/pages/recursos/143304_P67/es_carcasa.html

Resta d'angles.

 • TRANSPORTADOR

http://blocs.xtec.cat/dgraell/files/2013/11/eltransportadorangles.swf
El transportador. Interessant.

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/transportador-usar.html
El transportador.

http://www.educaplus.org/play-10-Transportador.html
El transportador. Interessant.

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/angulos/principal_p.html
El transportador.

 • BISECTRIU

http://educacion.practicopedia.com/como-hacer-una-bisectriz-1911
Vídeo bisectriu.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/rectes_angles/bisectriu.html
Construcció bisectriu.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/mat5/rectesiangles.htm
Activitats angles. Bisectriu. Mediatriu.

 • TIPUS D'ANGLES

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/rectes_angles/angles_05.html
Angles adjacents.

http://www.xtec.es/~smora/activitats/mesura_angles.swf
Mesura d'angles.

http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=
200602011047_PRE_0_-1274510673&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false

Àngles complementaris i suplementaris.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/start.swf
Classificació i operacions amb angles.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_10__Fem_mosaics.html
Autoavaluació 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_6__Tot_a_escaire.html
Autoavaluació 5è.

NÚMEROS ENTERS
 • CONCEPTE/GENERAL

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies,
divisibilitat, potèncis,...

http://www.genmagic.org/mates2/ne1c.swf
Nombres enters.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
Interessant.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=78
Quadern virtual.

http://www.xtec.net/~marques/eso/cicle2n/nombres.htm
Nombres enters.

http://www.genmagic.net/pdi2/enters.pdf
Nombres enters. PDF.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2070
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/integers/launch.html Clic.

 • COMPARACIÓ

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/numenteros/
enteros_p.html

Números enteros.

 • REPRESENTACIÓ

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/intro_to_integers/index.html
Introducció enters.

 • OPERACIONS

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/integers/launch.html
Introducció enters.

 

UNITATSCAPACITAT unitats DOSSIERSESCALA

TERCER PES I CAPACITAT

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/tercer/fraccions/ompleam.swf
Capacitat.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/smd/smd.htm
Taules i graelles per canviar d'unitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-8
Longitud, massa, capacitat, superfície, volum, ...

http://redes.agrega.indra.es/repositorio/13062008/es_20080613_2_9161940//index.html
La capacitat.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1291
Massa, capacitat, longitud, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1358
Arrodoniment i estimació. Activitats de quantitats, operacions, capacitat, mesura,
longitud i temps.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1348
Pesa, pesant.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://usuarios.lycos.es/joanmiro/
Mesures tradicionals. Conversors de pesos, mides i mesures.

ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

Sistema mètric.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/capacidad.htm
Enllaços capacitat i volum.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/view.php?id=1798
Equivalències.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
medidas_e/medidas_p.html

Canvi d'unitats.

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/index_matematicas.html
Esquemes i jocs.

http://www.slideshare.net/napasumat/dayana
Complexa i incomplexa.

DIAGRAMA SECTORS INTERESSANT

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Diagrama de sectors, interpretar gràfics, m.c.m, ...

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/sectors.htm
Diagrama de formatgets.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.grec.net/home/escolar/recursos/ESTAD/c8/unit1/acti3/acti1.html
Per fer un diagrama amb Excel.

http://www.sopadenumeros.com/geogebra/tarta.html
Manipulable.

http://blocs.xtec.cat/matesther/2008/02/17/diagrames-de-sectors/
Exercicis.

 

CIRCUMFRÈNCIA I CERCLE esquema_fitxa14 de març

QUART RADI I DIÀMETRE

http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Informació i activitats. Rectes, angles, polígons i circumferències.

http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/glosario/circunferencia.swf
Circumferència.

http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/glosario/circulo.swf
Círculo.

http://www.iesmordefuentes.com/materiales/tecnologia/dibujo2eso/12.swf
Elements de la circumferència.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Espai i forma.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees, volums,..

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1303
Circumferències i cossos geomètrics.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1036
La circumferència.

http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf
Longitud de la circumferència.

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/
geometria/peri_circunferencia.swf

http://projecte.xtec.net/ceipmariagali/act/peri_circunferencia.swf
Longitud de la circumferència.

http://www.pangea.org/%7Eacte/sebas/figures/catal.htm
Geometria a l'escola. Fotos de geometria a la realitat i per construir figures.

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/%7Emsadaall/geogebra/areas.htm
Àrees: rectangle, quadrat, rombo, romboide, trapezi, polígons regulars, cercle i longitud de la circumferència.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://www.xtec.net/~garbiol/CabriJava(Htm)/UNITAT%20DIDACTICA(HTM).htm
Unitat didàctica.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/geogebra.htm
Interessant.

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/construir-regla-compas-1.html
Con regla i compàs. Com utilitzar el compàs,

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/noticies-/efemerides/349-14-de-marc-dia-de-pi
http://xtec.cat/~jjareno/activitats/comentaris/com_pi.htm
Recursos número pi.

ARREL I POTÈNCIES potències

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana, superfícies,
divisibilitat, potències,...

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Com es calcula una arrel quadrada.

http://www.genmagic.org/mates2/rc1c.swf
Arrel quadrada.

http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/ultimes/arrelquadrada.swf
Practicar arrels quadrades. Flash.

http://blocs.xtec.cat/teresunemates/files/2008/02/arrel-quadrada.pdf
Document amb el concepte d'arrel quadrada.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/potencias.htm
Enllaços potències.

http://www.genmagic.net/mates4/ser7c.swf
Potències.

http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/sumes%20portant/
calculpotencies.swf

Practicar potències de base 10. Flash.

http://blocs.xtec.cat/calgravatmatematiques/files/2008/10/
exercicis-de-nombres-naturals.pdf

Document amb exercicis i problemes que utilitzen quadrats i cubs de nombres naturals.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://calaix2.blogspot.com.es/
Arrel quadrada. Recursos.

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/user/vanesavgr#

UNITATSSUPERFÍCIE unitats unitats superficie antigues

http://www.xtec.es/~mpeleato/act3e1feta.swf
Comptar quadrets i passar a cm2, dm2, ... Interessant!

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies,
divisibilitat, potèncis,...

http://www.xtec.net/~garbiol/CabriJava(Htm)/UNITAT%20DIDACTICA(HTM).htm
Superfície figures planes: quadrat, rectangle, ... Interessant!

http://www.genmagic.net/generadores/galeria3/mesuraareac.html
Superfícies.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-8
Longitud, massa, capacitat, superfície, volum, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

Sistema mètric.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/longitud_y_superficie.htm
Enllaços longitud i superfície.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_10__90_metres_quadrats.html
Autoavaluació 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Una_hectarea.html
Autoavaluació 6è.

FENÒMENS D'ATZAR

http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/materials/probabi/probjoc.htm
Joc de probabilitat.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_unitat&id=50&tipus=proposta
Joc d'estadística i probabilitat. La Caixa de Varga.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_familia&id=44
Joc baldufes.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_material&id=85
Joc bonostat.

http://edumat.uab.cat/materials/index.php?opcio=mostra_familia&id=41
Joc daus.

http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/index.htm
Grup Perímetre.
Probabilitat (material).

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

ÀREA PERÍMETRE I ÀREES

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres, àrees,
volums,..

http://www.edu365.com/eso/faqs/mates/arees/index.htm
Totes les àrees.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat6/areespoligons/presentacio.swf
Àrees i perímetres. Molt bo.

http://www.xtec.net/~garbiol/CabriJava(Htm)/UNITAT%20DIDACTICA(HTM).htm
Unitat didàctica.

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/%7Emsadaall/geogebra/areas.htm
Àrees: rectangle, quadrat, rombo, romboide, trapezi, polígons regulars, cercle i longitud de la circumferència.

http://genmagic.org/mates1/ap1c.html
Àrees:
Paral.lelograns, triangles i trapezis.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/area/launch.html
Àrees.

http://www.xtec.cat/ceipcastellroc/activitats/llengua%20mates%20i%20medi/act/
area_rectangle.swf

Àrea rectangle.

http://www.xtec.cat/ceipcastellroc/activitats/llengua%20mates%20i%20medi/act/
area_tri_equi.swf
Àrea triangle.

http://www.xtec.cat/ceipcastellroc/activitats/llengua%20mates%20i%20medi/act/
peri_area.swf

Àrea del quadrat i perímetre.

http://www.xtec.cat/~smargeli/edu365/pentagon/pentagon.htm
Àrea pentagon: descomposició de triangles.

http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/index.htm
Grup Perímetre.
Superfície (Taller).

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm
Adreces geometria.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/geogebra.htm
Interessant.

http://agora.xtec.cat/iesridaura/moodle/mod/assign/view.php?id=5345
Calcular àrees.

 

PRIMERS, MÚLTIPLES I DIVISORS esquema divisor i múltiplemcm_mcd

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/multiples/index.htm
Informació i activitats sobre els múltiples.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/prime_numbers/index.html
Primers i compostos.

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Diagrama de sectors, interpretar gràfics, m.c.m, ...

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/divisors/index.htm
Informació i activitats sobre els divisors.

http://www.genmagic.net/mates1/md1c.swf
Múltiples i divisors.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/multiples/index.html
Múltiples.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/multiplos_y_divisores.htm
Enllaços.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=37
Quadern virtual: Divisors d'un numero.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies,
divisibilitat, potèncis,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1290
El garbell d'Eratòstenes. Els números primers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2058
Bingo Matemàtic: joc de fraccions, decimals, temps, longitud, pes i capacitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1289
Fraccions, múltiples i divisors.

http://www.xtec.net/aulanet/ud/mates/divisibilitat/index.htm
Divisibilitat.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/
multiplosydivisores_p.html

Múltiplos y divisores.

http://www.xtec.es/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
Interessant.

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/user/vanesavgr#

VOLUM unitats

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees,
volums,..

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-8
Longitud, massa, capacitat, superfície, volum, ...

ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf

Sistema mètric.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/capacidad.htm
Enllaços capacitat i volum.

HISTOGRAMA

http://ense.gencat.es/~jcanadil/activitats/mao/d_histogrames.htm
Histogrames
.

POLÍEDRES ESQUEMA GEOMETRIA INFORMACIÓ

TERCER COSSOS GEOMÈTRICS

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308
Geoclic. Activitats sobre restes, simetries, polígons, angles, circumferències, políedres,
àrees,
volums,..

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Espai i forma.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1303
Circumferències i cossos geomètrics.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animations_of_polyhedra
Animació políedres.

http://www.anayainteractiva.es/docs/mate_actividad9_2.swf
Joc figures geomètriques.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/3D_shapes/index.html
Cossos 3D.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.pangea.org/%7Eacte/sebas/figures/catal.htm
Geometria a l'escola. Fotos de geometria a la realitat i per construir figures.

http://www.xtec.es/centres/c5000274/webgeo/index.html
Volums fotogràfics. Figures geomètriques fetes pels alumnes.

http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/
Figures geomètriques amb imatges d'objectes del nostre entorn i simetria.

http://www.thatquiz.org/es/
Generador d'activitats: aritmètica, geometria, mesura,fraccions, potències, gràfics,...

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm
Adreces geometria.

http://kyucon.com/qblock/
Geometria amb LEGOS.

 • CONSTRUCCIONS.

http://www.ue-nsc.com/cuerposgeometricos.html
Plantilla per la contrucció del: Cub, con i la piràmide triangular.

http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/foldout.html
Plantilles: cub, tetraedre, icosaedre, ... També amb un mapa.

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/polied4.htm
http://www.secomohacer.com/escolar/FIgurasg.htm
http://www.iseron.com/index.php/educacion/
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/matematica/geometria/2009/12/57-8568-9-4-cuerpos-geometricos.shtml
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/practica2/pajita/polied/constr.htm
Construcció de poliedres regulars.

http://www.mat.puc-rio.br/~hjbortol/mathsolid/mathsolid_en.html

http://www.worksheetworks.com/math/geometry/polyhedra.html
Plantilles.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_4__Un_safari_geometric.html
Autoavaluació 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__Mon_geometric.html
Autoavaluació 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__Natura_i_Geometria.html
Autoavaluació 6è.

PERCENTATGES I PROPORCIONALITAT

http://www.xtec.net/~rcontijo/
Formació Tic. Col·legi Sant Josep. Documents presentats. Convertidor unitat de longitud, corrector d'operacions aritmètiques i proporcions.

http://phobos.xtec.cat/jcosta22/la%20proporcionalitat/index.html
La proporcionalitat.

http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc
El nombre d'or: phi. La divina proporció.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1291
Activitats Interface. Fraccions, decimals, enters, percentatges, numeració romana,
superfícies, divisibilitat, potències,...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://www.edu365.com/aulanet/intermates/6/index.htm
Tant per cent.

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/23/
Augment de preus.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html
Adreces percentatges i probabilitat.

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/view.php?id=38
Tipus de proporcionalitats (directa i inversa) i percentatges.

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/24/index.htm#
L'import de la compra.

http://agora.xtec.cat/iesridaura/moodle/mod/url/view.php?id=2536
Probabilitat.

http://puntmat.blogspot.com.es/2013/04/materials-per-treballar-la-probabilitat_29.html
Probabilitat monedes.

UNITATS AGRÀRIES unitats

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://usuarios.lycos.es/joanmiro/
Mesures tradicionals. Conversors de pesos, mides i mesures.

 • AUTOAVALUACIONS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Una_hectarea.html
Autoavaluació 6è.

ESCALA PLÀNOLS I MAPES. 8 ANYS.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escalagr/index.htm
Escala gràfica.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escala/index.htm
Escala.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html
Escala.

 

CÀCUL MENTAL I PROBLEMES CÀLCUL CREATIU

TERCER PROBLEMES

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
Càlcul al minut.

http://www.xtec.cat/%7Ejjareno/calculus/
Càlculus.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/calculo.html
Càlcul.

http://www.xtec.es/actimates/indexlinia.htm
Problemes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2143
Problemes de càlcul mental.

https://sites.google.com/site/activitatsperprimerdeprimaria/matemat/problemes
Problemes de càlcul mental CI.

http://www.xtec.es/ceipmontcau-gelida/alumnes/cmprob/index.htm
Problemes de càlcul mental CM.

http://www.xtec.es/%7Eporellan/maquina/
Màquina problemes. Castellà.

http://www.xtec.es/~jcardena/Mates/imates.htm
Problemes 5è i 6è.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/probpowerpoint/indice.html
100 problemes 5è.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=139
Quadern virtual: Problemes CS.

http://www.elquinzet.cat/
Quinzet.

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat5/pagines/experiencia/quinzena/quinzena08/ci.pdf
Cicle Inicial.

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat5/pagines/experiencia/quinzena/quinzena08/cm.pdf
Cicle Mitjà.

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat5/pagines/experiencia/quinzena/quinzena08/cs.pdf
Cicle Superior.

http://agora.xtec.cat/ceipmmanent/moodle/pluginfile.php/334/mod_resource/content/1/
Fitxes_davaluacio/Proves_avaluacio_Quinzet.pdf

Proves.

http://www.elquinzet.org/www.elquinzet.es/CalendariProblemes.html
Calendari matemàtic.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1359
Fem problemes del Quinzet amb la Formiga Matemàtica.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1301
Problemes Quinzet I.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1302
Problemes Quinzet II.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1331
Problemes variats. Cicle Superior.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1297
Problemes al Cicle Inicial.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1285
Activitats càlcul mental a Primària.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1286
Resolució de problemes a Primària.

http://www.xtec.es/entitats/perimetre/mercat/ciclesup.htm
Llistat de problemes. Cicle Superior.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1355
Càlcul mental.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1349
Sèries de càlcul.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1353
Encreuats. Joc de càlcul 3r CM.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1314
Encreuats de càlcul mental.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1352
L'oca matemàtica. Joc de càlcul, lògica, geometria, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1347
Jeroglífics matemàtics. Joc de raonament lògic i càlcul mental.

http://www.ampa-diputacio.com/CM-CS/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/calcul/calcul.htm
Webs de numeració i càcul.

http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/index.htm
Grup Perímetre.
Càlcul mental (material).

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fichascalculo/
fichascalculo_p.html

Fitxes de càcul.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/calculo_mental.htm
Enllaços càlcul.

http://phobos.xtec.cat/se-anoia/intranet/documents/web/recursos/maletes/Calcul_PRI/
calculpri.pdf

Recursos Càlcul Primària.PDF de jocs.

http://personal.iddeo.es/quinzet/LluisSegarra/videos/trucsdecalcul.swf
Trucs de càlcul.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/PRIMER/problemes4.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/problemes/problemesnous/
problemes4.swf

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/CINQUE/problemes4.swf
Problemes.

 

 

CALCULADORA I ALTRESCALCULADORA ARITMÈTICA

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Calculadora.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
Màquina de calcular.

http://calculadora.edu365.cat/wiris/ca/index.html
Calculadora Wiris.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1354
Calcula, calculadora.

http://puemac.matem.unam.mx/matechavos/calculadora/html/jcalcu_c.html
Jocs amb calculadora.

http://curstac1.wordpress.com/2008/09/29/calcular-i-navegar/
Calcular i navegar.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

http://www.bolsa100.com/calculadora2.htm
Calculadora on line.

http://www.milfontes.net/cambios/calculadora_milfontes-net.htm
Calculadora.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/calculadora.swf
Calculadora.

http://www.nummolt.org/obbl/time/calculatorcat.html
Calculadora del temps.

http://convert.francepropertyshop.com/
Convertidor d'algunes unitats de temperatura, massa i longitud.

http://www.vicensvives.es/internauta/matematicas/pdf/matematicas2/cat/tema15.pdf
Sèries creixents amb la calculadora.

LÒGICA

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1352
L'oca matemàtica. Joc de càlcul, lògica, geometria, ...

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/memoria/
matematiques-memoria.htm

Webs memòria.

http://www.xtec.es/satis/ra/memoria.swf
Jocs memòria.

http://personales.ya.com/ivilater/fruites/fruites2.html
Memòria visual. Fruites.

http://personales.ya.com/ivilater/eines/eines.html
Memòria visual. Estris i eines.

http://www.xtec.net/%7Esmora/activitats/pallassos.swf
Memòria.

http://perso.wanadoo.es/e/ramonbernaus/proposta/memoria.htm
Memoritzar números.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/memory.html
Memory formes.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/memory2.html
Memory zodíac.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/memory5.html
Memory colors.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/imatges/morpion%5B1%5D.swf
Tres en ratlla.

http://www.genmagic.org/mates3/jtau.swf
Quatre en línia.

http://www.xtec.net/%7Eivilater/enlinia/magic1.htm
Quadrat màgic.

http://usuarios.lycos.es/matemagnum/index.htm
Racó de màgia.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/labyrinthe1.html
http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/labyrinthe2.html
http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/labyrinthe3.html
http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/labyrinthe4.html

Laberint.

http://www.sectormatematica.cl/juegos2.htm
Jocs de lògica.

http://www.xtec.net/%7Esmora/raons/raons.htm
Reptes lògics.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1347
Jeroglífics matemàtics. Joc de raonament lògic i càlcul mental.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1318
Fitxes amagades.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1312
Activitats de lògica.

http://www.psicoactiva.com/ilusion.htm
Il·lusions òptiques.

http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm
Fer màgia.

http://www.xtec.cat/crp-blanes/dinamitzacio/jocs/INDEX.htm
Jocs matemàtiques Cicle Inicial.

http://www.xtec.es/~rbernau1/index.htm
Jocs de matemàtiques.

http://genmagic.org/mates2/da1c.html
Dibuixos amagats.

http://www.xtec.es/%7Emfortun4/dibuamas.htm
Dibuixos amagats. Taules de multiplicar.

http://genmagic.org/tangram/index.swf
Tangram.

http://www.xtec.es/~jbuil/tangram/
Tangram flash.

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00136/student.html

Tangram.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/acmates/ultimes/enigmes/enigmes.swf
Enigmes: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.

http://www.xtec.es/~jespona/firomat/pobla.htm
Enigmes amb triangles: escuradents; sèries...

http://personal4.iddeo.es/quinzet/radio4/2007/06.juny/juny07.html
Enigmes.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/
ultimes/enigmes/enigmes.swf

Enigmes.

http://www.xtec.es/centres/e3009394/EL%20PROBLEMA%20DEL%20PARE%20SOLUCIO.doc
http://www.xtec.es/centres/e3009394/EL%20PROBLEMA%20DEL%20LLUMI%20SOLUCIO.doc
http://www.xtec.es/centres/e3009394/EL%20PROBLEMA%20DEL%20GALL%20SOLUCIO.doc
Enigmes pels petits.

http://www.xtec.es/centres/e3009394/ENIGMES%20CICLE%20MITJ%C0.doc
Enigmes CM.

http://www.xtec.es/centres/e3009394/ENIGMES%20CICLE%20SUPERIOR.doc
Enigmes CS.

http://www.pnte.cfnavarra.es/piki/enigmas/enigmas.php
Enigmes: numèrics, visual i lògics.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=10
Quadern virtual: Enigmes classificats per cicles.

http://phobos.xtec.cat/ceipferreriguardia/intranet/modules.php?op=modload&name=
sudoku&file=index

http://www.ramoncampoy.googlepages.com/sudoku1.pdf
http://www.ramoncampoy.googlepages.com/sudoku2.pdf
http://www.ramoncampoy.googlepages.com/sudoku3.pdf
http://www.ramoncampoy.googlepages.com/sudoku4.pdf
http://www.ramoncampoy.googlepages.com/sudoku5.pdf
http://www.xtec.es/ceipmontcau-gelida/mestres/sudoku.htm
http://www.jugarycolorear.com/2009/11/sudokus-para-ninos-con-soluciones.html
http://losrinconesolvidados.blogspot.com/2009/06/sudokus-para-ninos.html
http://www.sudokuforkids.com/Sudoku%20puzzles%204x4.pdf
http://www.printable-sudoku-puzzles.com/es.php
http://picasaweb.google.com/cosascole/SUDOKU#
http://www.telecartucho.es/imprimir/categories.php?cat_id=3
http://www.dailysudoku.com/sudoku/kids/archive.shtml?year=2011&month=03&day=15
Sudokus.

http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/divertiments/index.htm
Divertiments matemàtics.

http://www.xtec.net/%7Eefranco/prob3/p3reso.htm
Matemàtica recreativa interactiva.

http://marta.salvado.gomez.googlepages.com/jocsmatem%C3%A0tics
Jocs matemàtics.

http://www.xtec.net/entitats/perimetre/materials/probabi/probjoc.htm
Joc de probabilitat.

http://www.xtec.cat/~smora/activitats/robin.swf
Probabilitat.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/razonamiento.htm
Enllaços raonament.

http://www.actiludis.com/?p=26482
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/06/matematicas-y-cerillas.swf
Lògica.

http://www.taringa.net/posts/offtopic/17209615/Juegos-y-acertijos-Cuantos-te-salen.html
Per pensar.

http://blog.educalab.es/leer.es/web_tallermatematicas/Proyectos_5/Docentes/
5_PROYECTOS_DOCENTES.htm

Aplicacions PDI.Lògica, visual, ...

http://nosolojuegos.blogspot.com.es/
Jocs.

ALTRES
 • HISTÒRIA

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/historia.html
Història de les matemàtiques.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm
Història de les matemàtiques.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/historia/historia.html
Història de les matemàtiques.

http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
Història de les matemàtiques.

http://www.xtec.cat/~smargeli/nombres/sistemes/index.htm
Sistemes de numeració.

http://edu.jccm.es/cp/flemingab/pie07_08/pie08_wq_numeros.htm#INTRODUCCION
Història dels números.

 • MATEMÀTIQUES I ART

http://www.xtec.cat/~smargeli/art/mosaic/dual.htm
Mosaics.

http://www.xtec.cat/centres/b7004955/ciencia/fitxers/tesel2.htm
http://blocs.xtec.cat/edart/escher/
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/dpma/modul_4/exercicis
Tessel·les.

http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/comentaris/com_trac.htm
Sense aixecar el llapis.

 • PER CICLES

INFANTIL

http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.htm
Edu 365 Infantil.PRIMER

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/070524-matematiques-1er.jsp
http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080522-matematiques-1r.jsp
http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=1&c=1

http://phobos.xtec.cat/dgraell/
Matemàtiques 1r.

SEGON

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080522-matematiques-2n.jsp
http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/070606-matematiques-2n-.jsp

http://www.aaamatematicas.com/grade2.htm#topic145
Matemàtiques 2n.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=2&c=1
Matemàtiques 2n.

TERCER

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Matematiques_3r.html
Autoavaluació. 117308

http://www.aaamatematicas.com/grade3.htm
Mates 3r.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080522-matematiques-3r.jsp
Matemàtiques 3r.

http://www.primaria.librosvivos.net/Unidad_1__Los_numeros_de_tres_cifras.html
Matemàtiques 3r.

http://calasanz.cult.gva.es/7_ejercicios/matematicas/indice.html
Matemàtiques 3r.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=3&c=1
Matemàtiques 3r.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/61/html/Programa/mates_rdi.htm
Anaya 3r.

QUART

http://www.primaria.librosvivos.net/El_sistema_de_numeracion_decimal.html
Mates 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Matematiques_4t.html
Activitats 4t. Autoavaluació. 117316

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080522-matematiques-4t.jsp

http://www.aaamatematicas.com/grade4.htm
Matemàtiques 4t.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=4&c=1
Matemàtiques 4t.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-1
Matemàtiques 4t.

CINQUÈ

http://www.aaamatematicas.com/grade5.htm
Matemàtiques 5è.

http://www.primaria.librosvivos.net/120148.html
Matemàtiques 5è: Nombres naturals, romans i operacions, fraccions, nombres decimals i operacions, tractament de la informació, longitud, capacitat, massa, temps, rectes i angles, figures planes, moviments en el pla i cossos geomètrics.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=5&c=1
Matemàtiques 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Matematiques_5e.html
Matemàtiques 5è. Autoavaluació. 120979

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/default.htm
Matemàtiques 5è i 6è.

SISÈ

http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm
Matemàtiques 6è.

http://www.patronatdomenech.cat/img/sise/sise/mates/mates.htm
Matemàtiques 6è.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&year=6&c=1
Matemàtiques 6è.

http://www.primaria.librosvivos.net/120329.html
Matemàtiques 6è: Operacions amb naturals, amb decimals, múltiples i divisors,
potències i arrel quadrada, les fraccions, percentatge i proporcionalitat, magnituds i
sistema mètric, nombres enters, angles, polígons, circumferència i cercle, cossos geomètrics,
probabilitat i estadística.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Matematiques_6e.html
Matemàtiques 6è. Autoavaluació.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/default.htm
Matemàtiques 5è i 6è.

RACONS CICLES I ETAPES

http://www.xtec.cat/crp-blanes/dinamitzacio/jocs/INDEX.htm
Recull de jocs per treballar les matemàtiques a cicle inicial.

http://www.xtec.cat/~fredondo/montcau/racons%20mates/rmates.htm
Racons mates: Ed. Infantil, CI, CM i CS.

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php
Recursos 5è i 6è.

http://www.xtec.es/centres/a8020917/s4/S4.htm
Recursos per cicles.

http://www.xtec.cat/ceipisidremarti/activitats/recursos/departaments/mates.htm
Recursos per cicles.

http://algobar.com/recursos/spip.php?rubrique10
Recursos educatius en Flash. Classificats per àrees i cicles.

http://www.teidenet.org/RinconAlumnos.asp
Projecte Polar. Ed Teide. Exercisis per cursos i per àrees.

http://phobos.xtec.net/rferna63/course/
Curs matemàtiques Mao.ESO

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/index.htm
Mates ESO.

http://www.xtec.cat/~mgarci20/
Mates ESO i Batxillerat: Apunts.

http://www.xtec.es/~ebraso/visual/recobriment/rec_eso.html
Mates ESO.

http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php
Matemàtiques secundària i batxillerat.

http://www.xtec.cat/~voliu/mates/m13.htm
Matemàtiques secundària i batxillerat.

 • MATEMÀTIQUES VISUALS I DIVERTIDES

http://www.xtec.net/~mmontene/web/lesmatesvisuales.htm
Matemàtiques visuals.

http://www.xtec.cat/~ebraso/
Matemàtiques visuals.

http://www.matematicasdivertidas.com/
Matemàtiques divertides.

http://www.xtec.es/~lmora1/
Curiositats.

 • LLOC, POSICIÓ I TAMANY

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/lugar.html
Adreces.

 • DIVERSOS

http://www.iesmilaifontanals.cat/epi_mila/material_aula.html
Fitxes per imprimir.

http://www.xtec.cat/~aaubanel/
Fitxes jocs.

http://weib.caib.es/Recursos/matemat1/matemat1_.htm
Proves matemàtiques.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/todo_mate.html
Todo matemáticas. Fichas.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/matematiques.htm
Webs matemàtiques.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/recullmates/primaria.htm
Webs matemàtiques.

http://www.grec.net/home/escolar/15/index.htm
Enciclopèdia catalana.

http://www.teidenet.org/ListaMaterias.asp?IdCurso=6
Activitats llengua catalana i castella, medi natural i social i matemàtiques.

http://acte.xtec.cat/~scapella/formiga8/index1.htm
La Formiga matemàtica. Webs de mates classificades per cicles. Jocs.

http://www.lleimat.blogspot.com/
Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de Lleida .

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm
Matemàtiques en castellà.

http://platea.pntic.mec.es/%7Ejmigue1/index.htm
Matemàtiques en castellà.

http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?TEMATICA=matemat
Programari educatiu. Matemàtiques.

http://www.xtec.es/recursos/mates/index.htm
Recursos diversos.

http://www.recursoseducatius.com/dir/index.php?action=displaycat&catid=20
Recursos matemàtiques.

http://ense.gencat.es/~jcanadil/activitats/mao/nombres.htm
Matemàtiques al punt.

http://www.xtec.net/aulanet/ud/mates/index.htm
Unitats didàctiques

http://www.webquestcat.org/~webquest/recullmates/primaria.htm
Recursos primària.

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
Recursos matemàtiques. Jocs, vídeos, història, contes, ...

http://www.xtec.es/ceipvallgarriga/mates/mates.htm
Webs mates.

http://www.xtec.es/%7EJCARDENA/links/linkaltres/mates/jornada.htm
Webs mates.

http://clic.xtec.net/ca/jclic/index.htm
Zona Clic.

http://gamar.udg.es/
Gabinet de materials i de recerca per a la matemàtica a l’escola.

http://www.xtec.cat/entitats/perimetre/index.htm
Grup Perímetre.

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdpma/index.htm
Internet i les matemàtiques.

http://blocs.xtec.cat/mat3s
Bloc mates.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1188452453224&id
Content=8332&locale=es_ES&textOnly=false

Matemàticas com Mario.

http://www.xtec.cat/~mmontene/web/6hivern.htm
Recursos per treballar les matemàtiques.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22896&p_num=3
Vídeos: Programa Enginy.

http://www.webquescat.org/mates/
Matemàtiques i més matemàtiques.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/
Recursos.

http://blocs.xtec.cat/informaticabarrachina/
Recursos.

http://www.pnte.cfnavarra.es/elcajondetelemaco/matrix.swf
Recursos.

http://postituloa.blogspot.com/
Recursos.

http://www.xtec.cat/crp-noguera/Primaria/MatematiqueslPrimaria.pdf<
Recursos.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1352
L'oca matemàtica. Joc.

http://www.educapeques.com/juegos-infantiles-de-matematicas-para-ninos
Jocs de matemàtiques per cursos.

http://www.educaplus.org/games.php?cat=3&page=2&page=1
Jocs de matemàtiques d'algebra, fraccions, funcions, geometria, números, operacions i trigonometria.

http://www.internet4classrooms.com/
http://www.internet4classrooms.com/math_elem_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=ca&u=http://www.internet4classrooms.
com/math_gen.htm

Adreça en anglès. Interessant!

http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html
Activitats.

http://www.xtec.es/~voliu/voliupag/links.htm
Matemàtiques a Internet.

http://www.mismates.net/
Recursos.

http://phobos.xtec.cat/iespriorat/intranet/index.php?module=Downloads
Descarregar PowerPoint.

http://www.educa.madrid.org/web/cp.severoochoa.torrejondeardoz/enlacesmatematicas.htm
Recursos.

http://www.xtec.cat/se-vallesoccidental7/recursos/maletes/mates/contemates.htm
Contes matemàtics.

http://blocs.xtec.cat/dgraell/?page_id=267
El bloc del Daniel.

COORDENADES

http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf
Coordenades.

http://internauta.vicensvives.es/ctl_servlet?_p=internauta&_c=LlibresUC&_m=
obrirLlibre&_s=frameLlibre.jsp&idIcona=0000000061&idLlibre=0000000558

http://www.primaryresources.co.uk/online/coordinates2.swf
http://www.primaryresources.co.uk/online/coordinates.swf
Coordenades.

http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/atenex/coordenadas/index.html
Coordenades cartesianes.

http://www.xtec.cat/~jvillano/Credit5-GES-Complet-17-set/quinzena3/cr5_q3_sessio1.pdf

http://www.disfrutalasmatematicas.com/graficos/coordenadas-cartesianas.html
Coordenades cartesianes.

http://agavelar.ccems.pt/matematica/Exercicios7/coordenadas/exercicio1/coordenadas1.htm
Activitat.

http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activities/Pcoords/Index.html
http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activities/Coords2/Index.html
Jocs.

http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activities/Pmaze/Index.html
Joc laberint.

http://www.mis-algoritmos.com/fisica/?valor=&modalidad0=1&V%5B%5D=9&V%5B%5D=4&modulo%5B%5D
=&angulo%5B%5D=&modalidad1=1&V%5B%5D=-4&V%5B%5D=-6&modulo%5B%5D=&angulo%5B%5D=
Coordenades amb vectors.

http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activities/Simpleplot/Index.html
Gràfic quadrícula.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1315
Producte cartesià.

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/moviments-en-el-pla
Moviments en el pla.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm
Moviments en el pla.

http://agora.xtec.cat/iesridaura/moodle/mod/url/view.php?id=2515
Estadística.

 

UNITATS DIGITALS

http://blocs.xtec.cat/parlemciencia/2009/06/18/informacio-digital-bits-bytes-i-codi-binari/
Bits, bytes, ...

http://www.xtec.cat/~faguile1/grafia/bit.htm

http://blocs.xtec.cat/infotecnorosetamauri/files/2012/09/Act_INTRO.pdf

http://www.xtec.cat/~bfiguera/cucodigo.htm

http://blocs.xtec.cat/jgomez/ordinador/unitats-demmagatzematge/

http://blocs.xtec.cat/joseplluisserrano/files/2011/09/Sistemes-inform%C3%A0tics-Rev03.pdf

 

http://www.xtec.cat/~ebraso/informat2005/imatge/tipus/tipus.htm
http://xtec.cat/~rnieto/imatge/temes/formats%20digitals.htm
Pixel.

http://blocs.xtec.cat/jgomez/2010/06/19/video-codi-binari/
Interessant.